Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

e-mail: sgiergiel@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • Historia Słowiańszczyzny (I stopień)
 • Praktyczna nauka języka serbskiego (I i II stopień)
 • Proseminarium licencjackie (I stopień)
 • Historia i realioznawstwo serbskie (II stopień)

Absolwentka Filologii Słowiańskiej (specjalność serbistyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat poświęcony twórczości serbskiego prozaika Borislava Pekicia obroniła w 2006 r. Od października 2006 r. zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UO (dziś: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa). W 2104 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od października 2014 r. pracuje w Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytutu Slawistyki UO. Tłumacz przysięgły języka serbskiego. W latach 2004-2005 była wykonawcą grantu promotorskiego (finansowanego przez KBN). Współautorka i współwykonawca projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki (kierownik Joanna Czaplińska, prof. UO): Literatury emigracyjne krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich po 1945 r. Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznych, międzynarodowych konferencji organizowanych przez Katedrę Slawistyki UO (Symposia Opoliensia). Wchodzi w skład Rady Naukowej czasopisma „Slavica Lodziensia” (rocznik, wydawnictwo UŁ), pełni również funkcję sekretarza czasopisma „Studia Slavica” (półrocznik, wydawnictwo UO). Wielokrotnie odbyte staże badawcze oraz stypendia w Serbii i Chorwacji. Aktualnie jej badania koncentrują się wokół kwestii pamięci w krajach postjugosłowianskich.

Pola badawcze i zainteresowania naukowe: kultura krajów byłej Jugosławii, południowosłowiańska literatura XX wieku, problematyka pamięci, Holokaust w kulturze krajów postjugosłowiańskich.

 

Wykaz publikacji

Monografie:

 1. Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia, Wydawnictwo UO, Opole 2008, ss. 216. (Punkty 12)
 2. Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo UO, Opole 2012, ss. 275.

Artykuły naukowe:

