Kierownik:

prof. dr hab. Wanda Laszczak

Pracownicy:

dr Daria Ambroziakdr Katarzyna Wysoczańska-Pająk

 

Kontakt:

pokój 112,

 77 54-16-063, wew. 112

 77 54-15-912

O Zakładzie

Zakład pod obecną nazwą istnieje od roku 1998, natomiast wcześniej istniał jako Katedra Literatury Rosyjskiej czy Zakład Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej. Znakomici badacze – profesorowie tacy, jak: Zbigniew Barański, Janina Sałajczykowa, Telesfor Poźniak, Eugenia Kucharska wskazywali pola badawcze pracownikom obecnego Zakładu, tworząc tradycję rzetelnej pracy naukowej – niezależnej od uwarunkowań zewnętrznych. Dzięki nimi poszerzona została problematyka badawcza i dydaktyczna pracowników naukowych, co poskutkowało powstaniem Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej.

Obecnie badania prowadzone w Zakładzie poświęcone są interesującym i ważnym zagadnieniom procesu literackiego w Rosji. Należą do nich: pisarstwo kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, literatura rosyjska i jej konteksty moralno-filozoficzne, związki literatury rosyjskiej z myślą filozoficzną i estetyczną Wschodu i Zachodu, związki literackie polsko-rosyjskie, poezja i proza pierwszej fali emigracji rosyjskiej, proza pisarzy “źle obecnych” w ZSRR .

Ważniejsze publikacje

  1. J. Greń-Kulesza, W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku. Cierpienie i ofiara, Opole 2012.
  2. W. Laszczak, Twórczość literacka kobiet w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku, Opole 1993.
  3. W. Laszczak, Karolina Pawłowa. Psychobiografia liryczna, Opole 1998.
  4. W. Laszczak, W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej), Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 524, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
  5. A. Wieczorek (współautor), Muza na wygnaniu. Antologia rosyjskiej poezji emigracyjnej, t. I (1920-1940), Opole 1994.
  6. A. Wieczorek, W kręgu tradycji kulturowych. Annienski. Wołoszyn. Gumilow, Opole 1998.
  7. K. Wysoczańska-Pająk, Postać sobowtóra w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku, Opole 2001.

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna członków Zakładu jest ściśle związana z ich zainteresowaniami naukowymi, przydzielane im zajęcia są adekwatne do prowadzonych studiów nad określoną epoką w dziejach literatury i kultury rosyjskiej. Nadto, młodsi pracownicy naukowi wspomagają inne zakłady prowadząc zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego.

Współpraca

Zakład współpracuje z badaczami literatury rosyjskiej w krajowych i zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. Owocne kontakty badawcze mają miejsce z pracownikami Zakładu Literatury Rosyjskiej XX wieku z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego ( konsultacje naukowe, staże naukowe, udział w konferencjach naukowych, wykłady gości). Niezwykle efektywna badawczo współpraca rozwija się z pracownikami slawistyki Uniwersytetu Poczdamskiego (jej początek sięga 1979 r.) W ramach tej współpracy ukończono w r. 2002 wspólny trójstronny (wraz z przedstawicielami Uniwersytetu im. A. Hercena z Sankt-Petersburga) program badawczy pt. “Lexikon der russische Kultur”, w którym brały udział prof. prof. A. Wieczorek i W. Laszczak. Kontynuowany jest program badawczy pt. “Pisarstwo kobiet w Rosji”, uczestniczą w nim prof. W. Laszczak i mgr D. Ambroziak. W ramach współpracy z Uniwersytetem im. A. Hercena z Sankt-Petersburga kwerendę biblioteczną w Petersburgu odbywały dr K. Wysoczańska-Pająk i mgr D. Ambroziak, z wykładami dla opolskich studentów regularnie przyjeżdża prof. dr Konstantin Barszt z Katedry Literatury Rosyjskiej XX wieku tegoż uniwersytetu.

Pracownicy Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej ogłaszają swoje prace (artykuły, recenzje, omówienia książek, sprawozdania z konferencji) na łamach czasopism: – „Slavia Orientalis”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Studia i Szkice Slawistyczne” (pismo wydawane przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO pod redakcja naukową prof. dra hab. Bronisława Kodzisa), „Studia Slavica. Słovanske Studie” (rocznik redagowany przez prof. Aleksandrę Wieczorek i doc. dr Janę Raclavską z Ostrawy, wydawany w Opolu i w Ostrawie).