Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

e-mail: dambroziak@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

• Piśmiennictwo staroruskie i oświecenie
• Historia literatury rosyjskiej 1. połowy XIX wieku
• Wstęp do literaturoznawstwa
• Kultura Rosji
• Współczesna kultura rosyjska
• Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Rusycystyka i polonistka, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Slawistyki. Doktoryzowała się na podstawie pracy Józef Julian Sękowski – życie i działalność literacka, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Laszczak. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku. Prowadzi badania na temat dziewiętnastowiecznej, rosyjskiej memuarystyki kobiecej oraz polsko-rosyjskich związków literackich i kulturalnych w tym okresie.

Wykaz publikacji

Monografia
„Każdy baron ma swoją fantazję”. Józef Sękowski – Polak z pochodzenia, Rosjanin z wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.

Prace redakcyjne

 1. Język biznesu. Informator dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych, red. B. Dereń, D. Ambroziak, Opole 1998.
 2. Piórem i wdziękiem. Kobiety w panteonie literatury rosyjskiej, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, Opole 1999.
 3. Ziemia w literaturach i myśli filozoficznej Słowian, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, Opole 2008.
 4. Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014.

Artykuły naukowe

 1. Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza. Sympozjum w pierwszą rocznicę śmierci Profesora. Opole, 22 maja 1998, „Przegląd Rusycystyczny” 1999, nr 1-2, s. 107-109.
 2. Recenzja pracy: K. Lis, Romantycy. Powinowactwa rosyjsko-europejskie. Studia, Kielce 1999, „Przegląd Rusycystyczny” 2000, nr 2, s. 113-114.
 3. Polonica w „Zapiskach” Aleksandry Osipowny Smirnowej, „Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura – Język”, red. B. Kodzis, Opole 2000, s. 9-16.
 4. Józef Sękowski w opinii Polaków, „Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura – Język”, red. W. Chlebda, I. Światłowska, Opole 2002, nr 1, s. 21-34.
 5. Józef Sękowski w ocenie Rosjan, (w:) Dialog w literaturach i językach słowiańskich, t. 1: Literaturoznawstwo, red. W. Laszczak, A. Wieczorek, Opole 2003, (seria „Studia i Szkice Slawistyczne” 4), s. 253-261.
 6. Polonica w czasopiśmie Józefa Sękowskiego „Bibliotieka dla Cztienija”, (w:) Polska w Rosji – Rosja w Polsce. Dialog kultur, red. R. Paradowski, Sz. Ossowski, Poznań 2003, s. 205-211.
 7. Józef Sękowski – redaktor pisma „Bibliotieka dla Cztienija”, „Studia Slavica VIII. Slovanské Studie VIII”, red. A. Wieczorek, J. Raclavská, Opole 2004, s. 27-36.
 8. Kobiety-poetki w kręgu pisma Józefa Sękowskiego „Bibliotieka dla Cztienija”, „Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura – Język”, red. B. Kodzis, Opole 2005, nr 6, s. 47-58.
 9. Poglądy estetyczno-literackie Józefa Sękowskiego, redaktora pisma „Bibliotieka dla Cztienija”, „Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura – Język”, red. B. Kodzis, Opole 2006, nr 7, s. 21-40.
 10. Orient w twórczości literackiej Józefa Sękowskiego, „Slavica Wratislaviensia CXLIII”, AUW No 2970, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 33-40.
 11. Rosja pierwszej połowy XIX wieku w twórczości literackiej Osipa Sienkowskiego, (w:) Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 19-27.
 12. Recenzja pracy: Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych, red. A. Wieczorek, Opole 2007, „Studia i Szkice Slawistyczne” VIII; „Studia i Szkice Slawistyczne” IX, red. B. Kodzis, Opole 2008, s. 189-194.
 13. Życie na syberyjskim zesłaniu w świetle „Pamiętnika” Marii Wołkońskiej, (w:) Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich, red. H. Mazurek, B. Pawletko, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” nr 21, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 11-20.
 14. Losy dekabrystów w świetle „Wspomnień” Poliny Annienkowej, „Studia i Szkice Slawistyczne” XI, Na pograniczu nauk i kultur. Tom poświęcony Profesorowi Bronisławowi Kodzisowi, red. M. Giej, T. Wielg, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, 11-17.
 15. „Его доблестные подвиги, душевные качества и добродетели заставляли всех и каждого уважать его”. Obraz ojca we „Wspomnieniach” Nadieżdy Nikołajewny Mordwinowej, „Studia Slavica XVI”, red. J. Czaplińska, J. Raclavská, Opole 2012, s. 241-250.
 16. Wizerunek ojca we „Wspomnieniach” Marii Fiodorowny Kamieńskiej, (w:) W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości. Studia, red. Wanda Supa, Białystok 2013, s. 111-122.
 17. Mickiewicz i inni Polacy we wspomnieniach rosyjskich memuarystek XIX wieku, „Acta Polono-Ruthenica XIX”, red. W. Piłat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 17-27.
 18. Tropem „Wspomnień” Anny Aksakowej. Europejskie spojrzenie na Rosję carską, „Polilog. Studia Neofilologiczne” 2014, nr 4, red. G. Nefagina, s. 53-60.
 19. „[…] печальный эпизод из моей жизни при дворе”. Echa morganatycznego ślubu cara Aleksandra II we wspomnieniach Aleksandry Andriejewny Tołstoj, (w:) Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Monografia zbiorowa, Opole 2014, s. 165-175.
 20. „Человек замечательный, непреклонного нрава и чрезвычайно независимый”. Dekabrysta Michał Łunin w świetle wspomnień swoich współczesnych, (w:) Wolność w kulturze rosyjskiej. Tom jubileuszowy poświęcony Pani Profesor Annie Raźny, red. H. Kowalska-Stus, A. Krzywdzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 251-259.
 21. Культурные феномены женского отличия в России ХIХ века и проблема толерантности, (w:) Проблемы толерантности: история и современность: Материалы Международной научной конференции (г. Череповец, 16–18 апреля 2015 г.): Сборник научных работ, Отв. ред. А.Н. Егоров, А.Е. Новиков, О.Ю. Солодянкина. – Череповец: ЧГУ, 2015, s. 60-62.
 22. Świat Orientu w przekładach Józefa Sękowskiego pod tytułem „Opowieści wschodnie”, [w:] Georomantyzm. Literatura. Miejsce. Środowisko, red. E. Dąbrowicz, M. Lul, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 258-268.
 23. Polonica we wspomnieniach Zofii Kowalewskiej, „Polilog. Studia Neofilologiczne” 2016, nr 6, red. G. Nefagina, s. 87-95.

