Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mai: idanecka@uni.opole.pl

Konsultacje


  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
  • Stylistyka tekstu pisanego
  • Kultura wypowiedzi ustnych
  • Język przewodnika turystycznego
  • Praktyczna nauka języka polskiego (dla rosyjskojęzycznych studentów)

Absolwentka Symferopolskiego Uniwersytetu Państwowego na Krymie (Ukraina), doktorat obroniła w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów w Moskwie. Obecnie starszy wykładowca w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, teoria i praktyka podręcznika do nauki języków obcych i leksykografia przekładowa. Współautorka trzech serii podręczników do nauki języka rosyjskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, a także serii skryptów do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Członek instytutowego zespołu leksykografii przekładowej, od 2005 roku bierze udział w projekcie „Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski”. Wiceprezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Publikacje naukowe:

Artykuły:
1. Analiza porównawcza polskich i rosyjskich frazeologizmów, [w:] Wybór prac naukowo-badawczych studentów filologii rosyjskiej Państwowego Uniwersytetu im .M.W. Frunze w Symferopolu. Warszawa 1980, str. 15-18.
2. Наблюдения над фазисной членимостью процессов в видовых цепях русского и польского глаголов, [w:] Исследования лексической и грамматической семантики современного русского языка. Симферополь 1982, стр. 73-78.
3. Категория вида и фазовость русского глагола, [w:] ZN WSP w Opolu, Fil. Ros. XXX, Opole 1993, str.5-11.
4. Аналитические конструкции со значением начала действия в русском и польском языках, [w:] ZN WSP w Opolu, Fil. Ros. XXXI, Opole 1993, str. 77-87.
5. Homonimia a nauczanie słownictwa (współautor: Bogusław Kubiak), [w:] ZN WSP w Opolu, Fil. Ros. XXXI, Opole 1993, str. 123-143.
6. К вопросу о роли культурологической дистанции и национальных стереотипов в процессе преподавания русского языка полякам, [w:] IV Международный симпозиум по лингвострановедению. Москва, 31 января – 4 февраля 1994 г. Тезисы докладов и сообщений. Москва 1994, стр. 69-70.
7. Obraz-stereotyp Rosjanina na tle realiów rosyjskich na materiale podręczników szkolnych, „Języki Obce w Szkole”, 1995/5 , str.394-401
8. Роль стереотипа в параллельном преподавании двух иностранных языков, [w:] Studia Rossica Posnaniensia, XXVII , Poznań 1996, str. 281-286.
9. Обучение, ориентированное на ученика и учебник „Как дела?” как модель его реализации. (współautor: Halina Granatowska) [w:] Вопросы лингвистики и лингводидактики, Kraków 23-24.04.1996, str.245-249
10. Нужна ли этнография на уроках русского языка? К вопросу об объёме и характере страноведческого материала в процессе преподавания иностранных языков (на материале учебника „Как дела?”), [w:] Nowe elementy teorii i praktyki opisu i dydaktyki nauczania języka rosyjskiego (Materiały Konferencji Naukowo-Metodycznej w Warszawie 22-23 maja 1997r.) Warszawa 1997, str. 60-64.
11. Учебные комплексы „Как дела?”, [w:] Русский язык, литература и культура на рубеже веков. Тезисы докладов и сообщений. Братислава 1999, том II, стр. 212.
12. Новая Россия на занятиях и в учебниках русского языка, [w:] Исследования по русскому язык. Poznań 1999, str. 167-172.
13. Из опыта создания учебников нового поколения, [w:] Rossica Olomucensia XXXIX, Ołomuniec 2000, str. 533-538
14. Пособие нового поколения для студентов-русистов (с мультимедийным приложением) (współautor: Barbara Chlebda) [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. (Materiały Konferencji Naukowo-Metodycznej w Warszawie 16-17.05.2002), Warszawa 2002, str. 93-97.
15. Учим русский язык, обучаем русскому языку с помощью компьютера (współautor: Barbara Chlebda), [w:] Русское слово в мировой культуре. Х Конгресс МАПРЯ. Пленарные заседания: сборник докладов. Санкт-Петербург 2003, том II, стр. 100-107.
16. Мультимедиа в преподавании русского языка (współautor: Barbara Chlebda), [w:] Rossica Olomucensia LX, Ołomuniec 2002, str. 437-441
