Kierownik studiów podyplomowych dr Irena Danecka
idanecka@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,
tel. +77 541-59-22
mgr Barbara Dopierała, mail: inslaw@uni.opole.pl

 

Sylwetka absolwenta z uwzględnieniem adresatów studiów:

Celem studiów jest przystosowanie absolwenta do prowadzenia prac z użyciem języka rosyjskiego w szeroko rozumianym sektorze publicznym: urzędach (marszałkowskim, wojewódzkim, miejskim, w urzędach pracy itp.), biurach, instytucjach samorządowych, instytucjach gospodarczych lub kulturalnych nastawionych na współpracę z analogicznymi instytucjami na Wschodzie. Absolwent ma wiedzę na temat specyfiki pracy urzędów rosyjskich i ich osadzenia w realiach kultury rosyjskiej, zasad działania w tym specyficznym środowisku, wykazuje się pogłębioną praktyczną znajomością języka rosyjskiego sprofilowanego pod kątem pracy z klientem obcojęzycznym, zna także podstawowe techniki przekładu pisemnego.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia:

 Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów (licencjackich lub magisterskich), poświadczony przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dwa zdjęcia
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia

 Przewidywana liczba słuchaczy i limity przyjęć:
Minimalna liczba słuchaczy – 12 osób, maksymalna – 20 osób.

 Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Studia przewidziane są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich). Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2, sprawdzana podczas spotkania kwalifikacyjnego na podstawie krótkiego testu językowego z elementami przekładu z języka rosyjskiego / na język rosyjski.

 Tryb, forma i zakres tematyczny studiów:
Studia mają charakter niestacjonarny i trwają dwa semestry: semestr I obejmuje 135 godzin konwersatoryjnych, semestr II – 145 godzin wykładów i konwersatoriów. Zajęcia odbywają się głównie w soboty (co druga sobota w godz. 9.00-15.00) oraz w niektóre piątki w godzinach popołudniowych (15.00-18.15).

Kryteria przyjęć:
kolejność złożenia dokumentów i pomyślny wynik testu tłumaczeniowego

Termin składania dokumentów
do 15.10.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów
listopad 2018 r.

Język wykładowy
rosyjski i polski

Koszt za semestr:
około 1300 zł (przy 20 osobach)

Miejsce składania dokumentów oraz informacja o studiach:
sekretariat Instytutu Slawistyki UO (pl. Kopernika 11, 45-040 Opole, Collegium Maius, p. 022, tel. 77 54 15 922; e-mail: inslaw@uni.opole.pl; idanecka@uni.opole.pl)