Pracownicy Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego

dr Daria Ambroziak

Rusycystyka i polonistka, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Slawistyki. Doktoryzowała się na podstawie pracy Józef Julian Sękowski – życie i działalność literacka, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Laszczak. [Więcej…]

dr Daniel Borysowski

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu (klasa matematyczno-informatyczna, 2003) oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia rosyjska, 2009). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Opolski, 2018). [Więcej…]

prof. dr hab. Wojciech Chlebda

Językoznawca, polonista i slawista, profesor zwyczajny UO. Urodzony w Głuchołazach, w Opolu mieszka od roku 1961, a ze swą opolską Almae Matris jest związany nieprzerwanie od pierwszego roku studiów (1967/68). Jest dyrektorem Instytutu Slawistyki, a w jego strukturze – kierownikiem Zakładu Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego. [Więcej…]

dr Irena Danecka

Absolwentka Symferopolskiego Uniwersytetu Państwowego na Krymie (Ukraina), doktorat obroniła w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów w Moskwie. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, teoria i praktyka podręcznika do nauki języków obcych i leksykografia przekładowa. [Więcej…]

dr hab. prof. UO Aleksander Gadomski

Dyplom magistra filologii rosyjskiej uzyskał w roku 1989 na Wydziale Filologicznym Symferopolskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Frunze (obecnie – Taurydzki Uniwersytet Narodowy im. M.W. Wiernadskiego) w Symferopolu na Ukrainie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w macierzystej uczelni, jednocześnie kontynuując studia doktoranckie. [Wiecej…]

dr hab. prof. UO Sabina Giergiel

Absolwentka Filologii Słowiańskiej (specjalność serbistyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat poświęcony twórczości serbskiego prozaika Borislava Pekicia obroniła w 2006 r. Od października 2006 r. zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UO (dziś: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa). W 2014 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od października 2014 r. pracuje w Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytutu Slawistyki UO. [Więcej…]

dr Marta Malanowska- Statkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Filologii Słowiańskiej, gdzie pod kierunkiem prof. (UWr) dr hab. Jana Sokołowskiego napisała pracę “Derywacja semantyczna w najnowszym słownictwie czeskim i polskim” oraz pracę doktorską “Paradygmaty słowotwórcze w języku czeskim i polskim (na przykładzie wybranych klas semantycznych)” obronioną w 2013 roku. [Więcej…]

dr Anna Modelska-Kwaśniowska

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością serbską i chorwacką w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską pt. Wątki erotyczne w poezji Pokolenia 56 (Halina Poświatowska, Stanisław Grochowiak, Małgorzata Hillar) napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Kornhausera, który był także jej promotorem w przewodzie doktorskim. Rozprawę doktorską pt. Dialogowy charakter świata przedstawionego w twórczości Mešy Selimovicia obroniła na Wydziale Filologicznym UO w 2007 roku. [Więcej…]

dr Bartosz Poluszyński

Z nauczaniem w szkolnictwie wyższym związany od 1994 roku, kiedy to ukończył pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski) i obronił pracę magisterską z pogranicza praktycznej metodyki nauczania języków obcych i socjolingwistyki. [Więcej…]

dr Brygida Pudełko

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu – mgr filologii rosyjskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego – mgr filologii angielskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo angielskie, uzyskała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2006 roku. Jest autorką monografii Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study in Philosophical, Literary and Socio-Political Relationships (2012). [Więcej…]

dr Jadwiga Tarsa

Absolwentka Instytutu Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W 1997 roku na Uniwersytecie Opolskim obroniła pracę doktorską na temat „Jednostka języka i problemy jej drugojęzycznej ekwiwalencji (na przykładzie tzw. skrzydlatych słów)”. Zajmuje się badaniem funkcjonowania frazeologizmów, skrzydlatych słów oraz fenomenów precedensowych w języku polskim oraz rosyjskim, a także problematyką komunikacji w Internecie oraz nowymi gatunkami internetowymi. [Więcej…]

dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Telesfora Poźniaka. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe to historia i kultura Rosji oraz literatura rosyjska XX i XXI wieku. Od kilku lat zajmuje się również leksykografią przekładową. [Więcej…]

