dr Daria Ambroziak

Rusycystyka i polonistka, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Slawistyki. Doktoryzowała się na podstawie pracy Józef Julian Sękowski – życie i działalność literacka, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Laszczak. [Więcej…]

dr Grażyna Balowska

Absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: filologia czeska). W Katedrze Slawistyki (obecnie Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej) na Uniwersytecie Opolskim pracuje od roku 1994, najpierw jako asystent (1994 – maj 2001), a następnie jako adiunkt (od czerwca 2001 do dziś). [Więcej…]

mgr Daniel Borysowski

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Opolu (klasa matematyczno-informatyczna) oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia rosyjska od podstaw). Językoznawca z przypadku, choć powiadają, że przypadki nie istnieją. W swojej pracy stara się łączyć zamiłowanie do infotechnologii z językowym. [Więcej…]

dr Jiří Byčkov

Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego (bohemistykę, rusycystykę, psychologię i pedagogikę dla nauczycieli), na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Literaturę rosyjską) oraz na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Zarządzanie zasobami ludzkimi). [Więcej…]

mgr Barbara Chlebda

Rusycystka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, z Instytutem związana od końca lat 70. Specjalizuje się w zagadnieniach wykorzystywania multimediów w nauczaniu języków obcych, jest współautorką cenionych podręczników i skryptów do nauczania języka rosyjskiego, a także przewodnika po zasobach Runetu. [Więcej…]

prof. dr hab. Wojciech Chlebda

Językoznawca, polonista i slawista, profesor zwyczajny UO. Urodzony w Głuchołazach, w Opolu mieszka od roku 1961, a ze swą opolską Almae Matris jest związany nieprzerwanie od pierwszego roku studiów (1967/68). Jest dyrektorem Instytutu Slawistyki, a w jego strukturze – kierownikiem Zakładu Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego. [Więcej…]

dr hab. prof. UO Joanna Czaplińska

Bohemistka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, gdzie również uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nim zdecydowała się w pełni poświęcić się pracy naukowej, zajmowała się dziennikarstwem prasowym i telewizyjnym. Obecnie dziekan Wydziału Filologicznego UO. [Więcej…]

dr Irena Danecka

Absolwentka Symferopolskiego Uniwersytetu Państwowego na Krymie (Ukraina), doktorat obroniła w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów w Moskwie. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, teoria i praktyka podręcznika do nauki języków obcych i leksykografia przekładowa. [Więcej…]

dr Bożena Dereń

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Wojciecha Chlebdy, obroniła w 1997 roku. Obecnie pracuje w Instytucie Slawistyki UO na stanowisku starszego wykładowcy. Od 2002 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych. Zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, onomastyka i leksykografia przekładowa. [Więcej…]

dr hab. prof. UO Aleksander Gadomski

Dyplom magistra filologii rosyjskiej uzyskał w roku 1989 na Wydziale Filologicznym Symferopolskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Frunze (obecnie – Taurydzki Uniwersytet Narodowy im. M.W. Wiernadskiego) w Symferopolu na Ukrainie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w macierzystej uczelni, jednocześnie kontynuując studia doktoranckie. [Wiecej…]

mgr Tomasz Gadzina

Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. W 2006 r. obronił pracę dyplomową pt. „Counterculture and Beat Movement as Manifestations of Postmodernism in the Western Culture of the 1950s and the 1960s”. Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie zawodowe pracując jako nauczyciel akademicki m. in. na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. [Więcej…]

dr Maria Giej

Absolwentka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku obroniła pracę „…Я видeл мир таким. Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова” i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Zainteresowania naukowe oscylują m. in. wokół zagadnień rosyjskiej literatury emigracyjnej (przede wszystkim prozy I fali emigracji). [Więcej…]

dr hab. Sabina Giergiel

Absolwentka Filologii Słowiańskiej (specjalność serbistyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat poświęcony twórczości serbskiego prozaika Borislava Pekicia obroniła w 2006 r. Od października 2006 r. zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UO (dziś: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa). W 2014 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Od października 2014 r. pracuje w Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej Instytutu Slawistyki UO. [Więcej…]

dr Jolanta Greń-Kulesza

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu (1999), ukończyła filologię rosyjską oraz Język Biznesu. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. Aleksandry Wieczorek, obroniła w 2007 roku. Obecnie wykłada w Instytucie Slawistyki UO.
Zainteresowania naukowe to literatura rosyjska Srebrnego Wieku, rosyjska literatura współczesna i kultura Rosji, zaś badania naukowe dotyczą sposobu funkcjonowania podstawowych kategorii kultury rosyjskiej – „kulturowego DNA” – w tekstach literackich, jak i we współczesnej kulturze Rosji. [Więcej…]

dr Anna Krzywicka-Ustrzycka

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ukończone studia – filologia ukraińska) w 2001 r. Absolwentka i stypendystka w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie w latach 2001-2005. Staż naukowy odbyła w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie w 2002 r. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa ukrainistycznego zdobyła w 2006 r. Od 2006 roku adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Ukrainistyki w Instytucie Slawistyki UO. [Więcej…]

dr hab. prof. UO Czesław Lachur

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (kierunek filologia rosyjska). Stopień doktora uzyskał w 1980 roku, doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa – w 2000 roku. Autor prac (monografie, artykuły, recenzje, podręczniki akademickie) głównie z dziedziny rosyjsko-polskiego językoznawstwa konfrontatywnego (składnia semantyczna). [Więcej…]

prof. dr hab. Wanda Laszczak

Literaturoznawca. Urodziła się na Wileńszczyźnie, szkołę podstawową i ogólnokształcącą ukończyła w Jaworznie, studia w zakresie filologii rosyjskiej odbyła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bezpośrednio po studiach (1972) podjęła pracę naukowo-dydaktyczną na rusycystyce, w ówczesnej filii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu [Więcej….]

