ČESKO-POLSKÉ KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ PARTNERSTVÍ

CZESKO-POLSKIE PARTNERSTWO

KULTUROWO-DYDAKTYCZNE

Projektu „Polsko-czeskie partnerstwo kulturowo-dydaktyczne” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Partnerami projektu były: Sekcja Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu i Katedra Slawistyki (obecny Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej) UO. Koordynatorkami projektu były prof. Marie Sobotková po stronie czeskiej i dr hab. Joanna Czaplińska po stronie polskiej.

Projekt obejmował współpracę dydaktyczną obu Katedr, zmierzającą do opracowania programów nauczania nowych przedmiotów, które prezentowały osiągnięcia czeskiej kinematografii na UO, a polskiej – na UP.

Kolejnym zrealizowanym celem projektu była współpraca o charakterze edukacyjnym, w ramach której partnerskie uniwersytety zorganizujowały  5 konferencji naukowych, mających poszerzyć wiedzę studentów.

Wymiernym efektem projektu była wymiana studentów – polscy bohemiści podczas wyjazdów do Ołomuńca nie tylko mogli aktywnie uczestniczyć w konferencjach, pogłębiając tym samym swoją wiedzę, ale również obcować bezpośrednio z kulturą i językiem czeskim, co w przypadku studentów kierunków filologicznych jest cennym wsparciem procesu dydaktycznego.

Projekt zakładał, iż udział w nim weźmie 370 studentów – 120 ze strony polskiej oraz 250 ze strony czeskiej.

Oba uniwersytety uzyskały dofinansowanie łącznie na kwotę 130.088 EUR. Środki te przeznaczono zarówno na realizację celów kulturowo-dydaktycznych, jak i na modernizację bazy oraz wyposażenie sal w sprzęt komputerowy i audiowizualny.