Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: bderen@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • gramatyka języka rosyjskiego

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. Wojciecha Chlebdy, obroniła w 1997 roku. Obecnie pracuje w Instytucie Slawistyki UO na stanowisku starszego wykładowcy. Od 2002 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych. Zainteresowania naukowe to glottodydaktyka, onomastyka i leksykografia przekładowa.

Wykaz publikacji:

Prace zwarte:

 1. Dereń B., J. Tarsa, F. Witkowska-Lewicka, 2003, Język rosyjski w sferze biznesu, Warszawa, PWN, ss.270 (podręcznik).
 2. Dereń B., 2005, Pochodne nazw własnych w słowniku i tekście, Opole
 3. Dereń B., Witkowska-Lewicka F., 2006, Ни пуха, ни пера. Vademecum leksyki rosyjskiego języka biznesu, Opole
 4.  Dereń B. 2014, [w:] Polsko-rosyjski słownik par przekładowych pod red. Wojciecha Chlebdy, Opole.

Artykuły:

 1. Bożena Dereń, 1991, Konspekt lekcji w klasie II LO, „Języki Obce w Szkole” wkładka „Język Rosyjski” nr 3, s. 82-85.
 2. Bożena Dereń, 1993, Вопрос о заимствованной лексике на практических занятиях по русскому языку, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu Filologia Rosyjska XXXI, s. 101-109.
 3. Bożena Dereń, 1994, Kompetencja językowa studentów w świetle analiz lapsologicznych, Zeszyty Naukowe UO Filologia Rosyjska 33, s.145-153.
 4. Bożena Dereń, 1994, Определение коммуникативной компетенции на основании анализа речевых ошибок, «Przegląd Rusycystyczny» z. 1-2, s.97-103.
 5. Bożena Dereń, 1996, Nauczanie poprawności ortograficznej a podejście komunikacyjne, «Języki Obce w Szkole» nr 5 s. 141-143.
 6. Wojciech Chlebda, Bożena Dereń, 1996, Władysław Kopaliński, Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, -recenzja.
 7. Bożena Dereń, 1996, К вопросу о понимании онимов-метафор студентами русской филологии, Zeszyty Naukowe UO Filologia Rosyjska 35,s. 47-52.
 8. Bożena Dereń, Daria Ambroziak (red), 1998, Język biznesu. Informator dla studentów stacjonarnych i zaocznych, Opole.
 9. Franciszka Witkowska-Lewicka, Bożena Dereń, 1999, Рекламный слоган как cредство языковой коммуникации в области туризма,[ w:] Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia”, s.27-31, Ostrawa.
 10. Bożena Dereń, 2000, Nazwy własne a współczesne słowniki przekładowe,[w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura-Kultura-Język, s.157-163, Opole.
 11. Franciszka Witkowska-Lewicka, Bożena Dereń, 2000, Названия турагентств как элемент речевой коммуникации, [w:] Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, Ostrava s. 79-84.
 12. Franciszka Witkowska-Lewicka, Bożena Dereń, 2001, Коммуникативные препятствия на пути к усвоению русского языка бизнеса в польской аудитории, Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, Ostrava s. 105-109.
 13. Bożena Dereń, Andrzej Dereń, 2002, Odzwierciedlenie nazw własnych we współczesnych słownikach definicyjnych, [w:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura-Kultura-Język, nr 1, s. 229-240, Opole.
 14. Franciszka Witkowska-Lewicka, Bożena Dereń, 2002, Социолингвистические основы построения программ курса «язык бизнеса» в опольском университете, [w:] Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia. s. 131-135.
 15. Witkowska-Lewicka F., Dereń B., 2003, Деловая корреспонденция как объект исследования для преподавателя и переводчика, Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, s.123-131.
 16. Dereń Bożena, Dereń Andrzej, 2004, O derywacji onomastycznej we współczesnym języku polskim, [w:] Studia i szkice slawistyczne . Literatura-Kultura-Język s. , Opole.
 17. Witkowska-Lewicka F., Dereń B., 2004, Содержание лексических минимумов в ракурсе межкультурного общения, Lingua et communicatio in sphaera mercantuare. Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica Ostraviensia, s.123-127.
 18. Dereń B., Wielg T. 2006, Nazwy Własne. Toponimy(1), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, Opole.
 19. Dereń B., Wielg T. 2006, Nazwy Własne. Antroponimy (1), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, Opole.
 20. Dereń B., Wielg T. 2007, Nazwy osobowe. Antroponimy (2). Ludzie kina i teatru, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.91-105, Opole.
 21. Dereń B., Wielg T. 2008, Nazwy własne. Antroponimy (3). Ludzie estrady, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.117-129, Opole.
 22. Dereń B. 2008, Nomina propria jako problem glottodydaktyczny w Podręcznym idiomatykonie polsko-rosyjskim, red. Wojciecha Chlebdy, [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi pod red. A. Ksenicza, P. Stasińskiej, s. 329-337, Zielona Góra.
 23. Dereń B. 2009, O lingworealioznawczej semantyzacji eponimów w procesie glottodydaktycznym, [w:] Dialog kultur V, s.39-47, Usti nad Orlici.
 24. Dereń B., Wielg T. 2009, Nazwy własne. Antroponimy (4). Laureaci nagrody Nobla, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.139-149, Opole.
 25. Dereń B., 2010, Nazwy własne. Antroponimy (5). Ludzie Europy, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.155-163, Opole.
 26. Dereń B., 2011, „Nowe” w leksykografii dwujęzycznej na przykładzie Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego, pod red. Wojciecha Chlebdy, [w:] Dialog kultur VI, Leksikologia s.18-26, Usti nad Orlici.
 27. Dereń B. 2012, Формирование культурной компетенции с использованием Польского-русского идиоматикона под редакцией Войцеха Хлебды, [w:] Cuadernos de Rusistica Espanola, nr 8, s.131-136, Granada, Hiszpania (ISSN1698-322X).
 28. Dereń B. 2013, К вопросу об ономастической деривации в современном русском языке, [w:] Язык как фактор интеграции образовательных систем и культур, Выпуск VIII, с. 3-7, Белгород (ISBN 978-5-9571-0373-0).
 29. Dereń B. 2013, К вопросу о взаимодействии лингвокультур в современных учебных словарях [w:] Диалог культур: Лингвокультурологическая база гуманитарного образования, с. 104-107, Симферополь (ISBN 978-966-366-652-5).
 30. Dereń B. 2013, Роль научных пособий в формировании культурной компетенции, Dialog Kultur VII,Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konferencje, Dodatek, s.31-36.
 31. Dereń B. 2014, Nazwy własne. Antroponimy (6). Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy szczytów i głębin, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s.133-146, Opole.
 32. Dereń B., 2016, Семантическая деривация и процесс декодирования эпонимов, [w:] Русистика и современность, Сборник научных статей, ss. 136-140, Ryga 2016, ISBN 978-9984- 47-107- 5.
 33. Dereń B., 2016, Nazwy własne. Antroponimy (8). Ikony dobra. Ikony zła [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod. red. W. Chlebdy, s. 227-253, Opole, ISBN 978-83- 7395-722- 0.