Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: mrbp@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • praktyczna nauka języka angielskiego (ogólnego lub sprofilowanego biznesowo/turystycznie)
 • sprawności zintegrowane w języku angielskim (ogólnym lub sprofilowanym biznesowo/turystycznie)
 • lektorat języka angielskiego (na specjalnościach niebiznesowych)
 • angielski język biznesu / językowa obsługa biznesu ang.
 • obsługa ruchu turystycznego w języku angielskim
 • praca z tekstem angielskim
 • konwersacje angielskie
 • komunikacja w języku angielskim
 • fonetyka języka angielskiego
 • pisanie w języku angielskim / pisanie w języku angielskim z elementami gramatyki (st. lic.)
 • korespondencja urzędowa w języku angielskim (st. lic.)
 • pisanie akademickie w języku angielskim (st. mgr.)
 • gramatyka opisowa języka angielskiego (fonetyka/fonologia/morfologia/składnia)
 • realioznawstwo angielskie
 • lingworealioznawstwo angielskie
 • badania naukowe/proseminarium magisterskie (językoznawstwo)
 • seminarium magisterskie (językoznawstwo)
 • praktyka zawodowa / praktyka zawodowa w firmie turystycznej (koordynacja praktyk)

Z nauczaniem w szkolnictwie wyższym związany od 1994 roku, kiedy to ukończył pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski) i obronił pracę magisterską z pogranicza praktycznej metodyki nauczania języków obcych i socjolingwistyki pt. „Czynnik komunikatywności we współczesnym nauczaniu języka angielskiego w świetle badań socjolingwistyki”.

Po ukończeniu studiów wyższych podjął pracę dydaktyczną w Studium Języków Obcych w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechnika Opolska), gdzie jego szczególną specjalnością i pasją zarazem stało się nauczanie języka  biznesu oraz języka specjalistycznego, związanego z charakterystyką poszczególnych wydziałów Uczelni.

W październiku 2003r. w ramach otwartego konkursu został mianowany na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego i zatrudniony w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języków Zachodnioeuropejskich. W ww. jednostce do czerwca 2006 r. nauczał przede wszystkim praktycznego języka biznesu na kierunku Język Biznesu oraz Filologia RosyjskaFilologia Rosyjska od Podstaw, a także gramatyki opisowej języka angielskiego (ćw.) na kierunku Język Biznesu.

W październiku 2006 roku obronił rozprawę doktorską (przygotowywaną od poł. 2002 r.) pt. „Wykorzystanie słowników pedagogicznych w nauce języka angielskiego w polskich szkołach ponadgimnazjalnych (badania empiryczne)”. Promotorem tej pracy był prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski (wówczas pracownik naukowy IFA UO), a jej recenzentami – prof. dr hab. Wojciech Chlebda (IFW UO) oraz dr hab. Robert Lew (IFA UAM w Poznaniu). Najważniejsza empiryczna część rozprawy powstała na podstawie szeroko zakrojonej ankietyzacji oraz testu leksykalno-gramatycznego, przeprowadzonych pośród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego pod koniec roku szkolnego 2002 / 2003. Ankietyzacja ta dotyczyła licznych zagadnień pragmatycznej metaleksykografii, a zebrany materiał badawczy okazał się tak obszerny, że jego statystyczna obróbka trwała prawie dwa lata – i to przy zastosowaniu najnowszych technologii cyfrowych i specjalistycznego oprogramowania w postaci bazy danych.

Pod koniec października 2006 roku Rada Wydziału Filologicznego UO przyznała mu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, a od listopada 2006 roku został zatrudniony w IFW UO na stanowisku adiunkta. Od tamtej pory, oprócz nauczanego ww. kanonu przedmiotów praktycznych (obejmującego wszystkie cztery sprawności językowe), wykłada również gramatykę opisową języka angielskiego (w postaci wykładów i konwersatoriów), pisanie akademickie w języku angielskim, korespondencję urzędową w języku angielskim oraz realioznawstwo i lingworealioznawstwo angielskie. Promuje również językoznawcze prace licencjackie i magisterskie pisane wyłącznie w języku angielskim (głównie z zakresu translatologii i leksykografii).

