Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego / czeskiego i angielskiego na poziomie C1 każdy) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem praktycznej obsługi ruchu turystycznego, logistyki i HR oraz handlu i administracji.

Po pierwszym roku można wybrać jedną ze specjalności:

Języki obce w logistyce i HR

Absolwent specjalności języki obce w logistyce i HR posiada wiedzę z zakresu logistyki i logistycznej obsługi klienta. Ponadto zna podstawy nauk ekonomicznych i społecznych, posiada wiedzę z zakresu prawa pracy i zatrudniania obcokrajowców w Polsce (w tym spoza UE), ma wiedzę na temat zarządzania kapitałem ludzkim. Absolwent posiada umiejętność obsługi procesów logistycznych, posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi do wspomagania zarządzania logistycznego; potrafi również wykorzystywać narzędzia, metody i techniki doboru i selekcji pracowników a także sporządzić opis stanowiska pracy oraz określić wymagania kwalifikacyjne.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w organizacjach o charakterze biznesowym, jak i w tych instytucjach, które należą do sektora publicznego oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna lub umiejętności organizacyjne i menedżerskie.

Języki obce w turystyce

Absolwent specjalności języki obce w turystyce posiada poza biegłą znajomością dwóch języków obcych także szerokie kompetencje w zakresie wiedzy o historii, geografii, kulturze krajów nauczanych języków. W trakcie studiów uczący się zostaje wyposażony w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu oraz zarządzania w turystyce.

Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy w agencjach turystycznych, biurach podróży, biurach tłumaczeń oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych.

Języki obce w handlu i administracji

Absolwent specjalności języki obce w handlu i administracji posługuje się trzema językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych. Absolwent zna podstawy prawa pracy oraz narzędzi rekrutacyjnych. Ma świadomość, że w kontaktach międzynarodowych dużą rolę odgrywa poszanowanie obcej kultury, przestrzeganie zwyczajów i obowiązującej etykiety.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport.

Absolwenci kierunku języki obce w sektorze usług mogą także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalnościach – Język biznesu, Języki obce w dyplomacji, lub Translatoryka stosowana prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.