Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: rmarcinkiewicz@uni.opole.plunisono@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • Art rock: następcy
 • Art rock: prekursorzy i mistrzowie
 • Badania naukowe I i II
 • Gramatyka kontrastywna
 • Lingworealioznawstwo rosyjskie
 • Pisanie akademickie w języku obcym
 • Pisanie akademickie w języku rosyjskim
 • Proseminarium licencjackie
 • Podstawy gramatyki opisowej języka polskiego
 • Rock krajów słowiańskich
 • Rock w korespondencji sztuk
 • Rock w Polsce. Wybrane zagadnienia
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie
 • Stylistyka języka polskiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do słowianoznawstwa
 • Z zagadnień kultury rocka

Lingwista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego (1997). Pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy napisał rozprawę doktorską pt. Polska eponimia biblijna. Semantyczne i strukturalno-semantyczne pochodne odtoponimiczne (2002). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień onomastyki (nazwy własne w fonografii; eponimia), terminologii muzycznej, leksykografii jednojęzycznej i przekładowej oraz badań nad elementami ramowymi dzieł fonograficznych.

Autor i współautor blisko 40 publikacji naukowych; liczba referatów wygłoszonych przezeń podczas konferencji lingwistycznych oraz interdyscyplinarnych przekracza 20. Pomysłodawca cyklu poświęconych kulturze rocka konferencji naukowych Unisono w wielogłosie (organizowanych corocznie od 2009 r.), a także redaktor serii noszącej ten sam tytuł.