dr Grażyna Balowska

Absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: filologia czeska). W Katedrze Slawistyki (obecnie Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej) na Uniwersytecie Opolskim pracuje od roku 1994, najpierw jako asystent (1994 – maj 2001), a następnie jako adiunkt (od czerwca 2001 do dziś). [Więcej…]

dr Jiří Byčkov

Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego (bohemistykę, rusycystykę, psychologię i pedagogikę dla nauczycieli), na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Literaturę rosyjską) oraz na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Zarządzanie zasobami ludzkimi). [Więcej…]

dr hab. prof. UO Joanna Czaplińska

Bohemistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie również uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nim zdecydowała się w pełni poświęcić się pracy naukowej, zajmowała się dziennikarstwem prasowym i telewizyjnym. Obecnie dziekan Wydziału Filologicznego UO. [Więcej…]

dr Bożena Dereń

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Wojciecha Chlebdy, obroniła w 1997 roku. Obecnie pracuje w Instytucie Slawistyki UO na stanowisku starszego wykładowcy. Od 2002 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych. Zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, onomastyka i leksykografia przekładowa. [Więcej…]

dr Maria Giej

Absolwentka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku obroniła pracę “…Я видeл мир таким. Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова” i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Zainteresowania naukowe oscylują m. in. wokół zagadnień rosyjskiej literatury emigracyjnej (przede wszystkim prozy I fali emigracji). [Więcej…]

dr Radosław Marcinkiewicz

Lingwista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego (1997). Pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy napisał rozprawę doktorską pt. Polska eponimia biblijna. Semantyczne i strukturalno-semantyczne pochodne odtoponimiczne (2002). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień onomastyki, terminologii muzycznej, leksykografii jednojęzycznej i przekładowej oraz badań nad elementami ramowymi dzieł fonograficznych. [Więcej…]

dr hab. Aleksandra Pająk

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich podjęła pracę na Wydziale Filoloficznym Uniwerstytetu Karola w Pradze jako lektorka języka polskiego. Wykładała także na Wydziale Teologicznym UO, w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz w Katedrze Kultury Literackiej i Slawistyki Uniwersytetu w Pardubicach. [Więcej…]

dr Alicja Przyszlak

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego Instytutu Slawistyki.Absolwentka kierunku filologia rosyjska z językiem niemieckim na Uniwersytecie Opolskim (2000), tamże stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autorka wielu publikacji naukowych, z zakresu frazeologii, skrzydlatologii, paremiologii. [Więcej…]

dr Joanna Skolik

Adiunkt w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (1989 rok). Doktorat z zakresu literaturoznawstwa obroniła w 2003 roku na Uniwersytecie Opolskim (promotor: Prof. Zdzisław Najder). Jej zainteresowania naukowe obejmują życie i twórczość Josepha Conrada, recepcję jego twórczości w Polsce i na świecie, kulturotwórczą rolę Kresów Wschodnich. [Więcej…]

dr Tomasz Wielg

Literaturoznawca. Rusycysta, białorutenista. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Ukrainistyki oraz wicedyrektor ds. naukowo-organizacyjnych Instytutu Slawistyki UO. Pracę na Uniwersytecie Opolskim podjął w roku 1995. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 2000 po obronie rozprawy „Poetyka prozy Vasila Bykava”. [Więcej…]

dr Emilia Wojtczak

Germanistka i rusycystka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2002 r. obroniła pracę „Rzeczownik w języku niemieckim i rosyjskim w zakresie minimum leksykalnego. Kontrastywne badania semantyczne” i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Opolskim; adiunkt w Instytucie Slawistyki UO; wykłada przedmioty związane z niemieckim językiem biznesu.[Więcej…]

Barbara Dopierała

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, magister filologii rosyjskiej. Pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Rosyjskiej, następnie wykładowcy w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. W 2010 roku ukończyła dzienne, czteroletnie studia doktoranckie. Od 2015 roku samodzielny referent administracyjny w Instytucie Slawistyki UO.