Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: czeslaw.lachur@interia.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • gramatyka opisowa języka rosyjskiego
 • seminarium magisterskie
 • krajoznawstwo i pilotaż
 • geografia turystyczna

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (kierunek filologia rosyjska). Stopień doktora uzyskał w 1980 roku, doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa – w 2000 roku. Autor prac (monografie, artykuły, recenzje, podręczniki akademickie) głównie z dziedziny rosyjsko-polskiego językoznawstwa konfrontatywnego (składnia semantyczna).

Ukończył w 1972 roku filologię rosyjską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej  Opolu, z którą (a później z Uniwersytetem Opolskim) związana jest cała jego kariera zawodowa. Pracuje kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Jest autorem ponad 150 publikacji. Są to monografie, artykuły, recenzje oraz podręczniki akademickie. W ramach działań popularyzatorskich wydaje też opracowania książkowe o charakterze regionalistycznym związane z prezentacją walorów Śląska Opolskiego (wykorzystywane m.in. jako podręczniki do przedmiotów „krajoznawstwo” i „geografia turystyczna”).

Zainteresowania badawcze dotyczą semantyki składniowej, zwłaszcza (w ostatnich latach) procesu formowania się jednostek synsemantycznych w językach słowiańskich (głównie prepozycji). Od kilku lat uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu „Przyimki słowiańskie w synchronii i diachronii: morfologia i składnia” (we współpracy z językoznawcami z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii i Serbii), który koordynuje Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie. W ramach projektu przygotowywany jest rejestr jednostek przyimkowych współczesnej polszczyzny [jako polski fragment projektu – pod nazwą „Polskie przyimki wtórne i jednostki o charakterze przyimkowym w użyciu realnym. Materiały do słownika (w zestawieniu z językiem rosyjskim)]”, a w następnej kolejności – zespołowy „Porównawczy słownik słowiańskich jednostek przyimkowych”.

Wieloletni przewodniczący stałej komisji ds. przewodów doktorskich w zakresie językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego i kierownik jednego z zakładów naukowych w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Obecnie kierownik Międzyzakładowej Pracowni Leksykograficzno-Przekładowej. Członek kolegium redakcyjnego kilku periodyków naukowych w kraju i za granicą (Kijów, Donieck-Winnica).

Wykaz publikacji

Prace zwarte:

 1. Relacje semantyczno-syntaktyczne temporalnych konstrukcji składniowych w języku rosyjskim i polskim (czas relatywny), Opole 1985, ss. 104.
 2. Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 1998, 405 ss. Recenzje: Renata Rodak, „Slavia Orientalis”, rocz. XLVIII, Nr 3, Kraków 1999, s. 499–502; Tamara Uczitel, Andrzej Sitarski, [w:] „Acta Polono-Ruthenica”, IV, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1999, s. 402–405; Larysa Pisarek, [w:] „Acta Polono-Ruthenica”, V, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 2000, s. 340–342.
 3. Semantyka przestrzenna polskich przyimków prefigowanych na tle rosyjskim, Opole 1999, ss. 302. Recenzje: Майя В. Всеволодова, „Przegląd Rusycystyczny”, Nr 1 (89), 2000, s. 137–141; Предраг Обуђина, Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, бр. 58–59, стрю 236–240; Wojciech Chlebda, „Slovanské Studie – Studia Slavica”, V, Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita, 2002, s. 329–333.
 4. Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), wyd. drugie, Opole 2002, 405 ss.
 5. Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004, 322 ss.
 6. Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), wyd. trzecie, stereotypowe, Kępa 2006, 405 ss.
 7. Krajoznawstwo i geografia turystyczna Polski. Informator bibliograficzny, Uniwersytet Opolski, Opole 2000, ss. 116.
 8. Opolszczyzna znana i nieznana. Obrazki krajoznawczo-historyczne, Kępa 2005, 485 ss.

Artykuły:

 1. Polonizmy w języku A.D. Kantemira, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XIII, Opole 1976, s. 81–93.
 2. Współzależność semantyczno-syntaktyczna temporalnych związków wyrazowych ze składnikiem в w języku rosyjskim i polskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XV, Opole 1977, s. 49–59.
 3. Relacje semantyczno-syntaktyczna temporalnych związków wyrazowych ze składnikiem на w języku rosyjskim i polskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XVII, Opole 1978, s. 109–122.
 4. Pojęcie modelu i struktury językowej we współczesnej lingwistyce i metodyce nauczania języków obcych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Dydaktyka”, X, Opole 1979, s. 7–15.
 5. Językoznawcze aspekty przygotowania nauczycieli języka rosyjskiego a „Program dziesięcioletniej szkoły średniej” (hipoteza dydaktyczna), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Dydaktyka”, XIII, Opole 1980, s. 139–147.