Wykaz publikacji

1. Opis leksykograficzny nazw geograficznych Nowego Testamentu (między toponimami a eponimami) // „Studenckie Prace Naukowe. Nauki Humanistyczne”, z. 7, red. M. Balowski, Wrocław 1999, s. 5–15.
2. Polska eponimia biblijna (Babilon, Babilonia) // „Poradnik Językowy”, z. 2/2000, s. 27–37.
3. Tezy referatu Strukturalno-semantyczne pochodne nazw geograficznych // Aktualne problemy badań nad językami słowiańskimi. I Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń 21–22 września 2000 r., Toruń 2000, s. 42 [na prawach rękopisu].
4. Z zasobów europejskiej eponimii biblijnej: wieża Babel // Studia i szkice slawistyczne. Literatura — Kultura — Język, t. 1, red. W. Chlebda, I. Światłowska-Prędota, Opole 2002, s. 127–135.
5. Tezy referatu Lepper, lepperiada, lepperyzmy // Z aktualnych problemów badań lingwistycznych słowiańszczyzny. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń 16–17 września 2002 r., Toruń 2002, s. 60–61 [na prawach rękopisu].
6. Polska eponimia biblijna (Betlejem) // Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Literatura. Kultura. Język, red. Z. Abramowicz, Białystok 2003, s. 665–677.
7. Lepper, lepperiada, lepperyzmy // „Poradnik Językowy”, z. 6/2003, s. 51¬–61.
8. Tezy referatu Eugeniusza Grodzińskiego rozmowy z leksykografami // Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń, 21–22 września 2004 r., s. 32–33 [na prawach rękopisu].
9. [z Jolantą Marcinkiewicz] Z zasobów europejskiej eponimii biblijnej: Golgota (Kalwaria) // Studia i szkice slawistyczne, t. 6, red. B. Kodzis, Opole 2005, s. 127–141.
10. Peryfrazy (1). Przydomki geograficzne // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 1. próbny, red. W. Chlebda, Opole 2006, s. 82–91.
11. Peryfrazy (2). Przydomki osobowe // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2., red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 105–116.
12. Polska eponimia biblijna. Semantyczne i strukturalno-semantyczne pochodne odtoponimiczne [autoreferat rozprawy doktorskiej] // Studia i szkice slawistyczne, t. 9, red. B. Kodzis, Opole 2008, s. 141–145.
13. Scena rockowa (1) // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3., red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 149–167.
14. Scena rockowa (2). Art rock // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4., red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 191–201.
15. [z Jolantą Marcinkiewicz] Dziwne przypadki doktora Hammonda i pana Mooga, czyli o odimiennych nazwach instrumentów muzycznych w polsko- i anglojęzycznych słownikach eponimów // Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2010, s. 89–102.
16. Unisono czy na pomieszane języki? O kilku terminach związanych z rockiem w 10. rocznicę Metropolis Pt.2: Scenes From A Memory Dream Theater // Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2010, s. 130–155.
17. Magiczne miejsca Europy // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5., red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 139–154.
18. Polska eponimia biblijna (Jerycho). Wartość konotacyjna nazwy własnej i jej odzwierciedlenie w słownikach i onomastykonach // Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 177–181.
19. Ile jest Niemna w Niemenie? W kręgu eponimów // Unisono w wielogłosie, t. 2: W kręgu nazw i wartości, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2011, s. 59–75.
20. Polska eponimia biblijna (Armagedon) // Językowo-kulturowy obraz mód społecznych, red. J. Bujak-Lechowicz, Piotrków Trybunalski 2011, s. 164–178.
21. O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Część I: lata 1959–1989 // „Studia Slavica” XVI, 2012, s. 333–354.
22. Trzy, pięć, osiem, nieskończoność… Wokół Octavarium Dream Theater (unisono i na pomieszane języki po raz drugi) // Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2012, s. 69–92.
23. „Wystarczy spojrzeć na nazwę…” O 2Tm2,3 — w kontekście artifonimii oraz ideonimii // Konteksty piosenki religijnej. Norbert Blacha in memoriam, red. ks. G. Poźniak, Opole 2013, s. 149–166.
24. O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Część II: lata 1990–2003 // „Studia Slavica” XVII, z. 1, 2013, s. 173–196.
25. Geografia pogranicza // Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 6., red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 53–60.
26. Bilety wizytowe, listy miłosne… po raz pierwszy. Ile albumów ma w dorobku Dream Theater? // Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013, s. 35–52.
27. O pozorności mocno uderzającego podobieństwa między big beatem i big-beatem. W sprawie ortograficznej strony terminologii rockowej // Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013, s. 277–293.
28. O nazwach polskich wykonawców z kręgu art rocka. Część III: lata 2004–2013 // „Studia Slavica” XVIII, z. 2, 2014, s. 151–173.
29. Decyzje podejmowane przez leksykografów jako niezamierzone źródło rozpowszechniania błędów językowych (na przykładzie kilku terminów z zakresu muzyki rozrywkowej) // Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka. Materiały pokonferencyjne Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego, red. I. Dobrotova, M. Hanczakowski, Olomouc 2014, s. 31–39.
30. Bilety wizytowe, listy miłosne… po raz wtóry. Dream Theater na żywo (ale) i w studio // Unisono w wielogłosie, t. 5: W stronę typologii i terminologii rocka, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2014, s. 49–60.
31. Ideonimiczna warstwa instrumentalnej „lektury pani domu” a concept album (o Pictures for Susceptible Housewives mołdawskiej grupy Rubycone) // Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, s. 543–558.
32. [członek zespołu autorskiego] Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatyko nu polsko-rosyjskiego (z. 1–5), red. W. Chlebda, Opole 2014.
33. Rock a leksykografia: supergrupa. Z Dream Theater spacer pierwszy // Kultura rocka. Twórcy — tematy — motywy (1), red. J. Osiński, M. Pranke, A. Szwagrzyk, P. Tański, s. 34–60, Toruń 2015.
34. [członek zespołu autorskiego] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski, polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. nauk. W. Chlebda, I. Dobrotová, Opole 2015.
35. Rock a leksykografia: power trio, cover band, tribute band. Z Dream Theater spacer drugi // Kultura rocka 2. Słowo — dźwięk — performance (1), red. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, s. 71–86, Toruń 2016.
36. O problemach z delimitacją tytułów albumów fonograficznych Czesława Niemena (i jego zespołów) wydanych przez Polskie Nagrania // Muzyka w PRL, Poznań [w druku].
37. Rock a leksykografia: projekt. Z Dream Theater spacer trzeci // Unisono w wielogłosie, t. 6: Rock na pograniczach, red. R. Marcinkiewicz [w druku].

Redakcja tomów:
1. Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), Sosnowiec 2010.
2. Unisono w wielogłosie, t. 2: W kręgu nazw i wartości, Sosnowiec 2011.
3. Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, Sosnowiec 2012.
4. Unisono w wielogłosie, t. 4: Rock a media, Sosnowiec 2013.
5. Unisono w wielogłosie, t. 5: W stronę typologii i terminologii rocka, Sosnowiec 2014.
6. Unisono w wielogłosie, t. 6: Rock na pograniczach, Opole 2017 [w druku].
7. Unisono w wielogłosie, t. 7: Rock w „szaleństwie katalogowania” [w opracowaniu].

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close