Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki

e-mail: mgiej@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • wybrane zagadnienia z literatury rosyjskiej
 • pisanie w języku rosyjskim
 • praca z tekstem rosyjskim
 • rosyjska literatura emigracyjna
 • kobieta w literaturze rosyjskiej
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie, literatura końca XIX – początku XX w.
 • fonetyka

Absolwentka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku obroniła pracę „…Я видeл мир таким. Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова” i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień rosyjskiej literatury emigracyjnej (przede wszystkim prozy I fali emigracji), egzystencjalizmu w literaturze, twórczości Gajto Gazdanowa, antropologii literatury, kobiety w literaturze u kulturze rosyjskiej.

Przynależność do towarzystw naukowych:

członek Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów (2009-2015)

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów (2014-2015)
 • redaktor techniczny czasopisma „Studia i Szkice Slawistyczne” (do 2015)
 • utworzenie i administrowanie strony internetowej czasopisma „Studia i Szkice Slawistyczne” (2015- )
 • utworzenie i administrowanie strony internetowej czasopisma „Emigrantologia Słowian” (2015)
 • utworzenie i administrowanie strony internetowej Komisji Emigrantologii Słowian MKS (2015)

Wykaz publikacji

Monografia:

«…Я видел мир таким». Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова, Opole 2008, ss. 186.

Artykuły:

 1. Бродячий философ. Образ Христа в романе М. Булгакова „Мастер и Маргарита”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura. Język. Kultura, red. B. Kodzis, Opole 2000, ss. 85-103.
 2. “Masmera min hazluv” – длинные гвозди креста. (Образ Христа в романе Ю. Домбровского „Факультет ненужных вещей”), [w:] „Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura. Kultura. Języknr 1, Opole 2002, ss. 87-99.
 3. Recenzja: Tomasz Wielg, Poetyka prozy Wasila Bykawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, 102 ss., [w:] „Studia Slavica” VIII, Opole 2004, ss. 349-352.
 4. Recenzja: K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 297 ss., [w:] „Studia i Szkice Slawistyczne nr 6, Opole 2005, ss. 235-239
 5. «Как? И больше ничего?» Векторы экзистенциального сознания в романе Гайто Газданова «Вечер у Клэр», [w:] „Studia i Szkice Slawistyczne”  nr 7, Opole 2006, ss. 83-101.
 6. W.W. Bariatinskij i Konstanty Arabażin przed Sądem Honorowym Związku Wzajemnej Pomocy Pisarzy Rosyjskich. Konflikt pomiędzy Erazmem Piltzem a redaktorami „Sieviernogo Kuriera” w Petersburgu w świetle materiałów redakcyjnych, [w:] Trudne sąsiedztwo, Toruń 2007, ss. 181-224. (współautorstwo: A. Szczepaniak)
 7. «Беззвучная симфония мира». Музыка в  произведениях Гайто Газданова, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, Slavica Wratislaviensia CXLIII, t. 1, Wrocław 2007, ss. 213-220.
 8. Концепция жизни как путешествия к смерти (на примере творчества Гайто Газданова), [w:] Dialog kultur IV,  Hradec Králové 23.-24.1.2007, Ústí nad Orlicí 2007, ss.317-322.
 9. Интуитивный способ познания как оппозиция к научному (на примере творчества Г. Газданова), [w:] XIX. Olomouckie Dny Rusistu 30.08.-01.09.2007, Rossica Olomucensia XLVI-II, Olomouc 2008, ss. 451-454.
 10. Евангелие от компьютера. Образ Христа в романе Владимира Тендрякова «Покушение на миражи», [w:] „Studia Slavica” XII, Opole 2008, ss. 47-56.
 11. Добро пожаловать, новый Христос! Образ Авдия Каллистратова как уподобление Христу в романе Чингиза Айтматова «Плаха», [w:] „Studia i Szkice Slawistyczne” IX, Opole 2008, ss. 54-63.
 12. „…Takim widziałem świat”. Koncepcja rzeczywistości w twórczości Gajto Gazdanowa (Autoreferat), [w:]
 13. „Studia i Szkice Slawistyczne” IX, Opole 2008, ss. 173-178.
 14. Проблема экзистенциального «пробуждения» в творчестве Г. Газданова, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2008, ss.109-117.  
 15. Природа в творчестве Гайто Газданова, [w:] История и современность в русской литературе V, red. K. Prusa, Rzeszów 2009, ss. 117-129
 16. Прага в жизни и творчестве белорусской поэтессы Ларисы Гениюш, [w:] Dialog kultur V, Hradec Králové 2009, ss.
 17. Socjalne „dno” paryskie w powieści Gajto Gazdanowa „Nocne drogi”, [w:] Eurolingua & Eurolitteraria 2009, Ústí nad Orlicí, Liberec 2009, ss. 341-347.
 18. Роль женщин в жизни газдановских героев, [w:] XX Olomouckie Dny Rusistu 02.09.-04.09.2009, „Rossica Olomucensia” XLVIII, Olomouc 2009, ss. 353-356.
 19. Концепция времени в творчестве Гайто Газданова, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, Opole 2010, ss. 233-240.
 20. Образ Христа в романе Чингиза Айтматова «Плаха», [w:]  PŮŽA Miroslav; KONEČNÝ Jakub (eds.), DIALOG KULTUR VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. – 19. ledna 2011 v Hradci Králové. První vydání. Brno: Tribun EU, 2011, 730 s. ISBN 978-80-7399-199-9.
 21. Женские образы в произведениях Гайто Газданова, [w:] Na pograniczu nauk i kultur, „Studia i Szkice Slawistyczne” XI, Opole 2011, ss.103-110.
 22. Проблема одиночества в творчестве Гайто Газданова, [w:] Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji (Вернуться в Россию стихами и прозой. Литература русского зарубежья), red. Г. Нефагинa, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012, ss.148-155.
 23. „Мир меняется и мы меняемся вместе с ним”. Проблема становления человеческой личности в творчестве Гайто Газданова, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, pod red. Wandy Supy, Białystok 2013, ss. 177-187.
 1. Поиск своего места на земле в жизни и творчестве Гайто Газданова, [w:] Dialog kultur VII. Dodatek, Hradec Králové 2013, ss. 20-25.

