Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

email: chlebda@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia, m.in.

 • komunikacja międzykulturowa
 • socjolingwistyka
 • teoria przekładu
 • współczesne teorie badań nad pamięcią
 • seminarium licencjackie poświęcone nośnikom pamięci regionalnej, lokalnej i rodzinnej na Śląsku

Językoznawca, polonista i slawista, profesor zwyczajny UO. Urodzony w Głuchołazach, w Opolu mieszka od roku 1961, a ze swą opolską Almae Matris jest związany nieprzerwanie od pierwszego roku studiów (1967/68). Jest dyrektorem Instytutu Slawistyki, a w jego strukturze – kierownikiem Zakładu Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego.

Ukończył filologię rosyjską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (1972) i w niej przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego: stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1980, doktora habilitowanego – w roku 1991, stanowisko profesora nadzwyczajnego w roku 1994. Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w roku 1998, a stanowisko profesora zwyczajnego uzyskał z rąk Minister Krystyny Łybackiej w roku 2003. W roku 2016 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności. Jest przewodniczącym Komitetu Językoznawstwa PAN i członkiem Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa PAN, pracuje w Komisji Frazeologicznej i Etnolingwistycznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, zasiada w radach redakcyjnych takich czasopism, jak m.in. „Slavia Orientalis”, „Rocznik Slawistyczny”, „Etnolingwistyka”. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

Specjalizuje się w teorii frazeologii i frazeografii jednojęzycznej i przekładowej. Opracował nowy paradygmat badań frazeologicznych, w którym frazeologia, zwana frazematyką, ujmowana jest z punktu widzenia podmiotu, zwracającego się w określonej sytuacji i z określonym zamiarem do innego podmiotu, jednostkowego bądź zbiorowego. Podmiot mówiący leży też u podstaw koncepcji samoświadomości językowej człowieka jako uczestnika interakcji międzyludzkich w historycznie określonej przestrzeni komunikacyjnej. Problem ten znalazł swoje rozwinięcie w koncepcji geografii mentalnej i jej mapowania, która z kolei weszła jako składowa do specyficznie rozumianej koncepcji językowego obrazu świata. W jej ramach etnolingwistyczny co do swej natury językowy obraz świata tworzy złożoną jedność z dwoma innymi wielkimi konstruktami mentalnymi wspólnot ludzkich: pamięcią zbiorową i wiedzą wspólnotową, etnolingwistyka zaś staje się swoistym zwornikiem nauk humanistycznych.

Koncepcje te stanowią fundament dla prowadzenia badań szczegółowych, m.in. nad problemami polskiej pamięci i niepamięci wspólnotowej, nad możliwościami kartografowania pamięci i niepamięci, nad problemami pograniczy itp. Koncepcje te były rozwijane w takich monografiach i studiach, jak m.in: Oksymoron. Z problemów językowego poznania rzeczywistości, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Fatum i nadzieja. Szkice do obrazu samoświadomości językowej dzisiejszych Rosjan, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata w opisie semantycznym języka, Zarys polskiej geografii mentalnej, Tezy o niepamięci zbiorowej, O potrzebie mapowania polskiej pamięci / niepamięci zbiorowej, Europejskość w najnowszym polskim dyskursie politycznym, Pogranicza i pograniczność w polskich perspektywach oglądu.

Szczególny nurt zainteresowań tworzy teoretyczna i praktyczna frazeografia przekładowa. Jej najpełniejszym wyrazem jest opracowanie koncepcji i redakcja obliczonego na 15 tomów kompleksu słownikowego, na który składają się coroczne zeszyty Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego (do roku 2016 wydano 8 jego zeszytów), tom zbiorczy pierwszych 5 zeszytów Idiomatykonu w układzie alfabetycznym (Polsko-rosyjski słownik par przekładowych) oraz 3 prace zbiorowe poświęcone problemom współczesnej leksykologii i frazeologii w aspekcie leksykograficznym (Na tropach reproduktów, Na tropach translatów, Na tropach korpusów).

W młodości uzyskał podstawowe wykształcenie muzyczne i jego hobby jest muzyka klasyczna zwłaszcza wieku

Pełny wykaz publikacji (w układzie chronologicznym):

 1. Przymiotniki niemy, głuchy i ślepy w języku polskim i rosyjskim. Cz. I.1., Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XII, Opole 1975, s. 29-46.
 2.  Przymiotniki niemy, głuchy i ślepy w języku polskim i rosyjskim. Cz. I.2., Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XIII, Opole, 1976, s. 133-153.
 3. Uwagi na temat stosowania analizy muzycznej w początkowym etapie nauczania praktycznej fonetyki języka rosyjskiego, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Dydaktyka VIII, Opole 1976, s. 99-113.
 4. Przymiotniki niemy, głuchy i ślepy w języku polskim i rosyjskim. Cz. I.3., Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XV, Opole 1977, s. 107-124.
 5. Wokół zagadnień nauczania intonacji języka obcego, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Dydaktyka X, Opole 1978, s. 137-148.
 6.  O ogólnej i szczególnej formule antonimii leksykalnej, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XVII, Opole 1979, s. 13-21.
 7. O możliwości zastosowania dialektyki do badań semantycznych, „Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego” 1979, nr 5-6, s. 4-10.
 8. Między pleonazmem i oksymoronem, „Slavia Orientalis” 1979, z. 4, s. 435-443.
 9. Przyczynki do genezy oksymoronu, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XIX, Opole 1980, s. 13-36.
 10. Oksymoron jako językowy środek poznania i odzwierciedlania relacji pozajęzykowych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) [Tezy rozprawy doktorskiej], „Biuletyn Slawistyczny” VI (1981), Warszawa-Łódź 1982, s. 75-78.
 11. O pojęciach komplementarnych w logice i w języku, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Rosyjska 10, Gdańsk 1982, s. 87-98.
 12. Сопоставительный анализ переводов художественного произведения в обучении языку, «Пятый Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Тезисы докладов и сообщений», Прага 1982, s. 570.
 13.  Nazywanie w spolaryzowanych przestrzeniach semantycznych [w:] Problemy nominacji językowej, t. 2, red. M. Blicharski, Katowice 1983, s. 25-36.
 14.  Sny, „sny” i „Sny”. Nad granicami dowolności translatorskiej, „Literatura na Świecie” 1983, nr 5, s. 323-343.
 15.  Neologizmy i neosemantyzmy B. Leśmiana w rosyjskich przekładach jego utworów. Założenia metodologiczne, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXIII, Opole 1983, s. 149-159.
