Studia I stopnia zapewniają absolwentowi zdobycie interdyscyplinarnych kompetencji z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kultury języka. Dzięki powyższym kompetencjom absolwent  wykorzysta wiedzę o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Efektem studiów filologicznych jest również to, że absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie, w języku polskim i rosyjskim / czeskim) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

  • wydawnictwach,
  • redakcjach czasopism i mediach elektronicznych,
  • biurach tłumaczeń,
  • turystyce,
  • instytucjach naukowych i uczelniach
  • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego lub czeskiego i kultury rosyjskiej lub czeskiej.

Zdobyte umiejętności umożliwią także podjęcie pracy w placówkach kultury, instytucjach samorządu lokalnego, biurach. Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).

Zaliczenie (uzupełnienie) kursu pedagogicznego pozwala absolwentowi na podjęcie pracy nauczyciela języka rosyjskiego/czeskiego w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.


Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalności – języki obce w dyplomacji lub język biznesu prowadzonej przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.