Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

e-mail: apajak@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • Historia literatury czeskiej (I stopień)
 • Praktyczna nauka języka czeskiego (oba stopnie)
 •  (Pro)seminarium licencjackie (I stopień)
 • Realioznawstwo czeskie (I stopień)
 • Język i kultura czeska 1, 2 (kurs zmienny ogólnouczelniany)

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską poświęconą twórczości czeskiego poety Jana Zahradníčka obroniła w 1999 roku. Kolejne studia uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa bohemistycznego (2003) zakończyła obrona dysertacji pod tytułem Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów (wyd. książk., Opole 2006). Jeszcze w trakcie studiów doktoranckich podjęła pracę na Wydziale Filoloficznym Uniwerstytetu Karola w Pradze jako lektorka języka polskiego. Wykładała także na Wydziale Teologicznym UO, w Instytucie Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz w Katedrze Kultury Literackiej i Slawistyki Uniwersytetu w Pardubicach. Od roku 2006 związana zawodowo z macierzystą Alma Mater. Aktualnie zajmuje się badaniem literackich reprezentacji przeszłości we współczesnej prozie czeskiej (ze szczególnym uwzględnieniem wieku XIX).

Wykaz publikacji

Monografia:

Jaroslav Durych a spór o sens czeskich dziejów, Opole 2006.

Artykuły:

 1. Zahradníček a Polsko, „Česká literatura. Časopis pro literární vĕdu”, 5/2000, s. 537-552.
 2. Jaroslav Durych – publicysta niepokorny, „Bohemistyka”, 2 / 2004, s. 121-137.
 3. Motyw czasu w poezji Mieczysława Jastruna, „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii”, 3/2004, s. 267-274.
 4. Marian Szyjkowski a początki praskiej polonistyki, Práce z dĕjin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitĕ Karlovĕ v Praze, Praha 2005 (s. 76-80)
 5. Růženec otce Popieluszka a polski kult maryjny, w: Dialog kultur III. Sborník příspĕvků z vĕdecké konference s mezinárodní účastí, Ústí nad Orlicí 2005, s. 211-218.
 6. Morawski genius loci, w: „Swoje“ i „cudze“. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 1. Słowiańszczyzna Zachodnia, Poznań 2005, s. 29-41.
 7. Poezja więzienna Jana Zahradníčka (Dům Strach i Čtyři léta), „Bohemistyka” 1/2005, s. 11-34.
 8. Překlady z polštiny v českém samizdatu na příkladu časopisu Obsah (razem z J. Maksym –Benczew), w: Český překlad v letech 1945 až 2004, Praha 2005, s. 305-310.
 9. Czesi są narodem katolickimPróba przezwyciężenia stereotypu: Stereotype in interkultureller Wahrnenhmung/Stereotypy w postrzeganiu interkulturowym/Stereotypy z interkulturního hlediska 17-18.05.2005, Nysa 2005, s. 138-161.
 10. Jaroslav Durych w sporze o sens czeskich dziejów, w: Język i literatura czeska w interakcji / Český jazyk a literatura v interakci, M. Balowski, J. Svoboda, Racibórz 2006, s. 335-347.
 11. Elementy skamandryckie w poezji Jerzego Lieberta, „Slavia. Časopis pro slovanskou filologii”, 3/2006, s. 277-284.
 12. Durychovy hry s prostorem, w: Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference, red. J. Koten, P. Mitter, Ústí nad Labem 2007 s. 297-299 (całość na dołączonym CD).
 13. Problematyka tożsamości w publicystyce Jaroslava Durycha w kontekście sporu o sens czeskich dziejów, w: Literatura i/a tożsamość w XX wieku, red. A. Gleń, I. Jokiel, M. Szladowski, Opole 2007, s. 183-192.
 14. Rudolfa Voříška mało znany głos w sporze o sens czeskich dziejów (w kontekście publicystyki Jaroslava Durycha), w: Procesy autoidentyfikacji na obszarze kultur środkowoeuropejskich po roku 1918, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2008, s. 267-280.
 15. Korouhve i Svatý Václav Jana Zahradníčka oraz Lux sanctorum Ivana Slavíka w kontekście czeskich inspiraci Paula Claudela, w: Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, red. M. Balowski i J. Svoboda, Racibórz 2008, s. 395-408.
 16. Já v denících Arnošta Jenče Ivana Slavíka, w: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, díl – část literárněvědná, Ústí nad Labem 2009, s. 176 –180.
 17. Dům v díle Jana Zahradníčka (na příkladu sbírky Dům Strach), w: Topos dům v české a polské literatuře / Topos dom w literaturze czeskiej i polskiej. Sborník z mezinárodní vědecké konferencje /Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Opava 14. – 15. listopadu 2006, Opava 2009, s. 250-253.
 18. Głos Miloša Martena w sporze o sens czeskich dziejów, „Bohemistyka” 2/2009, s. 81-89.
 19. Debiut bezpowrotnie stracony (na przykładzie twórczości Zdeňka Urbánka) „Studia Slavica” XIII / 2009, s. 165-172.
 20. Kolumna, której nie ma… „Strony. Opolskie pismo społeczno-kulturalne”, 2/2010, s. 166-175.
 21. Emigracyjna perspektywa Ivana Diviša, w: Od banity do nomady, J. Czaplińska i S. Giergiel, Opole 2010, s.56-61.
 22. Mistrza Kampanusa zmagania z historią, w: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, M. Balowski
  Poznań 2010, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.69-76.
 23. Karel Hynek Mácha a historia, „Bohemistyka” 4/2010, s. 274-290.
 24. Historia sacra v románu „Služebníci neužiteční“ Jaroslava Durycha, w: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 2. díl – část literárněvědná Z. Menšíková, Ústí nad Labem 2011, s. 148-152
 25. Polskie echa w powieści Jana Žáčka „Nesklopím očí svých“, w: Svět kreslený slovem, red. M. Balowski, M. Hádková, Ústí nad Labem 2011, s. 341-351.
 26. Gry z historią w prozie Vladimíra Macury, “Studia Slavica“ XV, Ostrava 2011, s. 101-108.
 27. Reflexe české minulosti v historické próze 2. poloviny 20. století (na příkladu vybraných děl Jana Žáčka), w: Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století / CZY ROZUMIEMY SIĘ NAWZAJEM? Możliwości refleksji przeszłości we współczesności w czeskiej i polskiej literaturze, języku i kulturze XX wieku. Kolektivní monografie, ed. L. Martinek, Opava – Opole 2011, s. 97-112.
 28. Krytyka na usługach władzy (Uwagi na marginesie recepcji czeskiej prozy historycznej), w: Kontexty propagandy, edd. M. Kouba, D. Magincová, I. Říha, Pardubice 2012, s. 189-194.
 29. Josef Václav Frič i starcie pokoleń w Komendancie Vladimíra Macury w: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań. 2012,s. 135-150.
 30. O granicach reprezentacji historycznych wieku XIX w czeskiej prozie współczesnej, „Studia Slavica” 2013/2, Opole-Ostrava, s. 97-110.
 31. Zderzenie codzienności XIX-XXI wieku w powieści Prsten od vévodkyně Františka Novotnego, „Bohemistyka” 2014/2, s. 128-143.
 32. Polskie poszukiwania i inspiracje Jana Zahradníčka, w: Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol., Proměny polonistiky. Tradice a výzvy polonistických studií, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, s. 106-116.
 33. Cesta do pekel Václava Vokolka – groteskowa opowieść o końcu pewnego świata, „Studia Slavica“ XVIII/2, Opole 2014, s. 115-125.
 34. Proměny v trovbě Jana Žáčka po roce 1989, w: Literatura jako vyzva a apel, ed. O. Mainx, Slezska univerzita v Opavě, Opava 2014, s. 248-256.
 35. Tematyka hagiograficzna w czeskiej prozie historycznej (po przełomie roku 1989), w: Obraz świętości – świętość w obrazie, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, P. Dziadul, wyd. IFS UAM, Poznań 2014, s. 303-313.
 36. Božena Němcová i dzieje jej zmysłowego wizerunku  w zawirowaniach historii XIX-XXI wieku, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11, Zmysły 2, red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kula, A. Paszkiewicz, J. Skowron, „Slavica Wratislaviensia CLXI”, Wrocław 2015, s. 273-284.
 37. Dwie nowele – jeden temat. Boží duha Jaroslava Durycha i Adelheid Vladimíra Körnera, „Studia Slavica“ 2015, t. XIX, nr 2, s. 93-105.
 38. Dějiny a (post)pamět v dílech českých autorek, w: ŘÍHA, Ivo – STUDENÝ, Jiří (eds.). Sedm statečných. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury. Pardubice, Vydavatelství Univerzity Pardubice 2015., s. 33-57.
 39. Válka roku 1866 pohledem Vladimíra Körnera, w: Paměť válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Válka a konflikt v české literatuře, red. A. Kratochvil, J. Soukup, Praha 2016, s. 26-38.
 40. Obraz schyłku epoki w powieści Ladislava Fuksa Vévodkyně a kuchařka, „Slavica Wratislaviensia” CLXIII, Wrocław 2016, s. 541-556.

