Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: rmarcinkiewicz@uni.opole.plunisono@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • Art rock: następcy
 • Art rock: prekursorzy i mistrzowie
 • Badania naukowe I i II
 • Gramatyka kontrastywna
 • Lingworealioznawstwo rosyjskie
 • Pisanie akademickie w języku obcym
 • Pisanie akademickie w języku rosyjskim
 • Proseminarium licencjackie
 • Podstawy gramatyki opisowej języka polskiego
 • Rock krajów słowiańskich
 • Rock w korespondencji sztuk
 • Rock w Polsce. Wybrane zagadnienia
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Stylistyka języka polskiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do słowianoznawstwa
 • Z zagadnień kultury rocka

Lingwista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego (1997). Pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy napisał rozprawę doktorską pt. Polska eponimia biblijna. Semantyczne i strukturalno-semantyczne pochodne odtoponimiczne (2002). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień onomastyki (nazwy własne w fonografii; eponimia), terminologii muzycznej, leksykografii jednojęzycznej i przekładowej oraz badań nad elementami ramowymi dzieł fonograficznych.

Autor i współautor blisko 40 publikacji naukowych; liczba referatów wygłoszonych przezeń podczas konferencji lingwistycznych oraz interdyscyplinarnych przekracza 20. Pomysłodawca cyklu poświęconych kulturze rocka konferencji naukowych Unisono w wielogłosie (organizowanych corocznie od 2009 r.), a także redaktor serii noszącej ten sam tytuł.