Złożone do druku:

 1. Антропогенный мир в романе Нины Берберовой „Мыс бурь
 2. Тема старости в романе Гайто Газданова „Ночные дороги
 3. Антропогенный мир в романе Гайто Газданова „Ночные дороги

Redakcja

 1. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura – język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, red. M. Giej, B. Kodzis, Opole 2010
 2. Na pograniczu nauk i kultur, “Studia i Szkice Slawistyczne” XI, red. M. Giej, T. Wielg, Opole 2011.
 3. „Studia i Szkice Slawistyczne” XII, red. M. Giej, Opole 2013.
 4. Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język, M. Giej, B. Kodzis, Opole-Racibórz 2015.

 

Udział w konferencjach

 1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – 6 (Wrocław, 24-26.11.2005)
 2. Dialog kultur IV (Hradec Králové, 23-24.01.2007)
 3. Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego (Zielona Góra, 30-31.05.2007)
 4. XIX Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 30.08.-01.09.2007)
 5. XI Международная конференция Русистика и современность (Rzeszów 26-27.09.2008r.)
 6. Dialog kultur V (Hradec Králové, 20-21.01.2009)
 7. XX Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 02.09.-04.09.2009)
 8. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – język – kultura (Opole, 22-23.09.2009)
 9. EUROLINGUA & EUROLITTERARIA 2009. Nepřípustnost, nepatřičnost a zákazy v jazykové a literární komunikaci (Liberec, 24. – 26.09.2009)
 10. Tabu w oku szeroko otwartym (Poznań 8-10.12.2009)
 11. Dialog kultur VI (Hradec Králové, 18–19.01.2011)
 12. Родина, вера, любовь в литературе эмиграции (Słupsk 28-29.06.2012)
 13. W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze” metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej), (Białystok 20-23.09.2012)
 14. Dialog kultur VI (Hradec Králové, 22-23.01.2013)
 15. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Wrocław, 14-15.05.2015).
 16. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód-Zachód”. Dialog języków i kultur (Słupsk, 18-19.06.2015).
 17. XXIII Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 10.09.-11.09.2015)

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close