 6. O podstawie porównania przy konfrontatywnym opisie temporalnych grup wyrazowych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XIX, Opole 1980, s. 123–133.
 7. О системе значений при сопоставительном описании временных словосочетаний в русском и польском языках, [w:] Русский синтаксис. Известия Воронежского пед. ин-та, т. 207, Воронеж 1980, с. 144–148.
 8. Znaczenia temporalno-akcesoryczne wyrażane przez konstrukcje przyimkowe rzeczowników, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XXI, Opole 1981, s. 105–120.
 9. Temporalne grupy nominalne w funkcji orzecznika przyimkowego w wypowiedzeniach z łącznikiem czasownikowym w języku polskim i ich odpowiedniki w języku rosyjskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XXII, Opole 1981, s. 6–16.
 10. Relacje semantyczno-syntaktyczne temporalnych konstrukcji składniowych w języku rosyjskim i polskim (czas relatywny). Tezy rozprawy doktorskiej, „Biuletyn Slawistyczny”, zesz. 6, Warszawa–Łódź 1982, s. 80–83.
 11. O strukturalno-semantycznych i funkcjonalnych właściwościach nominatywnych zdań wyrażających relacje temporalne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XXIII, Opole 1983, s. 113–122.
 12. O tzw. temporalnych konstrukcjach skalarnych w języku rosyjskim i polskim (znaczenie uprzedniości), „Prace Językoznawcze”, t. 9, Katowice 1983, s. 20–37.
 13. O tzw. temporalnych konstrukcjach skalarnych w języku rosyjskim i polskim (znaczenie następczości), „Prace Językoznawcze”, t. 9, Katowice 1983, s. 79–92.
 14. Wykładniki temporalnej relacji ‘między’ w języku rosyjskim i polskim, „Studia i Materiały XIV. Filologia Rosyjska”, zesz. 2, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1984, s. 175–186.
 15. O sposobach językowego wyrażania współzależności czasu i relacji przyczynowo-skutkowych, „Studia i Materiały XV. Filologia Rosyjska”, zesz. 3, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1984, s. 185–192.
 16. Wokół realizacji znaczeń temporalnych w niektórych strukturach egzystencjalnych (rosyjsko-polskie studium konfrontatywne), [w:] Problemy lingwistyki porównawczej, Rzeszów 1984, s. 87–97.
 17. Charakterystyka temporalna tekstu a typ tekstu, [w:] Problemy lingwistyki tekstu, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 605, Katowice 984, s. 34–43.
 18. Piotra Dubrowskiego Wzory języka polskiego prozą i wierszem dla Rosjan, „Slavia Orientalis”, 1984, nr 3–4, s. 409–421 [we współautorstwie z Eugenią Kucharską].
 19. Relacje semantyczno-syntaktyczne temporalnych konstrukcji składniowych w języku rosyjskim i polskim (czas relatywny), Opole 1985, ss. 104.
 20. Konstrukcje ze składnikiem sprzed w polszczyźnie i ich odpowiedniki tekstowe w języku rosyjskim (część I), „Studia i Materiały XVII. Filologia Rosyjska”, zesz. 4, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1985, s. 125–131.
 21. O kumulacji znaczeń w jednej przyimkowej konstrukcji składniowej (znaczenie temporalno-kondycjonalne), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XXV, Opole 1986, s. 55–61.
 22. Z zagadnień przekładu polskich konstrukcji składniowych na język rosyjski (część I), „Studia i Materiały XXIV. Filologia Rosyjska”, zesz. 5, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1986, s. 155–163.
 23. Konstrukcje ze składnikiem sprzed i ich odpowiedniki w języku rosyjskim (część II), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XXVI, Opole 1987, s. 57–67.
 24. О модели обучения учителя-русиста, [w:] Пути подготовки современного учителя. Тезисы к предстоящей научной конференции, Белгород 1988, с. 57–61.
 25. Z badań konfrontatywnych nad temporalnymi konstrukcjami składniowymi w polszczyźnie i języku rosyjskim, „Studia i Materiały. Filologia Rosyjska”, zesz. 7, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1988, s. 163–175.
 26. O pionowej osi czasu w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). Część I, „Studia i Materiały XXXV. Filologia Rosyjska”, zesz. 9, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1990, s. 147–157.
 27. Relikty pionowej osi czasu w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego i rosyjskiego). Model dobowy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XXXI, Opole 1993, s. 63–76.
 28. Pionowa orientacja osi czasowej i jej ślady w polszczyźnie i języku rosyjskim. Model roczny i inne środki językowe, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia Rosyjska”, XXXII, Opole 1994, s. 69–82.
 29. Zza/из-за. Przyczynek do opisu systemu znaczeń ablatywnych w języku polskim i rosyjskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska”, 33, Opole 1994, s. 63–76.
