Instytut Slawistyki / Institute of Slavonic Studies

Program Erasmus +

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i poza formalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.


Więcej o realizacji programu ERASMUS+ w Instytucie Slawistyki UO dowiesz się, kontaktując się z naszymi koordynatorami:

dr hab. Joanna Czaplińska, prof. UO (jczaplinska@uni.opole.pl)
dr Joanna Skolik (jskolik@uni.opole.pl)


Instytut Slawistyki współpracuje z następującymi uczelniami zagranicznymi:

Sofia University St. Kliment Ohridski, Bułgaria/Bulgaria
http://www.uni-sofia.bg
(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)
Kontakt/Contact: Vessa Draganova, e-mail: itg@admin.uni-sofia.bg

Charles University in Prague, Czechy/Czech Republic
http://www.ff.cuni.cz
(okres obowiązywania umowy: 2015-2021/agreement duration: 2015-2021)

Ostravska Universita v Ostrave, Czechy/Czech Republic
http://www.osu.cz
(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

University of Rijeka, Chorwacja/Croatia
http://www.uniri.hr
(okres obowiązywania umowy: 2016-2021/agreement duration: 2016-2021)

Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Niemcy/Germany
http://www.uni-halle.de
(okres obowiązywania umowy: 2014-2020/agreement duration: 2014-2020)

Universität Potsdam, Niemcy/Germany
http://www.uni-potsdam.de
(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)

Universita degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Włochy/Italy
http://www.unich.it(okres obowiązywania umowy: 2014-2021/agreement duration: 2014-2021)