Zainteresowania naukowe i badawcze:

językoznawstwo stosowane; pragmatyczna metaleksykografia (w ramach praktycznej leksykografii); gramatyka opisowa języka angielskiego; translatoryka oraz współczesne teorie i technologie przekładoznawstwa; praktyczna metodyka nauczania języków obcych (glottodydaktyka); socjolingwistyka i psycholingwistyka; socjologia oraz psychologia nauczania; praktyczna (samodzielna) nauka języka rosyjskiego oraz podstaw włoskiego.

Żonaty od września 1999 roku; żona Małgosia, z wykształceniem wyższym (Politechnika Opolska oraz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), zatrudniona w sektorze bankowości (w obsłudze klientów instytucjonalnych); szczęśliwy ojciec dwójki fantastycznych dzieci – córeczki (w wieku przedszkolnym) oraz syna (ucznia szkoły podstawowej).

 1. „Współczesny świat, Europa i Polska a języki i polityka językowa w XXI w.”. 2002.W: Języki Obce w Szkole nr 6/2002 (XII 2002), str. 5-15 (numer specjalny JOwS pt. „Nauczanie dwujęzyczne”). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 2. „Słowniki Pedagogiczne – dlaczego wciąż je ignorujemy i jak to zmienić?”. 2003a. W: Języki Obce w Szkole nr 5/2003 (XI-XII 2003), str. 156-160. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 3. „Nauczanie języków obcych w europejskich systemach edukacyjnych na przełomie II i III tysiąclecia”. 2003b. W: Języki Obce w Szkole nr 6/2003 (XII 2003), str. 85-94 (numer specjalny JOwS pt. „My w Europie”). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 4. „Współczesne słowniki pedagogiczne do nauki języka angielskiego w świetle badań glottodydaktycznych”. 2007. W: Języki Obce w Szkole nr 5/2007 (XI-XII 2007), str. 17-25. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 5. „Trening metaleksykograficzny – praktyczna pomoc dla użytkowników słowników pedagogicznych w procesie glottodydaktycznym”. 2008. W: Języki Obce w Szkole nr 1/2008 (I-II 2008), str. 115-121. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 6. „Najnowsze fakty dotyczące języków świata, języków słowiańskich oraz języka polskiego i angielskiego w świetle klasyfikacji języków świata”. 2012. W: J. Czaplińska, J. Raclavská (red. nauk.), Studia Slavica XVI (2012), str. 275-283. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 7. „Strategie tłumaczeniowe stosowane podczas przekładu nazw własnych na przykładzie wybranych polsko-angielskich artykułów z Wikipedii (analiza jakościowa i ilościowa)”. 2012. W: Języki Obce w Szkole nr 4/2012, str. 42-50. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 8. Heal The World – społeczne zaangażowanie w późniejszej twórczości Michaela Jacksona”. 2013. W: R. Marcinkiewicz (red. nauk.), Unisono w Wielogłosie, t.4: Rock a media (2013), str. 157-167. Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.
 9. „Analiza semantyczno-strukturalna i etymologiczna polskich i angielskich idiomatyzmów zawierających nazwy kolorów”. 2013. W: J. Raclavská, J. Czaplińska (red. nauk.), Studia Slavica XVII/1 (2013), str. 161-171. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravĕ.
 10. „Jak praktycznie nauczać o polskich i angielskich idiomatyzmach – na przykładzie jednostek leksykalnych zawierających nazwy kolorów”. 2014. W: Języki Obce w Szkole nr 1/2014, str. 26-40 (artykuł + tabele). Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 11. „Czy Strange Is This World to jeszcze Dziwny jest ten świat? Przegląd anglojęzycznej twórczości Czesława Niemena”. 2014. W: R. Marcinkiewicz (red. nauk.), Unisono w Wielogłosie, t.5: W stronę typologii i terminologii rocka (2014), str. 146-158. Sosnowiec: Wydawnictwo GAD Records.