 30. Z problemów badań nad semantyką konstrukcji ablatywnych w polszczyźnie i w języku rosyjskim, [w:] Polska Akademia Nauk. Prace komisji naukowych, zesz. nr 18, Katowice 1994, s. 23.
 31. O strukturze semantycznej konstrukcji ablatywnych (konstrukcje ze składnikiem spod = из-под), [w:] Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, t. II: Językoznawstwo i translatoryka, pod red. A. Bartoszewicza, Olsztyn 1995, s. 149–160.
 32. Rozważania o przestrzennej percepcji świata. Lokacja a translokacja, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska”, 34, Opole 1995, s. 89–100.
 33. Вопросы исследования семантики аблативных конструкций в польском и русском языках, „Linguistica Silesiana”, vol. 16, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Energeia”, Warszawa 1995, s. 113–122.
 34. О некоторых временных конструкциях в польском и русском языках, „Linguistica Silesiana”, vol. 16, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Energeia”, Warszawa 1995, s. 123–132.
 35. Przyimki w słowniku i tekście. Uwagi o niektórych przyimkach tzw. prefigowanych w języku polskim i rosyjskim, [w:] Tekst i słownik w nauczaniu języka i literatury rosyjskiej, pod red. W. Chlebdy, Opole 1995, s. 247–251.
 36. O specyfice konstrukcji z temporalną grupą za + dop. w polszczyźnie (w porównaniu z językiem rosyjskim), [w:] Uniwersytet Opolski. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie „Studia Slavica”, Nr 2, Opole 1995, s. 47–54.
 37. O pewnych konstrukcjach temporalnych w języku polskim i rosyjskim, [w:] Polska Akademia Nauk. Prace komisji naukowych, zesz. nr 19, Katowice 1995, s. 10–11.
 38. Czasownik a wyrażenie przyimkowe w konstrukcjach ablatywnych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego), „Acta Polono-Ruthenica”, I, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1996, s. 273–281.
 39. Składnia a stylistyka. O stylistycznej nacechowaności niektórych przyimkowych konstrukcji temporalnych polszczyzny, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 1839. Slavica Wratislaviensia XCIV”, Wrocław 1996, s. 47–55.
 40. Problemy przekładu przyimkowych konstrukcji ablatywnych polszczyzny na język rosyjski (konstrukcje z tzw. przyimkami prefigowanymi), [w:] Słowiańskie kontakty. Język i literatura, pod red. B. Tichoniuka, Zielona Góra 1996, s. 19–30.
 41. Konstrukcje ablatywne z przyimkiem sprzed w języku polskim i ich odpowiedniki w języku rosyjskim, [w:] Słowiańskie kontakty. Język i literatura, pod red. B. Tichoniuka, Zielona Góra 1996, s. 31–39.
 42. O ekspansywnych tendencjach w stosowaniu niektórych polskich konstrukcji przyimkowych (na tle rosyjskim), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska”, 35, Opole 1996, s. 65–79.
 43. Z zagadnień przekładu polskich konstrukcji składniowych na język rosyjski (część II), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska”, 35, Opole 1996, s. 81–90.
 44. O pewnych innowacjach składniowych w zakresie konstrukcji przyimkowych, [w:] Innowacje w językach wschodniosłowiańskich, red. nauk. B. Tichoniuka, Zielona Góra 1997, s. 95–101.
 45. Problemy opisu systemów znaczeń przestrzennych w języku polskim i rosyjskim, [w:] Literatury i języki Słowian Wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe, pod red. I. Daneckiej, S. Kochmana i B. Kodzisa, t. 2, Opole 1977, s. 173–179.
 46. W kręgu synonimii składniowej. Propozycje metodologii opisu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Językoznawstwo”, 17, Opole 1998, s. 83–92.
 47. Konstrukcje z ablatywną grupą znad + dop. w polszczyźnie na tle języka rosyjskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Rosyjska”, 36, Opole 1998, s. 19–27.
 48. W poszukiwaniach semantycznego modelu ablatywności (polsko-rosyjskie studium porównawcze), [w:] Zagadnienia słowotwórstwa i składni w opisie współczesnych języków słowiańskich, t. 2, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Nr 1702, Katowice 1998, s. 225–237.
 49. Jednostki peryferii frazeologicznej w kręgu wykładników relacji temporalnych, [w:] Słowo. Tekst. Czas. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pod. red. M. Aleksiejenki i E. Siekierzyckiego, Szczecin 1998, s. 226–232.
 50. К проблеме синтаксической синонимии. Из наблюдений над некоторыми конструкциями с временным значением в польском языке, „Linguistica Silesiana”, vol. 19, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Energeia”, Warszawa 1998, s. 141–149.
 51. O sposobach konstatacji momentu czasu w języku polskim i rosyjskim, „Acta Universitatis Wratislaviensis No 2039. Slavica Wratislaviensia C”, Wrocław 1998, s. 163–169.
