Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mai: idanecka@uni.opole.pl

Konsultacje
  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
  • Stylistyka tekstu pisanego
  • Kultura wypowiedzi ustnych
  • Język przewodnika turystycznego
  • Praktyczna nauka języka polskiego (dla rosyjskojęzycznych studentów)

Absolwentka Symferopolskiego Uniwersytetu Państwowego na Krymie (Ukraina), doktorat obroniła w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów w Moskwie. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, teoria i praktyka podręcznika do nauki języków obcych i leksykografia przekładowa. Współautorka trzech serii podręczników do nauki języka rosyjskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, a także serii skryptów do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Członek instytutowego zespołu leksykografii przekładowej, od 2005 roku bierze udział w projekcie „Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski”. Wiceprezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Publikacje naukowe:

Artykuły:
1. Analiza porównawcza polskich i rosyjskich frazeologizmów, [w:] Wybór prac naukowo-badawczych studentów filologii rosyjskiej Państwowego Uniwersytetu im .M.W. Frunze w Symferopolu. Warszawa 1980, str. 15-18.
2. Наблюдения над фазисной членимостью процессов в видовых цепях русского и польского глаголов, [w:] Исследования лексической и грамматической семантики современного русского языка. Симферополь 1982, стр. 73-78.
3. Категория вида и фазовость русского глагола, [w:] ZN WSP w Opolu, Fil. Ros. XXX, Opole 1993, str.5-11.
4. Аналитические конструкции со значением начала действия в русском и польском языках, [w:] ZN WSP w Opolu, Fil. Ros. XXXI, Opole 1993, str. 77-87.
5. Homonimia a nauczanie słownictwa (współautor: Bogusław Kubiak), [w:] ZN WSP w Opolu, Fil. Ros. XXXI, Opole 1993, str. 123-143.
6. К вопросу о роли культурологической дистанции и национальных стереотипов в процессе преподавания русского языка полякам, [w:] IV Международный симпозиум по лингвострановедению. Москва, 31 января – 4 февраля 1994 г. Тезисы докладов и сообщений. Москва 1994, стр. 69-70.
7. Obraz-stereotyp Rosjanina na tle realiów rosyjskich na materiale podręczników szkolnych, „Języki Obce w Szkole”, 1995/5 , str.394-401
8. Роль стереотипа в параллельном преподавании двух иностранных языков, [w:] Studia Rossica Posnaniensia, XXVII , Poznań 1996, str. 281-286.
9. Обучение, ориентированное на ученика и учебник „Как дела?” как модель его реализации. (współautor: Halina Granatowska) [w:] Вопросы лингвистики и лингводидактики, Kraków 23-24.04.1996, str.245-249
10. Нужна ли этнография на уроках русского языка? К вопросу об объёме и характере страноведческого материала в процессе преподавания иностранных языков (на материале учебника „Как дела?”), [w:] Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języka rosyjskiego (Materiały Konferencji Naukowo-Metodycznej w Warszawie 22-23 maja 1997r.) Warszawa 1997, str. 60-64.
11. Учебные комплексы „Как дела?”, [w:] Русский язык, литература и культура на рубеже веков. Тезисы докладов и сообщений. Братислава 1999, том II, стр. 212.
12. Новая Россия на занятиях и в учебниках русского языка, [w:] Исследования по русскому язык. Poznań 1999, str. 167-172.
13. Из опыта создания учебников нового поколения, [w:] Rossica Olomucensia XXXIX, Ołomuniec 2000, str. 533-538
14. Пособие нового поколения для студентов-русистов (с мультимедийным приложением) (współautor: Barbara Chlebda) [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. (Materiały Konferencji Naukowo-Metodycznej w Warszawie 16-17.05.2002), Warszawa 2002, str. 93-97.
15. Учим русский язык, обучаем русскому языку с помощью компьютера (współautor: Barbara Chlebda), [w:] Русское слово в мировой культуре. Х Конгресс МАПРЯ. Пленарные заседания: сборник докладов. Санкт-Петербург 2003, том II, стр. 100-107.
16. Мультимедиа в преподавании русского языка (współautor: Barbara Chlebda), [w:] Rossica Olomucensia LX, Ołomuniec 2002, str. 437-441