Udział w konferencjach:

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa Dialog w literaturach i językach słowiańskich, Uniwersytet Opolski 2001; temat wystąpienia: Józef Sękowski w ocenie Rosjan.
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa Polska w Rosji – Rosja w Polsce. Dialog kultur, Uniwersytet Adama Mickiewicza; Poznań 2002; temat wystąpienia: Polonica w czasopiśmie Józefa Sękowskiego „Bibliotieka dla Cztienija”.
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich — 6, Uniwersytet Wrocławski 2005; temat wystąpienia: Orient w twórczości literackiej Józefa Sękowskiego.
 4. Międzynarodowa konferencja naukowa Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego, Zielona Góra 2007; Uniwersytet Zielonogórski; temat wystąpienia: Rosja pierwszej połowy XIX wieku w twórczości literackiej Osipa Sienkowskiego.
 5. Międzynarodowa konferencja naukowa Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego, Zielona Góra 2009, Uniwersytet Zielonogórski; temat wystąpienia: Wspomnienia Nadieżdy Mordwinowej jako świadectwo epoki.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa W kręgu antropologii literatury (Świat człowieka w literaturze: metodologiczne aspekty badań problematyki antropologicznej); Uniwersytet w Białymstoku 2012; temat wystąpienia: Wizerunek ojca we „Wspomnieniach” Marii Fiodorowny Kamieńskiej.
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe. Historia, stan obecny i perspektywy rozwoju, Olsztyn 2013; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; temat wystąpienia: Mickiewicz i inni Polacy we wspomnieniach rosyjskich memuarystek XIX wieku.
 8. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur, Słupsk 2013; Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku; temat wystąpienia: Anna Aksakowa (Tiutczewa) i Rosja w świetle wspomnień memuarystki.
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Georomantyzm. Literatura-miejsce-środowisko, Uniwersytet w Białymstoku, 2014; temat wystąpienia: Orient w propozycjach translatorskich Józefa Sękowskiego.
 10. XVI Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie, kulturowe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Olsztyn 2014; temat wystąpienia: Polonica we wspomnieniach Zofii Kowalewskiej.
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa Literatura i kultura rosyjska w Europie XXI wieku. Tradycja – przemiany – perspektywy, Uniwersytet Warszawski, 2014; temat wystąpienia: Rosyjska memuarystyka kobieca XIX wieku w świetle współczesnych badań.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: I Международная научно-практическая конференция «Проблемы толерантности: история и современность», г. Череповце Czerepowiec (Rosja) 2015, Череповецкий государственный университет, temat wystąpienia: Культурные феномены женского отличия в России XIX века и проблема толерантности.
 13. XII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna organizowanej w ramach cyklu Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Temat główny konferencji: Starość; Uniwersytet Wrocławski 2015, temat wystąpienia: Portrety starszych kobiet we wspomnieniach rosyjskich szlachcianek XIX wieku.
 14.  X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wschód-Zachód. Dialog Języków i Kultur, Akademia Pomorska w Słupsku, 2015; temat wystąpienia: Tożsamość kobiety nietuzinkowej w świetle wspomnień Zofii Kowalewskiej.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa 30 lat toruńskiej rusycystyki. Język, literatura, folklor; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2015; temat wystąpienia: Obraz życia ziemiaństwa rosyjskiego w świetle wspomnień Zofii Kowalewskiej.
 16. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Rusycystyka europejska a współczesność, temat konferencji: Rusycystyka XXI wieku – tradycja i współczesność; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015; temat wystąpienia: Powstanie listopadowe we wspomnieniach rosyjskiej arystokratki Nadieżdy Golicyny.