dr Irena Danecka
idanecka@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,
tel. +77 541-59-22
mgr Barbara Dopierała, mail: inslaw@uni.opole.pl

 

Sylwetka absolwenta z uwzględnieniem adresatów studiów:

Celem studiów jest przystosowanie absolwenta do prowadzenia prac z użyciem języka rosyjskiego w szeroko rozumianym sektorze publicznym: urzędach (marszałkowskim, wojewódzkim, miejskim, w urzędach pracy itp.), biurach, instytucjach samorządowych, instytucjach gospodarczych lub kulturalnych nastawionych na współpracę z analogicznymi instytucjami na Wschodzie. Absolwent ma wiedzę na temat specyfiki pracy urzędów rosyjskich i ich osadzenia w realiach kultury rosyjskiej, zasad działania w tym specyficznym środowisku, wykazuje się pogłębioną praktyczną znajomością języka rosyjskiego sprofilowanego pod kątem pracy z klientem obcojęzycznym, zna także podstawowe techniki przekładu pisemnego.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia:

 Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów (licencjackich lub magisterskich), poświadczony przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia

 Przewidywana liczba słuchaczy i limity przyjęć:
Minimalna liczba słuchaczy – 12 osób, maksymalna – 20 osób.

 Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Studia przewidziane są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich). Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2, sprawdzana podczas spotkania kwalifikacyjnego na podstawie krótkiego testu językowego z elementami przekładu z języka rosyjskiego / na język rosyjski.

 Tryb, forma i zakres tematyczny studiów:
Studia mają charakter niestacjonarny i trwają dwa semestry: semestr I obejmuje 135 godzin konwersatoryjnych, semestr II – 145 godzin wykładów i konwersatoriów. Zajęcia odbywają się głównie w soboty (co druga sobota w godz. 9.00-15.00) oraz w niektóre piątki w godzinach popołudniowych (15.00-18.15).

Kryteria przyjęć:
kolejność złożenia dokumentów i pomyślny wynik testu tłumaczeniowego

Termin składania dokumentów
do 15.09 2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów
październik 2017 r.

Język wykładowy
rosyjski i polski

Koszt za semestr:
około 1300 zł (przy 20 osobach)

Miejsce składania dokumentów oraz informacja o studiach:
sekretariat Instytutu Slawistyki UO (pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, Collegium Maius, p. 022, tel. 77 54 15 922; e-mail: inslaw@uni.opole.pl; idanecka@uni.opole.pl)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close