dr Anna Modelska-Kwaśniowska, amodelska@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. +77 541-59-22

mgr Barbara Dopierała, mail: inslaw@uni.opole.pl
Adresaci studiów

Adresaci studiów: Studia adresowane są do urzędników administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, nauczycieli wszystkich typów szkół, służb mundurowych. Kandydat nie musi znać języka czeskiego lub może znać tylko jego podstawy. Powinien być natomiast zainteresowany językiem i kulturą czeską, pragnąć pogłębić wiedzę o Czechach i możliwościach współpracy transgranicznej.

Cel studiów

Celem studiów jest wyrobienie kompetencji językowych na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pogłębienie wiedzy o realiach i kulturze czeskiej, przygotowanie do prowadzenia korespondencji oficjalnej w języku czeskim i polskim, zdobycie ogólnej wiedzy na temat przekładu i umiejętność zastosowania jej w praktyce, a także zapoznanie z możliwościami współpracy transgranicznej oraz zasadami wypełniania wniosków o pozyskanie dotacji unijnych. 

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwent studiów pozna reguły starania się o dotacje unijne, zostanie przygotowany do wyszukiwania możliwości współpracy polsko-czeskiej, a także do podejmowania i rozwijania współpracy transgranicznej.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za semestr:

około 1300 zł (przy 20 osobach)

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  • 2 zdjęcia,
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia
  • adres: Instytut Slawistyki UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów

do 15.09 2017 r.

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2017 r.

Limit miejsc
Bez limitu

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. +77 541-59-22

mgr Barbara Dopierała,

mail: inslaw@uni.opole.pl; amodelska@uni.opole.pl

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close