 52. Некоторые вопросы сопоставительного описания системы пространственных отношений, [w:] Русистика: Лингвистическая парадигма конца ХХ века. Сборник статей в честь профессора С.Г. Ильенко, Санкт-Петербург 1998, s. 126–134.
 53. К проблеме системы временных значений в польском и русском языках. Усредненное время действия, [w:] „Acta Polono-Ruthenica”, IV, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1999, s. 150–157.
 54. Składnia najnowszej polszczyzny. Niektóre tendencje rozwojowe (w zestawieniu z językiem rosyjskim), „Studia i szkice slawistyczne. Literatura – Kultura – Język”, pod red. B. Kodzisa, Opole 2000, s. 133–138.
 55. О конструкциях с модально-дистрибутивным значением (проблемы семантического анализа), „Acta Universitatis Wratislaviensis No 2191. Slavica Wratislaviensia CVII”, Wrocław 2000, s. 167–176.
 56. Из наблюдений над синтаксической синонимией, [w:] Słowotwórstwo, semantyka i składnia języków słowiańskich, T. 2, red. M. Blicharski przy współudziale J. Lubochy-Kruglik, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1932, Katowice 2000, s. 162–173.
 57. Некоторые наблюдения над синонимикой конструкций с т. наз. усредненным временем действия (на материале польского языка), [w:] Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni, pod red. P. Czerwińskiego przy współpracy M. Borek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 196–203.
 58. Przestrzeń a językowy obraz świata, [w:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga Pamiątkowa poświecona profesorowi Michałowi Blicharskiemu, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 38–45.
 59. Проблемы семантического анализа (1). Конструкции, обозначающие часовое время безотносительно к действию (, „Linguistica Silesiana”, vol. 22, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Energeia”, Warszawa 2001, s. 105–111.
 60. Drobiazgi składniowe (1). O niektórych konstrukcjach realizujących semantykę dystrybutywności temporalnej, „Studia i Szkice Slawistyczne. Literatura – Kultura – Język” Nr 1, pod red. Wojciecha Chlebdy i Ireny Światłowskiej-Prędoty, Opole 2002, s. 215–220.
 61. Syntagmatyka konstrukcji przestrzennych. O wyrażeniach typu znad urwiska vs. spod urwiska, [w:] Problemy gramatycznego opisu języków słowiańskich. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Marianowi Bobranowi, pod red. Z. Czapigi, Rzeszów 2002, s. 86–92.
 62. Проблемы семантического анализа (2). Конструкции, обозначающие часовое время для выражения момента действия, „Linguistica Silesiana”, vol. 23, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Energeia”, Katowice 2002, s. 67–75.
 63. Проблемы семантического анализа (3). Синонимика конструкций со значением часового времени как момента действия, „Linguistica Silesiana”, vol. 23, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Energeia”, Katowice 2002, s. 77–84.
 64. Składnia a homonimia. Z badań nad semantyką składniową, [w:] „Acta Polono-Ruthenica”, VII, pod red. J. Berczyńskiej-Korzeniewskiej, Olsztyn 2002, s. 89–97.
 65. Z obserwacji nad semantyką składniową. O homonimii w obrębie składni, [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy końca XX wieku, red. nauk. B. Tichoniuk, A. Ksenicz, Zielona Góra 2003, s. 265–270.
 66. Semantyczna struktura ablatywności. O współzależności przyimka i przedrostka w konstrukcjach z prefigowanymi czasownikami ruchu, „Studia Slavica VII – Slovanské Studie VII”, Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita, Opole–Ostrava 2003, s. 255–263.
 67. Восприятие времени и языковая картина мира (на материале славянских языков), [w:] Проблеми зiставної семантиики, випуск 6, Київ 2003, s. 56–62.
 68. Об одном фрагменте семантической структуры т.наз. именной темпоральности в польском языке,„Linguistica Silesiana”, vol. 24, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Energeia”, Kraków 2003, s. 49–54 [we współautorstwie z A. Krawuczką].
 69. System przyimkowy a przestrzenne rozczłonkowanie świata, [w:] Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokultoroznawczym, pod red. P. Czerwińskiego i H. Fontańskiego, Katowice 2004, s. 22–30.
 70. Проблемы семантического анализа (4). Конструкции, обозначающие точное время – дата, „Linguistica Silesiana”, vol. 25, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Energeia”, Kraków 2004, s. 51–56.
 71. Drobiazgi składniowe (2). Semantyka temporalna realizowana przez konstrukcje z przyimkiem ku, „Studia Slavica VIII – Slovanské Studie VIII”, Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita, Opole – Ostrava, 2004, s. 207–212.
 72. Предложные выражения в польском языке (к проекту описания грамматики славянского предлога), [w:] Проекты по сопоставительному изучению русского и других языков. Доклады, Редактор Боголюб Станкович, Белград 2004, s. 128–131.
