Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

e-mail: apajak@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • Historia literatury czeskiej (I stopień)
 • Praktyczna nauka języka czeskiego (oba stopnie)
 •  (Pro)seminarium licencjackie (I stopień)
 • Realioznawstwo czeskie (I stopień)
 • Język i kultura czeska 1, 2 (kurs zmienny ogólnouczelniany)

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską poświęconą twórczości czeskiego poety Jana Zahradníčka obroniła w 1999 roku. Kolejne studia uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa bohemistycznego (2003) zakończyła obrona dysertacji pod tytułem Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów (wyd. książk., Opole 2006). Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich podjęła pracę na Wydziale Filoloficznym Uniwerstytetu Karola w Pradze jako lektorka języka polskiego. Wykładała także na Wydziale Teologicznym UO, w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz w Katedrze Kultury Literackiej i Slawistyki Uniwersytetu w Pardubicach. Od roku 2006 związana zawodowo z macierzystą Alma Mater. Aktualnie zajmuje się badaniem literackich reprezentacji przeszłości we współczesnej prozie czeskiej (ze szczególnym uwzględnieniem wieku XIX). W lipcu 2018 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego.

Wykaz publikacji

Monografia:

Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów, Opole 2006

W objęciach Klio. Literackie reprezentacje wieku XIX we współczesnej prozie czeskiej, Opole 2017

Artykuły:

 1. Zahradníček a Polsko, „Česká literatura. Časopis pro literární vĕdu”, 5/2000, s. 537-552.
 2. Jaroslav Durych – publicysta niepokorny, „Bohemistyka”, 2 / 2004, s. 121-137.
 3. Motyw czasu w poezji Mieczysława Jastruna, „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii”, 3/2004, s. 267-274.
 4. Marian Szyjkowski a początki praskiej polonistyki, Práce z dĕjin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitĕ Karlovĕ v Praze, Praha 2005 (s. 76-80)
 5. Růženec otce Popieluszka a polski kult maryjny, w: Dialog kultur III. Sborník příspĕvků z vĕdecké konference s mezinárodní účastí, Ústí nad Orlicí 2005, s. 211-218.
 6. Morawski genius loci, w: „Swoje“ i „cudze“. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 1. Słowiańszczyzna Zachodnia, Poznań 2005, s. 29-41.
 7. Poezja więzienna Jana Zahradníčka (Dům Strach i Čtyři léta), „Bohemistyka” 1/2005, s. 11-34.
 8. Překlady z polštiny v českém samizdatu na příkladu časopisu Obsah (razem z J. Maksym –Benczew), w: Český překlad v letech 1945 až 2004, Praha 2005, s. 305-310.
 9. Czesi są narodem katolickimPróba przezwyciężenia stereotypu: Stereotype in interkultureller Wahrnenhmung/Stereotypy w postrzeganiu interkulturowym/Stereotypy z interkulturního hlediska 17-18.05.2005, Nysa 2005, s. 138-161.
 10. Jaroslav Durych w sporze o sens czeskich dziejów, w: Język i literatura czeska w interakcji / Český jazyk a literatura v interakci, M. Balowski, J. Svoboda, Racibórz 2006, s. 335-347.
 11. Elementy skamandryckie w poezji Jerzego Lieberta, „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii”, 3/2006, s. 277-284.
 12. Durychovy hry s prostorem, w: Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference, red. J. Koten, P. Mitter, Ústí nad Labem 2007 s. 297-299 (całość na dołączonym CD).
 13. Problematyka tożsamości w publicystyce Jaroslava Durycha w kontekście sporu o sens czeskich dziejów, w: Literatura i/a tożsamość w XX wieku, red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski, Opole 2007, s. 183-192.
 14. Rudolfa Voříška mało znany głos w sporze o sens czeskich dziejów (w kontekście publicystyki Jaroslava Durycha), w: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, s. 267-280.
 15. Korouhve i Svatý Václav Jana Zahradníčka oraz Lux sanctorum Ivana Slavíka w kontekście czeskich inspiraci Paula Claudela, w: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, red. M. Balowski i J. Svoboda, Racibórz 2008, s. 395-408.
 16. Já v denících Arnošta Jenče Ivana Slavíka, w: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, díl – část literárněvědná, Ústí nad Labem 2009, s. 176 –180.
 17. Dům v díle Jana Zahradníčka (na příkladu sbírky Dům Strach), w: Topos dům v české a polské literatuře / Topos dom w literaturze czeskiej i polskiej. Sborník z mezinárodní vědecké konferencje /Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Opava 14. – 15. listopadu 2006, Opava 2009, s. 250-253.
 18. Głos Miloša Martena w sporze o sens czeskich dziejów, „Bohemistyka” 2/2009, s. 81-89.
 19. Debiut bezpowrotnie stracony (na przykładzie twórczości Zdeňka Urbánka) „Studia Slavica” XIII / 2009, s. 165-172.
 20. Kolumna, której nie ma… „Strony. Opolskie pismo społeczno-kulturalne”, 2/2010, s. 166-175.
 21. Emigracyjna perspektywa Ivana Diviša, w: Od banity do nomady, J. Czaplińska i S. Giergiel, Opole 2010, s.56-61.
 22. Mistrza Kampanusa zmagania z historią, w: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, M. Balowski
  Poznań 2010, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.69-76.
 23. Karel Hynek Mácha a historia, „Bohemistyka” 4/2010, s. 274-290.
 24. Historia sacra v románu „Služebníci neužiteční“ Jaroslava Durycha, w: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 2. díl – část literárněvědná Z. Menšíková, Ústí nad Labem 2011, s. 148-152
 25. Polskie echa w powieści Jana Žáčka „Nesklopím očí svých“, w: Svět kreslený slovem, red. M. Balowski, M. Hádková, Ústí nad Labem 2011, s. 341-351.
 26. Gry z historią w prozie Vladimíra Macury, “Studia Slavica“ XV, Ostrava 2011, s. 101-108.
 27. Reflexe české minulosti v historické próze 2. poloviny 20. století (na příkladu vybraných děl Jana Žáčka), w: Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století / CZY ROZUMIEMY SIĘ NAWZAJEM? Możliwości refleksji przeszłości we współczesności w czeskiej i polskiej literaturze, języku i kulturze XX wieku. Kolektivní monografie, ed. L. Martinek, Opava – Opole 2011, s. 97-112.
 28. Krytyka na usługach władzy (Uwagi na marginesie recepcji czeskiej prozy historycznej), w: Kontexty propagandy, edd. M. Kouba, D. Magincová, I. Říha, Pardubice 2012, s. 189-194.
 29. Josef Václav Frič i starcie pokoleń w Komendancie Vladimíra Macury w: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań. 2012,s. 135-150.
 30. O granicach reprezentacji historycznych wieku XIX w czeskiej prozie współczesnej, „Studia Slavica” 2013/2, Opole-Ostrava, s. 97-110.
 31. Zderzenie codzienności XIX-XXI wieku w powieści Prsten od vévodkyně Františka Novotnego, „Bohemistyka” 2014/2, s. 128-143.
 32. Polskie poszukiwania i inspiracje Jana Zahradníčka, w: Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol., Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, s. 106-116.
 33. Cesta do pekel Václava Vokolka – groteskowa opowieść o końcu pewnego świata, „Studia Slavica“ XVIII/2, Opole 2014, s. 115-125.
 34. Proměny v trovbě Jana Žáčka po roce 1989, w: Literatura jako vyzva a apel, ed. O. Mainx, Slezska univerzita v Opavě, Opava 2014, s. 248-256.
 35. Tematyka hagiograficzna w czeskiej prozie historycznej (po przełomie roku 1989), w: Obraz świętości – świętość w obrazie, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, P. Dziadul, wyd. IFS UAM, Poznań 2014, s. 303-313.
 36. Božena Němcová i dzieje jej zmysłowego wizerunku  w zawirowaniach historii XIX-XXI wieku, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11, Zmysły 2, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, A. Paszkiewicz, J. Skowron, „Slavica Wratislaviensia CLXI”, Wrocław 2015, s. 273-284.
 37. Dwie nowele – jeden temat. Boží duha Jaroslava Durycha i Adelheid Vladimíra Körnera, „Studia Slavica“ 2015, t. XIX, nr 2, s. 93-105.
 38. Dějiny a (post)pamět v dílech českých autorek, w: ŘÍHA, Ivo – STUDENÝ, Jiří (eds.). Sedm statečných. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. Pardubice, Vydavatelství Univerzity Pardubice 2015, s. 33-57.
 39. Válka roku 1866 pohledem Vladimíra Körnera, w: Paměť válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře, red. A. Kratochvil, J. Soukup, Praha 2016, s. 26-38.
 40. Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa Vévodkyně a kuchařka, „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Wrocław 2016, s. 541-556.
 41. Literární reprezentace roku 1866 v prózách Vladimíra Körnera, „Slavia“ 2017, nr 1, s. 25-38.

