Literatury emigracyjne państw Grupy Wyszehradzkiej

oraz innych narodów słowiańskich

W roku 2008 Katedra Slawistyki uzyskała grant Funduszu Wyszehradzkiego na uruchomienie nowego przedmiotu: „Literatury emigracyjne państw Grupy Wyszehradzkiej oraz innych narodów słowiańskich, przygotowany przez dr hab. Joannę Czaplińską i dr Sabinę Giergiel.

Roczny kurs, który rozpocznie się w roku akademickim 2009/2010, przeznaczony jest dla studentów filologii słowiańskiej, polskiej oraz kulturoznawstwa. Jego przedmiotem jest zaprezentowanie najważniejszych zjawisk w literaturach słowiańskich powstających na emigracji po 1945 roku. Podczas zajęć omawiane będą zarówno historyczne przyczyny kolejnych fal emigracji, jak i specyfikę poetyki i tematyki literatury emigracyjnej. Zajęcia mają na celu przybliżenie najważniejszych postaci pisarzy emigracyjnych i utworów powstałych na emigracji, omówienie problemu komunikacji literackiej na obczyźnie. Zajęcia prowadzone będą również przez zaproszonych wykładowców zagranicznych, specjalizujących się w problematyce literatury emigracyjnej.

 1. Barańczak S.: Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985.
 2. Blatný I.: Szkoła pomocnicza Bixley. „Literatura na Świecie“ 1990 nr 9.
 3. Crnjanski M., Powieść o Londynie, przeł. i wstępem opatrzył B. B. Ćirlić, Toruń 2003.
 4. Czaplejewicz E: Poetyka literatury emigracyjnej. „Poezja“ 1987 nr 4-5.
  Czaplińska J, Tożsamość banity. Problematyka autoidentyfikacji w młodej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 r., Szczecin 2006.
 5. Czapski J: Wyrwane strony. Red. J. Polakówna. Mintricher 1993.
 6. Ćosić B., Deklaracja celna, przeł. D. Ćirlić – Straszyńska, Wołowiec 2003.
 7. Desnica V., Zimowe letnisko, przeł. M. Krukowska, Warszawa 1963.
 8. Dybciak K.: Panorama literatury na obczyźnie. Kraków 1990.
 9. Harníček M.: Mięso. Warszawa 1989.
 10. Jager R., Darkroom, przeł. D. J. Ćirlić, Wołowiec 2004.
 11. Kiš D., Podstępne oddziaływanie biografii (w:) tenże, Wczesne smutki, Wołowiec
  Kohout P. Kacica. Warszawa 1995.
 12. Kolář J.: Z cyklu Szyld Gersainta. Odpowiedzi. Tr. A. S. Jagodziński. “Krasnogruda” 1996/5, s. 112-132.
 13. Kovač M. i David F., Kiedy kwitnie zło. Książka listów 1992 -1995, Warszawa 2001.
 14. Král P.: Żółte niebezpieczeństwo, Westybul, Wspomnienia, „Opcje”1995 / 4 s. 20.
 15. Křesadlo J.: Ścierwopiewcy. „Literatura na świecie” 1992 nr 10/12.
 16. Kryl K.: Wiersze i pieśni. „Krasnogruda” 1996 nr 5.
 17. Kryl K.: Wiersze i pieśni. Tr. R. Putzlacher. „Krasnogruda” 1996 nr 5.
 18. Kundera M.: Księga śmiechu i zapomnienia. Tr. P. Godlewski, A.S. Jagodziński, Warszawa 1984.
 19. Kundera M.: Nieznośna lekkość bytu. Tr. A. Holland, Warszawa 1984.
 20. Miłosz Cz.: O wygnaniu. In : idem: Szukając ojczyzny. Kraków 1992.
 21. Miłosz Cz.: Wiesze, t. 3, Kraków 2003.
 22. Mrożek S. – Emigranci, Warszawa 1996.
 23. Odojewski W.: Zabezpieczanie śladów, Warszawa 1990.
 24. Oraić Tolić D., Stereotypy kulturowe i nowoczesny naród (w:) Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005, pod red. K. Pieniążek-Marković, G. Rema i B. Zielińskiego, Poznań 2005.
 25. P. Poslední: Ostrogi fantazji. „Literatura na Świecie” 1992 nr 10/12.
 26. Pelc J.: …będzie gorzej. Tr. J. Stachowski, Bydgoszcz 1993
  Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. Red. B. Klimaszewski, W. Ligęza. Kraków 2001.
 27. Škvorecký J.: Przypadki inżyniera ludzkich dusz. Sejny 2009.
 28. Śmieja F.: Wiersze wybrane. Katowice 1996.
 29. Třešňák V.: To, co najistotniejsze o panu Moritzu. Tr. P. Heartman. Warszawa 1989.
 30. Třešňák V.: To, co najistotniejsze o panu Moritzu. Warszawa 1989.
 31. Ugrešić D., Kultura kłamstwa. Eseje antypolityczne, przeł. J. Ćirlić, Wrocław 1998.
 32. Ugrešić D., Ministerstwo bólu, przeł. D. J. Ćirlić, Wołowiec 2006.
 33. Wierzyński K: Poezje zebrane. Białystok 1994.