Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

e-mail: amodelska@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • Literatura powszechna,
 • Podstawy przekładu,
 • Technologie informacyjne,
 • Praktyczna nauka języka serbskiego,
 • Wprowadzenie do myśli feministycznej,
 • Wybrane zagadnienia z literatury serbskiej.

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością serbską i chorwacką w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską pt. Wątki erotyczne w poezji Pokolenia 56 (Halina Poświatowska, Stanisław Grochowiak, Małgorzata Hillar) napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Kornhausera, który był także jej promotorem w przewodzie doktorskim. Rozprawę doktorską pt. Dialogowy charakter świata przedstawionego w twórczości Mešy Selimovicia obroniła na Wydziale Filologicznym UO w 2007 roku.
W Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej (do 2014 r. Katedra Slawistyki) pracuje od 2000 roku, od 2008 roku na stanowisku adiunkta.

Wykaz publikacji

Monografia:

 1. „Niełatwo być człowiekiem”. O twórczości Mešy Selimovicia, Opole 2011.

Artykuły:

 1. Kobiece doświadczenie traumy wojennej w powieści Jasminy Musabegović „Skretnice”, (w:) Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, red. A. Buras-Marciniak, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-249-2.12
 2. Portrety sefardyjskich kobiet na tle historii w powieści Gordany Kuić „Zapach deszczu na Bałkanach”, (w:) Kategorie kultury. 1. Czas, Kielce 2015, s. 299-308.
 3. Twórczość literacka Nafiji Sarajlić (1893–1970) jako próba naruszenia tradycyjnego modelu literatury bośniackiej, „Studia Slavica” 2015, t. XIX/2, s. 259-268.
 4. Portret matki w utworze Jasny Šamić „Carstvo sjenki”, „Studia Slavica” 2014, t. XVIII/2, s. 39-50.
 5.  „Kao da me nema” Slavenki Drakulić, czyli co wojna w Bośni znaczyła dla kobiet?, (w:) Literatura jako vyzva a apel, Opava 2014, ed. O. Mainx, Slezská  univerzita v Opavĕ, Opava 2014, s. 193-204.
 6.  „Smrt u muzeju moderne umjetnosti” Almy Lazarevskiej jako przykład ženskog ratnog pisma w literaturze bośniackiej, „Studia Slavica” 2013, XVII/2, s. 77-88.
 7. Nowatorstwo prozy fabularnej Mešy Selimovicia na tle literatury bośniackiej, (w:) Sarajevski filološki susreti I: zbornik radova (knj. II), Sarajevo 2012.
 8. Pomiędzy jawą a snem…Motyw piękna i przemocy w „Krystalicznej sieci” Mirko Kovača, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10. Sen, pod red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, “Slavica Wratislaviensia” 2012, CLV, s. 69-78.
 9. Literackie obrazy Bośni w świetle teorii postkolonialnej, „Serbian Studies Research” 2011, Vol. 2, No. 1, 165-176.
 10. Poszukiwanie tożsamości w powieści Sašy Stanišicia pt. „Jak żołnierz gramofon reperował”, „Studia Slavica” 2010, s. 55-62.
 11. Erotyki filozoficzne. O wierszach miłosnych Stanisława Grochowiaka, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 1, s. 71-84.
 12. Bośniacka sevdalinka jako przykład symbiozy elementów słowiańskich i niesłowiańskich. Rekonesans, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język. Literatura. Kultura” 2010, nr 7, 225-232.
 13. Meša Selimović jako krytyk literacki, „Pamiętnik Słowiański” 2007, t. 57, z.2, s.83-103.
 14. Sarajewo, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, redakcja naukowa Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel, Opole 2005, s.177-188.
 15. Problem wolności i zniewolenia w powieściach Mešy Selimovicia „Derwisz i śmierć” oraz „Twierdza”, „Slavica Wratislaviensia” 2004, s.101-108.
 16. Pierwsze powieści Mešy Selimovicia: „Tišine” oraz „Magla i mjesečina”, „Studia Slavica” 2004, s.135-146.
 17. Miłość jako światopogląd. O poezji Małgorzaty Hillar, „Kresy” 2004, nr 57-58, s.222-228.
 18. Wczesna twórczość Mešy Selimovicia, „Studia Slavica” 2003, s. 69-80.
 19. Autobiograf Meša Selimović, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t. 52, z.2, s.89-98.

Recenzje:

 1. Rec.: B. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, „Pamiętnik Słowiański” 2007, t.LVII, z.2, s.151-154.
 2. Rec.: Polacy w Bośni – Polacy o Bośni. Przewodnik bibliograficzny z komentarzami, opracowali Krzysztof Wrocławski – redakcja naukowa, Magdalena Bogusławska, Norbert Różycki, Warszawa 2003, „Pamiętnik Słowiański” 2005, t.LV, z.1, s.85-89.
 3. Rec.: M. Filipek, Literatura serbska w Polsce międzywojennej, Wrocław 2003, „Pamiętnik Słowiański” 2004, t.LIV, z.1, s.128-132.
 4. Rec.: J. Dziuba, Chorwacka psychodrama. Dramaturgia pokolenia „Prologu” 1968-1995, Gdańsk 2000, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t.LII, z.1, s.74-77.
 5. Rec.: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. naukowa Władysław Lubaś i Mieczysław Balowski, Opole 2000, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t.LII, z.2, s.7

Redakcja:

 1. Kultura bez cenzury (?). Materiały z konferencji naukowej II Symposium Opoliensis, pod red. Joanny Czaplińskiej i Anny Modelskiej-Kwaśniowskiej, Opole 2010.