17. Новое в обучении русскому языку как иностранному на примере дидактического комплекса „Кл@ссно!” (для польских гимназистов) (współautor: Barbara Chlebda), [w:] Материалы Международной научно-практической конференции „Международное образование: итоги и перспективы”, посвящённой 50-летнему юбилею Центра международного образования МГУ им. М.В. Ломоносова, 22-24 ноября 2004 г. , том I, стр. 309-313.
18. Составляющие культурологического комментария в процессе преподавания русского языка в польскоязычной аудитории (мультимедийный аспект) (współautor: Barbara Chlebda) [w:] Rossica Olomucensia XLII, Ołomuniec 2004, str. 403-409
19. Дидактическая серия „Кл@ссно!” для польских гимназистов как образец воплощения уровня А1 и А2, [w:] Rossica Olomucensia XLIV, Ołomuniec 2006, str. 627-632.
20. Об одном аспекте использования мультимедиа-материалов в процессе преподавания русского языка, [w:] Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методической науке, Veliko Tyrnovo 2006, str. 649-652.
21. Учебники РКИ в условиях киберкоммуникации (на материале дидактического комплекса „Кл@ссно!” для польских гимназистов), [w:] Мир русского слова и русское слово в мире. Том 6(2) Методика преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного), Sofia 2007, str. 116-122.
22. Легко учиться по современному учебнику (презентация дидактического комплекса „Кл@ссно!” для польских гимназистов), (współautor: Barbara Chlebda) [w:] Материалы Международной научно-практической конференции специалистов-филологов и преподавателей русистов по проблемам функционирования, преподавания и продвижения русского языка за рубежом 11-13 декабря 2007 г., Москва 2007, str. 768-780.
23. Какой современный русский нам нужен (на материале учебников РКИ для польских учащихся) [w:] Rossica Olomucensia XLVI-II, Ołomuniec 2008, str. 201-204.
24. Polskie podręczniki do nauki języka rosyjskiego oczami praktyka i autora.
Próba konstruktywnej krytyki [w:] VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna. Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty. Ustroń 2011, wersja elektroniczna, ISBN 978-83-922213-5-7
25. О способах поиска эквивалентных соответствий посредством Интернета (из опыта работы над „Настольным польско-русским идиоматиконом”) [w:] Rossica Olomucensia L, Ołomuniec 2011, str. 501-504.
26. Эволюция образа россиян в польских учебниках русского языка последних десятилетий [w:] Олег Михайлович Соколов (к 85-летию со дня рождения). Материалы 3-й Международной конференции „Лингвистические чтения памяти профессора О.М. Соколова”, Symferopol 2012, str.125-134.
27. Учебники и учебные пособия как фактор межкультурной интеграции. От конфликта
к диалогу культур (współautor: Tomasz Wielg) [w:] Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур. Сборник научных статей. Выпуск VII, часть II. Biełgorod 2012, str.15-22.
28. От межкультурной коммуникации к иноязычному образованию [w:] Диалог культур: лингвокультурологическая база гуманитарного образования. Symferopol 2013, str. 100-102.
29. Wszystkim potrzebna jest litera Ё, czyli uwagi wykładowców języka rosyjskiego jako obcego (współautor: Barbara Chlebda) [w:] Studia Rossica Posnaniensia, zeszyt XXXVIII, Poznań 2013, str. 33-40.
30. Eponimy frazeologiczne w słownikach przekładowych, [w:] Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka. Materiały pokonferencyjne Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego, Ołomuniec 2014, s. 155-159.
31. Nazwy potraw w polsko-rosyjskich słownikach przekładowych i tematycznych
i w opolskim Idiomatykonie, [w:] Frazeologia a przekład, Opole 2014, s. 287-298.
32. Учебник и оптимизация процесса обучения русскому языку в польской школе [w:] Русистика и современность. 18-я Международная научная конференция. Сборник научных работ. Ryga 2016, s. 123-129. [ISBN 978-9984-47-107-5] 33. Презентация учебного комплекса „Всё просто!”: концепция, структура, методические основы серии, [w:] II Международная конференция и Х Международный научно-практический семинар „Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века. Pula 2016. s.73-76 [ISBN 978-5-9908501-0-1]

