Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki

e-mail: mgiej@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • wybrane zagadnienia z literatury rosyjskiej
 • pisanie w języku rosyjskim
 • praca z tekstem rosyjskim
 • rosyjska literatura emigracyjna
 • kobieta w literaturze rosyjskiej
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie, literatura końca XIX – początku XX w.
 • fonetyka

Absolwentka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku obroniła pracę “…Я видeл мир таким. Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова” i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień rosyjskiej literatury emigracyjnej (przede wszystkim prozy I fali emigracji), egzystencjalizmu w literaturze, twórczości Gajto Gazdanowa, antropologii literatury, kobiety w literaturze u kulturze rosyjskiej.

Przynależność do towarzystw naukowych:

członek Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów (2009-2015)

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów (2014-2015)
 • redaktor techniczny czasopisma „Studia i Szkice Slawistyczne” (do 2015)
 • utworzenie i administrowanie strony internetowej czasopisma “Studia i Szkice Slawistyczne” (2015- )
 • utworzenie i administrowanie strony internetowej czasopisma “Emigrantologia Słowian” (2015)
 • utworzenie i administrowanie strony internetowej Komisji Emigrantologii Słowian MKS (2015)

Wykaz publikacji

Monografia:

«…Я видел мир таким». Концепция действительности в творчестве Гайто Газданова, Opole 2008, ss. 186.

Artykuły:

 1. Бродячий философ. Образ Христа в романе М. Булгакова „Мастер и Маргарита”, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura. Język. Kultura, red. B. Kodzis, Opole 2000, ss. 85-103.
 2. “Masmera min hazluv” – длинные гвозди креста. (Образ Христа в романе Ю. Домбровского „Факультет ненужных вещей”), [w:] “Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura. Kultura. Języknr 1, Opole 2002, ss. 87-99.
 3. Recenzja: Tomasz Wielg, Poetyka prozy Wasila Bykawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, 102 ss., [w:] “Studia Slavica” VIII, Opole 2004, ss. 349-352.
 4. Recenzja: K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 297 ss., [w:] “Studia i Szkice Slawistyczne nr 6, Opole 2005, ss. 235-239
 5. «Как? И больше ничего?» Векторы экзистенциального сознания в романе Гайто Газданова «Вечер у Клэр», [w:] “Studia i Szkice Slawistyczne”  nr 7, Opole 2006, ss. 83-101.
 6. W.W. Bariatinskij i Konstanty Arabażin przed Sądem Honorowym Związku Wzajemnej Pomocy Pisarzy Rosyjskich. Konflikt pomiędzy Erazmem Piltzem a redaktorami „Sieviernogo Kuriera” w Petersburgu w świetle materiałów redakcyjnych, [w:] Trudne sąsiedztwo, Toruń 2007, ss. 181-224. (współautorstwo: A. Szczepaniak)
 7. «Беззвучная симфония мира». Музыка в  произведениях Гайто Газданова, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, Slavica Wratislaviensia CXLIII, t. 1, Wrocław 2007, ss. 213-220.
 8. Концепция жизни как путешествия к смерти (на примере творчества Гайто Газданова), [w:] Dialog kultur IV,  Hradec Králové 23.-24.1.2007, Ústí nad Orlicí 2007, ss.317-322.
 9. Интуитивный способ познания как оппозиция к научному (на примере творчества Г. Газданова), [w:] XIX. Olomouckie Dny Rusistu 30.08.-01.09.2007, Rossica Olomucensia XLVI-II, Olomouc 2008, ss. 451-454.
 10. Евангелие от компьютера. Образ Христа в романе Владимира Тендрякова «Покушение на миражи», [w:] “Studia Slavica” XII, Opole 2008, ss. 47-56.
 11. Добро пожаловать, новый Христос! Образ Авдия Каллистратова как уподобление Христу в романе Чингиза Айтматова «Плаха», [w:] “Studia i Szkice Slawistyczne” IX, Opole 2008, ss. 54-63.
 12. „…Takim widziałem świat”. Koncepcja rzeczywistości w twórczości Gajto Gazdanowa (Autoreferat), [w:]
 13. “Studia i Szkice Slawistyczne” IX, Opole 2008, ss. 173-178.
 14. Проблема экзистенциального «пробуждения» в творчестве Г. Газданова, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2008, ss.109-117.  
 15. Природа в творчестве Гайто Газданова, [w:] История и современность в русской литературе V, red. K. Prusa, Rzeszów 2009, ss. 117-129
 16. Прага в жизни и творчестве белорусской поэтессы Ларисы Гениюш, [w:] Dialog kultur V, Hradec Králové 2009, ss.
 17. Socjalne „dno” paryskie w powieści Gajto Gazdanowa „Nocne drogi”, [w:] Eurolingua & Eurolitteraria 2009, Ústí nad Orlicí, Liberec 2009, ss. 341-347.
 18. Роль женщин в жизни газдановских героев, [w:] XX Olomouckie Dny Rusistu 02.09.-04.09.2009, “Rossica Olomucensia” XLVIII, Olomouc 2009, ss. 353-356.
 19. Концепция времени в творчестве Гайто Газданова, [w:] Słowianie Wschodni na emigracji: literatura-kultura-język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, Opole 2010, ss. 233-240.
 20. Образ Христа в романе Чингиза Айтматова «Плаха», [w:]  PŮŽA Miroslav; KONEČNÝ Jakub (eds.), DIALOG KULTUR VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18. – 19. ledna 2011 v Hradci Králové. První vydání. Brno: Tribun EU, 2011, 730 s. ISBN 978-80-7399-199-9.
 21. Женские образы в произведениях Гайто Газданова, [w:] Na pograniczu nauk i kultur, „Studia i Szkice Slawistyczne” XI, Opole 2011, ss.103-110.
 22. Проблема одиночества в творчестве Гайто Газданова, [w:] Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji (Вернуться в Россию стихами и прозой. Литература русского зарубежья), red. Г. Нефагинa, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012, ss.148-155.
 23. “Мир меняется и мы меняемся вместе с ним”. Проблема становления человеческой личности в творчестве Гайто Газданова, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości, pod red. Wandy Supy, Białystok 2013, ss. 177-187.
 1. Поиск своего места на земле в жизни и творчестве Гайто Газданова, [w:] Dialog kultur VII. Dodatek, Hradec Králové 2013, ss. 20-25.

