Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: kpajak@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Telesfora Poźniaka. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe  to historia i kultura Rosji oraz literatura rosyjska XX i XXI wieku. Od kilku lat zajmuje się również leksykografią przekładową.

Wykaz publikacji

Prace zwarte:

Postać sobowtóra w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku, Opole 2000, ss. 128.

Artykuły i rozprawy:

 1. Polskie przekłady rosyjskich słowianofilów [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIII”, Opole 1983, ss. 55 – 68.
 2. “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w przekładzie Mikołaja Berga [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIV”, Opole 1984, ss.49 – 61.
 3. Opozycja kulturowa Wschód – Zachód w prozie Leonowa [w:] Kultura Wschodu i Zachodu w literaturze rosyjskiej i radzieckiej, Opole 1990, ss. 157 – 162.
 4. Motyw śmierci w dramatach Jurija Oleszy [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXVII”, Opole 1990, ss. 153 – 161.
 5. Kategorie sobowtórowe w prozie Leonida Leonowa lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXIX”, Opole 1992, ss. 95 – 105.
 6. Technika postaciowania w powieści Borysa Pilniaka “Sobowtóry” [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXX”, Opole 1993, ss. 115 – 123.
 7. Służebne wierszowanie E.J.Osmańczyka [w:] E.J.Osmańczyk – 1913 – 1989.Materiały sesji naukowej zorganizowanej w I rocznicę śmierci – Opole 16 XI 1990, Opole 1993, ss. 47 – 52.
 8. Sobowtór jawny – bohater podwojony w rosyjskiej prozie lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXXI”, Opole 1993, ss. 37 – 46.
 9. “Homo duplex” – sobowtór psychologiczny w prozie rosyjskiej lat dwudziestych [w:] “Zeszyty Naukowe WSP w Opolu – Filologia Rosyjska XXXII”, Opole 1994, ss. 23 – 30.
 10. Zasada enancjomorfizmu w budowie świata przedstawionego w prozie rosyjskiej lat dwudziestych [w:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodniej słowiańszczyzny, Zielona Góra 1994, ss. 211 – 220.
 11. Postać sobowtóra w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku [w:] “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego – Filologia Rosyjska XXXIV”, Opole 1995, ss. 9 – 60.
 12. Psychologizm współczesnej prozy Wieniamina Kawierina [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Szczecin 16 – 17.X.1997, Szczecin 1997, ss. 161 – 166.
 13. Dualizm świata przedstawionego w prozie rosyjskiej lat dwudziestych XX wieku [w:] Słowiańszczyzna wschodnia : Twórczość artystyczna a doświadczenie zbiorowe, Zielona Góra 1998, ss. 63 – 69.
 14. “Przechadzki z Puszkinem”. Szkic do portretu [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 200 – leciu urodzin Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina, Szczecin 1999, ss. 99 – 103.
 15. Powieść epistolarna Wieniamina Kawierina [w:] “Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura – Język”, nr 1, Opole 2002, ss. 81 – 86.

Sprawozdania i recenzje:

 1. Literatura rosyjska i radziecka a historia. Motywy, poetyka. Ogólnopolska konferencja w WSP w Opolu (18 – 19.IX.1985) [w:] “Slavia Orientalis”, t. XXXV, nr 2, 1986, ss.334 – 337.
 2. Odmienna poetyka [w:] “Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”, nr 1 – 2, 1985, ss. 187 – 188.
 3. Społeczne funkcje literatury [w:] “Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”, nr 3 – 4, 1986, ss. 113 – 114.