dr Marta Malanowska- Statkiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Filologii Słowiańskiej, gdzie pod kierunkiem prof. (UWr) dr hab. Jana Sokołowskiego napisała pracę „Derywacja semantyczna w najnowszym słownictwie czeskim i polskim” oraz pracę doktorską „Paradygmaty słowotwórcze w języku czeskim i polskim (na przykładzie wybranych klas semantycznych)” obronioną w 2013 roku. [Więcej…]

dr Radosław Marcinkiewicz

Lingwista, absolwent Uniwersytetu Opolskiego (1997). Pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy napisał rozprawę doktorską pt. Polska eponimia biblijna. Semantyczne i strukturalno-semantyczne pochodne odtoponimiczne (2002). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień onomastyki, terminologii muzycznej, leksykografii jednojęzycznej i przekładowej oraz badań nad elementami ramowymi dzieł fonograficznych. [Więcej…]

dr Anna Modelska-Kwaśniowska

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością serbską i chorwacką w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Kornhausera, który był także jej promotorem w przewodzie doktorskim. Rozprawę doktorską pt. Dialogowy charakter świata przedstawionego w twórczości Mešy Selimovicia obroniła na Wydziale Filologicznym UO w 2007 roku. [Więcej…]

dr Aleksandra Pająk

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich podjęła pracę na Wydziale Filoloficznym Uniwerstytetu Karola w Pradze jako lektorka języka polskiego. Wykładała także na Wydziale Teologicznym UO, w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz w Katedrze Kultury Literackiej i Slawistyki Uniwersytetu w Pardubicach. [Więcej…]

dr Bartosz Poluszyński

Z nauczaniem w szkolnictwie wyższym związany od 1994 roku, kiedy to ukończył pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski) i obronił pracę magisterską z pogranicza praktycznej metodyki nauczania języków obcych i socjolingwistyki. [Więcej…]

dr Alicja Przyszlak

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego Instytutu Slawistyki.Absolwentka kierunku filologia rosyjska z językiem niemieckim na Uniwersytecie Opolskim (2000), tamże stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autorka wielu publikacji naukowych, z zakresu frazeologii, skrzydlatologii, paremiologii. [Więcej…]

dr Brygida Pudełko

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu – mgr filologii rosyjskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego – mgr filologii angielskiej. Stopień doktora nauk humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo angielskie, uzyskała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2006 roku. Jest autorką monografii Ivan Turgenev and Joseph Conrad: A Study in Philosophical, Literary and Socio-Political Relationships (2012). [Więcej…]

dr Joanna Skolik

Adiunkt w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, prowadzi zajęcia z języka angielskiego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (1989 rok). Doktorat z zakresu literaturoznawstwa obroniła w 2003 roku na Uniwersytecie Opolskim (promotor: Prof. Zdzisław Najder). Jej zainteresowania naukowe obejmują życie i twórczość Josepha Conrada, recepcję jego twórczości w Polsce i na świecie, kulturotwórczą rolę Kresów Wschodnich. [Więcej…]

dr Jadwiga Tarsa

Absolwentka Instytutu Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W 1997 roku na Uniwersytecie Opolskim obroniła pracę doktorską na temat „Jednostka języka i problemy jej drugojęzycznej ekwiwalencji (na przykładzie tzw. skrzydlatych słów)”. Zajmuje się badaniem funkcjonowania frazeologizmów, skrzydlatych słów oraz fenomenów precedensowych w języku polskim oraz rosyjskim, a także problematyką komunikacji w Internecie oraz nowymi gatunkami internetowymi. [Więcej…]

dr Tomasz Wielg

Literaturoznawca. Rusycysta, białorutenista. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Ukrainistyki oraz wicedyrektor ds. naukowo-organizacyjnych Instytutu Slawistyki UO. Pracę na Uniwersytecie Opolskim podjął w roku 1995. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 2000 po obronie rozprawy „Poetyka prozy Vasila Bykava”. [Więcej…]

dr Franciszka Witkowska-Michna

Absolwentka Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku (1981 rok). W roku 1986 uzyskała dyplom doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Zainteresowania naukowe skupione są na zagadnieniach związanych z komunikacją międzykulturową i przekładoznawstwem, co znalazło odzwierciedlenie w licznych publikacjach oraz wystąpieniach na konferencjach naukowych w kraju i za granicą.[Więcej…]

dr Emilia Wojtczak

Germanistka i rusycystka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2002 r. obroniła pracę „Rzeczownik w języku niemieckim i rosyjskim w zakresie minimum leksykalnego. Kontrastywne badania semantyczne” i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Opolskim; adiunkt w Instytucie Slawistyki UO; wykłada przedmioty związane z niemieckim językiem biznesu.[Więcej…]

dr Katarzyna Wysoczańska-Pająk

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Telesfora Poźniaka. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe to historia i kultura Rosji oraz literatura rosyjska XX i XXI wieku. Od kilku lat zajmuje się również leksykografią przekładową.[Więcej…]

Barbara Dopierała

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, magister filologii rosyjskiej. Pracowała na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Rosyjskiej, następnie wykładowcy w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. W 2010 roku ukończyła dzienne, czteroletnie studia doktoranckie. Od 2015 roku samodzielny referent administracyjny w Instytucie Slawistyki UO.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close