 16. Tak i nie czy tak lub nie. Refleksje o myśleniu dychotomicznym, „Mandragora” (Wrocław) 1983, nr 2, s. 31-43.
 17. Wokół leksemu przysłowiowy, Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Filologia Rosyjska 13, Gdańsk 1984, s. 77-88.
 18. Oksymoron versus oksymoron, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 4, s. 131-139.
 19. Systemowy i sytuacyjno-tekstowy poziom translacji w polsko-rosyjskich słownikach przekładowych, Materiały i Sprawozdania WSP w Krakowie, nr 9 (Problemy dydaktyki studiów rusycystycznych), Kraków 1984, s. 263-272.
 20. Czy potrzebny nam jest dwujęzyczny słownik tytułów?, Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze XIV, Filologia Rosyjska 2, Zielona Góra 1984, s. 187-202.
 21. Nad koncepcją przekładowego słownika objaśniającego, Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze XV, Filologia Rosyjska 3, Zielona Góra 1984, s. 203-212.
 22. Oksymoron. Z problemów językowego poznania rzeczywistości, Opole 1985, ss.
 23. Werbalna transpozycja cech zjawisk dźwiękowych a twórczość i odtwórczość muzyczna [w:] VII Musica Antiqua Europae Orientalis. Materiały Sesji bizantyno-słowianoznawczej, Bydgoszcz 1985, s. 149-162.
 24.  Словарный и коммуникативный аспекты акцентуации в обучении русскому языку [w:] Функциониорование современного русского языка и опыт преподавания. Сборник тезисов VI Международного конгресса МАПРЯЛ (секция 3), Будапешт 1986, s. 125-126.
 25. Словарный и коммуникативный аспекты акцентуации в обучении русскому языку как иностранному, «Przegląd Rusycystyczny» 1986, z. 1-2, s. 331-337.
 26.  Neologizacja Bolesława Leśmiana w zwierciadle języka rosyjskiego [w:] Problemy semantyki leksykalnej, t. 1, red. M. Blicharski, Katowice 1986, s. 85-94.
 27. Frazeologia w świetle zagadnień społecznej psychologii języka (zarys problemu), Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXV, Opole 1986, s. 43-53.
 28. [rec.] Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание). Сост. М.В. Панов, Москва 1984; «Przegląd Rusycystyczny» 1987, z. 1, s. 146-148.
 29. Zagadnienia przekazu informacji w przestrzeniach semantycznych wyrazów, Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy, Studia Filologiczne 27, Filologia Rosyjska 10, red. S. Grzybowski, Bydgoszcz 1987, s. 55-79.
 30.  O założeniach polsko-rosyjskiego słownika frazemów biblijnych, Studia i Materiały WSP w Zielonej Górze, Filologia Rosyjska 6, Zielona Góra 1987, s. 165-173.
 31. Pojęcie frazematyki w kręgu zagadnień przekładoznawstwa [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. M. Łesiów, Lublin 1987, s. 47-54.
 32. [współautor – R. Lewicki] Materiały do dwujęzycznego słownika tytułów, „Przegląd Rusycystyczny” 1988, z. 3-4, s. 69-85.
 33. Znaczenie i użycie grupy wyrazów polskich w świetle ich przekładu na język rosyjski [w:] Polsko-rosyjskie minucje słownikowe, red. J. Wawrzyńczyk, Warszawa-Poznań 1988, s. 17-25.
 34. Język, językoznawstwo, poznanie, „Opole” 1988, nr 10, s. 9-11.
 35. Losy frazemów biblijnych w języku polskim i rosyjskim [w:] VIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Vol. 2: Acta Slavica, Bydgoszcz 1988, s. 345-360.
 36. Polska frazeologia familijna. Wprowadzenie do zagadnienia [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej V, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław 1988, s. 71-83.
 37. 37. O warunkach kontekstowej wieloznaczności nazw, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXVII, Opole 1988, s. 5-17.
 38. Kilka słów o dosłowności, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXVII, Opole 1988, s. 19-29.
 39. Языковые показатели мировоззрения писателя в тексте и художественный перевод [w:] VII Международная научная студенческая конференция. Тезисы докладов, Ниредьхаза 1988, s. 9.
 40. Tytuły jako obiekt frazeologii, Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 12, Filologia Rosyjska (Historia i współczesnosć w języku rosyjskim i literaturze), Olsztyn 1989, s. 189-203.
 41. Teoria frazeologiczna a nauczanie języka obcego, Prace Językoznawcze, t. 15, Katowice 1989, s. 96-108.
 42. Фразеологическая теория и обучение русскому языку [в сб.:] VII Международный конгресс МАПРЯЛ. Тезисы докладов и сообщений, т. 1, Москва 1990, s. 249.
 43. Фразеологическая теория и обучение русскому языку, «Przegląd Rusycystyczny» 1990, z. 1-4, s. 97-101.

Prace opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora hablitowanego (za lata 1990-2007):

 1. Czym jest – a czym mógłby być słownik przekładowy? [w:] Studia ze współczesnej leksykografii polsko-rosyjskiej, red. J. Wawrzyńczyk, Toruń 1990, s. 47-64.
 2. Nad projektem dwujęzycznego słownika frazemów biblijnych, «Roczniki Humanistyczne TN KUL», t. XXXVII-XXXVIII, z. 7 (Słowianoznawstwo), Lublin 1989-1990, s. 117-128.
 3. Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole 1991, ss. 199 (wyd. II – zob. pozycja 160).
 4. Rosyjska frazeologia biblijna dzisiaj [w:] IX Musica Antiqua Europae Orientalis. Vol. 2: Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz 1991, s. 125-135.
 5. Frazeologia biblijna w Wielkim słowniku polsko-rosyjskim, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXVIII, Opole 1991, s. 23-29.
 6. Tezy do badań nad frazeologią gatunków wypowiedzi [w:] Wariancja w języku, Opole 1991, s. 213-216.
 7. Z najnowszej frazeologii rosyjskiej: droga ku świątyni, Zeszyty Naukowe KUL, r. XXXIV, nr 1-2, Lublin 1991, s. 203-211.
 8.  Ostatnia wieczerza a la russe [w:] Biblia a kultura Europy, t. 1, red. M. Kamińska, E. Małek, Łódź 1992, s. 178-184.
 9. Языковые показатели мировоззрения писателя и художественный перевод, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXIX, Opole 1992, s. 13-19.
 10. Defrazeologizacja jako ogniwo procesów społecznych, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1991, Wydział II Języka i Literatury, seria B, nr 23, Opole 1992, s. 15-22.
 11. Фразеология жанров речи и обучение иностранному языку [w:] Jazykové a rečové kontakty z aspektu cudzojazyčnej jazykovej výučby, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Safarikanae 61, Prešov 1993, s. 122-126.
