Kierownik:
Dr Marta Malanowska-Statkiewicz
mmalanowska@uni.opole.pl
 77 54-16-015

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,
tel. + 48 77 54-16-003
Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl

Sylwetka absolwenta z uwzględnieniem adresatów studiów:
Adresatem studiów są absolwenci kierunku lub specjalności filologia czeska, którzy zamierzają pogłębić swoje kompetencje językowe oraz zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii w stopniu umożliwiającym podejmowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach polskich działających na rynku czeskim lub w przedsiębiorstwach czeskich. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych Język czeski w biznesie zdobędzie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną, znajomością m.in. technik sprzedaży, technik negocjacji oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa w Republice Czeskiej.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja następuje poprzez złożenie następujących dokumentów:

 • podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych (dr Marta Malanowska-Statkiewicz)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich oraz ewentualnie świadectwo zdanego egzaminu językowego
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 • inne dokumenty wymagane na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe,
 • dwie fotografie,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia,
 • zgoda kandydata na studia podyplomowe na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadkach opisanych w „Wymaganiach stawianych kandydatom na studia” wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

Przewidywana liczba słuchaczy i limity przyjęć:
Min. 15, max. 30

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku lub specjalności filologia czeska lub dyplomu ukończenia innych studiów i posługiwanie się językiem czeskim na poziomie minimum B2 lub posiadanie certyfikowanego egzaminu poświadczającego znajomość języka czeskiego na poziomie minimum B2.  W przypadku absolwentów studiów innych niż filologia czeska nie posiadających certyfikowanego egzaminu przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca znajomość języka.

Tryb, forma i zakres tematyczny studiów:
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie zjazdów w weekendy, przeciętnie co 2 tygodnie, po 7-8 zjazdów w semestrze.

Zajęcia mają przede wszystkim formę ćwiczeń – warsztatów i dzielą się na trzy grupy tematyczne:

 • Praktyczna nauka języka czeskiego – pogłębiająca znajomość języka czeskiego w zakresie ogólnych kompetencji językowych
 • Przedmioty ekonomiczne prowadzone w języku polskim – wprowadzające podstawy wiedzy ekonomicznej dla nie-ekonomistów
 • Przedmioty ekonomiczne prowadzone w języku czeskim – kształtujące kompetencje zarówno specjalistyczne (ekonomiczne), jak i językowe w zakresie marketingu, technik sprzedaży i obsługi klienta, korespondencji handlowej, zakładania przedsiębiorstwa w RCz i czeskiego systemu podatkowego.

Kryteria zaliczenia przedmiotów:
Regularna obecność oraz aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów i zaliczeń z oceną.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Języki wykładowe:
Czeski i polski

Termin składania dokumentów
do 15.10.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów
listopad 2018 r.

Koszt za semestr:
około 1600 zł (przy 18 osobach)

Miejsce składania dokumentów oraz informacja o studiach:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius, tel. + 48 77 54-16-003 Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl, mmalanowska@uni.opole.pl)