 73. Вопросы сопоставительного описания семантики славянского предлога, [w:] Русский язык: система и функционирование,Часть 1, Минск 2004, s. 31–36.
 74. Z obserwacji semantycznych. Spośród i spomiędzy, [w:] Wor(l)ds in Transition. Studies in Language, Culture and Literature, Katowice 2004, s. 21–33.
 75. Polisemia a homonimia w systemie języka, [:] Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, Red. naukowa B. Tichoniuk, W. Wilczyński, Zielona Góra 2004, s. 55–61.
 76. Перспективы лексикографического описания предложной системы славянских языков (на материале польского языка), „Лiнгвiстичнi студiï. Сбiрник наукових праць”, Випуск 13, Донецьк 2005, s. 78–80.
 77. Tak zwany zakładany czas czynności. Próba analizy semantycznej, „Studia i Szkice Slawistyczne”, 6, pod red. B. Kodzisa, Opole 2005, s. 201–207.
 78. Międzynarodowy projekt badawczy „Gramatyka przyimka w języku rosyjskim i innych językach słowiańskich”, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 5. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, „Slavica Wratislaviensia CXXXVIII”, Wrocław 2005, s. 161–167.
 79. Między wieloznacznością a homonimią [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. nauk. M. Balowski i W. Chlebda, Opole, 2005, s. 351–358.
 80. Проблемы описания предложной системы польского языка, [w:] Е.Ф. Карский и современное языкознание. Материалы Х международных Карских чтений, Часть 1, Гродно 2005, s. 96–104.
 81. Opolszczyzna znana i nieznana. Obrazki krajoznawczo-historyczne, Kępa 2005, 485 ss. 86. Drobiazgi składniowe (3). Tak zwany czas czynności zamierzonej, „Slovanské Studie IX – Studia Slavica IX”, Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, Ostrava 2005, s. 189–195.
 82. O jednym z fragmentów semantycznej kategorii ablatywności w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego), „Лiнгвiстичнi студiï. Сбiрник наукових праць”, Випуск 14, Донецьк 2006, s. 95–98.
 83. Способы обозначения даты для выражения времени действия (к вопросу о системе временных значений в польском языке), „Linguistica Silesiana”, vol. 27, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Universitas”, Kraków 2006, s. 69–77.
 84. Пространственные особенности славянской языковой картины мира, „Лiтература та культура Полiсся”, Випуск 31: Проблеми розвитку фiлологiї, iсторiї та культури, Нiжин 2006, s. 3–10.
 85. Аблативность и славянская языковая картина мира: вводные замечания, [w:] Русский язык в полиэтнической среде: социокультурные проблемы лингвистического образования, Уфа 2006, s. 292–296.
 86. O istocie przyczyny w lingwistyce, [w:] Мова. Людина. Свiт. До 70-рiччня професора М. П. Кочергана. Збiрник наукових статей, Київ 2006, s. 141–147.
 87. Przyczynowość jako zjawisko językowe, [w:] W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa, Red. nauk. N. Kasparek, A. Koseski, W. Piłat, J. Sobczak, Warszawa 2006, s. 93–101.
 88. Drobiazgi składniowe (4). Konstrukcje z temporalną grupą na + biernik („Studia Slavica X – Slovanské Studie X”, Uniwersytet Opolski – Ostravská univerzita, Opole 2006, s. 149–156.
 89. Synonimika temporalnych konstrukcji z grupą na + biernik i niektórych innych konstrukcji, „Studia i Szkice Slawistyczne”, 7, pod red. B. Kodzisa, Opole 2006, s. 193–197.
 90. Проблемы описания предложных единиц в польском языке (к Межнациональному проекту «Славянский предлог в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис»), „Rossica Olomucensia”, XLIV (za rok 2005), 1. část, Olomouc 2006, s. 163–168.
 91. О пространственном происхождении причинных предлогов в славянских языках, [w:] Девятый международный симпозиум МАПРЯЛ 2006. Доклады и сообщения, Велико-Тырново 2006, s. 174–178.
 92. Kategoria przyimka jako obiekt opisu lingwistycznego (w związku z międzynarodowym projektem badawczym „Gramatyka przyimka w językach słowiańskich: morfologia i składnia”), „Acta Polono-Ruthenica”, XI, Olsztyn 2006, s. 279–286.
 93. O strukturze semantycznej polskich przyimków prefigowanych (na tle języka rosyjskiego), „Лiнгвiстичнi студiï. Сбiрник наукових праць”, Випуск 15, Донецьк 2007, s. 155–158.
 94. Из наблюдений над семантикой славянских предлогов: польское sprzed – русское *из-перед, [w:] III Международный конгресс исследователей русского языка „Русский язык: исторические судьбы и современность”. Труды и материалы, Москва, МГУ, 2007, s. 282.