17. Новое в обучении русскому языку как иностранному на примере дидактического комплекса „Кл@ссно!” (для польских гимназистов) (współautor: Barbara Chlebda), [w:] Материалы Международной научно-практической конференции „Международное образование: итоги и перспективы”, посвящённой 50-летнему юбилею Центра международного образования МГУ им. М.В. Ломоносова, 22-24 ноября 2004 г. , том I, стр. 309-313.
18. Составляющие культурологического комментария в процессе преподавания русского языка в польскоязычной аудитории (мультимедийный аспект) (współautor: Barbara Chlebda) [w:] Rossica Olomucensia XLII, Ołomuniec 2004, str. 403-409
19. Дидактическая серия „Кл@ссно!” для польских гимназистов как образец воплощения уровня А1 и А2, [w:] Rossica Olomucensia XLIV, Ołomuniec 2006, str. 627-632.
20. Об одном аспекте использования мультимедиа-материалов в процессе преподавания русского языка, [w:] Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методической науке, Veliko Tyrnovo 2006, str. 649-652.
21. Учебники РКИ в условиях киберкоммуникации (на материале дидактического комплекса „Кл@ссно!” для польских гимназистов), [w:] Мир русского слова и русское слово в мире. Том 6(2) Методика преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного), Sofia 2007, str. 116-122.
22. Легко учиться по современному учебнику (презентация дидактического комплекса „Кл@ссно!” для польских гимназистов), (współautor: Barbara Chlebda) [w:] Материалы Международной научно-практической конференции специалистов-филологов и преподавателей русистов по проблемам функционирования, преподавания и продвижения русского языка за рубежом 11-13 декабря 2007 г., Москва 2007, str. 768-780.
23. Какой современный русский нам нужен (на материале учебников РКИ для польских учащихся) [w:] Rossica Olomucensia XLVI-II, Ołomuniec 2008, str. 201-204.
24. Polskie podręczniki do nauki języka rosyjskiego oczami praktyka i autora.
Próba konstruktywnej krytyki [w:] VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna. Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty. Ustroń 2011, wersja elektroniczna, ISBN 978-83-922213-5-7
25. О способах поиска эквивалентных соответствий посредством Интернета (из опыта работы над „Настольным польско-русским идиоматиконом”) [w:] Rossica Olomucensia L, Ołomuniec 2011, str. 501-504.
26. Эволюция образа россиян в польских учебниках русского языка последних десятилетий [w:] Олег Михайлович Соколов (к 85-летию со дня рождения). Материалы 3-й Международной конференции „Лингвистические чтения памяти профессора О.М. Соколова”, Symferopol 2012, str.125-134.
27. Учебники и учебные пособия как фактор межкультурной интеграции. От конфликта
к диалогу культур (współautor: Tomasz Wielg) [w:] Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур. Сборник научных статей. Выпуск VII, часть II. Biełgorod 2012, str.15-22.
28. От межкультурной коммуникации к иноязычному образованию [w:] Диалог культур: лингвокультурологическая база гуманитарного образования. Symferopol 2013, str. 100-102.
29. Wszystkim potrzebna jest litera Ё, czyli uwagi wykładowców języka rosyjskiego jako obcego (współautor: Barbara Chlebda) [w:] Studia Rossica Posnaniensia, zeszyt XXXVIII, Poznań 2013, str. 33-40.
30. Eponimy frazeologiczne w słownikach przekładowych, [w:] Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka. Materiały pokonferencyjne Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego, Ołomuniec 2014, s. 155-159.
31. Nazwy potraw w polsko-rosyjskich słownikach przekładowych i tematycznych
i w opolskim Idiomatykonie, [w:] Frazeologia a przekład, Opole 2014, s. 287-298.
32. Учебник и оптимизация процесса обучения русскому языку в польской школе [w:] Русистика и современность. 18-я Международная научная конференция. Сборник научных работ. Ryga 2016, s. 123-129. [ISBN 978-9984-47-107-5]
33. Презентация учебного комплекса „Всё просто!”: концепция, структура, методические основы серии, [w:] II Международная конференция и Х Международный научно-практический семинар „Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХI века. Pula 2016. s.73-76 [ISBN 978-5-9908501-0-1]

