Kursy realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Studenci w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy kursów. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się, z której grupy należy wybrać kurs. Oferta kursów dostępna jest w USUSWeb. Najbliższe zapisy na zajęcia odbędą się w dwóch terminach:

I tura zapisów – 7-9 maja 2018 r.

II tura zapisów -21-23 maja 2018 r.

Zgodnie regulaminem rejestracji na kursy ogólnouczelniane zmienne (regulamin), student, który nie zarejestrował się na kurs ogólnouczelniany w I i II turze elektronicznej rejestracji jest zmuszony do znalezienia wolnego miejsca na kursie ogólnouczelnianym na własną rękę, ale tylko do dnia rozpoczęcia semestru (nie ma możliwości zapisania się na kurs w trakcie semestru). Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, chyba że student, na pisemny wiosek, uzyskał zgodę właściwego dziekana w porozumieniu z wydziałowym koordynatorem ECTS.