Redakcja czasopisma przyjęła procedurę recenzowania zgodną z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

  1. Do oceny publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, autorzy i recenzenci nie są ujawniani (procedura double-blind review proces).
  2. Ocenie podlega wartość merytoryczna tekstu (składają się na nią: oryginalność, nowatorstwo tematu, prawidłowy proces dowodzenia tez, klarowność wywodu, adekwatność wykorzystanej literatury przedmiotu, poziom językowy tekstu). W recenzji znajduje się wyraźna sugestia dotycząca warunków dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
  3. Raz do roku (w ostatnim numerze za dany rok) redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.