 12. Zdzisław Kempf – humanista osobny, „Opole” 1993, nr 3-6, s. 62-63.
 13. Metajęzykowa autorefleksja dzisiejszych Rosjan (Tezy) [w:] Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Gajda, Opole 1993, s. 167-169.
 14. „Przysłowia narodu radzieckiego”. Wstępne założenia przyszłej analizy [w:] Literatura i słowo wczoraj i dziś. Piśmiennictwo rosyjskie a państwo totalitarne, red. A. Semczuk, W. Zmarzer, Warszawa 1993, s. 231-236.
 15. 58. К вопросу о «пословицах советского народа», Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 140, Studia Slavica 1, Ostrava 1993, s. 135-139.
 16. 59. Frazeologia rosyjska a mit «jednego, z osobna wziętego kraju» [w:] Historia i teraźniejszosć Rosji w świetle faktów językowych, red. L. Jochym-Kuszlik, Kraków 1993, s. 51-58.
 17. Tekstowe wskaźniki frazeologiczności w wypowiedziach rosyjskich, «Przegląd Rusycystyczny» 1993, z. 3-4, s. 89-97.
 18. Tekstowe wskaźniki frazeologiczności w wypowiedziach polskich, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział II Języka i Literatury, seria B, nr 24, Opole 1993, s. 5-16.
 19. Фразеология жанров речи – ресурсы русского языка в новом освещении, Studia Rossica Posnaniensia, vol. XXIV, Poznań 1993, s. 161-166.
 20. Z badań nad frazeologią gatunków mowy (rosyjski nekrolog prasowy), Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXXI, Opole 1993, s. 49-62.
 21. Słownik a „dwuoczne postrzeganie świata” [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993, s. 195-205.
 22. Frazematyka [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Tom 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 327-334.
 23. Problem tzw. jednostek języka i praktyka przekładu na język obcy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Filologia Rosyjska 33, Opole 1994, s. 41-48.
 24. К вопросу о российском языковом самомознании и методах его исследования [w:] IV Международный симпозиум по лингвострано-ведению. Тезисы докладов и сообщений, Москва 1994, s. 237-239.
 25. [rec.] Przekład artystyczny, t.1-5, red. P. Fast, Katowice 1991-1993 [w:] «Stylistyka III», red. S. Gajda, Opole 1994, s. 217-223.
 26. Na zawsze dwudziestoletni [O «Balladzie» Cz. Miłosza] [w:] Między dawnymi i młodszymi laty… Analiza i interpretacja wierszy, t. 2, red. M. Kaczmarek, Opole 1994, s. 39-44.
 27. [współautor – J. Tarsa] Pytania o skrzydlate słowa, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska XXXII, Opole 1994, s. 39-49.
 28. Pogoda dla badaczy, czyli o inwariancie i wariantach we frazeologii raz jeszcze [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej VI, red. M. Basaj, D. Rytel, Warszawa 1994, s. 93-108.
 29. Jeden (z osobna wzięty) frazeologizm rosyjski i jego kontekst społeczny [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej VI, red. M. Basaj, D. Rytel,Warszawa 1994, s. 109-121.
 30. Пословицы советского народа. Наброски к будущему анализу, «Russistik» (Berlin) 1994, nr 1-2, s. 74-84.
 31. Słownik a „odtwarzalność w danej sytuacji”, Opuscula Polonica et Russica II, red. J. Wawrzyńczyk, E. Małek,Toruń 1994, s. 102-122.
 32. Fatum i nadzieja. Szkice do obrazu samoświadomości językowej dzisiejszych Rosjan, Opole 1995, ss. 113.
 33. [współautor – A. Lazari] Naród radziecki [w:] Mentalność rosyjska. Słownik, red. A. Lazari, Katowice 1995, s. 89-90.
 34. Cheops prozy, Pcim i balceroid… Derywaty nazw własnych a leksykografia, „Poradnik Językowy” 1995, nr 2, s. 11-21.
 35. «Человек незнающий» в зоопарке, или Портреты животных в двуязычной лексикографии [w:] Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej, red. W. Chlebda, Opole 1995, s. 187-191.
 36. Блеск и нищета «одной, отдельно взятой» русской фраземы [w:] Функционирование фразеологии в тексте в периоды кризиса идеологии и культуры, Оломоуц 1995, s. 72-73.
 37. A Dictionary and Reproducibility in a Given Situation [w:] Bilingual Lexicography in Poland: Theory and Practise, ed. J. Wawrzyńczyk, Warszawa 1995, s. 112-131.
 38. [rec.] G. Sawicka, Nominacja rzeczownikowa na przykładzie mowy dzieci przedszkolnych, Szczecin 1995 [w:] «Literatura Ludowa» 1996, nr 4-5, s. 115-119.
 39. [rec.] H. Granatowska, I. Danecka, Как дела? Podręcznik do języka rosyjskiego, PWN, Wrocław-Warszawa 1995 [w:] «Przegląd Rusycystyczny» 1996,nr 1-2, s. 125-128.
 40. [rec.; współautor – B. Dereń] W. Kopaliński, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, Warszawa 1996 [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Filologia Rosyjska 35, Opole 1996, s. 93-98.
 41. [rec.] А. Бирих, Метонимия в современном русском языке (Семантический и грамматический аспекты), Slavistische Beitrage, Band 326, Verlag Otto Sagner, München 1995 [w:] Stylistyka V, red. S. Gajda, Opole 1996, s. 409-415.
 42. Frazeologia potocznych gatunków mowy (rozpoznanie wstępne) [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. I, red. A.M. Lewicki, Warszawa 1996, s. 15-28.
 43. Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. I, red. A.M. Lewicki, Warszawa 1996, s. 57-68.
 44. 87. Niepochwytność uchwycona [O „Pierwszym deszczu” B. Leśmiana], „Strony” (Opole) 1996, nr 3-4, s. 52-54.
 45. 88. Библия в языке – язык в Библии [w:] Frazeologia a religia. Tezy referatów międzynarodowego sympozjum naukowego (Opole 4-6.09.96), red. W. Chlebda, S. Kochman, Opole 1996, s. 142-143.
 46. 89. Samoświadomość językowa dzisiejszych Rosjan (Zarys dróg poznania), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 296, Filologia Rosyjska V, Toruń 1996, s. 3-17.
