Kierownik studiów podyplomowych dr Anna Modelska-Kwaśniowska, amodelska@uni.opole.pl

Sekretariat studiów podyplomowych

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. +77 541-59-22

mgr Barbara Dopierała, mail: inslaw@uni.opole.pl
Adresaci studiów

Adresaci studiów: Studia adresowane są do urzędników administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, nauczycieli wszystkich typów szkół, służb mundurowych. Kandydat nie musi znać języka czeskiego lub może znać tylko jego podstawy. Powinien być natomiast zainteresowany językiem i kulturą czeską, pragnąć pogłębić wiedzę o Czechach i możliwościach współpracy transgranicznej.

Cel studiów

Celem studiów jest wyrobienie kompetencji językowych na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pogłębienie wiedzy o realiach i kulturze czeskiej, przygotowanie do prowadzenia korespondencji oficjalnej w języku czeskim i polskim, zdobycie ogólnej wiedzy na temat przekładu i umiejętność zastosowania jej w praktyce, a także zapoznanie z możliwościami współpracy transgranicznej oraz zasadami wypełniania wniosków o pozyskanie dotacji unijnych. 

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwent studiów pozna reguły starania się o dotacje unijne, zostanie przygotowany do wyszukiwania możliwości współpracy polsko-czeskiej, a także do podejmowania i rozwijania współpracy transgranicznej.

Czas trwania studiów podyplomowych i organizacja zajęć
2 semestry

Tryb i organizacja zajęć
niestacjonarny

Koszt za semestr:

około 1300 zł (przy 20 osobach)

Wszystkie wymagane dokumenty i adres ich składania

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych z załączoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez pracownika jednostki przyjmującej dokumenty
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez jednostkę przyjmującą dokumenty,
  • 2 zdjęcia,
  • zobowiązanie do uiszczenia odpłatności za studia
  • adres: Instytut Slawistyki UO, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole

Termin składania dokumentów

do 15.10.2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów

listopad 2018 r.


Limit miejsc
Bez limitu

Opis rekrutacji
Kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje

Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego,

45-040 Opole, pl. Kopernika 11, Collegium Maius,

tel. +77 541-59-22

mgr Barbara Dopierała,

mail: inslaw@uni.opole.pl; amodelska@uni.opole.pl