Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego / czeskiego i angielskiego na poziomie C1 każdy) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem praktycznej obsługi ruchu turystycznego, logistyki i HR oraz handlu i administracji.

Po pierwszym roku można wybrać jedną ze specjalności:

Języki obce w logistyce i HR

Absolwent specjalności języki obce w logistyce i HR posiada wiedzę z zakresu logistyki i logistycznej obsługi klienta. Ponadto zna podstawy nauk ekonomicznych i społecznych, posiada wiedzę z zakresu prawa pracy i zatrudniania obcokrajowców w Polsce (w tym spoza UE), ma wiedzę na temat zarządzania kapitałem ludzkim. Absolwent posiada umiejętność obsługi procesów logistycznych, posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi do wspomagania zarządzania logistycznego; potrafi również wykorzystywać narzędzia, metody i techniki doboru i selekcji pracowników a także sporządzić opis stanowiska pracy oraz określić wymagania kwalifikacyjne.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w organizacjach o charakterze biznesowym, jak i w tych instytucjach, które należą do sektora publicznego oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna lub umiejętności organizacyjne i menedżerskie.

Języki obce w turystyce

Absolwent specjalności języki obce w turystyce posiada poza biegłą znajomością dwóch języków obcych także szerokie kompetencje w zakresie wiedzy o historii, geografii, kulturze krajów nauczanych języków. W trakcie studiów uczący się zostaje wyposażony w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu oraz zarządzania w turystyce.

Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani do pracy w agencjach turystycznych, biurach podróży, biurach tłumaczeń oraz innych instytucjach państwowych i firmach prywatnych.

Języki obce w handlu i administracji

Absolwent specjalności języki obce w handlu i administracji posługuje się trzema językami obcymi. Zna specjalistyczne słownictwo administracyjne i biznesowe oraz podstawy przekładu tekstów administracyjnych, potrafi prowadzić korespondencję oficjalną w języku polskim oraz w językach obcych. Absolwent zna podstawy prawa pracy oraz narzędzi rekrutacyjnych. Ma świadomość, że w kontaktach międzynarodowych dużą rolę odgrywa poszanowanie obcej kultury, przestrzeganie zwyczajów i obowiązującej etykiety.

Możliwe miejsca zatrudnienia: instytucje administracji państwowej i samorządowej, np. dział współpracy międzynarodowej lub zagranicznej; przedsiębiorstwa import-eksport.

Absolwenci kierunku języki obce w sektorze usług mogą także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalnościach – Język biznesu, Języki obce w dyplomacji, lub Translatoryka stosowana prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close