 

Recenzje:

 1. Walerian Bugiel, Příruční polsko-český slovník teologického názvosloví, W nurcie franciszkańskim. Rocznik naukowy PAT, Kraków (11) 2002 (s. 251- 253)
 2. Jiří Marvan, Brána jazykem otvíraná aneb o češtinĕ svĕtovĕ, (recenzja) Academia, Praha 2004, „Bohemistyka”, 2005/2, s. 148-154.
 3. Svatava Urbanová a kol., Sedm klíčů k otevření literatury pro dĕti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a recepce), Votobia, Olomouc 2004, „Bohemistyka” 2005/4, s. 275-279.
 4. Postmodernismus v literatuře a umĕní (Sborník příspĕvků z vĕdeckého sympozia s mezinárodní účastí, ed. V. Novotný, Pro libris, Plzeň 2003, „Bohemistyka 4/2005, s. 291-293.
 5. Petr Poslední, Polské literární symboly, Hradec Králové 2003, „Studia Slavica” X/2006, s. 293- 295.
 6. Dobrava Moldanová: České příbĕhy, “Bohemistyka” 2008/1-4, s. 392-397.
 7. Michał Stefański: Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938, „Bohemistyka” 2009/2, s. 144-147.
 8. Jiří Urbanec, Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka, „Studia Slavica” XV 2011, s. 381-384.
 9. Dobrava Moldanová, Na písčitých půdách. České spisovatelky na přelomu 19. a 20. století, Praha 2011, „Bohemistyka” 2013/4, s. 302-311.
 10. Ivo Říha, Možnosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století, Červený Kostelec 2012, „Bohemistyka” 2014/4, s. 389-396.
 11. Vladimír Novotný, Literární kontrapunkty, „Bohemistyka” 2015/1, s. 77-84.
 12. Podoby jedné příbuzností, „Česká literatura“ 2016/5, s. 781-786.