 95. O jednostkach przyimkowych polszczyzny (na marginesie międzynarodowego projektu badawczego „Przyimki słowiańskie w synchronii i diachronii: morfologia i składnia”), [w:] Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy XXI wieku, redakcja nauk. A. Ksenicz, B. Tichoniuk, Zielona Góra 2007, s. 295–300.
 96. Каузальная семантика некоторых пространственных предлогов в славянских языках (польское przez и русское через), [w:] В.А. Богородицкий: научное наследие и современное языкознание. Труды и материалы Международной научной конференции, Казань 2007, t. 2, s. 82–85.
 97. Синонимика конструкций, обозначающих дату как время действия, „Linguistica Silesiana”, vol. 28, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Universitas”, Kraków 2007, s. 171–178.
 98. Языковая картина мира в зеркале системы славянских предлогов, [w:] Восточное общество. Интеграционные и дезинтеграционные факторы в геополитическом пространстве АТР. Материалы Международной научно-практической конференции, Улан-Удэ 2007, s. 186–187.
 99. Lokatywność a kauzalność w słowiańskim systemie przyimkowym, „Dialog kultur IV. Sbornik příspěvků z mezinárodní vĕdecké konference”, Hradec Králové 2007, s. 57–60.
 100. О некоторых аспектах славянской предложной системы: польское znad – русское *из-над, [w:] Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, т. 5, Sofia 2007, s. 161–165.
 101. Пространственная коннотация некоторых каузальных предлогов в славянских языках, „Науковий часопис НПУ iм. М.П. Драгоманова. Серiя 9. Сучаснi тенденцiї розвитку мов”, Випуск 1, Київ 2007, s. 27–32.
 102. Славянская падежная система и проблемы языковой коммуникации, [w:] Межкультурная коммуникация: концепты и модели поведения. Материалы Международной научной конференции, Астрахань 2007, s. 53–56.
 103. Drobiazgi składniowe (5). O semantyce konstrukcji typu „szyld znad drzwi”, „Studia Slavica XI – Slovanské Studie XI”, Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, Ostrava 2007, s. 155–159.
 104. Вопросы обучения падежной системе русского языка в польской аудитории, [w:] Актуальные проблемы обучения культуре русской речи, методике преподавания русского языка и дисциплинам специализации, Нижний Новгород 2007, s. 176–182.
 105. Komentarz do semantyki polskich przyimków kauzalnych: konstrukcje z przyimkiem przez na tle rosyjskim, [w:] Славянските предлози, Велико Търново 2007, s. 190–197.
 106. Przestrzenny punkt orientacyjny a relacje ablatywne, „Лiнгвiстичнi студiï. Сбiрник наукових праць”, Вип. 16, Донецьк 2008, s. 73–76.
 107. Временные особенности славянской языковой картины мира, [w:] Ю.Ф. Карський i сучасне мовознавство (Матерiали XI Мiжнародних Карських читань), Нiжин–Гродно 2008, s. 59–64.
 108. Idea kauzalności w strukturze zdania i jej wykładniki formalne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 6. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M. Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego, „Slavica Wratislaviensia CXLVII”, Wrocław 2008, s. 217–223.
 109. Kategoria przyczynowości a słowiański językowy obraz świata, [w:] Наука и культура России. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Самара 2008, s. 197–200.
 110. На рубеже фразеологии и синтаксиса: вертикальная временная ось и ее детерминанты, „Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konference”, Olomouc 2008, s. 367–370.
 111. Временные конструкции с дистрибутивным значением в польском языке: вводные замечания, „Linguistica Silesiana”, vol. 29, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Universitas”, Kraków 2008, s. 103–108.
 112. Языковая структура пространства и славянская предложная система: некоторые особенности, [w:] Сборник материалов Международной научно-теоретической конференции „Полилингвизм: Язык – Сознание – Культура”, Ałmaty 2008, t. 2, s. 234–240.
 113. Konstrukcje z tzw. przyimkami prefigowanymi i problemy ich przekładu, [w:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. III, red. nauk. A. Pstyga, Gdańsk 2008, s. 208–212.
 114. Вторичные предлоги в польском языке – статус и характеристика (в связи с Международным проектом «Славянские предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис»), „Лiнгвiстичнi студiï. Збiрник наукових праць”, Вип. 17, Донецьк 2008, s. 75–79.
 115. Ablatywność a system przyimków słowiańskich, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, Red. naukowa A. Ksenicz, P. Stasińska, Zielona Góra 2008, s. 223–228.
 116. O podstawach teoretycznych semantycznej kategorii ablatywności w językach słowiańskich, „Acta Polono-Ruthenica”, XIII, Olsztyn 2008, 437–446.
 117. Pionowa oś czasu i jej wykładniki w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego), [w:] Славянские языки и культуры в современном мире. Труды и материалы, Москва, МГУ, 2009, s. 303.
