Nadesłane artykuły przekazywane są do recenzji dwóm niezależnym recenzentom, od opinii których uzależniona jest publikacja tekstu w czasopiśmie.

Redakcja nie przewiduje korekt autorskich, dlatego prosimy o zwrócenie specjalnej uwagi na opracowanie tekstu pod względem treści i formy. Prosimy o dostarczanie tekstów w takiej wersji, którą możemy uważać za definitywną.

Jak przygotować tekst: Informacje dla autorów

Wymagania redakcyjne
 1. Plik tekstowy w formacie DOC (Word 95 lub nowszy)
 2. Marginesy: standardowe Word (2,5 cm z obu stron, góry i dołu)
 3. Tekst główny: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5, wcięcie akapitowe 1,25 cm. Proszę justować tekst.
 4. Umieszczając w artykule rysunki, fotografie, tabele, fragmenty tekstów będących cudzą twórczością autor zobowiązany jest do wyraźnego wskazania źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, tabelą, fotografią, reprodukcją itp., a przypadku cytatu w przypisie oraz przedstawić wydawcy zezwolenie autora/wydawnictwa zapożyczonego fragmentu. Uzyskanie zezwolenia należy do obowiązków autora. Brak zgody autora oraz niepodanie źródła zapożyczenia jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Postanowienia prawa autorskiego dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych(Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim – Dziennik Ustaw nr 24, poz. 83, art. 34).
 5. Przypisy i tabele należy wprowadzić czcionką 11 pt Times New Roman. Odstęp między liniami nie może być mniejszy niż 1,5.
 6. W przypadku tabel – nie stosujemy pogrubionej czcionki w główkach; nie wyrównujemy spacjami i tabulatorami danych liczbowych. W danych liczbowych stosujemy przecinek dla oddzielenia wartości dziesiętnych.
 7. Dopuszczalne są jedynie następujące typy wyróżnień w tekście: kursywa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady, pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia, tekst podkreślony – dla terminów i wyrażeń wymagających wyróżnienia (w ten sposób oznaczamy tekst, gdy ma być on spacjowany).
 8. Każdy akapit należy zakończyć przez naciśnięcie na klawiaturze klawisza „Enter”.
 9. Efekt wcięcia akapitowego należy osiągnąć przez zaprogramowanie wcięcia specjalnego w opcjach formatowania akapitu lub przez wciśnięcie tabulatora. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu wbicie kilku spacji.
 10. Niedopuszczalne jest wyrównywanie tekstu do prawego i lewego marginesu spacjami.
 11. Stosujemy przypisy nawiasowe, w których cytowana literatura ogranicza się do podania nazwiska autora, roku wydania i numeru strony, np.: (Sowiński 1970, s. 120). Przypisy nawiasowe wymagają dołączenia do pracy kompletnej literatury. W przypisach na końcu artykułu podajemy jedynie komentarze lub dodatkowe wyjaśnienia, które nie znalazły się w tekście głównym. Instrukcje formatowania adresu bibliograficznego podane są poniżej.
Wzór opracowania artykułu
 • Tytuł artykułu
 • Imię i nazwisko autora
 • Tytuł artykułu w języku angielskim
 • Abstract: Zwięzłe opisanie głównych tez artykułu w języku angielskim (tekst nie powinien być identyczny ze streszczeniem).
 • Key words: Podstawowe słowa kluczowe w języku angielskim.
 • Contact: Miejsce pracy (afiliacja) autora i jego adres e-mailowy.
 • Tekst artykułu
 • Streszczenie – angielskie; mogą być także 2 streszczenia – angielskie i w innym języku.
 • Bibliografia – literaturę podawaną na końcu artykułu proszę opracować następująco:
Publikacje zwarte: nazwisko i skrót imienia, rok wydania, nazwa publikacji, miejsce wydania, ilość stron, np.
Sládek M., 1995, Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy, Jinočany.
Artykuły: nazwisko i skrót imienia, rok wydania, tytuł artykułu – ……, (tutaj tytuł publikacji i nazwisko redaktora, miejsce wydania), numery stron, np.
Grzędzielska M., 1981, Poezja postyczniowa wobec tradycji romantycznej. – Problemy polskiego romantyzmu, red. M. Żmigrodzka, Wrocław, s. 41 – 58.
lub:
nazwisko i skrót imienia, rok wydania, tytuł artykułu, „nazwa czasopisma”, nr (ewent. rocznik, tom itp.), numery stron, np.:
Stich A., 1991, O počátcích moderní spisovné češtiny, „Naše řeč“, 74, s. 57 – 62.