Podręczniki, skrypty, książki pomocnicze:
1. Как дела? 1 Podręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących. (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1995, 232 s.
2. Как дела? 1 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1995, 88 s.
3. Как дела? 1 Książka metodyczna dla nauczycieli (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1995, 112 s.
4. Как дела? 2 Podręcznik do języka rosyjskiego dla średnio zaawansowanych (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Wrocław 1997, 248 s.
5. Как дела? 2 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Wrocław 1997, 111 s.
6. Добро пожаловать в Россию! Książka pomocnicza do nauki języka rosyjskiego dla zaawansowanych z serii tematycznej „Как дела? 3”. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 1998, 111 s.
7. Testy i zadania kontrolne z języka rosyjskiego (współautor: Halina Granatowska) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 1998, 252 s.
8. Program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum i liceum, autorzy: I. Danecka, H. Granatowska, K. Palińska, A. Paliński, W. Woźniewicz. Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 1999, 61 s.
9. Как дела? 1 Podręcznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002, 160 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
10. Как дела? 1 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002, 88 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
11. Как дела? 1 Książka metodyczna dla nauczycieli (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002, 104 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
12. Program nauczania języka rosyjskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, autorzy: I. Danecka, H. Granatowska, K. Palińska, A. Paliński, W. Woźniewicz. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002, 62 s.
13. Как дела? 2 Podręcznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003, 155 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
14. Как дела? 2 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003, 56 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
15. Как дела? 2 Książka metodyczna dla nauczycieli (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2003, 111 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
16. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik dla początkujących (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 80 s.
17. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 63 s.
18. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Książka dla nauczyciela (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 67 s.
19. Как дела? 3 Podręcznik do języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004, 148 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
20. Как дела? 3 Zeszyt ćwiczeń (współautor: Halina Granatowska). Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004, 58 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
21. Как дела? 3 Książka dla nauczyciela. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2004, 87 s. Wydanie nowe (zmienione i poprawione, dostosowane do standardów Nowej Matury)
22. Россия: страна и люди. Хрестоматия для поляков, изучающих русский язык, историю и культуру России. (współautorzy: J. Wjunow i W. Starodubcew). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, 284 s.
23. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 80 s.
24. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 63 s.
25. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Książka dla nauczyciela (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 80 s.
26. Кл@ссно! 3 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006, 80 s.
27. Кл@ссно! 3 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006, 64 s.
28. Skrypt dla studentów I roku filologii rosyjskiej (współautorzy: Barbara Chlebda, Tamara Milutina) 2007, Opole, 256 s.
29. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, (współautor: Barbara Chlebda) 2010, Opole, 253 s.
30. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, (współautor: Barbara Chlebda) 2011, Opole, 217 s.
31. Шире круг. Русско-украинско-польский учебный тематический словарь (współautorzy: T. Nowikowa, G. Bogdanowicz, I. Bałaszowa, N. Buc), 2012, Symferopol, 237 s.
32. Всё просто! 1. Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami. (współautor: Barbara Chlebda). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 156 s.
33. Всё просто! 1. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda) (podręcznik zmodyfikowany zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 92 s.
34. Всё просто! 1. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 64 s.
35. Всё просто! 2. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2015, 96 s.
36. Всё просто! 2. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2015, 36 s.
37. Всё просто! 3. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2016, 88 s. [ISBN 978-83-262-2542-0]
38. Всё просто! 3. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego (współautor: Barbara Chlebda). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2016, 32 s.

Leksykografia przekładowa:
1. Artykuły spożywcze, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z.1, red. W. Chlebda, Opole 2006, s. 21-29.
2. Kosmetyki, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z.1, red. W. Chlebda, Opole 2006, s. 37-43.
3. Potrawy, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 125-144.
4. Medycyna (współautor B. Chlebda), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3, red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 71-102.
5. Moda na co dzień, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 117-138.
6. Prawo na co dzień (współautor B. Chlebda), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 153-172.
7. Europejska eponimia frazeologiczna, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 83-103.
8. Oprowadzamy wycieczkę, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 6, red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 93-107.
9. Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego” (z.1-5) pod red. Wojciecha Chlebdy, rozdział: Przedział literowy G-I, s. 567-627, Opole 2014, 754 s.
10. Uczymy się języka obcego, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 7, red. W. Chlebda, Opole 2014, s. 109-122.
11. Na szlakach pogranicza (współautor: Barbara Chlebda), [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza. red. W. Chlebda, I. Dobrotová, s. 117-139, 269-291.
12. Człowiek czyni dobro, człowiek czyni zło, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 8, red. W. Chlebda, Opole 2016, s. 197-225.

Redakcja:
1. Literatury i języki Słowian wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Opole, 24-26 września 1996. Opole 1997 (redakcja naukowa)