 118. Славянская языковая картина мира и время, [w:] Язык и ментальность. Сборник материалов XII Международной конференции, Алматы 2009, t. 1, s. 46–51.
 119. Временные конструкции с дистрибутивным значением в польском языке: циклично-дистрибутивное время, „Linguistica Silesiana”, vol. 30, Ed. Kazimierz Polański, Wyd. „Universitas”, Kraków 2009, s. 75–82.
 120. O niektórych pozaprzyimkowych sposobach wyrażania relacji kauzatywnych, [w:] Dialog Kultur V [elektronický zdroj]: Mezinárodní vědecká slavistická konference, Ed. Oldřich Richterek, Miroslav Půža, Vyd. 1, Ústí na Orlicí 2009, s. 163–173.Translokacyjne funkcje słowiańskich przyimków prefigowanych, [w:] Slavistika v premenách času (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ved. red. J. Dudášová, Prešov 2009, s. 189–196.
 121. Słowiańskie przyimki prefigowane a relacje ablatywne, „Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Cерія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов”, Вип. 4, Київ 2009, s. 46–49.
 122. Семантические типы каузальных отношений и система вторичных предлогов, „Rossica Olomucensia”. Vol. XLVIII. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 1, Olomouc 2009, s. 53–57.
 123. O niektórych właściwościach struktury przyimków wtórnych w języku polskim, „Лiнгвiстичнi студiï. Збiрник наукових праць”, Вип. 20, Донецьк 2010, s. 87–92.
 124. Leksykalizacja a rozwój kategorii przyimka, [w:] Słowo i tekst w opisie porównawczym, Pod red. A. Czapigi i Z. Czapigi, Rzeszów 2010, s. 86–95.
 125. Система вторичных предлогов и лексикализация существительных, [w:] IV Международный конгресс исследователей русского языка „Русский язык: исторические судьбы и современность”. Труды и материалы, Москва, МГУ, 2010, s. 400.
 126. Czasownik a grupa nominalna w konstrukcjach translokatywnych, „Исследования по славянским языкам”, Корейская Ассоциация Славистов, Сеуль, 2010, 15-1, s. 167–175.
 127. К воросу о наличии предлогов типа ispred (из перед) в славянских языках, [w:] Современные коммуникации: Язык. Человек. Общество. Культура. Сборник статей, Екатеринбург, Изд-во УМЦ УПИ, 2010, s. 87–90.
 128. Z zagadnień przekładu konstrukcji z tzw. przyimkami prefigowanymi, [w:] Наука и культура России. Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 24–25 мая 2010 года, Самара 2010, s. 216–219.
 129. Временные конструкции с дистрибутивным значением в польском языке: усилительно-дистрибутивное время, „Linguistica Silesiana”, vol. 31, Ed. Rafał Molencki, Wyd. „Universitas”, Kraków 2010, s. 167–173.
 130. Лексикализованные формы существительных в предложной функции, [w:] Русский язык в культурной столице Европы-2010. Maтериалы международной конференции, Pécs, 2010, s. 108–113.
 131. Uwagi o statusie jednostki przyimkowej, „Studia Rossica Posnaniensia”, nr 35, 2010, s. 123–131.
 132. K славянской предложной системе: o структурной и семантической специфике т. наз. Префигированных предлогов, [w:] Русское слово: история и современность. Meжвузовский научный сборник, Уфа 2010, s. 152–157.
 133. Niektóre uwagi o kształtowaniu się przyimkowego systemu przestrzennego w językach słowiańskich, „Лiнгвiстичнi студiï. Збiрник наукових праць”, Вип. 22, Донецьк 2011, s. 126–131.
 134. Tekstowe realizacje niektórych polskich konstrukcji przyimkowych w języku rosyjskim i czeskim, [w:] Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference „Dialog Kultur VI” konané 18.–19. ledna 2011 v Hradci Králové, „Tribun EU”, Brno 2011 [elektronický zdroj].
 135. Kategoria obserwatora a językowa orientacja w przestrzeni, [w:] Проблеми зiставної семантики, Випуск 10, Частина 1, Київ 2011, s. 161–170.
 136. O percepcji czasu w językach słowiańskich, [w:] Наука и культура России. Материалы XI Международной научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Самара 2011, s. 228–232.
 137. Временные конструкции с дистрибутивным значением в польском языке: дистрибутивная семантика группы „творительный падеж без предлога”, „Linguistica Silesiana”, vol. 32, Ed. Rafał Molencki, Warszawskie Wyd. Naukowe, Warszawа 2011, s. 59–65.
 138. O procesie prepozycjonalizacji rzeczowników w językach słowiańskich (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego), [w:] Славянские языки и культуры в современном мире. Труды и материалы, Москва, МГУ, 2012, s. 149–150.
 139. Временные конструкции с дистрибутивным значением в польском языке: действие повторяется в каждый названный отрезок времени (часть II.), „Studia Slavica XVI – Slovanské Studie XVI”, Opole 2012, s. 355–366.