Podręczniki, skrypty, książki pomocnicze:
1. Как дела? 1 Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1995, 232 s.
2. Как дела? 1 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1995, 88 s.
3. Как дела? 1 Książka metodyczna dla nauczycieli (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1995, 112 s.
4. Как дела? 2 Podręcznik do języka rosyjskiego dla średnio zaawansowanych (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Wrocław 1997, 248 s.
5. Как дела? 2 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Wrocław 1997, 111 s.
6. Добро пожаловать в Россию! Książka pomocnicza do nauki języka rosyjskiego dla zaawansowanych z serii tematycznej „Как дела? 3”. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 1998, 111 s.
7. Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego (współautor: Halina Granatowska) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 1998, 252 s.
8. Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum i liceum, autorzy: I. Danecka, H. Granatowska, K. Palińska, A. Paliński, W. Woźniewicz. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 1999, 61 s.
9. Как дела? 1 Podręcznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002, 160 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
10. Как дела? 1 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002, 88 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
11. Как дела? 1 Książka metodyczna dla nauczycieli (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002, 104 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
12. Program nauczania języka rosyjskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, autorzy: I. Danecka, H. Granatowska, K. Palińska, A. Paliński, W. Woźniewicz. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002, 62 s.
13. Как дела? 2 Podręcznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003, 155 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
14. Как дела? 2 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003, 56 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
15. Как дела? 2 Książka metodyczna dla nauczycieli (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003, 111 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
16. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik dla początkujących (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 80 s.
17. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 63 s.
18. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Książka dla nauczyciela (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 67 s.
19. Как дела? 3 Podręcznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004, 148 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
20. Как дела? 3 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004, 58 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
21. Как дела? 3 Książka dla nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004, 87 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
22. Россия: страна и люди. Хрестоматия для поляков, изучающих русский язык, историю и культуру России. (współautorzy: J. Wjunow i W. Starodubcew). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, 284 s.
23. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 80 s.
24. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 63 s.
25. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Książka dla nauczyciela (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 80 s.
26. Кл@ссно! 3 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006, 80 s.
27. Кл@ссно! 3 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006, 64 s.
28. Skrypt dla studentów I roku filologii rosyjskiej (współautorzy: Barbara Chlebda, Tamara Milutina) 2007, Opole, 256 s.
29. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, (współautor: Barbara Chlebda) 2010, Opole, 253 s.
30. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, (współautor: Barbara Chlebda) 2011, Opole, 217 s.
31. Шире круг. Русско-украинско-польский учебный тематический словарь (współautorzy: T. Nowikowa, G. Bogdanowicz, I. Bałaszowa, N. Buc), 2012, Symferopol, 237 s.
32. Всё просто! 1. Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami. (współautor: Barbara Chlebda). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 156 s.
33. Всё просто! 1. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda) (podręcznik zmodyfikowany zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 92 s.
34. Всё просто! 1. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 64 s.
35. Всё просто! 2. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2015, 96 s.
36. Всё просто! 2. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2015, 36 s.
37. Всё просто! 3. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2016, 88 s. [ISBN 978-83-262-2542-0] 38. Всё просто! 3. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2016, 32 s.

Leksykografia przekładowa:
1. Artykuły spożywcze, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z.1, red. W. Chlebda, Opole 2006, s. 21-29.
2. Kosmetyki, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z.1, red. W. Chlebda, Opole 2006, s. 37-43.
3. Potrawy, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 125-144.
4. Medycyna (współautor B. Chlebda), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3, red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 71-102.
5. Moda na co dzień, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 117-138.
6. Prawo na co dzień (współautor B. Chlebda), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 153-172.
7. Europejska eponimia frazeologiczna, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 83-103.
8. Oprowadzamy wycieczkę, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 6, red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 93-107.
9. Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego” (z.1-5) pod red. Wojciecha Chlebdy, rozdział: Przedział literowy G-I, s. 567-627, Opole 2014, 754 s.
10. Uczymy się języka obcego, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 7, red. W. Chlebda, Opole 2014, s. 109-122.
11. Na szlakach pogranicza (współautor: Barbara Chlebda), [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza. red. W. Chlebda, I. Dobrotová, s. 117-139, 269-291.
12. Człowiek czyni dobro, człowiek czyni zło, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 8, red. W. Chlebda, Opole 2016, s. 197-225.

Redakcja:
1. Literatury i języki Słowian wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Opole, 24-26 września 1996. Opole 1997 (redakcja naukowa)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close