[zdjęcie: Sylwester Koral]

Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej

e-mail: amodelska@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

  • Literatura powszechna,
  • Dialog międzykulturowy,
  • Kultura wypowiedzi w języku polskim,
  • Praktyczna nauka języka polskiego,
  • Kreatywne myślenie w edukacji uniwersyteckiej,
  • Podstawy przekładu,
  • Technologie informacyjne,
  • Praktyczna nauka języka serbskiego,
  • Wprowadzenie do myśli feministycznej,
  • Wybrane zagadnienia z literatury serbskiej.

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością serbską i chorwacką w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską pt. Wątki erotyczne w poezji Pokolenia 56 (Halina Poświatowska, Stanisław Grochowiak, Małgorzata Hillar) napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Kornhausera, który był także jej promotorem w przewodzie doktorskim. Rozprawę doktorską pt. Dialogowy charakter świata przedstawionego w twórczości Mešy Selimovicia obroniła na Wydziale Filologicznym UO w 2007 roku.
W Zakładzie Slawistyki Zachodniej i Południowej (wcześniej Katedra Slawistyki, potem Katedra Slawistyki Zachodniej i Południowej) pracuje od 2000 roku, od 2008 roku na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania pozanaukowe, hobby: teatr, film, różne formy aktywnego wypoczynku: wędrówki po górach, jazda na rowerze, spacery po lesie.

PUBLIKACJE

Monografia:

1. „Niełatwo być człowiekiem”. O twórczości Mešy Selimovicia, Opole 2011.

Artykuły:

1. Ruch kobiecy w Bośni i Hercegowinie po Dayton oraz jego wpływ na pisarstwo kobiet, (w:) Krajobraz po transformacji. T. 1 / Zieliński Bogusław ( red. ), Filologia Słowiańska, nr 42, 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-3341-1, ss. 199-213
2. O materinstvu na drugi način – prećutane strane materinstva u romanu “Optužena” Slavenke Drakulić, (w:) Srpski ǰezik, kn̂iževnost, umetnost. Zbornik radova sa XI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kraguǰevcu (28–29. X 2016). Knj. 2, Tišina / Bošković Dragan, Nikolić Časlav ( red. ), 2017, Filološko-umetnički fakultet, ISBN 978-86-80796-08-6, ss. 435-443
3. Przeciw mitom – o mrocznych stronach macierzyństwa w powieści Slavenki Drakulić – “Optužena”, (w:) „Studia et Documenta Slavica”, Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, nr 3, 2017, ss. 43-56, DOI:10.25167/SetDS/2017/3/4
4. Czy starość ma płeć, czyli obraz zmierzchu życia w utworze Mešy Selimovicia “Ostrvo”, w: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia, Uniwersytet Wrocławski, vol. 163, nr 3729, 2016, ss. 727-736, DOI:10.19195/0137-1150.163.61
5. Kobiece doświadczenie traumy wojennej w powieści Jasminy Musabegović „Skretnice”, (w:) Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, red. A. Buras-Marciniak, Łódź 2016, http://dx.doi.org/10.18778/8088-249-2.12
6. Portrety sefardyjskich kobiet na tle historii w powieści Gordany Kuić „Zapach deszczu na Bałkanach”, (w:) Kategorie kultury. 1. Czas, Kielce 2015, s. 299-308.
7. Twórczość literacka Nafiji Sarajlić (1893–1970) jako próba naruszenia tradycyjnego modelu literatury bośniackiej, „Studia Slavica” 2015, t. XIX/2, s. 259-268.
8. Portret matki w utworze Jasny Šamić „Carstvo sjenki”, „Studia Slavica” 2014, t. XVIII/2, s. 39-50.
9. „Kao da me nema” Slavenki Drakulić, czyli co wojna w Bośni znaczyła dla kobiet?, (w:) Literatura jako vyzva a apel, Opava 2014, ed. O. Mainx, Slezská univerzita v Opavĕ, Opava 2014, s. 193-204.
10. „Smrt u muzeju moderne umjetnosti” Almy Lazarevskiej jako przykład ženskog ratnog pisma w literaturze bośniackiej, „Studia Slavica” 2013, XVII/2, s. 77-88.
11. Nowatorstwo prozy fabularnej Mešy Selimovicia na tle literatury bośniackiej, (w:) Sarajevski filološki susreti I: zbornik radova (knj. II), Sarajevo 2012.
12. Pomiędzy jawą a snem…Motyw piękna i przemocy w „Krystalicznej sieci” Mirko Kovača, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10. Sen, pod red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, “Slavica Wratislaviensia” 2012, CLV, s. 69-78.
13. Literackie obrazy Bośni w świetle teorii postkolonialnej, „Serbian Studies Research” 2011, Vol. 2, No. 1, 165-176.
14. Poszukiwanie tożsamości w powieści Sašy Stanišicia pt. „Jak żołnierz gramofon reperował”, „Studia Slavica” 2010, s. 55-62.
15. Erotyki filozoficzne. O wierszach miłosnych Stanisława Grochowiaka, „Kwartalnik Opolski” 2010, nr 1, s. 71-84.
16. Bośniacka sevdalinka jako przykład symbiozy elementów słowiańskich i niesłowiańskich. Rekonesans, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język. Literatura. Kultura” 2010, nr 7, 225-232.
17. Meša Selimović jako krytyk literacki, „Pamiętnik Słowiański” 2007, t. 57, z.2, s.83-103.
18. Sarajewo, [w:] Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, redakcja naukowa Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Irena Jokiel, Opole 2005, s.177-188.
19. Problem wolności i zniewolenia w powieściach Mešy Selimovicia „Derwisz i śmierć” oraz „Twierdza”, „Slavica Wratislaviensia” 2004, s.101-108.
20. Pierwsze powieści Mešy Selimovicia: „Tišine” oraz „Magla i mjesečina”, „Studia Slavica” 2004, s.135-146.
21. Miłość jako światopogląd. O poezji Małgorzaty Hillar, „Kresy” 2004, nr 57-58, s.222-228.
22. Wczesna twórczość Mešy Selimovicia, „Studia Slavica” 2003, s. 69-80.
23. Autobiograf Meša Selimović, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t. 52, z.2, s.89-98.