Wykaz publikacji

1. Opis leksykograficzny nazw geograficznych Nowego Testamentu (między toponimami a eponimami) // „Studenckie Prace Naukowe. Nauki Humanistyczne”, z. 7, red. M. Balowski, Wrocław 1999, s. 5–15.
2. Polska eponimia biblijna (Babilon, Babilonia) // „Poradnik Językowy”, z. 2/2000, s. 27–37.
3. Tezy referatu Strukturalno-semantyczne pochodne nazw geograficznych // Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń 21–22 września 2000 r., Toruń 2000, s. 42 [na prawach rękopisu].
4. Z zasobów europejskiej eponimii biblijnej: wieża Babel // Studia i szkice slawistyczne. Literatura — Kultura — Język, t. 1, red. W. Chlebda, I. Światłowska-Prędota, Opole 2002, s. 127–135.
5. Tezy referatu Lepper, lepperiada, lepperyzmy // Z aktualnych problemów badań lingwistycznych słowiańszczyzny. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń 16–17 września 2002 r., Toruń 2002, s. 60–61 [na prawach rękopisu].
6. Polska eponimia biblijna (Betlejem) // Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Kultura. Język, red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 665–677.
7. Lepper, lepperiada, lepperyzmy // „Poradnik Językowy”, z. 6/2003, s. 51¬–61.
8. Tezy referatu Eugeniusza Grodzińskiego rozmowy z leksykografami // Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń, 21–22 września 2004 r., s. 32–33 [na prawach rękopisu].
9. [z Jolantą Marcinkiewicz] Z zasobów europejskiej eponimii biblijnej: Golgota (Kalwaria) // Studia i szkice slawistyczne, t. 6, red. B. Kodzis, Opole 2005, s. 127–141.
10. Peryfrazy (1). Przydomki geograficzne // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 1. próbny, red. W. Chlebda, Opole 2006, s. 82–91.
11. Peryfrazy (2). Przydomki osobowe // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2., red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 105–116.
12. Polska eponimia biblijna. Semantyczne i strukturalno-semantyczne pochodne odtoponimiczne [autoreferat rozprawy doktorskiej] // Studia i szkice slawistyczne, t. 9, red. B. Kodzis, Opole 2008, s. 141–145.
13. Scena rockowa (1) // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3., red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 149–167.
14. Scena rockowa (2). Art rock // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4., red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 191–201.
15. [z Jolantą Marcinkiewicz] Dziwne przypadki doktora Hammonda i pana Mooga, czyli o odimiennych nazwach instrumentów muzycznych w polsko- i anglojęzycznych słownikach eponimów // Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2010, s. 89–102.
16. Unisono czy na pomieszane języki? O kilku terminach związanych z rockiem w 10. rocznicę Metropolis Pt.2: Scenes From A Memory Dream Theater // Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2010, s. 130–155.
17. Magiczne miejsca Europy // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5., red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 139–154.
18. Polska eponimia biblijna (Jerycho). Wartość konotacyjna nazwy własnej i jej odzwierciedlenie w słownikach i onomastykonach // Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 177–181.
19. Ile jest Niemna w Niemenie? W kręgu eponimów // Unisono w wielogłosie, t. 2: W kręgu nazw i wartości, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2011, s. 59–75.
20. Polska eponimia biblijna (Armagedon) // Językowo-kulturowy obraz mód społecznych, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2011, s. 164–178.
21. O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Część I: lata 1959–1989 // „Studia Slavica” XVI, 2012, s. 333–354.
22. Trzy, pięć, osiem, nieskończoność… Wokół Octavarium Dream Theater (unisono i na pomieszane języki po raz drugi) // Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2012, s. 69–92.
23. „Wystarczy spojrzeć na nazwę…” O 2Tm2,3 — w kontekście artifonimii oraz ideonimii // Konteksty piosenki religijnej. Norbert Blacha in memoriam, red. ks. G. Poźniak, Opole 2013, s. 149–166.
24. O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Część II: lata 1990–2003 // „Studia Slavica” XVII, z. 1, 2013, s. 173–196.
25. Geografia pogranicza // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 6., red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 53–60.
26. Bilety wizytowe, listy miłosne… po raz pierwszy. Ile albumów ma w dorobku Dream Theater? // Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013, s. 35–52.
27. O pozorności mocno uderzającego podobieństwa między big beatem i big-beatem. W sprawie ortograficznej strony terminologii rockowej // Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013, s. 277–293.
28. O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Część III: lata 2004–2013 // „Studia Slavica” XVIII, z. 2, 2014, s. 151–173.
29. Decyzje podejmowane przez leksykografów jako niezamierzone źródło rozpowszechniania błędów językowych (na przykładzie kilku terminów z zakresu muzyki rozrywkowej) // Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka. Materiały pokonferencyjne Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego, red. I. Dobrotova, M. Hanczakowski, Olomouc 2014, s. 31–39.
30. Bilety wizytowe, listy miłosne… po raz wtóry. Dream Theater na żywo (ale) i w studio // Unisono w wielogłosie, t. 5: W stronę typologii i terminologii rocka, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2014, s. 49–60.
31. Ideonimiczna warstwa instrumentalnej „lektury pani domu” a concept album (o Pictures for Susceptible Housewives mołdawskiej grupy Rubycone) // Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, s. 543–558.
32. [członek zespołu autorskiego] Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatyko nu polsko-rosyjskiego (z. 1–5), red. W. Chlebda, Opole 2014.
33. Rock a leksykografia: supergrupa. Z Dream Theater spacer pierwszy // Kultura rocka. Twórcy — tematy — motywy (1), red. J. Osiński, M. Pranke, A. Szwagrzyk, P. Tański, s. 34–60, Toruń 2015.
34. [członek zespołu autorskiego] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski, polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. nauk. W. Chlebda, I. Dobrotová, Opole 2015.
35. Rock a leksykografia: power trio, cover band, tribute band. Z Dream Theater spacer drugi // Kultura rocka 2. Słowo — dźwięk — performance (1), red. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, s. 71–86, Toruń 2016.
36. O problemach z delimitacją tytułów albumów fonograficznych Czesława Niemena (i jego zespołów) wydanych przez Polskie Nagrania // Muzyka w PRL, Poznań [w druku].
37. Rock a leksykografia: projekt. Z Dream Theater spacer trzeci // Unisono w wielogłosie, t. 6: Rock na pograniczach, red. R. Marcinkiewicz [w druku].

Redakcja tomów:
1. Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), Sosnowiec 2010.
2. Unisono w wielogłosie, t. 2: W kręgu nazw i wartości, Sosnowiec 2011.
3. Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, Sosnowiec 2012.
4. Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, Sosnowiec 2013.
5. Unisono w wielogłosie, t. 5: W stronę typologii i terminologii rocka, Sosnowiec 2014.
6. Unisono w wielogłosie, t. 6: Rock na pograniczach, Opole 2017 [w druku].
7. Unisono w wielogłosie, t. 7: Rock w „szaleństwie katalogowania” [w opracowaniu].