Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: bderen@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • gramatyka języka rosyjskiego

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Wojciecha Chlebdy, obroniła w 1997 roku. Obecnie pracuje w Instytucie Slawistyki UO na stanowisku starszego wykładowcy. Od 2002 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych. Zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, onomastyka i leksykografia przekładowa.

Wykaz publikacji:

Prace zwarte:

 1. Dereń B., J. Tarsa, F. Witkowska-Lewicka, 2003, Język rosyjski w sferze biznesu, Warszawa, PWN, ss.270 (podręcznik).
 2. Dereń B., 2005, Pochodne nazw własnych w słowniku i tekście, Opole
 3. Dereń B., Witkowska-Lewicka F., 2006, Ни пуха, ни пера. Vademecum leksyki rosyjskiego języka biznesu, Opole
 4.  Dereń B. 2014, [w:] Polsko-rosyjski słownik par przekładowych pod red. Wojciecha Chlebdy, Opole.

Artykuły:

 1. Bożena Dereń, 1991, Konspekt lekcji w klasie II LO, „Języki Obce w Szkole” wkładka „Język Rosyjski” nr 3, s. 82-85.
 2. Bożena Dereń, 1993, Вопрос о заимствованной лексике на практических занятиях по русскому языку, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu Filologia Rosyjska XXXI, s. 101-109.
 3. Bożena Dereń, 1994, Kompetencja językowa studentów w świetle analiz lapsologicznych, Zeszyty Naukowe UO Filologia Rosyjska 33, s.145-153.
 4. Bożena Dereń, 1994, Определение коммуникативной компетенции на основании анализа речевых ошибок, «Przegląd Rusycystyczny» z. 1-2, s.97-103.
 5. Bożena Dereń, 1996, Nauczanie poprawności ortograficznej a podejście komunikacyjne, «Języki Obce w Szkole» nr 5 s. 141-143.
 6. Wojciech Chlebda, Bożena Dereń, 1996, Władysław Kopaliński, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, -recenzja.
 7. Bożena Dereń, 1996, К вопросу о понимании онимов-метафор студентами русской филологии, Zeszyty Naukowe UO Filologia Rosyjska 35,s. 47-52.
 8. Bożena Dereń, Daria Ambroziak (red), 1998, Język biznesu. Informator dla studentów stacjonarnych i zaocznych, Opole.
 9. Franciszka Witkowska-Lewicka, Bożena Dereń, 1999, Рекламный слоган как cредство языковой коммуникации в области туризма,[ w:] Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia”, s.27-31, Ostrawa.
 10. Bożena Dereń, 2000, Nazwy własne a współczesne słowniki przekładowe,[w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura-Kultura-Język, s.157-163, Opole.
 11. Franciszka Witkowska-Lewicka, Bożena Dereń, 2000, Названия турагентств как элемент речевой коммуникации, [w:] Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, Ostrava s. 79-84.
 12. Franciszka Witkowska-Lewicka, Bożena Dereń, 2001, Коммуникативные препятствия на пути к усвоению русского языка бизнеса в польской аудитории, Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, Ostrava s. 105-109.
 13. Bożena Dereń, Andrzej Dereń, 2002, Odzwierciedlenie nazw własnych we współczesnych słownikach definicyjnych, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura-Kultura-Język, nr 1, s. 229-240, Opole.
 14. Franciszka Witkowska-Lewicka, Bożena Dereń, 2002, Социолингвистические основы построения программ курса «язык бизнеса» в опольском университете, [w:] Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia. s. 131-135.
 15. Witkowska-Lewicka F., Dereń B., 2003, Деловая корреспонденция как объект исследования для преподавателя и переводчика, Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, s.123-131.
 16. Dereń Bożena, Dereń Andrzej, 2004, O derywacji onomastycznej we współczesnym języku polskim, [w:] Studia i szkice slawistyczne . Literatura-Kultura-Język s. , Opole.
 17. Witkowska-Lewicka F., Dereń B., 2004, Содержание лексических минимумов в ракурсе межкультурного общения, Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, s.123-127.
 18. Dereń B., Wielg T. 2006, Nazwy Własne. Toponimy(1), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, Opole.
 19. Dereń B., Wielg T. 2006, Nazwy Własne. Antroponimy (1), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, Opole.
 20. Dereń B., Wielg T. 2007, Nazwy osobowe. Antroponimy (2). Ludzie kina i teatru, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.91-105, Opole.
 21. Dereń B., Wielg T. 2008, Nazwy własne. Antroponimy (3). Ludzie estrady, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.117-129, Opole.
 22. Dereń B. 2008, Nomina propria jako problem glottodydaktyczny w Podręcznym idiomatykonie polsko-rosyjskim, red. Wojciecha Chlebdy, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi pod red. A. Ksenicza, P. Stasińskiej, s. 329-337, Zielona Góra.
 23. Dereń B. 2009, O lingworealioznawczej semantyzacji eponimów w procesie glottodydaktycznym, [w:] Dialog kultur V, s.39-47, Usti nad Orlici.
 24. Dereń B., Wielg T. 2009, Nazwy własne. Antroponimy (4). Laureaci nagrody Nobla, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.139-149, Opole.
 25. Dereń B., 2010, Nazwy własne. Antroponimy (5). Ludzie Europy, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.155-163, Opole.
 26. Dereń B., 2011, „Nowe” w leksykografii dwujęzycznej na przykładzie Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego, pod red. Wojciecha Chlebdy, [w:] Dialog kultur VI, Leksikologia s.18-26, Usti nad Orlici.
 27. Dereń B. 2012, Формирование культурной компетенции с использованием Польского-русского идиоматикона под редакцией Войцеха Хлебды, [w:] Cuadernos de Rusistica Espanola, nr 8, s.131-136, Granada, Hiszpania (ISSN1698-322X).
 28. Dereń B. 2013, К вопросу об ономастической деривации в современном русском языке, [w:] Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур, Выпуск VIII, с. 3-7, Белгород (ISBN 978-5-9571-0373-0).
 29. Dereń B. 2013, К вопросу о взаимодействии лингвокультур в современных учебных словарях [w:] Диалог культур: Лингвокультурологическая база гуманитарного образования, с. 104-107, Симферополь (ISBN 978-966-366-652-5).
 30. Dereń B. 2013, Роль научных пособий в формировании культурной компетенции, Dialog Kultur VII,Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konferencje, Dodatek, s.31-36.
 31. Dereń B. 2014, Nazwy własne. Antroponimy (6). Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy szczytów i głębin, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.133-146, Opole.
 32. Dereń B., 2016, Семантическая деривация и процесс декодирования эпонимов, [w:] Русистика и современность, Сборник научных статей, ss. 136-140, Ryga 2016, ISBN 978-9984- 47-107- 5.
 33. Dereń B., 2016, Nazwy własne. Antroponimy (8). Ikony dobra. Ikony zła [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s. 227-253, Opole, ISBN 978-83- 7395-722- 0.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close