 12. „Kluczowe dane dotyczące powszechności nauczania języków obcych w podstawowym i średnim szkolnictwie w krajach zachodniosłowiańskich – stan na rok 2012”. 2014. W: J. Czaplińska, J. Raclavská (red. nauk.), Studia Slavica XVIII/2 (2014), str. 245-260. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 13. „Czy płeć tłumacza może wpływać na wynik tłumaczenia? Empiryczne badanie dwóch różnych polskich tłumaczeń wybranych fragmentów powieści J.R.R. Tolkiena pt. „The Lord Of The Rings” („Władca pierścieni”). 2015. W: K. Hejwowski, A. Kukułka-Wojtasik (red. nauk.), Translatio i Kultura, str. 233-246. Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. „Odpowiedzialność współczesnych tłumaczy za propagowanie przekazu międzykulturowego – na przykładzie tłumaczenia wybranych nazw własnych z języka polskiego na angielski”. 2015. W: B. Jeglińska, K. Kodeniec, A. Krawczyk-Łaskarzewska, J. Nawacka (red. nauk.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom II „Kultura i język”, str. 207-216. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie.
 15. „Porównanie współczesnej amerykańskiej emigracji Polaków oraz kulturowego zaplecza Polonii amerykańskich w świetle najnowszych danych demograficzno-społecznych”. 2015. W: B. Kodzis, M.Giej (red. nauk.), Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język, str. 537-550. Opole – Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
 16. „Analiza porównawcza wybranych frazeologizmów animalistycznych w trzech językach słowiańskich i w dwóch germańskich”. 2016. W: K. Kodeniec, J. Nawacka (red. nauk.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom V „Język przekładu i komunikacji międzykulturowej”, str. 105-119. Olsztyn: Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie.
 17. „Fenomen artystyczny Lany Del Rey – amerykański sen from rags to riches”. 2016. W: R. Marcinkiewicz (red. nauk.), Unisono w Wielogłosie, t.6: Rock na pograniczach (2016), str. xx-yy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (złożony do druku).
 18. „Problematyka ekwiwalencji wybranych frazeologizmów animalistycznych: czy Czesi – tak, jak Polacy – kupują kota w worku, Rosjanie żyją z kimś jak pies z kotem, Anglicy tyrają jak woły, a Niemcy podkładają komuś świnię?”. 2016. W: J. Raclavská, J. Czaplińska (red. nauk.), Studia Slavica XX/1 (2016), str. 95-115. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravĕ.
 19. „Joe Satriani – mistrz, prekursor, wirtuoz, frontman…”. 2017. W: R. Marcinkiewicz (red.), Unisono w Wielogłosie, t.7: Rock w „szaleństwie katalogowania” (2017), str. xx-yy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (złożony do druku).
 20. „Problematyka przekładu jednostek leksykalnych zawierających polskojęzyczne nazwy dań złożonych i określenia narodowościowe (pierogi ruskie, fasolka po bretońsku, ryba po grecku)”. 2017. W: K. Kodeniec, J. Nawacka (red. nauk.), Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, tom X „xx”, str. xx-yy. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie/ Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie (złożony do druku).
 21. „Nowa niewinylowa Chemia (nie?)polskiego rocka”. 2017. W: R. Marcinkiewicz (red.), Unisono w Wielogłosie, t.8: Wokół winylu (2017), str. xx-yy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (złożony do druku).
 22. „Zagadnienia prawidłowości przekładu leksemów typu ‘pierogi ruskie’, ‘barszcz ukraiński’, ‘fasolka po bretońsku’, ‘ryba po grecku’, etc., w obliczu wzrostu międzynarodowej turystyki przyjazdowej do Polski”. 2018. W: J. Czaplińska, J. Raclavská (red. nauk.), Studia Slavica XX/2 (2017), str. xx-yy. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (złożony do druku).