Złożone do druku:

 1. Антропогенный мир в романе Нины Берберовой “Мыс бурь
 2. Тема старости в романе Гайто Газданова “Ночные дороги
 3. Антропогенный мир в романе Гайто Газданова “Ночные дороги

Redakcja

 1. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – kultura – język, „Studia i Szkice Slawistyczne” X, red. M. Giej, B. Kodzis, Opole 2010
 2. Na pograniczu nauk i kultur, “Studia i Szkice Slawistyczne” XI, red. M. Giej, T. Wielg, Opole 2011.
 3. “Studia i Szkice Slawistyczne” XII, red. M. Giej, Opole 2013.
 4. Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język, M. Giej, B. Kodzis, Opole-Racibórz 2015.

 

Udział w konferencjach

 1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – 6 (Wrocław, 24-26.11.2005)
 2. Dialog kultur IV (Hradec Králové, 23-24.01.2007)
 3. Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego (Zielona Góra, 30-31.05.2007)
 4. XIX Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 30.08.-01.09.2007)
 5. XI Международная конференция Русистика и современность (Rzeszów 26-27.09.2008r.)
 6. Dialog kultur V (Hradec Králové, 20-21.01.2009)
 7. XX Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 02.09.-04.09.2009)
 8. Słowianie Wschodni na emigracji: literatura – język – kultura (Opole, 22-23.09.2009)
 9. EUROLINGUA & EUROLITTERARIA 2009. Nepřípustnost, nepatřičnost a zákazy v jazykové a literární komunikaci (Liberec, 24. – 26.09.2009)
 10. Tabu w oku szeroko otwartym (Poznań 8-10.12.2009)
 11. Dialog kultur VI (Hradec Králové, 18–19.01.2011)
 12. Родина, вера, любовь в литературе эмиграции (Słupsk 28-29.06.2012)
 13. W kręgu problemów antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze” metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej), (Białystok 20-23.09.2012)
 14. Dialog kultur VI (Hradec Králové, 22-23.01.2013)
 15. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość (Wrocław, 14-15.05.2015).
 16. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wschód-Zachód”. Dialog języków i kultur (Słupsk, 18-19.06.2015).
 17. XXIII Оломоуцкие Дни русистов (Olomouc, 10.09.-11.09.2015)