Absolwent posiada interdyscyplinarne kompetencje obejmujące wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, ale także nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz z podstaw informatyki.   Absolwent kierunku Dielovoj russkij jazyk zdobywa orientację w świecie kultury,  w sferze życia społecznego i gospodarczego Polski, krajów słowiańskich i krajów Europy zachodniej, nabywa też umiejętności komunikowania się w języku polskim i angielskim w podstawowych sferach życia publicznego w formie ustnej i pisemnej, także za pośrednictwem komputera.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w:

  • przedsiębiorstwach,
  • biurach podróży,
  • redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń,
  • środkach masowego przekazu,
  • instytucjach naukowych i uczelniach

w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego/niemieckiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.

Absolwent może także podjąć pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego (odpowiednie wymagania i uprawnienia określają dla zawodu tłumacza języka obcego – regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości).


Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na specjalności – język biznesu, języki obce w dyplomacji prowadzonych przez Instytut Slawistyki lub na innych kierunkach i specjalnościach filologicznych.