 47. Odejście Drawicza, „Strony” (Opole) 1997, nr 3-4, s. 21-23.
 48. W stronę frazeologii pragmatycznej, „Poradnik Językowy” 1997, nr 2, s. 1-10.
 49. Zarys polskiej geografii mentalnej, „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 3, s. 81-94.
 50. Biblizmy języka polskiego i rosyjskiego. Koncepcje opisu leksykograficznego [w:] Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacja przekładowa, red. A. Bogusławski, J. Mędelska, Warszawa 1997, s. 23-66.
 51. God, Man and Life in the Proverbs of Soviet Nation [w:] Phraseology and Paremiology, International Symposium Europhras’97, September 2-5, 1997, Liptovsky Jan. Theses, s. 21-22.
 52. Русские импланты в сегодняшней польской русистике [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, ред. Н. Исаев, Е. Исаева, Т. Медзиньски, Варшава 1997, s. 247-257.
 53. [rec.] Русский текст. Russkij Tekst. Российско-американский журнал по русской филологии, St.-Petersburg-Lawrence-Durham, 1993 [w:] Stylistyka VI, red. M. Kożina, S. Gajda, Opole 1997, s. 586-590.
 54. Бог, человек и жизнь в пословицах советского наpода, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Filologia Rosyjska 36, Opole 1998, s. 29-37.
 55. Kilka słów o Europach i innych mentalnych kontynentach [w:] Słowo i czas, red. S. Gajda, A. Pietryga, Opole 1998, s. 46-57.
 56. Stereotyp jako jedność języka, myślenia i działania [w:] Język a kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998, s. 31-41.
 57. God and Religion in the Proverbs of the Soviet Nation [w:] Phraseology and Paremiology, ed. P. Durco, Bratislava 1998, s. 175-178.
 58. Шесть соображений по вопросу о языковом самосознании [w:] Русистика: лингвистическая парадигма конца ХХ века, отв. ред. В.Д. Черняк, Санкт-Петербург 1998, s. 62-67.
 59. Библия в языке – язык в Библии [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. II, red. A.M. Lewicki, W. Chlebda, Warszawa 1998, s. 67-74.
 60. Biblizmy języka rosyjskiego. Koncepcje opisu leksykograficznego [w:] Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich, red. R. Łużny, D. Piwowarska, Kraków 1998, s. 15-33.
 61. Русские фразеологические импланты в сегодняшней польской публицистике, «Rossica Olomucensia» XXXVI, Olomouc 1998, s. 231-237.
 62. Propozycje terminologiczne do opisu skrzydlatych słów, Stylistyka VII, red. S. Gajda, Opole 1998, s. 189-220.
 63. Так какая же дорога ведет к храму? Из истории одной фраземы, „Russistik. Русистика” (Berlin) 1998, nr 1-2, s. 89-98.
 64. Andrzej Drawicz o języku (nie tylko rosyjskim) [w:] Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza, red. A. Wieczorek, Opole 1999, s. 81-85.
 65. Общественный дискурс и карта «ментальной географии мира» [w:] Русский язык, литература и культура на рубеже веков. IX Международный когресс МАПРЯЛ. Тезисы докладов и сообщений, ч. II, Братислава 1999, s. 186-187.
 66. Marryzm [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1, red. A. de Lazari, Warszawa 1999, s. 242-245.
 67. Stereotypowe zaplecze tekstowych wskaźników znaczeń [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin 1999, s. 248-258.
 68. Dzisiejszy język polski a biblizmy (glosa leksykograficzna) [w:] Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego, red. ks. Z. Adamek, S. Koziara, Tarnów 1999, s. 145-149.
 69. [rec.] Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения, ред. Г.Н. Скляревская, СПб. 1998 [w:] «Przegląd Rusycystyczny» 1999, nr 1-2, s. 87-91.
 70. [współautorzy: Р.-Р. Лампрехт, Н.Л. Шубина] За порогом языкового конфликта. Международный проект по описанию русской устной спонтанной речи, «Russistik. Русистика» (Berlin) 1999, nr 1-2, s. 68-74.
 71. Пушкинские крылатые слова и польский язык, «Пушкин, Альманах», вып. 2, Магнитогорск 2000, s. 4-14.
 72. Бытуют ли в русском языке польские крылатые слова?, «Rossica Olomucensia» XXXVIII (za rok 1999), vol. 2, Olomouc 2000, s. 443-448.
 73. Метаоператоры в тексте и их основные функции [w:] Слово во времени и пространстве. К 60-летию проф. В.М. Мокиенко, Санкт-Петербург 2000, s. 415-429.
 74. 117. К вопросу о ментальной карте мира современных россиян, «Przegląd Rusycystyczny» 2000, nr 1, s. 74-81.
 75. 118. O specyficzności ustalania ekwiwalentów przekładowych w dwujęzycznym słowniku skrzydlatych słów [w:] Frazeografia słowiańska. Teoria i praktyka, tradycje, teraźniejszość, przyszłość. Tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2000, s. 67-69.
 76. Typy odpowiedniości przekładowych w dwujęzycznym słowniku skrzydlatych słów [w:] Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś, red. H. Wróbel, Kraków 2000, s. 69-75.
 77. Król bywa nagi. Między cytatem i skrzydlatym słowem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, vol. XVIII, Lublin 2000, s. 85-92.
 78. Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata w opisie semantycznym języka [w:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich I, red. S. Gajda, Opole 2000, s. 163-178.
 79. [współautor: A. de Lazari] Naród radziecki [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 3, red. A. de Lazari, Łódź 2000, s. 412-414.
 80. [rec.] J. Hoffmanová, O. Müllerová, J. Zeman, Konverzace v čestíné při rodinných a přátelských návštěvách, Praha 1999 [w:] «Stylistyka IX», red. S. Gajda, Opole 2000, s. 434-443.
 81. [rec.] В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина, Толковый словарь языка Совдепии, Санкт-Петербург 1998 [w:] «Russistik. Русистика» (Berlin) 2000, nr 1-2, s. 97-103.
 82.  Ile jest Mławy w Mławie? Pochodne nazw własnych w językowym obrazie świata Polaków [w:] Język a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000, s. 247-259.
 83. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Opolu (6-8 września 2000 r.), „Przegląd Rusycystyczny” 2000, z. 4, s. 110-111.
 84. Frazematyka [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 335-342.
 85. Skrzydlaty koniec zimnej wojny [w:] Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, Łódź 2001, s. 294-309.
 86. O specyficzności ustalania ekwiwalentów przekładowych w dwujęzycznym słowniku skrzydlatych słów [w:] Frazeografia słowiańska, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2001, s. 295-302.
 87. 130. Ujarzmienie ognia. Podbój Kosmosu a frazeologia [w:] Nowa frazeologia w nowej Europie. Neue Phraseologia im neuen Europa. Tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej, red. H. Walter, W. Mokijenko, M. Aleksiejenko, Greifswald 2001, s. 18-19.