Udział w konferencjach naukowych:

 1. 11.2004 (Opole) – konferencja metodyczna zorganizowana przez Kuratorium Oświaty
  i Wychowania w Opolu we współpracy z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
  w Opolu pt. „Nowa Matura 2005” – odczyt referatu pt. „Praktyczna używalność słowników pedagogicznych przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych podczas nauki języka angielskiego. Wstępne rezultaty badania empirycznego”.
 2. 4-5.02.2005 (Warszawa) – warsztaty metodyczne zorganizowane przez British Council we współpracy z warszawskim Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli pt. „Young Learners Workshop” – odczyt referatu „Teaching Foreign Languages to Young Learners In Poland and Other European Countries” („Nauczanie języków obcych w europejskich systemach edukacyjnych”).
 3. 03.2010 (Kraków) – Szósta ogólnopolska konferencja językoznawcza zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „TERTIUM” pt. „Język trzeciego tysiąclecia” (Tertium VI) – odczyt referatu pt. „Analiza jakościowa i ilościowa strategii tłumaczeniowych zastosowanych podczas przekładu nazw własnych w wybranych polsko-angielskich artykułach z Wikipedii”.
 4. 10.2012 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie. Rock a media” (Unisono IV) – odczyt referatu pt. „Heal The World – społeczne zaangażowanie w późniejszej twórczości Michaela Jacksona”.
 5. 10.2013 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono V) – odczyt referatu pt. „Czy Strange Is This World to jeszcze Dziwny jest ten świat? Przegląd anglojęzycznej twórczości Czesława Niemena”.
 6. 10.2013 (Warszawa) – Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Translatio i Kultura” – odczyt referatu pt. „Czy płeć tłumacza może wpływać na wynik tłumaczenia? Empiryczne badanie dwóch różnych polskich tłumaczeń wybranych fragmentów powieści (Nelly) Harper Lee pt. „To Kill a Mockingbird” („Zabić drozda”).
 7. 04.2014 (Olsztyn) – Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Odpowiedzialność współczesnych tłumaczy za propagowanie przekazu międzykulturowego – na przykładzie tłumaczenia wybranych nazw własnych z języka polskiego na angielski”.
 8. 09.2014 (Opole) – Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego wraz z Instytutem Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Oddziałem Wojewódzkim Stowarzyszenia „Polska-Wschód” w Opolu pod auspicjami Komisji Emigrantologii Słowian Międzynarodowego Komitetu Slawistów pt. „Słowianie na emigracji: literatura – kultura – język” – odczyt referatu pt. „Porównanie współczesnej amerykańskiej emigracji Polaków oraz kulturowego zaplecza Polonii amerykańskich w świetle najnowszych danych demograficzno-społecznych z kraju i ze świata”.
 9. 10.2014 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono VI) – odczyt referatu pt. „Fenomen artystyczny Lany Del Rey – amerykański sen from rags to riches”.
 10. 04.2015 (Olsztyn) – II Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Co myślą Niemcy, mówiąc, że coś jest dla kota/kotów? Co Czesi wyciągają krowie z pyska albo z… zadka? Kiedy Anglicy robią z kogoś małpę? Co dla Czecha i Anglika znaczy zając albo świnia w worku? Gdzie zamiast ‘na kocią łapę’ żyją… ‘na psią książkę’? I kiedy kury w Rosji się śmieją? Analiza porównawcza wybranych frazeologizmów animalistycznych w trzech językach słowiańskich i w dwóch germańskich”.
 11. 10.2015 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono VII) – odczyt referatu pt. „Joe Satriani – mistrz, prekursor, wirtuoz, frontman…”.
 12. 04.2016 (Olsztyn) – III Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedrę Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Między słowami, między światami. Komunikacja międzykulturowa w świecie współczesnej translatologii” – odczyt referatu pt. „Problematyka przekładu jednostek leksykalnych zawierających nazwy polskich dań złożonych i przymiotniki narodowościowe (‘pierogi ruskie’, ‘fasolka po bretońsku’, ‘ryba po grecku’, etc.)
 13. 10.2016 (Tułowice) – Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego pt. „Unisono w Wielogłosie” (Unisono VIII) – odczyt referatu pt. „Nowa niewinylowa Chemia (nie?)polskiego rocka”.