Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail:bchlebda@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia
 • Lingworealioznawstwo rosyjskie
 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • Realioznawstwo rosyjskie
 • Przygotowanie do pracy w administracji
 • Rosyjski język mediów

Rusycystka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, z Instytutem związana od końca lat 70. Specjalizuje się w zagadnieniach wykorzystywania multimediów w nauczaniu języków obcych, jest współautorką cenionych podręczników i skryptów do nauczania języka rosyjskiego, a także przewodnika po zasobach Runetu. Jest aktywnym członkiem zespołu leksykograficznego Instytutu i jego Pracowni, w której powstaje Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski.

Wykaz wybranych publikacji

Artykuły

 1. Nazwy kobiet z formantem –ша w języku rosyjskim i ich polskie odpowiedniki, ZN WSP Filologia Rosyjska XVI, Opole 1979
 2. O nauczaniu ortografii rosyjskiej na I roku filologii rosyjskiej WSP w Opolu, ZN WSP Dydaktyka XIII, Opole 1980, s. 123.
 3. Żeńskie derywaty z formantem -иха w języku rosyjskim i ich odpowiedniki w języku polskim, ZN WSP Filologia Rosyjska XVII, Opole 1980, s. 5.
 4. Мультимедиа в процессе преподавания русского языка (w:) Rossica Olomucensia XL (za rok 2001) 2. cz., Olomouc 2002, s. 437-442  (współautor: I. Danecka).
 5. Пособие нового поколения для студентов-русистов (с мультимедийным приложением), (współautor: I. Danecka )  [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa 2002,  s.93-97.
 6. Учим русский язык, обучаем русскому языку с помощью компьютера (współautor: I. Danecka) [w:] Русское слово в мировой культуре. Материалы Х Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г. Пленарные заседания: сборник докладов. В 2-х т., t.II s.100-107.
 7. Компьютерные технологии в обучении русскому языку польских студентов [w:] IV Славистические чтения памяти профессора П.А. Дмитриева и профессора Г.И. Сафронова: Материалы международной научной конференции. 12-14 сентября 2002 года. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003, s. 127-128.
 8. Прогулки по Рунету, или почему имеет смысл пользоваться русскоязычным Интернетом [w:] Studia i szkice slawistyczne. Dialog w literaturach i językach słowiańskich. T. 2 Językoznawstwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 197-205.
 9. Новое в обучении русскому языку как иностранному на примере дидактического комплекса «Кл@ссно!» (для польских гимназистов) (współautor: Irena Danecka) [w:] Международное образование: итоги и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 50-летнему юбилею Центра международного образования МГУ им. М.В. Ломоносова. Moskwa 2004, tom I, str. 309-315.
 10. Пространство Рунета как новый лингводидактический жанр (из опыта преподавания русского языка в Опольском университете) [w:] Методика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением технологии диалога культур. Томск 2004, с. 97-104.
 11. Составляющие культурологического комментария в процессе преподавания русского языка в польскоязычной аудитории (мультимедийный аспект) (współautor: Irena Danecka) [w:] Rossica Olomucensia XLII , 2 ćast, Olomouc 2004, s. 403-409.
 12. Легко учиться по современному учебнику (презентация дидактического комплекса Кл@ссно! для польских гимназистов), (współautor: Irena Danecka) [w:] Материалы Международной научно-практической конференции специалистов-филологов и преподавателей русистов по проблемам функционирования, преподавания и продвижения русского языка за рубежом 11-13 декабря 2007 г., Москва 2007, str. 768-780.
 13. Rosyjskie zasoby internetowe a proces ustalania i weryfikacji translatów, [w:] Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, red. W. Chlebda. Opole 2010, str. 37-46.
 14. Czy potrzebny jest podręcznik do nauki języka rosyjskiego na poziomie A1 [w:] VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna. Kompetencja językowa – drogi, cele, aspekty. Ustroń 2011, wersja elektroniczna, ISBN 978-83-922213-5-7.
 15. Рунет – языковой ассистент в поиске зквивалентных соответствий [w:] Rossica Olomucensia L, Ołomuniec 2011, s. 587-590.
 16. Wszystkim potrzebna jest litera Ё, czyli uwagi wykładowców języka rosyjskiego jako obcego (współautor: Irena Danecka) [w:] Studia Rossica Posnaniensia, zeszyt XXXVIII, Poznań 2013, str. 33-40.
 17. Wypowiedzenia sprzyjające nawiązywaniu i podtrzymaniu kontaktu w słowniku przekładowym [w:] Porównawczy aspekt leksykografii – teoria i praktyka. Materiały pokonferencyjne Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Czesko-polskiego Centrum Leksykograficznego, Ołomuniec 2014, s. 150-154.

Podręczniki, książki pomocnicze

 1. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik dla początkujących (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 80 s.
 2. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 63 s.
 3. Кл@ссно! 1 Język rosyjski dla gimnazjum. Książka dla nauczyciela (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2004, 67 s.
 4. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 80 s.
 5. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 63 s.
 6. Кл@ссно! 2 Język rosyjski dla gimnazjum. Książka dla nauczyciela (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2005, 80 s.
 7. Кл@ссно! 3 Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006, 80 s.
 8. Кл@ссно! 3 Język rosyjski dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń (współautor: Irena Danecka) Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2006, 64 s.
 9. Komputer i jego użytkowanie, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z.1, red. W. Chlebda, Opole 2006,  s. 30-36.
 10. Skrypt dla studentów I roku filologii rosyjskiej (współautorzy: Irena Danecka, Tamara Milutina) 2007, Opole, 256 s.
 11. Napisy miejskie (1), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 2, red. W. Chlebda, Opole 2007, s. 83-89.
 12. Medycyna (współautor Irena Danecka), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3, red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 71-102.
 13. Napisy miejskie (2), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3, red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 111-116.
 14. Rozmowy nasze codzienne (1), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 173-179.
 15. Prawo na co dzień (współautor Irena Danecka), [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4, red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 153-172.
 16.  Europejski dialog wiar i postaw, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5, red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 61-81.
 17. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, (współautor: Irena Danecka) 2010, Opole, 253 s.
 18. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, (współautor: Irena Danecka) 2011, Opole, 217 s.
 19. Orientujemy się w terenie, [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 6, red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 109-122.
 20. Всё просто! 1. Język rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik z ćwiczeniami. (współautor: Irena Danecka). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 156 s.
 21. Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego” (z.1-5) pod red. Wojciecha Chlebdy, Opole 2014, 754 s.
 22. Всё просто! 1. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego (współautor: Irena Danecka) (podręcznik zmodyfikowany zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014 r). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 92 s.
 23. Всё просто! 1. Materiały ćwiczeniowe do nauki języka rosyjskiego (współautor: Irena Danecka). Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2014, 64 s.