 88. «Polski dowcip językowy» po latach [w:] D. Buttler, Polski dowcip językowy, wyd. III uzupełnione, Warszawa 2001, s. I-XIII.
 89. Словник двуязычного словаря крылатых слов как своеобразный текст культуры [w:] Фразеология: семантика и форма, ред. Н.Б. Усачева, Курган 2001, s. 125-131.
 90. [współautorzy: Р.-Р. Лампрехт, Н.Л. Шубина] Многоканальность речевого поведения в аспекте прикладных задач [w:] Говорящий и слушающий: языковая личность, текст, проблемы обучения, отв. ред. В.Д. Черняк, Санкт-Петербург 2001, s. 125-132.
 91. [rec.] В.З. Санников, Русский язык в зеркале языковой игры, Москва 1999 [w:] Stylistyka X, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 507-515.
 92. Неисследованные контексты фразеологии. Визуальный контекст [w:] Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах, ред. В.И. Коваль, Гомель 2001, с. 39-46.
 93. Frazeologia polska minionego wieku [w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa 2001, s. 155-164.
 94. Frazeologia [w:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. S. Gajda, Opole 2001, s. 178-206.
 95. Jubileusz Profesor Galiny Aleksiejewny Lilicz, „Bohemistyka” 2001, nr 4, s. 339-340.
 96. Siatka hasłowa przekładowego słownika skrzydlatych słów jako swoisty tekst kultury [w:] Przekład – język – kultura, red. R. Lewicki, Lublin 2002, s. 87-95.
 97. Kijem nagany, marchewką nadziei [w:] Język w przestrzeni społecznej, red. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk, Opole 2002, s. 409-419.
 98. [rec.] Д.Б. Гудков, Прецедентное имя и проблемы прецедентности, Москва 1999; Studia i szkice slawistyczne I. Literatura – kultura – język, red. W. Chlebda, I. Światłowska-Prędota, Opole 2002, s. 257-263.
 99. [rec.] Cz. Lachur, Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim, Opole 1999; Studia i szkice slawistyczne I. Literatura – kultura – język, red. W. Chlebda, I. Światłowska-Prędota, Opole 2002, s. 265-269.
 100. Гордый конь текста, трепетная лань крылатики, «Пушкин. Альманах», вып. 3, Магнитогорск 2002, s. 16-29.
 101. [Artykuły hasłowe w:] Lexicon der russischen Kultur, N. Franz (Hrsg.) mit S.A. Gončarov u. A. Wieczorek, Primus Verlag, Darmstadt 2002: Arbeit (s. 26-28); Bibel (s. 61-63); Feiertag (s. 135-140); Namen (s. 315-317); Sprache (s. 427-431); Wohnen (s. 480-482).
 102. Ujarzmienie ognia. Podbój Kosmosu a frazeologia [w:] Słowo. Tekst. Czas., t. VI: Nowa frazeologia w Nowej Europie, red. M. Aleksiejenko, W. Mokijenko, H. Walter, Szczecin-Greifswald 2002, s. 47-54.
 103. Poszukiwanie idiomatykonu. Szkic informacyjny o najnowszych poszukiwaniach frazeologii rosyjskiej [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. V, red. A.M. Lewicki, Lublin 2002, s. 9-20.
 104. Polak przed mentalną mapą świata, „Etnolingwistyka”, t. 14, red. J. Bartmiński, Lublin 2002, s. 9-26.
 105. К описанию библеизмов в двуязычном словаре, „Przegląd Rusycystyczny” 2002, nr 4, s. 86-106.
 106. Фразеологический словарь и языковая картина мира, „Rossica Olomucensia” XL (za rok 2001), 2 část, Olomouc 2002, s. 413-420.
 107. O lingvistickich povinnostech, „Studia Slavica. Slovanské studie”, t. VII, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, Opole 2003, s. 157-162.
 108. [współautorzy: A. Gołubiewa, J. Wawrzyńczyk, T. Wielg] Idiomy polsko-rosyjskie. Польско-русские идиомы, Warszawa 2003, ss. 272.
 109.  Фразеология в межчеловеческом коммуникативном пространстве [w:] Русское слово в мировой культуре. Х конресс МАПРЯЛ. Пленарные заседания: сборник докладов, т. 1, Санкт-Петербург 2003, s. 173-180.
 110. Frazeologia polska okresu «przemiany i przełomu» [w:] Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, red. S. Gajda, A. Vidovič Muha, Opole 2003, s. 151-190.
 111. Frazeografia polska przełomu wieków XX na XXI [w:] Współczesna polska i słoweńska sytuacja językowa. Sodobni jezikovni položaj na Poljskem in v Sloveniji, red. S. Gajda, A. Vidovič Muha, Opole 2003, s. 251-279.
 112.  Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, wyd. II uzupełnione, Łask 2003, ss. 316.
 113. [współautorzy: W.M. Mokijenko, S.G. Szuleżkowa] Rosyjsko-polski słownik skrzydlatych słów, Łask 2003, ss. 706.
 114. Frazeologia w międzyludzkiej przestrzeni komunikacyjnej [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. VI, red. A.M. Lewicki, Lublin 2004, s. 11-20.
 115. Русский язык в семье славянских языков [w:] Ю. Вьюнов, И. Данецка, В. Стародубцев, Россия: страна и люди. Хрестоматия для поляков, изучающих русский язык, историю и культуру России, Opole 2004, s. 175-181.
 116. Definiowanie skrzydlatych słów jako problem leksykograficzny [w:] Język polski w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, współpr. D. Szagun, Zielona Góra 2004, s. 57-69.
 117.  [rec.] A. Charciarek, Słownik polsko-rosyjski [i] rosyjsko-polski, Warszawa, Exlibris 2004; „Przegląd Rusycystyczny” 2005, nr 1, s. 130-134.
 118. Фразеологические исследования и лингвистический принцип неопределенности [w:] Грани слова. Сборник научных статей к 65-летию проф. В.М. Мокиенко, ред. М. Алексеенко, Х. Вальтер, М. Дюринг, А. Шумейко, Москва 2005, s.152-165.
 119. Политика это спорт. Фразеология спортивного происхождения в сегодняшнем польском публичном дискурсе, „Frazeologické štúdie“, vol. IV, ed. M. Jankovičová, J. Mlacek, J. Skladaná, Bratislava 2005, s. 87-93.
 120. O pokrewieństwach i powinowactwach frazeologicznych [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2005, s. 87-100.
 121. Historyk języka w ogrodzie nauk filologicznych [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2005, s. 11-14.
 122. Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ss. 528.
