Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail:bchlebda@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia
 • Lingworealioznawstwo rosyjskie
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Realioznawstwo rosyjskie
 • Przygotowanie do pracy w administracji
 • Rosyjski język mediów

Rusycystka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, z Instytutem związana od końca lat 70. Specjalizuje się w zagadnieniach wykorzystywania multimediów w nauczaniu języków obcych, jest współautorką cenionych podręczników i skryptów do nauczania języka rosyjskiego, a także przewodnika po zasobach Runetu. Jest aktywnym członkiem zespołu leksykograficznego Instytutu i jego Pracowni, w której powstaje Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski.

Wykaz wybranych publikacji

Artykuły

 1. Nazwy kobiet z formantem –ша w języku rosyjskim i ich polskie odpowiedniki, ZN WSP Filologia Rosyjska XVI, Opole 1979
 2. O nauczaniu ortografii rosyjskiej na I roku filologii rosyjskiej WSP w Opolu, ZN WSP Dydaktyka XIII, Opole 1980, s. 123.
 3. Żeńskie derywaty z formantem -иха w języku rosyjskim i ich odpowiedniki w języku polskim, ZN WSP Filologia Rosyjska XVII, Opole 1980, s. 5.
 4. Мультимедиа в процессе преподавания русского языка (w:) Rossica Olomucensia XL (za rok 2001) 2. cz., Olomouc 2002, s. 437-442  (współautor: I. Danecka).
 5. Пособие нового поколения для студентов-русистов (с мультимедийным приложением), (współautor: I. Danecka )  [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa 2002,  s.93-97.
 6. Учим русский язык, обучаем русскому языку с помощью компьютера (współautor: I. Danecka) [w:] Русское слово в мировой культуре. Материалы Х Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г. Пленарные заседания: сборник докладов. В 2-х т., t.II s.100-107.
 7. Компьютерные технологии в обучении русскому языку польских студентов [w:] IV Славистические чтения памяти профессора П.А. Дмитриева и профессора Г.И. Сафронова: Материалы международной научной конференции. 12-14 сентября 2002 года. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003, s. 127-128.
 8. Прогулки по Рунету, или почему имеет смысл пользоваться русскоязычным Интернетом [w:] Studia i szkice slawistyczne. Dialog w literaturach i językach słowiańskich. T. 2 Językoznawstwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 197-205.
 9. Новое в обучении русскому языку как иностранному на примере дидактического комплекса «Кл@ссно!» (для польских гимназистов) (współautor: Irena Danecka) [w:] Международное образование: итоги и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 50-летнему юбилею Центра международного образования МГУ им. М.В. Ломоносова. Moskwa 2004, tom I, str. 309-315.
 10. Пространство Рунета как новый лингводидактический жанр (из опыта преподавания русского языка в Опольском университете) [w:] Методика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением технологии диалога культур. Томск 2004, с. 97-104.
 11. Составляющие культурологического комментария в процессе преподавания русского языка в польскоязычной аудитории (мультимедийный аспект) (współautor: Irena Danecka) [w:] Rossica Olomucensia XLII , 2 ćast, Olomouc 2004, s. 403-409.
 12. Легко учиться по современному учебнику (презентация дидактического комплекса Кл@ссно! для польских гимназистов), (współautor: Irena Danecka) [w:] Материалы Международной научно-практической конференции специалистов-филологов и преподавателей русистов по проблемам функционирования, преподавания и продвижения русского языка за рубежом 11-13 декабря 2007 г., Москва 2007, str. 768-780.
 13. Rosyjskie zasoby internetowe a proces ustalania i weryfikacji translatów, [w:] Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, red. W. Chlebda. Opole 2010, str. 37-46.
 14. Czy potrzebny jest podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie A1 [w:] VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna. Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty. Ustroń 2011, wersja elektroniczna, ISBN 978-83-922213-5-7.
 15. Рунет – языковой ассистент в поиске зквивалентных соответствий [w:] Rossica Olomucensia L, Ołomuniec 2011, s. 587-590.
 16. Wszystkim potrzebna jest litera Ё, czyli uwagi wykładowców języka rosyjskiego jako obcego (współautor: Irena Danecka) [w:] Studia Rossica Posnaniensia, zeszyt XXXVIII, Poznań 2013, str. 33-40.
 17. Wypowiedzenia sprzyjające nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktu w słowniku przekładowym [w:] Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka. Materiały pokonferencyjne Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego, Ołomuniec 2014, s. 150-154.

Podręczniki, książki pomocnicze

 1. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik dla początkujących (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 80 s.
 2. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 63 s.
 3. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Książka dla nauczyciela (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 67 s.
 4. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 80 s.
 5. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 63 s.
 6. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Książka dla nauczyciela (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 80 s.
 7. Кл@ссно! 3 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006, 80 s.
 8. Кл@ссно! 3 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006, 64 s.
 9. Komputer i jego użytkowanie, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z.1, red. W. Chlebda, Opole 2006,  s. 30-36.
 10. Skrypt dla studentów I roku filologii rosyjskiej (współautorzy: Irena Danecka, Tamara Milutina) 2007, Opole, 256 s.
 11. Napisy miejskie (1), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 83-89.
 12. Medycyna (współautor Irena Danecka), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3, red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 71-102.
 13. Napisy miejskie (2), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3, red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 111-116.
 14. Rozmowy nasze codzienne (1), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 173-179.
 15. Prawo na co dzień (współautor Irena Danecka), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 153-172.
 16.  Europejski dialog wiar i postaw, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 61-81.
 17. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, (współautor: Irena Danecka) 2010, Opole, 253 s.
 18. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, (współautor: Irena Danecka) 2011, Opole, 217 s.
 19. Orientujemy się w terenie, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 6, red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 109-122.
 20. Всё просто! 1. Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami. (współautor: Irena Danecka). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 156 s.
 21. Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego” (z.1-5) pod red. Wojciecha Chlebdy, Opole 2014, 754 s.
 22. Всё просто! 1. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego (współautor: Irena Danecka) (podręcznik zmodyfikowany zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 92 s.
 23. Всё просто! 1. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego (współautor: Irena Danecka). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 64 s.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close