Recenzje:

 1. Walerian Bugiel, Příruční polsko-český slovník teologického názvosloví, W nurcie franciszkańskim. Rocznik naukowy PAT, Kraków (11) 2002 (s. 251- 253)
 2. Jiří Marvan, Brána jazykem otvíraná aneb o češtinĕ svĕtovĕ, (recenzja) Academia, Praha 2004, „Bohemistyka”, 2005/2, s. 148-154.
 3. Svatava Urbanová a kol., Sedm klíčů k otevření literatury pro dĕti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a recepce), Votobia, Olomouc 2004, „Bohemistyka” 2005/4, s. 275-279.
 4. Postmodernismus v literatuře a umĕní (Sborník příspĕvků z vĕdeckého sympozia s mezinárodní účastí, ed. V. Novotný, Pro libris, Plzeň 2003, „Bohemistyka 4/2005, s. 291-293.
 5. Petr Poslední, Polské literární symboly, Hradec Králové 2003, „Studia Slavica” X/2006, s. 293- 295.
 6. Dobrava Moldanová: České příbĕhy, “Bohemistyka” 2008/1-4, s. 392-397.
 7. Michał Stefański: Czeska krytyka katolicka lat 1918-1938, „Bohemistyka” 2009/2, s. 144-147.
 8. Jiří Urbanec, Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka, „Studia Slavica” XV 2011, s. 381-384.
 9. Dobrava Moldanová, Na písčitých půdách. České spisovatelky na přelomu 19. a 20. století, Praha 2011, „Bohemistyka” 2013/4, s. 302-311.
 10. Ivo Říha, Možnosti četby. Karolina Světlá v diskurzu literární kritiky druhé poloviny 19. století, Červený Kostelec 2012, „Bohemistyka” 2014/4, s. 389-396.
 11. Vladimír Novotný, Literární kontrapunkty, „Bohemistyka” 2015/1, s. 77-84.
 12. Podoby jedné příbuzností, „Česká literatura“ 2016/5, s. 781-786.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close