Kierownik:
Dr Marta Malanowska-Statkiewicz
mmalanowska@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,
tel. + 48 77 54-16-003
Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl

Sylwetka absolwenta z uwzględnieniem adresatów studiów:
Adresatem studiów są absolwenci kierunku lub specjalności filologia czeska, którzy zamierzają pogłębić swoje kompetencje językowe oraz zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii w stopniu umożliwiającym podejmowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach polskich działających na rynku czeskim lub w przedsiębiorstwach czeskich. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych Język czeski w biznesie zdobędzie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną, znajomością m.in. technik sprzedaży, technik negocjacji oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa w Republice Czeskiej.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja następuje poprzez złożenie następujących dokumentów:

 • podanie skierowane do kierownika studiów podyplomowych (dr Marta Malanowska-Statkiewicz)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich oraz ewentualnie świadectwo zdanego egzaminu językowego
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji,
 • inne dokumenty wymagane na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe,
 • dwie fotografie,
 • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia,
 • zgoda kandydata na studia podyplomowe na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadkach opisanych w „Wymaganiach stawianych kandydatom na studia” wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.

Przewidywana liczba słuchaczy i limity przyjęć:
Min. 15, max. 30

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku lub specjalności filologia czeska lub dyplomu ukończenia innych studiów i posługiwanie się językiem czeskim na poziomie minimum B2 lub posiadanie certyfikowanego egzaminu poświadczającego znajomość języka czeskiego na poziomie minimum B2.  W przypadku absolwentów studiów innych niż filologia czeska nie posiadających certyfikowanego egzaminu przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca znajomość języka.

Tryb, forma i zakres tematyczny studiów:
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie zjazdów w weekendy, przeciętnie co 2 tygodnie, po 7-8 zjazdów w semestrze.

Zajęcia mają przede wszystkim formę ćwiczeń – warsztatów i dzielą się na trzy grupy tematyczne:

 • Praktyczna nauka języka czeskiego – pogłębiająca znajomość języka czeskiego w zakresie ogólnych kompetencji językowych
 • Przedmioty ekonomiczne prowadzone w języku polskim – wprowadzające podstawy wiedzy ekonomicznej dla nie-ekonomistów
 • Przedmioty ekonomiczne prowadzone w języku czeskim – kształtujące kompetencje zarówno specjalistyczne (ekonomiczne), jak i językowe w zakresie marketingu, technik sprzedaży i obsługi klienta, korespondencji handlowej, zakładania przedsiębiorstwa w RCz i czeskiego systemu podatkowego.

Kryteria zaliczenia przedmiotów:
Regularna obecność oraz aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów i zaliczeń z oceną.

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
Zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem studiów.

Języki wykładowe:
Czeski i polski

Termin składania dokumentów
do 15.09 2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów
październik 2017 r.

Koszt za semestr:
około 1600 zł (przy 18 osobach)

Miejsce składania dokumentów oraz informacja o studiach:
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius, tel. + 48 77 54-16-003 Ewa Firlus, mail: filpol@uni.opole.pl, mmalanowska@uni.opole.pl)

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close