Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

e-mail:sgiergiel@uni.opole.pl

Konsultacje
 • Prowadzone zajęcia:
 • Historia Słowiańszczyzny (I stopień)
 • Praktyczna nauka języka serbskiego (I i II stopień)
 • Proseminarium licencjackie (I stopień)
 • Historia i realioznawstwo serbskie (II stopień)

Absolwentka Filologii Słowiańskiej (specjalność serbistyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat poświęcony twórczości serbskiego prozaika Borislava Pekicia obroniła w 2006 r. Od października 2006 r. zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UO (dziś: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa). W 2104 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od października 2014 r. pracuje w Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytutu Slawistyki UO. Tłumacz przysięgły języka serbskiego. W latach 2004-2005 była wykonawcą grantu promotorskiego (finansowanego przez KBN). Współautorka i współwykonawca projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki (kierownik Joanna Czaplińska, prof. UO): Literatury emigracyjne krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich po 1945 r. Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznych, międzynarodowych konferencji organizowanych przez Katedrę Slawistyki UO (Symposia Opoliensia). Wchodzi w skład Rady Naukowej czasopisma „Slavica Lodziensia” (rocznik, wydawnictwo UŁ), pełni również funkcję sekretarza czasopisma „Studia Slavica” (półrocznik, wydawnictwo UO). Wielokrotnie odbyte staże badawcze oraz stypendia w Serbii i Chorwacji. Aktualnie jej badania koncentrują się wokół kwestii pamięci w krajach postjugosłowianskich.

Pola badawcze i zainteresowania naukowe: kultura krajów byłej Jugosławii, południowosłowiańska literatura XX wieku, problematyka pamięci, Holokaust w kulturze krajów postjugosłowiańskich.

 

Absolwentka Filologii Słowiańskiej (specjalność serbistyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat poświęcony twórczości serbskiego prozaika Borislava Pekicia obroniła w 2006 r. Od października 2006 r. zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UO (dziś: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa). W 2104 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od października 2014 r. pracuje w Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytutu Slawistyki UO. Tłumacz przysięgły języka serbskiego. W latach 2004-2005 była wykonawcą grantu promotorskiego (finansowanego przez KBN). Współautorka i współwykonawca projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki (kierownik Joanna Czaplińska, prof. UO): Literatury emigracyjne krajów Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich po 1945 r. Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznych międzynarodowych konferencji organizowanych przez Katedrę Slawistyki UO (Symposia Opoliensia). Wchodzi w skład Rady Naukowej czasopisma „Slavica Lodziensia” (rocznik, wydawnictwo UŁ), pełni również funkcję sekretarz czasopisma „Studia Slavica” (półrocznik, wydawnictwo UO). Wielokrotnie odbyte staże badawcze oraz stypendia w Serbii i Chorwacji. Aktualnie jej badania koncentrują się wokół kwestii pamięci w krajach postjugosłowianskich.

Pola badawcze i zainteresowania naukowe: kultura krajów byłej Jugosławii, południowosłowiańska literatura XX wieku, problematyka pamięci, Holokaust w kulturze krajów postjugosłowiańskich.

 

Wykaz publikacji

Monografie:

 1. Obcość jako los. O prozie Borislava Pekicia, Wydawnictwo UO, Opole 2008, ss. 216. (Punkty 12)
 2. Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo UO, Opole 2012, ss. 275.

Artykuły naukowe:

 1. Pisarz i jego dziennik. Dyskurs autobiograficzny w prozie Borislava Pekicia „Pamiętnik Słowiański” 2003, t. LIII, z. 2, s. 63 – 78
 2. Cywilizacja jako machina samoalienacji. Rozważania na marginesie Atlantydy Borislava Pekicia, „Pamiętnik Słowiański” 2006, t. LVI, z.1, s. 59 – 77.
 3. Obcość jako wybór, czyli emigracja (w:) Świat Słowian w języku i kulturze VII. Literaturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2006, s. 51-54.
 4. Wojna w mediach w okresie rozpadu Jugosławii (w:) Wojna w mediach, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak i B. Nierenberga, Opole 2007, s. 319-328 (współautor).
 5. Czy ja to mój bohater? Davida Albahariego gra rolami narracyjnymi, „Pamiętnik Słowiański”, 2007, z. I, s. 35-54.
 6. Cywilizacja więzienna, czyli świat na opak. Godine koje su pojeli skakavci Borislava Pekicia, „Stil” 2007, nr 6, s. 353-363.
 7. Problem drugog/različitosti u prozi Borislava Pekića, „Anali Borislava Pekića”, 2007, nr 4, s. 178-184.
 8. O demonicznym charakterze sztuki. Izveštaj o kugi Radoslava Petkovicia i Novi Jerusalim Borislava Pekicia, „Pamiętnik Słowiański” 2008, z. 1, s. 67-89.
 9. Złote runo (Zlatno runo) Borislava Pekicia, czyli obcość jako los, „Kultura polisa. Časopis za negovanje demokratske političke kulture” 2008, nr 8/9/10, s. 219-242.
 10. Obcość jako figura dyskursu literackiego na przykładzie twórczości Borislava Pekicia, „Slavia Meridionalis” 2009, nr 8, s. 119-133.
 11. Eschatologia w literaturze popularnej. Przykład serbski: powieść Besnilo (Wścieklizna) Borislava Pekicia, „Literatura i kultura popularna” 2009, nr 15, 93-104.
 12. 12.  Sytuacja podmiotu w świecie w stanie rozpadu. Na podstawie twórczości Davida Albahari, „Slovanske studie. Studia Slavica” nr XIII, Ostrava 2009, s. 173-180.
 13. Być Arionem czy Niegovanem? Filozofia posiadania w perspektywie Złotego runa Borislava Pekicia, (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz, Slavica Vratislaviensia CXLIX, red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowa, Ł. Kusiak-Skotnicka, A. Matusiak, Wrocław 2009, s. 419-427.
 14. Południowosłowiańskie kłopoty z emigracją. Szkic wstępny, „Pamiętnik Słowiański”  2009, tom LIX, z. 2, strony 63-86.
 15. „Način na koji mislim određuje način na koji ću pisati”: odnos Pekićeve poetike i autopoetike, (w:) Poetika Borislava Pekića. Preplitanje žanrova, red. P. Pijanović, A. Jerkov, Beograd 2009, s. 289-299.
 16. Koncepcja czasu w Atlantydzie Borislava Pekicia. Rozważania wstępne, (w:) U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova, red. D. Ajdačić i Persida Lazarević Di Ðakomo, Beograd 2010, s. 471-480.
 17. Polifoniczne Fiume i monologiczna Rijeka, czyli bałkańskie kłopoty z wieloznacznością. W oparciu o powieść Leica format Dašy Drndić, (w:) „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura” nr 7/2010, red. M. Korytkowska, Wydawnictwo Piktor, str 153 – 162.
 18. Mówiąc o sobie, oddawać głos wykluczonym. Powieściowe fugi Dašy Drndić, „Pamiętnik Słowiański” 2010, t. LX, z. 2, s. 51-82.
 19. Opowieść o emigracji i wykorzenieniu. Canzone di guerra. (Nove davorije Dašy  Drndić),  „Slovanske studie. Studia Slavica” 2010, nr XIV, s. 45-54.
 20. Obraz serbskiej i chorwackiej emigracji w najnowszej literaturze, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2011, Z. 38, s. 79-90.
 21.  Groteskna tela mašina Borislava Pekića. Igre formama u povesti 1999, (w:) Telo u slovenskoj futurofantastici, red. D. Ajcačić, Beograd 2011, SlovoSlavia, s. 219-239.
 22. Sarajewski elementarz Miljenka Jergovicia, „Porównania” 2012, nr 10, s. 221-238.23.
 23. Przebudzenie z melancholii. Projekat Lazarus Aleksandra Hemona, (w:) Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Sen, Slavica Vratislaviensia CLV, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wojtowicz, Wrocław 2012, s. 59-68
 24.  Podwójność jako przeznaczenie. Mehmed Pasza Sokolović w powieści Hamam Balkanija Vladislava Bajaca, „Studia Slavica” 2013, nr XVII/2, s. 31-41.
 25. Przywróćcie nam przyszłość! Kreatywny potencjał nostalgii w kontekście publicystycznych tekstów Aleksandra Hemona, „Porównania” 2014, nr 14, s. 43-58.
 26. Die genealogischen Erzählungen von Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović und Igor Štiks oder das Mitiv der Habsburgermonarchie in den Texten bosnischer Schriftseller, (w:) Südslawen und die deutschsprachige Kultur, red. Buras-Marciniak, M. Gołaszewski, Frankfurt am Main 2015, s. 97-109.
 27. Korespondencja Borislava Pekicia jako dokument epoki, (w:) Słowianie na emigracji: literatura, kultura, język, B. Kodzis, M. Giej, Opole-Racibórz 2015, s. 197-204.
 28. Zmiana modelu kulturowego w Serbii na przełomie XIX i XX w. na podstawie opowiadania Ibisz-aga Stevana Sremaca, (w:) Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, A. Buras-Marciniak, Łódź 2016, s. 57-67.
 29. „Jeśli podróżowanie jest życiem, to dotarcie do celu oznacza śmierć”. Podróż w utworze Nigdje, niotkuda Bekima Sejranovicia, „Studia Slavica” 2016, nr 2.
 30. Pamięci nieukojone. Wokół upamiętniania ofiar w Serbii i Chorwacji (Jasenovac, Bleiburg, belgradzkie Sajmište), „Porównania” 2016, nr 19, s. 130-149.
 31. Stłumiona narracja. Igora Marojevicia opowieść o naddunajskich Szwabach, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2017, nr 1, s. 33-45.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close