Recenzje:

1. Re.: A. Jawoszek, Boszniacy. Literackie narracje tożsamościowe po 1992 roku, Wydawnictwo Nauka i Innowacja, Poznań 2014, 283 ss, w: „Studia i Szkice Slawistyczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, vol. 13, 2016, ss. 249-254
2. Rec.: B. Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, „Pamiętnik Słowiański” 2007, t.LVII, z.2, s.151-154.
3. Rec.: Polacy w Bośni – Polacy o Bośni. Przewodnik bibliograficzny z komentarzami, opracowali Krzysztof Wrocławski – redakcja naukowa, Magdalena Bogusławska, Norbert Różycki, Warszawa 2003, „Pamiętnik Słowiański” 2005, t.LV, z.1, s.85-89.
4. Rec.: M. Filipek, Literatura serbska w Polsce międzywojennej, Wrocław 2003, „Pamiętnik Słowiański” 2004, t.LIV, z.1, s.128-132.
5. Rec.: J. Dziuba, Chorwacka psychodrama. Dramaturgia pokolenia „Prologu” 1968-1995, Gdańsk 2000, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t.LII, z.1, s.74-77.
6. Rec.: Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi, red. naukowa Władysław Lubaś i Mieczysław Balowski, Opole 2000, „Pamiętnik Słowiański” 2002, t.LII, z.2, s.7

Redakcja:

1. Kultura bez cenzury (?). Materiały z konferencji naukowej II Symposium Opoliensis, pod red. Joanny Czaplińskiej i Anny Modelskiej-Kwaśniowskiej, Opole 2010.