 1. Pisarz i jego dziennik. Dyskurs autobiograficzny w prozie Borislava Pekicia „Pamiętnik Słowiański” 2003, t. LIII, z. 2, s. 63 – 78
 2. Cywilizacja jako machina samoalienacji. Rozważania na marginesie Atlantydy Borislava Pekicia, „Pamiętnik Słowiański” 2006, t. LVI, z.1, s. 59 – 77.
 3. Obcość jako wybór, czyli emigracja (w:) Świat Słowian w języku i kulturze VII. Literaturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2006, s. 51-54.
 4. Wojna w mediach w okresie rozpadu Jugosławii (w:) Wojna w mediach, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak i B. Nierenberga, Opole 2007, s. 319-328 (współautor).
 5. Czy ja to mój bohater? Davida Albahariego gra rolami narracyjnymi, „Pamiętnik Słowiański”, 2007, z. I, s. 35-54.
 6. Cywilizacja więzienna, czyli świat na opak. Godine koje su pojeli skakavci Borislava Pekicia, „Stil” 2007, nr 6, s. 353-363.
 7. Problem drugog/različitosti u prozi Borislava Pekića, „Anali Borislava Pekića”, 2007, nr 4, s. 178-184.
 8. O demonicznym charakterze sztuki. Izveštaj o kugi Radoslava Petkovicia i Novi Jerusalim Borislava Pekicia, „Pamiętnik Słowiański” 2008, z. 1, s. 67-89.
 9. Złote runo (Zlatno runo) Borislava Pekicia, czyli obcość jako los, „Kultura polisa. Časopis za negovanje demokratske političke kulture” 2008, nr 8/9/10, s. 219-242.
 10. Obcość jako figura dyskursu literackiego na przykładzie twórczości Borislava Pekicia, „Slavia Meridionalis” 2009, nr 8, s. 119-133.
 11. Eschatologia w literaturze popularnej. Przykład serbski: powieść Besnilo (Wścieklizna) Borislava Pekicia, „Literatura i kultura popularna” 2009, nr 15, 93-104.
 12. 12.  Sytuacja podmiotu w świecie w stanie rozpadu. Na podstawie twórczości Davida Albahari, „Slovanske studie. Studia Slavica” nr XIII, Ostrava 2009, s. 173-180.
 13. Być Arionem czy Niegovanem? Filozofia posiadania w perspektywie Złotego runa Borislava Pekicia, (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz, Slavica Vratislaviensia CXLIX, red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowa, Ł. Kusiak-Skotnicka, A. Matusiak, Wrocław 2009, s. 419-427.
 14. Południowosłowiańskie kłopoty z emigracją. Szkic wstępny, „Pamiętnik Słowiański”  2009, tom LIX, z. 2, strony 63-86.
 15. „Način na koji mislim određuje način na koji ću pisati”: odnos Pekićeve poetike i autopoetike, (w:) Poetika Borislava Pekića. Preplitanje žanrova, red. P. Pijanović, A. Jerkov, Beograd 2009, s. 289-299.
 16. Koncepcja czasu w Atlantydzie Borislava Pekicia. Rozważania wstępne, (w:) U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova, red. D. Ajdačić i Persida Lazarević Di Ðakomo, Beograd 2010, s. 471-480.
 17. Polifoniczne Fiume i monologiczna Rijeka, czyli bałkańskie kłopoty z wieloznacznością. W oparciu o powieść Leica format Dašy Drndić, (w:) „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura” nr 7/2010, red. M. Korytkowska, Wydawnictwo Piktor, str 153 – 162.
 18. Mówiąc o sobie, oddawać głos wykluczonym. Powieściowe fugi Dašy Drndić, „Pamiętnik Słowiański” 2010, t. LX, z. 2, s. 51-82.
 19. Opowieść o emigracji i wykorzenieniu. Canzone di guerra. (Nove davorije Dašy  Drndić),  „Slovanske studie. Studia Slavica” 2010, nr XIV, s. 45-54.
 20. Obraz serbskiej i chorwackiej emigracji w najnowszej literaturze, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2011, Z. 38, s. 79-90.
 21.  Groteskna tela mašina Borislava Pekića. Igre formama u povesti 1999, (w:) Telo u slovenskoj futurofantastici, red. D. Ajcačić, Beograd 2011, SlovoSlavia, s. 219-239.
 22. Sarajewski elementarz Miljenka Jergovicia, „Porównania” 2012, nr 10, s. 221-238.23.
 23. Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona, (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Sen, Slavica Vratislaviensia CLV, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wojtowicz, Wrocław 2012, s. 59-68
 24.  Podwójność jako przeznaczenie. Mehmed Pasza Sokolović w powieści Hamam Balkanija Vladislava Bajaca, „Studia Slavica” 2013, nr XVII/2, s. 31-41.
 25. Przywróćcie nam przyszłość! Kreatywny potencjał nostalgii w kontekście publicystycznych tekstów Aleksandra Hemona, „Porównania” 2014, nr 14, s. 43-58.
 26. Die genealogischen Erzählungen von Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović und Igor Štiks oder das Mitiv der Habsburgermonarchie in den Texten bosnischer Schriftseller, (w:) Südslawen und die deutschsprachige Kultur, red. Buras-Marciniak, M. Gołaszewski, Frankfurt am Main 2015, s. 97-109.
 27. Korespondencja Borislava Pekicia jako dokument epoki, (w:) Słowianie na emigracji: literatura, kultura, język, B. Kodzis, M. Giej, Opole-Racibórz 2015, s. 197-204.
 28. Zmiana modelu kulturowego w Serbii na przełomie XIX i XX w. na podstawie opowiadania Ibisz-aga Stevana Sremaca, (w:) Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, A. Buras-Marciniak, Łódź 2016, s. 57-67.
 29. „Jeśli podróżowanie jest życiem, to dotarcie do celu oznacza śmierć”. Podróż w utworze Nigdje, niotkuda Bekima Sejranovicia, „Studia Slavica” 2016, nr 2.
 30. Pamięci nieukojone. Wokół upamiętniania ofiar w Serbii i Chorwacji (Jasenovac, Bleiburg, belgradzkie Sajmište), „Porównania” 2016, nr 19, s. 130-149.
 31. Stłumiona narracja. Igora Marojevicia opowieść o naddunajskich Szwabach, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2017, nr 1, s. 33-45.
 32. Andreasa Bana ucieczka ze świata (Belladonna Dašy Drndić i O starzeniu się Jeana Amery’ego), „Acta Universitatis Wratislaviensis: Slavica Wratislaviensia” 2016, nr 12 vol. CLXIII, pp. 783-793.
 33. „When Night Passes” and „When Day Breaks” – Between the Past and the Present. Borderlines of Holocaust in Filip David’s Works, “Colloquia Humanistica” 2017, nr 6, s. 75-96 (współautorka: Katarzyna Taczyńska).
 34. Govoriti ćutanjem nije isto sto i ćutati. Analiza romana Kuća sećanja i zaborava Filipa Davida w: Srpski jezik, knjizevnost, umetnost. Tisina, t. II, Zbornika radova sa XI naucnog skupa, 2017, Kragujevac, s. 39-48.
 35. Kronika stworzona z żywiołów. Ogień w opowiadaniu “Megalos Mastoras i jego dzieło” Borislava Pekicia, w: Żywioły w poznaniu, t. 2: Konceptualizacja żywiołów. Wieloaspektowość badań – Różnorodność rozwiązań, red. Kaczmarek H., Częstochowa 2017, ss. 145-158.
 36. Nie ma takiej wiedzy, która jest ostateczna. Każda stanowi przedsionek prowadzący do nowych obszarów niewiedzy. Götz i Meyer Davida Albahariego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2018, nr 1, s. 159-178.
 37. The saving narratives of Daša Drndić, przeł. I. Dabrowska, „Studia Judaica” 2018, nr 1 (41), s. 97-116.