Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: jadwiga.tarsa@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • kultura wypowiedzi ustnych
 • stylistyka tekstów pisanych
 • praca z tekstem rosyjskim
 • konwersacja rosyjska
 • analiza dyskursu publicznego
 • od lurkera do hejtera, czyli komunikacja w Internecie
 • skrzydlate słowa
 • badania naukowe
 • seminarium magisterskie

Absolwentka Instytutu Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. W 1997 roku na Uniwersytecie Opolskim obroniła pod kierunkiem prof. W. Chlebdy pracę doktorską na temat „Jednostka języka i problemy jej drugojęzycznej ekwiwalencji (na przykładzie tzw. skrzydlatych słów)”. Zajmuje się badaniem funkcjonowania frazeologizmów, skrzydlatych słów oraz fenomenów precedensowych w języku polskim oraz rosyjskim, a także problematyką komunikacji w Internecie oraz nowymi gatunkami internetowymi. Członek instytutowego zespołu leksykografii przekładowej.

W latach 2000-2002 – zastępca dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej d.s. dydaktycznych. Współautorka podręcznika „Język rosyjski w sferze biznesu”. Członek Komisji Językoznawstwa PAN, oddział w Katowicach. Uczestniczyła w ponad 30 międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i za granicą (Warszawa, Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Olsztyn, Zielona Góra, Rzeszów, Szczecin, Ołomuniec, Ostrawa, Hradec-Kralove, Berlin, Helsinki, Moskwa, Kijów, Trewir). W ramach programu Erasmus+ prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle

Wykaz publikacji

 

