Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

e-mail:jgren-kulesza@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • literatura rosyjska II poł. XIX w.
 • literatura i kultura Srebrnego Wieku
 • rosyjska literatura współczesna
 • kultura masowa współczesnej Rosji
 • współczesny film i muzyka rosyjska
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu (1999), ukończyła filologię rosyjską oraz Język Biznesu. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. Aleksandry Wieczorek, obroniła w 2007 roku. Obecnie wykłada w Instytucie Slawistyki UO.
Zainteresowania naukowe to literatura rosyjska Srebrnego Wieku, rosyjska literatura współczesna i kultura Rosji, zaś badania naukowe dotyczą sposobu funkcjonowania podstawowych kategorii kultury rosyjskiej – „kulturowego DNA” – w tekstach literackich, jak i we współczesnej kulturze Rosji.

Wykaz publikacji

Prace zwarte:

1. W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku. Cierpienie i ofiara. Opole 2012, ss. 184.

Artykuły naukowe

 1. Мотив жертвы в русской духовной культуре (образ православного героя-жертвенника в повести Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского») – „Rusistika’98. Nastupující vĕdecká generace” Ostrava 1998, s. 55–63.
 2. Мотив жертвы в прозе Леонида Андреева (в произведениях 1899–1916 годов) – „Studia i szkice slawistyczne. Literatura. Kultura. Język”, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 35–51.
 3. Między sztuką a wiarą – dylemat powieści Dmitrija Mierieżkowskiego „Leonardo da Vinci” – „Studia Slavica VIII”, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, Opole – Ostrava 2004, s. 43–61.
 4. Poszukiwanie jako dramat istnienia bohatera powieści Dmitrija Mierieżkowskiego „Julian Apostata” – „Studia i szkice slawistyczne. Literatura. Kultura. Język”, red. B. Kodzis, Opole 2005, s. 89–100.
 5. „Siostry krzyżowe” – prawosławny typ cierpienia i ofiary według Aleksego Riemizowa – „Studia Slavica IX”, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, Ostrava 2005, s. 55-74.
 6. Problem cierpienia i ofiary w trylogii Dmitrija Miereżkowskiego „Chrystus i Antychryst” – „Studia Slavica XII”. Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 384, Toruń 2008.
 7. W kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku. Cierpienie i ofiara. Autoreferat – „Studia i szkice slawistyczne IX”, red. B. Kodzis, Opole 2008, s. 165-172.
 8. Przestrzeń prowincji rosyjskiej w prozie Maksyma Gorkiego – „Tekst-rzecz-egzystencja w literaturach słowiańskich”, red. B. Stempczyńska i J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2009, s. 91-104.
 9. Ezoteryzm w życiu Margarity Sabasznikowej. „Zielona żmija, czyli historia jednego życia” – „Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku”, tom III, red. D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Gdańsk 2009, s. 58-71.
 10. Kontekst kulturowo-historyczny w historiozoficznej trylogii D. Miereżkowskiego. Powieść „Piotr i Aleksy”. III Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego, Zielona Góra 2010, s. 265-272.
 11. Rosyjski rock. Specyfika, kontekst kulturowy – uwagi wstępne –, „Unisono na pomieszane języki I”, Sosnowiec 2010, s. 207-214.
 12. Krew i wampiry w tetralogii Siergieja Łukjanienki Nocny Patrol, Dzienny Patrol, Patrol Zmroku, Ostatni Patrol – w druku.

Recenzje:

 1. B. Kodzis, Литературные центры русского зарубежья 1918–1939. Писатели. Творческие объединения. Периодика. Книгопечатание, wyd. Otto Verlag Sagner in Kommission, München 2002 (w:) „Studia Slavica VII”, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, Opole­–Ostrava 2003.
 2. Justyna Tymieniecka-Suchanek, Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, ss.181. (w:) „Studia Slavica XII” Opole 2008, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, s. 237-242.