 123. O roku ów!.. Mały Mickiewiczowski raport skrzydlatologiczny, „Poradnik Językowy“ 2005, z. 10, s. 28-42.
 124. К вопросу описания крылатых единиц в двуязычном толково-переводном словаре [w:] Россия – Польша: филологический и историко-культурный дискурс, отв. ред.-сост. С.Г. Шулежкова, Магнитогорск 2005, s. 391-405.
 125. Janosik: od mitu do eponimu, „Studia i szkice slawistyczne”, t. 7, red. B. Kodzis, Opole 2006, s. 181-192.
 126. Czym jest Idiomatykon i jak z niego korzystać, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 1. próbny, red. W. Chlebda, Opole 2006, ss. 7-18, 60-62, 106-123.
 127. Tytuły (1). Dzieła literackie, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 1. próbny, red. W. Chlebda, Opole 2006, s. 106-123.
 128. Nazwy szeregowe, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 1. próbny, red. W. Chlebda, Opole 2006, s. 60-62.
 129. Człowiek Niewiedzący w zoologu, albo Zwierzęta w polskim opisie słownikowym, [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, red. P. Kowalski, K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara, Opole 2007, s. 21-32.
 130. O tekstowych wykładnikach wartościowania, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 1, s. 25-34.
 131. Ala ma kota w krainie czarów, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 325-330.
 132. Opolskie spotkania frazeologiczne, [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. W. Chlebda, Opole 2007, s.9-13.
 133. Mały prywatny katalog pilnych zadań frazeologicznych, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. VIII, red. A.M. Lewicki, Lublin 2007, s. 15-31.
 134. Маленький личный каталог нерешенных фразеологических задач [w:] Rossica Olomucensia XVIV (za rok 2005), 3. č., red. Z. Pechal, wyd. Univerzita Palackého, Olomouc 2006, s. 853-858.
 135. Фразема. К истории одного термина, [w:] Princípy lingvistickej analýzy vo frazeologii. Frazeologické štúdie V, ed. D. Baláková, P. Durčo, wyd. Katolíckej Univerzity w Ružomberoku, Ružomberok 2007, s. 105-119.
 136. Толкование значения фразеологических единиц с помощью прагматической дефиниции, [w:] Мир русского слова и русское слово в мире. Том 2: Проблемы фразеологии. Русская лексикография: тенденции развития. Ред. С. Георгиева, Heran Press, София 2007, s. 318-323.
 137. Tadeusza Rejtana los pośmiertny w polszczyźnie, [w:] Teksty – konteksty – interpretacje. W kręgu literatury, języka i kultury, red. E. Dąbrowska, K. Kosakowska-Jarosz, Opole 2007, s. 153-168.
 138. Kiedy swój staje się obcym, „Etnolingwistyka”, t. 19, red. J. Bartmiński, Lublin 2007, s. 89-98.
 139. „Ramka pragmatyczna” w procesie weryfikowania i tworzenia słownikowych definicji frazeologizmów, [w:] Język. Człowiek. Dyskurs, red. M. Hordy, W. Mokijenko, H. Walter, Szczecin 2007, s. 185-195.
 140. Życia i dokonań Zdzisława Kempfa przypadki sprzężone, [w:] Z. Kempf, Próba teorii przypadków, cz. II, Opole 2007, s. 7-12.
 141. Idiomatykon: edycja druga, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 7-27.
 142. Tytuły (2). Muzyka sceniczna, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 165-180.
 143. [we współaut. z T. Milutiną] Emotywy, [w:] [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 45-54.
 144.  [we współaut. z T. Milutiną] Komparatywy (1). Wyrażenia porównawcze, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 55-63.
 145. Tezy o niepamięci zbiorowej, „Prace Filologiczne”, t. LIII, Warszawa 2007, s. 71-78.
 146. Językowy autoportret Polaków. Spotkanie podmiotów, [w:] Podmiot w języku i kulturze, red. J. Bartmiński, A. Pajdzińska, Lublin 2008, s. 185-196.
 147. Zdefiniować Wyspiańskiego, [w:] Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, red. G. Dąbkowski, Warszawa 2008, s. 77-91.
 148. Leksykografia w aktach i procesach autoidentyfikacji narodowej, [w:] Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej, red. S. Gajda, Opole 2008, s. 255-274.
 149. [we współaut. z J. Bartmińskim] Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów?, „Etnolingwistyka”, t. 20, red. J. Bartmiński, Lublin 2008, s. 11-27.
 150. Польский паремический минимум в зеркале русского языка, „Rossica Olomucensia”, XLIV-II, Olomouc 2008, s. 417-421.
 151. Idiomatykon na półmetku: wprowadzenie do zeszytu trzeciego, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3., red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 7-19.
 152. Przysłowia, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3., red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 129-137.
 153. [we współaut. z T. Milutiną] Komparatywy (2). Porównania właściwe, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3., red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 51-70.
 154. О чем думает русский индюк, или Об эквивалентах пословиц в двуязычном словаре, „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 4, s. 90-104.
 155. [rec.] M. Krajewska, Polsko-rosyjski słownik Lemowych neologizmów, „Przegląd Rusycystyczny” 2008, nr 4, s. 145-149.
 156. O pewnej perspektywie słownikowego opisu biblizmów, [w:] Studia i szkice slawistyczne, t. IX, red. B. Kodzis, Opole 2008, s. 67-83.
 157. Europejskość w najnowszym polskim dyskursie politycznym, [w:] Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowo-językowej, red. S. Gajda, Opole 2008, s. 77-184.
 158.  Idiomatykon-4.: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy (i parę zdań o tym, skąd przychodzimy), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 9-38.
 159. Adresatywy i inne formy grzeczności na co dzień, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 41-58.
 160. [we współaut. z T. Wielgiem] Kocha, lubi, szanuje. Uczucia na co dzień, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 99-115.
 161. Semiotyka, [w:] Идеи в России. Ideas In Russia. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 7, red. J. Kurczak, Łódź 2009, s. 484-495.
 162. Может ли двуязычный словарь быть источником этнолингвистически релевантной информации?, [w:] Проблемы истории, филологии и культуры, Москва-Магнитогорск-Новосибирск 2009, № 2, s. 284-288.
 163. Непереводимость в переводном словаре, „Rossica Olomucensia”, vol. XLVIII, num. 1, Olomouc 2009, s. 27-31.
 164. [rec.:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Tom 3: Frazeologia. Red. W. Mokijenko, H. Walter, Opole 2008, [w:] „Rocznik Slawistyczny”, t, LVIII, 2009, s. 163-169.