 1. Funkcjonowanie skrzydlatych słów w słowniku i tekście, w: Práce z dĕjin slavistiky XVI. Česke a polské srovnávací studie, Praha 1993, s.151-157.
 2. Chlebda, J.Tarsa, Pytania o skrzydlate słowa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Filologia Rosyjska XXXII, Opole 1994, s. 39-48.
 3. O definicji skrzydlatych słów, Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Filologia Rosyjska 33, Opole 1994, s. 84-88.
 4. Dyskretny urok nagłówka czyli Skrzydlate słowa na łamach dzisiejszej prasy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Filologia Rosyjska 34, Opole 1995, s. 101-107.
 5. A Maciek słucha i źre… . Rosyjskie skrzydlate słowa w słownikach polskich, w: Tekst i słownik w nauczaniu języka rosyjskiego i literatury, Opole 1995, s. 193-196.
 6. Tekst artystyczny jako generator skrzydlatych słów. Problemy recepcji, w: Studia Rossica III, Warszawa 1996, s. 307-312.
 7. „Widmo ciągle krąży po Europie”. Drugie życie skrzydlatych słów z minionej epoki, w: Słowo. Tekst. Czas IV, pod red. M. Aleksiejenki, Szczecin 2000, s. 233-236.
 8. Projekt jednojęzycznego słownika skrzydlatych słów, w: Tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej „Frazeografia słowiańska”, pod. red. M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole 2000, s. 100-101.
 9. Reminiscencje tekstowe w „Świecie Dysku” Terry Pratchetta, w: Studia i szkice slawistyczne. Literatura – Kultura – Język, Opole, 2000, s. 125-131.
 10. Zarys jednojęzycznego słownika skrzydlatych słów, w: Frazeografia słowiańska, pod. red. M. Balowskiego i W. Chlebdy, Opole 2001, s. 311-318.
 11. Problematyka przekładu skrzydlatych słów, w: Słowo. Tekst. Czas V, pod red. M. Aleksiejenki, Szczecin 2001, s. 124-127.
 12. Русский язык в деловом общении – (współautorstwo z L. Kłobukową, I. Michałkiną, B. Dereń i F. Witkowską-Lewicką), podręcznik do rosyjskiego języka biznesu, PWN, Warszawa 2003.
 13. Близкие контакты третьего вида. Интернациональные крылатые слова в польском и русском языках, в: Rossica Olomuciensa XL (za rok 2001), Olomouc 2002, s. 371-375.
 14. Прецедентные феномены, w: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. Iwony Łuczków i Jana Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 269-275.
 15. Текст в тексте, или почему и как люди используют чужие тексты, w: Rossica Olomuciensia XLII (za rok 2003), Olomouc 2004, s. 469-473.
 16. Возможно ли разом убить двух зайцев? Деловой язык и межкультурная коммуникация w: Русский язык как иностранный. Проблемы изучения, преподавания, оценки в всете общеевропейских компетенций владения иностранными языками, Москва 2005, s. 44-51.
 17. Русский язык в деловом общении – (współautorstwo z L. Kłobukową, I. Michałkiną, B. Dereń i F. Witkowską-Lewicką), podręcznik do rosyjskiego języka biznesu, PWN, Warszawa 2005 (wydanie I – dodruk 1).
 18. Человек в пространстве текстов. Текст в жизни человека, w: Słowo. Czas VIII. Człowiek we frazeologii i leksyce języków słowiańskich, Szczecin 2005, s. 441-445.
 19. Учет языковой и научной картин мира в учебном пособии по бизнес-коммуникации (współautorstwo z F. Witkowską-Lewicką), w: Проблемы преподавания русского языка в Российской Федерации и зарубежных странах. Материалы международной конференции, Москва 2005, с.113-116.
 20. Культурные концепты в аспекте преподавания русского языка как иностранного (współautorstwo z F. Witkowską-Lewicką), w: Гуманiтарнi проблеми становления сучасного фахiвца. Матерiали VII Всеукраïнськоï науково-практичноï конференцiï 29-31 березня 2006, Киïв 2006, с. 266-267.
 21. Словесные образы действительности в польской и русской культурах (współautorstwo z F. Witkowską-Lewicką), w: Язык, литература, культура. Актуальные проблемы изучения и преподавания, Москва 2006, c. 166-174.
 22. Skrzydlate słowa, w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski (zeszyt 1. próbny), pod red. W. Chlebdy, Opole 2006.
 23. Język rosyjski w sferze biznesu, I wydanie – 2 dodruk, Warszawa 2006.
 24. Wojciech Chlebda: Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje filologiczne, w: Studia Slavica X – Slovanské Studie X, Opole 2006, s. 299-300.
 25. Kosmologizmy, w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod red. W. Chlebdy, zeszyt 2., Opole 2007, s. 65-71.
 26. Skrzydlate słowa (2), w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod red. W. Chlebdy, zeszyt 2., Opole 2007, s.159-164.
 27. Русские прецедентные феномены в польском языке, w: Диалог культур IV, под ред. О. Рихтерка, Ústi nad Orlici 2007, s. 67-72.
 28. Трансформации крылатых слов (на материале российского Интернета), Rossica Olomucensia XLIV (za rok 2005), Olomouc 2006, s. 837-840.
 29. Dom, mieszkanie, porządki, w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod red. W. Chlebdy, zeszyt 3., Opole 2008, s. 23-30.
 30. «Плоский мир» Терри Пратчеттаглобальная деревня сказок, мифов, цитат и аллюзий, w: Rossica Olomucensia XLIVI-II, Olomouc 2008, s. 313-316.
 31. Skrzydlate słowa w nagłówku prasowym – zabawa słowem i zabawa pamięcią, w: Euroliteraria & Eurolingua, Liberec 2008, s. 267-271.
 32. Фразеологияязыка падонков», w: Parémie národů slovanských IV, Ostrava 2008, s. 252-258.
 33. Блог как социолингвистическое явление, w: Коммуникативные аспекты грамматики и текста, pod. red. A Czapigi i Z. Czapigi, Rzeszów 2009, s. 216-226.
 34. Прецедентные феномены в газетном тексте – аллюзии и реминисценции, w: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, pod. red. Ksenicza i P. Stasińskiej, Zielona Góra 2008, s. 295-300.
 35. Samochód w życiu codziennym, w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod red. W. Chlebdy, zeszyt 4., Opole 2009, s. 181-189.
 36. Między erotyką i pornografią. O języku blogów erotycznych, w: Euroliteraria & Eurolingua 2009, Liberec 2009, s. 111-115.
 37. Аффтар, выпей йаду! Фразеологизмы, рожденные Интернетом, w: Wort –TextZeit. Phraseologische Einheiten In traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen. Greifswalder Beiträge zur Slawistik IX, Greifswald 2009, s. 101-102.
 38. Поляки и русские в блогах, w: Dialog kultur V, Usti na Orlici 2009, s. 311-317.