 140. Mechanizmy derywacyjne w obrębie przyimków słowiańskich, [w:] Konfrontacje składniowe. Nowe fakty, nowe idee, Pod red. J. Lubochy-Kruglik i M. Borek, Wyd. Oficyna WW, Katowice 2013, s. 171–179.
 141. Синонимика временных конструкций с дистрибутивным значением в польском языке (часть I), „Linguistica Silesiana”, vol. 34, Ed. Rafał Molencki, Wyd. „Universitas”, Kraków 2013, s. 95–110.
 142. Fenomen przedrostek/przyimek a relacje przestrzenne, [w:] Наука и культура России. Материалы X Международной научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 27–29 мая 2013 года, т. II, Самара 2013, s. 83–86.
 143. Systemowość w obrębie przyimków słowiańskich, [w:] Проблеми зiставної семантики. Збiрник наукових статей, Випуск 11, Київ 2013, s. 225–231.
 144. К развитию категории предлога в современном русском языке (в сопоставлении с другими славянскими языками), [w:] Dialog kultur VII. Materiály mezinárodní vědecké konference, Hradec Králové, „Garamon”, s.r.o., 2013, s. 138–144.
 145. Об одном структурном типе славянского предлога, [w:] V Международный конгресс исследователей русского языка „Русский язык: исторические судьбы и современность”. Труды и материалы, Москва, МГУ, 2014, s. 206–207, wydanie elektroniczne, ISBN 978-5-19-010920-7.
 146. Semantyczno-słowotwórcza kategoria Aktionsarten w językach słowiańskich, [recenzja książki:] Б. Тошович, Способы глагольного действия в сербском, хорватском и бошняцком языках, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009, 119 ss. [„Лiнгвiстичнi студiï. Збiрник наукових праць”, Випуск 28, Донецьк 2014, s. 198–201].
 147. Konfrontatywny opis czasowników słowiańskich, [recenzja książki:] Б. Тошович, Трансакционал русского и сербского/хорватского/бошняцкого языков, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009, 263 ss. [„Лiнгвiстичнi студiï. Збiрник наукових праць”, Випуск 29, Донецьк 2014, s. 229–232].
 148. Временные конструкции с дистрибутивным значением в польском языке: действие повторяется в каждый названный отрезок времени (часть I.), „Linguistica Silesiana”, vol. 35, Ed. Rafał Molencki, PAN, Oddział w Katowicach, 2014, s. 69–80.
 149. Сочетание первичных предлогов как один из способов развития славянского предложного состава, [w:] Мовний простiр граматики: актуальнi студiї. Збірник наукових праць, Донецьк, ДонНУ, 2014, s. 420–423.
 150. Синонимика временных конструкций с дистрибутивным значением в польском языке (часть II), „Linguistica Silesiana”, vol. 36, Ed. Rafał Molencki, Wyd. „Universitas”, Kraków 2015, s. 145–165.
 151. Gramatyka przypadków we współczesnym języku angielskim i ukraińskim, [recenzja książki:] O. Путіліна, Відмінкова граматика: об’єктні відмінки в сучасних англійській та українській мовах, Донецький нацiональний унiверситет, Київ–Вiнниця 2015, 311 ss. [„Лiнгвiстичнi студiï. Збiрник наукових праць”, Випуск 30, ДонНУ, Київ–Вiнниця 2015, s. 148–149].

Recenzje:

 1. М. В. Всеволодова, О. В. Кукушкина, А. А. Поликарпов, Русские предлоги и средства предложного типа. Материалы к функционально-грамматическому описанию реального употребления. Кн. 1: Введение в объективную грамматику и лексикографию русских предложных единиц, Под общей ред. М. В. Всеволодовой, Москва: „Книжный дом ЛИБРОКОМ” 2013, 305 ss. [„Slavia Orientalis”, 2014, nr 2, s. 320–323].
 2. М. В. Всеволодова, О. В. Кукушкина, А. А. Поликарпов: Русские предлоги и средства предложного типа. Материалы к функционально-грамматическому описанию реального употребления. Кн. 1: Введение в объективную грамматику и лексикографию русских предложных единиц. Под общей ред. М. В. Всеволодовой. Москва: Изд-тво „Книжный дом ЛИБРОКОМ” 2013, 305 ss. [„Przegląd Rusycystyczny”, 2014, nr 3 (147), s. 136–139].
 3. Jóźwikiewicz, Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Studium nad ukraińskim słownictwem informatycznym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, 275 ss. [„Slavia Orientalis”, 2014, nr 4, s. 670–674].
 4. A. Narloch, Цветообозначения в русском и польском языках. Структурно-семантический, терминологический и когнитивный аспекты, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2013, 440 ss. [„Acta Polono-Ruthenica”, XX, Olsztyn 2015, s. 269–272].