 165. [we współaut. z J. Bartmińskim] Wie soll man das sprachlich-kulturelle Weltbild der Slawen und ihrer Nachbarn untersuchen, [w:] Europa und seine Werte. Akten der internationalen Arbeitstagung “Normen- und Wertbegriffe in der Verständigung zwischen Ost- und Westeuropa”, Peter Lang Ed., Frankfurt am Main 2009, s. 271-287.
 166.  Europa na językach. Wprowadzenie do zeszytu 5., [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 7-19.
 167. Europeizmy frazeologiczne (1). Biblizmy, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 19-59.
 168. Reprodukty na warsztacie (I)-(II), [w:] Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 7-13, 127-135.
 169. Nieautomatyczne drogi dochodzenia do reproduktów wielowyrazowych, [w:] Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 15-35.
 170. W poszukiwaniu językowo-kulturowego obrazu świata Słowian, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 7-20.
 171. W jakim zakresie słownik dwujęzyczny może być źródłem informacji etnolingwistycznej?, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 201-208.
 172. Wstępne założenia analizy słownikowej w projekcie badawczym EUROJOS, [w:] Etnolingwistyka a leksykografia, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 219-226.
 173. W stronę językowego obrazu Europy. Analiza słownikowo-tekstowa, „Etnolingwistyka”, t. 22, red. J. Bartmiński, Lublin 2010, s. 85-104.
 174. O pracach Komisji Frazeologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów ostatniego pięciolecia, „Slavia Orientalis” 2010, nr 1, s. 117-122.
 175. К составлению польско-русского словаря репродуктов библейского происхождения, [w:] Phraseologie und Text, A. Sachenko, V. Mokienko, H. Walter (Hrsg.), Sankt Petersburg-Greifswald 2010, s. 214-222.
 176. К идее европейского словаря библеизмов, [w:] И вновь продолжается бой… Сборник научных статей, посвященных юбилею проф. Шулежковой С.Г., Магнитогорск 2010, s. 275-279.
 177. Метаоператоры в функции поисковой системы в обработке ресурсов Рунета для лексикографических целей, „Rossica Olomucensia”, vol. XLIX, num. 2, Olomouc 2010, s. 57-66.
 178.  К польско-русскому словарю библеизмов, [w:] Phraseologische Studien. Dinamische Tendenzen in der slawischen Phraseologie, red. D. Baláková, H. Walter, Greifswald 2010, s. 166-173.
 179. Stanisław Kochman (7 VI 1936 – 3 IV 2010), “Rocznik Slawistyczny”, t. LIX, 2010, s. 3-7.
 180. Profesor Stanisław Kochman (1935-2010), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”
 181. Pozaśrodowiskowe funkcje frazeologii środowiskowej (język sportu a polszczyzna ogólna), [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury Słowa, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2010, s. 243-255.
 182. Skrzydlate słowa a frazeologia, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski, M. Szczyszek, Poznań 2010, s. 9-20.
 183. O źródłach, celach i drogach postępowania etnolingwistycznego w badaniach porównawczych, „Studia Slavica. Slovanské Studie”, t. XIV, Opole 2010, s. 121-134.
 184. Ruch wokół wieży Babel. O funkcjonowaniu biblizmów w dzisiejszym dyskursie polskim, [w:] Sprachliche Säkularisierung (Westslawisch – Deutsch), A. Nagórko (Hrsg.), Georg Olms Verlag AG, Hildesheim 2011, s. 355-371.
 185. езисы по методам поиска многолексемных единиц языка для учебных и лексикографических целей, [w:] Русский язык и литература во времени и пространстве, ред. Л.А. Вербицкая, Лю Лиминь, Е.Е. Юрков, т. 3, Shanghai 2011, s. 225-229.
 186. Profesor Zbigniew Barański w Opolu, [w:] Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego, red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak, W. Zybura, Wrocław 2010, s. 59-62.
 187. Z nowszych dociekań frazeologii rosyjskiej (szkic informacyjny drugi), „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 3, s. 106-117.
 188. Od tematycznego do alfabetycznego frazeologicznego słownika przekładowego [tezy], [w:] „Wort – Text – Zeit”. Die slawische Phraseologie In onomasiologischer, linguokulturellen und phraseographischen Sicht, „Greifswalder Beitrager zur Slawistik X” , Greifswald 2011, s. 24-25.
 189. Szkice do językowego obrazu pamięci. Pamięć jako wartość, „Etnolingwistyka”, t. 23, red. J. Bartmiński, Lublin 2011, s. 83-98.
 190.  [współaut.: M. Abramowicz, J. Bartmiński] Punkty sporne i bezsporne w programie EUROJOS: Odpowiedź na pytania i wątpliwości profesor Jadwigi Puzyniny, „Etnolingwistyka”, t. 23, red. J. Bartmiński, Lublin 2011, s. 227-233.
 191. Poszukiwanie odpowiedników przekładowych: punkty wyjścia, [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. W. Chlebda, Opole 2011, s. 7-17.
 192. Ekwiwalencja i ekwiwalenty: między słownikiem a tekstami, [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. W. Chlebda, Opole 2011, s. 21-43.
 193. Profesor Aleksandra Wieczorek (1946-2011), „Studia Slavica XV”, red. J. Raclavska, J. Czaplińska, Ostrava 2011, s. 7-9.
 194. 241. Szkic do obrazu wieży Babel. Perspektywa słownikowo-tekstowa, [w:] My w wieży Babel. Między przekleństwem a błogosławieństwem, red. M. Cieszkowski, J. Szczepaniak, Bydgoszcz 2011, s. 25-38.
 195. 242. Идентичность фразеологии, «Университетский научный журнал. Humanities and Science University Journal” (Sankt Petersburg), nr 2 (2012), s. 130-139.
 196. The Identity of Phraseology, [w:] Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues of Phraseological Studies, Białystok 2011, s. 13-24.
 197. Ćwiczenia z translatoryki, [w:] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, red. K. Kossakowska-Jarosz, J. Nocoń, Opole 2012, s. 277-288.
 198.  Czy zjednoczona Europa może stworzyć europejski słownik biblizmów?, [w:] Sprache im Kulturkontext. Festschrift fűr Alicja Nagórko, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2012, s. 187-195.
 199. [recenzja] A. Charciarek, Polskie wyrażenia metatekstowe…, „Slavia Orientalis” 2011, nr 4, s. 553-558.
 200.  Фразеолог и Интернет (к теории и практике взаимоотношений), „Rossica Olomucensia”, vol. LI, Num. 1, Olomouc 2012, s. 75-79.
 201. От тематического к алфавитному переводному фразеологическому словарю, [w:] Słowo. Tekst. Czas. Tom XI: Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym, red. M. Hordy et al., Szczecin-Greifswald 2012, s. 471-478.