 39. «Ржунимагу», или выражение эмоций в «языке падонков», Rossica Olomucensia, Vol. XLIX, Časopis pro ruskou a slovanskou filologii, 2010, Num. 1, s. 71-74.
 40. «Язык падонков» – интернетовский жаргон русской контркультуры, Linguistica Silesiana , 2010, Vol. 31, s. 175-179.
 41. Аффтар, выпей йаду! Фразеологизмы, рожденные интернетом, w: Słowo. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, pod red. Michaiła Aleksiejenki i Harrego Waltera, Szczecin-Greifswald, Print Group Sp. z o.o., 2010, 732 ss., s. 543-549.
 42. Tytuły (5). Malarstwo europejskie, w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod red. Wojciecha Chlebdy, zeszyt 5, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010, s. 193-209.
 43. Прецедентные персонажи из сказок в русских анекдотах, Jazyk a kultura čislo 5/2011, http://www.ff.unipo.sk/jak/5_2011/tarsa.pd
 44. Интернет и фразеологизмы оценочного характера, w: „WortTextZeitDie Slawische Phraseologie In onomasiologischer, linguokulturell und phraseographischer Sicht. Greifswalder Beiträge zur Slawistik X, pod red. H. Waltera, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2011, ss. 93-94.
 45. Прецедентные имена из сказок в русском и польском дискурсе, w: Sbornik příspevků z mezinárodní vědecké konference Dialog kultur VI, Katedra slavistiky Pedagogicke fakulty Univerzity Hradec Kralove, Brno 2011, wydano na CD, ISBN 978-80-7399-199-9.
 46. Интернет и фразеологизмы оценочного характера, w: Słowo.Tekst.Czas XI. Frazeologia słowiańska w aspekcie onomazjologicznym, lingwokulturologicznym i frazeograficznym, Szczecin-Greifswald 2012, s.288-293.
 47. Интернет-мемы – новые репликанты, w: Rossica Olomucensia, Vol. L, Sbornik příspevků z mezinárodní konference XXI Olomoucké dny rusistů, 7-9.09.2011 (wyszło w 2012), s. 573-576.
 48. Интернет как источник фразеологических неологизмов, w: Parémie národů slovanskych VI, Sbornik příspevků z mezinárodní konferencje konané v Ostrave ve dnech 9.-10.10.2012, s. 261-266.
 49. Ктулху зохаваит всех! Юмор, ирония абсурд в Интернет-общении, w: Rosja w dialogu kultur. Język.Folklor.Idee. Abstrakty wystąpień na międzynarodowej konferencji naukowej 19-20 września 2013, Toruń 2013, s. 72.
 50. Тема горезонда не раскрыта. Фразеологизмы в интернетовской коммуникации-игре, w: WortTextZeit XII. Die Phraseologie im Idiolekt ind om System der slawischen, Hrsg. von Harry Walter und Mirosława Hordy, Greifswald 2013, s. 93.
 51. Роль прецедентных феноменов в преподавании русского языка как иностранного, w: Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур, Международная научно-практическая конференция, Выпуск VIII, часть II, под ред. Игнатовой И.Б., Свойкиной Л.Ф., Безкоровайной Л.С., Белгород 2013, s. 7-11.
 52. Ekonomika turystyki / Экономика туризма, w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 6, pod red. W. Chlebdy, Opole 2013, s. 163-174.
 53. Интернетовские словари жаргона как источник информации для лексикографа, w: «Проблемы истории, филологии, культуры» 2014, nr 3 (45), s. 288-289.
 54. Тема горезонда не раскрыта. Фразеологизмы в интернетовской коммуникации-игре, w: Słowo. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich, t.2, Szczecin-Greifswald 2014, s. 358-366.
 55. Киберкультура и фразеология, Rossica Olomucensia Vol. LIII. Фразеология и культура, Olomouc, 2014, s. 141-146.
 56. Ниасилил патамушта многа букаф, или как «гатишна» переводить фразеологизмы «олбанского языка», w: Frazeologia a przekład, pod red. Chlebdy, Opole 2014, s. 233-239.
 57. Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego (z.1-5), przedział literowy S-T, pod red W. Chlebdy, Opole 2014, s. 554-633.
 58. Internetowe słowniki slangu, w: Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka: materiały pokonferencyjne pierwszej międzynarodowej konferencji Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego = Comparative Aspects of Lexicography – Theory and Practice: proceedings of the 1st international conference of Czech-Polish Center for Lexicography: studies in Olomouc / [redakcja Ivana Dobrotová, Michał Hanczakowski], Olomouc: Univerzita Palackého ve spolupráci s nakl. ANAG, 2014, s. 61-69.
 59. Mówimy o języku (2) / Говорим о языке (2), w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 7, pod red. W. Chlebdy, Opole 2014, s. 45-53.
 60. Фразеологизмы как комнонент креолизованных текстов, w: Parémie národů slovanských VII, red. Mrhačová, J. Muryc, U. Kolberová, Wydawnictwo Uniwerystetu Ostrawskiego, Ostrawa 2014, s. 413-420.
 61. Skrzydlate słowa w przestrzeni Internetu, w: На крыльях слов. Материалы международной зарчной конференции, посвященной юбилею доктора филологических наук, профессора С.Г. Шулежковой, red.A.A. Osipowa i N.W. Pozdniakowa, Magnitogorsk 2015, s. 96-105.
 62. Образ России в польских электронных СМИ, w: СМИ и общество. Роль журналистики, рекламы и PR в формировании образа России в современных социально-экономичесикх условиях, red. O.E. Czernowa, Magnitogorsk 2015, s. 108-112.
 63. Ктулху зохаваит всех! Юмор, ирония, абсурд в интернет-коммуникации, w: Rosja w dialogu kultur. 1, red. K. Dembska i M. Głuszkowski, Toruń 2015, s. 471-481.
 64. Фразеологизиы в Интернете – смесь традиции и современности, w: Linguocultural research on phraseology. Volume three, red. J. Szerszunowicz, Białystok 2015, s. 413-429.
 65. Интернет как всемирная виртуальная деревня, w: Area Slavica, red. Bogoczová, Z. Nedomová, Ostrawa 2016, s. 173-182.
 66. Фразеологизмы в демотиваторах, w: Rossica Olomucensia Vol. LV. Sborník přispěvků z mezinárodní konferencje XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11.2015, red. M. Pálušová, Olomouc 2016, s. 221-226.
 67. Świat emocji i przeżyć człowieka / Мир эмоций и переживаний человека, w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 8, pod red. W. Chlebdy, Opole 2016, s. 93-114.
 68. Człowiek wobec innych ludzi / Человек и другие люди, w: Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, zeszyt 8, pod red. W. Chlebdy, Opole 2016, s. 115-136.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close