 202. Pamięć ujęzykowiona, [w:] Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2012, s. 109-119.
 203. Czy polska etnolingwistyka może być zwornikiem nauk humanistycznych? [w:] Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju, red. M. Grochowski, Warszawa 2012, s. 91-98.
 204.  Czy polska etnolingwistyka może być zwornikiem nauk humanistycznych?, „Akcent. Literatura i Sztuka”, Lublin 2012, nr 4, s. 91-95 [skrócona wersja pozycji 250].
 205. [współautor: J. Bartmiński] Problem konceptu bazowego i jego profilowania – na przykładzie polskiego stereotypu europy, „Etnolingwistyka”, t. 25, red. J. Bartmiński, Lublin 2013, s. 69-95.
 206. O przekształcalności słowników. Tezy, [w:] Konfrontacje składniowe. Nowe fakty, nowe idee. Księga jubileuszowa poświecona Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 65. rocznicy urodzin, red. J. Lubocha-Kruglik, M. Borek, Katowice 2013, s. 151-158.
 207. O przekształcalności słowników (frazeologicznych): casus opolski, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej, red. G. Dziamska, J. Liberek, Poznań 2013, s. 29-37.
 208.  Frazeologia i paremiologia słowiańska w polskich pracach językoznawczych lat powojennych, „Slavia Orientalis” 2013, nr 3, s. 341-349.
 209. Korpusologia użytkowa dla początkujących i zaawansowanych, [w:] Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów, red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 7-15.
 210. Can Polish Ethnolinguistics Become a Philological Keystone of the Humanities? [w:] The Liguistic Worldview: Ethnoliguictics, Cognition and Culture, eds. A. Głaz, D. Danaher, P. Łozowski, Versita, London 2013, s. 29-37.
 211. Od tematycznego frazeologicznego słownika przekładowego do alfabetycznego słownika par przekładowych, [w:] Polsko-rosyjski słownik par przekładowych, red. W. Chlebda, Wyd. UO, Opole 2013, s. 9-67, ISBN 978-83-7395-575-2.
 212. Języki w turystyce i jednostki języków branżowych, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 6, red. W. Chlebda, Wyd. UO, Opole 2013, s. 9-26, ISBN 978-83-7395-601-8.
 213. Dzieje pogranicza, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 6, red. W. Chlebda, Wyd. UO, Opole 2013, s. 29-52, ISBN 978-83-7395-601-8.
 214. O nieprototypowych obiektach frazeografii, „Speculum Linguisticum”, vol. 2, red. M.A. Iwanowski, Warszawa 2014, s. 23-44, ISBN 978-83-7798-208-2.
 215. Переводной словарь и фразеология «отраслевых языков», „Rossica Olomucensia”, vol. LIII, num. 1, Olomouc 2014, s. 79-84, ISSN 0139-9268.
 216. Memory, borderland and collective memory in borderlands, [w:] Open Europe: dialogue across borders, vol. 2, ed. Wojciech Chlebda, Opole 2014, s. 15-25, ISBN 978-83-7395-623-0.
 217. O potrzebie mapowania polskiej pamięci / niepamięci zbiorowej, [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Tom 3: Narracja i pamięć, red. E. Golachowska, A. Zielińska, Warszawa 2014, s. 39-47, ISBN 978-83-64031-13-7.
 218. Tytuły jako obiekt leksykograficznej konfrontacji przekładowej, [w:] Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka, red. I. Dobrotová, M. Hanczakowski, Olomuc 2014, s. 134-141, ISBN 978-80-7263-905-2.
 219. W sukurs magistrantom. Mały pomocnik leksykograficzny, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 7, red. W. Chlebda, Wyd. UO, Opole 2014, s. 7-12, ISBN 978-83-7395-630-8.
 220. Przekładamy teksty. Korzystamy ze słowników, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 7, red. W. Chlebda, Wyd. UO, Opole 2014, s. 89-108, ISBN 978-83-7395-630-8.
 221. Tytuły (6). 100 książek, które wstrząsnęły światem, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 7, red. W. Chlebda, Wyd. UO, Opole 2014, s.149-169, ISBN 978-83-7395-630-8.
 222. Łyżka świeckiego dziegciu w beczce biblijnego miodu. O biblizmach w słownikach raz jeszcze, [w:] Sprachliche Säkulariesierung. Semantik und Pragmatik, Hr. A. Nagórko, Hildesheim-Zűrich-New York 2014, s. 299-313, ISBN 978-3-487-15187-8.
 223. Polska, Polak, polskość w słownikach języka polskiego, [w:] Polonistyka wobec wyzwań współczesności, t. 2, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole 2014, s. 285-294, ISBN 278-83-7395-641-1.
 224. Kalka we frazeologicznym słowniku przekładowym, [w:] Frazeologia a przekład, red. W. Chlebda, Opole 2014, s. 307-314, ISBN 978-83-7395-619-3.
 225. Trójjęzyczny tematyczny słownik frazeologiczny: koncepcja, założenia, realizacja, [w:] Tematický česko-polsko-ruský, polsko-česko-ruský slovník pohraničí. Tematyczny czesko-polsko-rosyjski, polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, Opole 2015, s. 161-198, ISBN 978-83-7395-645-2.
 226. W pryzmatach pogranicza, [w:] Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, Opole 2015, s. 7-15, ISBN 978-83-7395-644-5.
 227. Pogranicza i pograniczność w polskich perspektywach oglądu, [w:] Pograniczność i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, Opole 2015, s. 43-77, ISBN 978-83-7395-644-5.
 228. Frazeolog a Internet. Zarys relacji, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Tom 8: Opis, konfrontacja przekład, red. I. Łuczków, M. Sarnowski, Wrocław 2014, s. 69-76.
 229. Опольские предложения в области польско-русской лексикографии, „Przegląd Rusycystyczny” 2015, nr 2 (150), s. 180-191.
 230.  О превращаемости словарей, [w:] Русский язык и литература в пространстве мировой культуры. Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ. Том 7: Современная русская лексикография: теория и практика, Санкт-Петербург 2015, s. 201-206.
 231. Pogranicze w kręgu pojęć związanych z pamięcią zbiorową, [w:] Pogranicze wschodnie i zachodnie, red. M. Czabańska-Rosada, E. Golachowska, E. Serafin, K. Taborska, A. Zielińska, Warszawa-Gorzów Wielkopolski 2015, s. 13-24.
 232. Tytuły we frazeograficznej perspektywie opisu, [w:] Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich, red. G. Dziamska-Lenart, J. Liberek, Poznań 2016, s. 103-116.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close