Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki

e-mail:austrzycka@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • język ukraiński
 • wybrane zagadnienia z literatury ukraińskiej
 • geografia turystyczna Ukrainy
 • realioznawstwo ukraińskie
 • język staro-cerkiewno-słowiański
 • technologie informacyjne
 • przygotowanie do pracy w administracji

 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ukończone studia – filologia ukraińska) w 2001 r. Absolwentka i stypendystka w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie w latach 2001-2005. Staż naukowy odbyła w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie w 2002 r. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa ukrainistycznego zdobyła w 2006 r. (rozprawa pt. Środki stylizacji językowej w wybranych ukraińskich powieściach historycznych XX wieku. Promotor pracy: prof. dr hab. Michał Łesiów UMCS). Od 2006 roku adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Ukrainistyki w Instytucie Slawistyki UO.

Jest członkiem:

 • Komisji Językoznawczej PAN, Oddział w Katowicach,
 • Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Oddział w Opolu,
 • Grupy Logiki, Języka i Informacji (GLLI) przy Uniwersytecie Opolskim,
 • Stowarzyszenia Towarzystwo Polonia-Kresy, Oddział Opole
 • Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Opole,
 • Koła Tarnopolan w Opolu,
 • Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Oddział w Krakowie

Zainteresowania naukowe związane są z językoznawstwem ukraińskim, a przede wszystkim: stylizacją językową, dialektologią, socjolingwistyką, historią języków słowiańskich oraz technologiami informacyjnymi.

Obecnie w swej pracy naukowej skupia się na przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej pt. Językowy obraz Polaków przesiedlonych z Kresów Wschodnich na tereny Śląska Opolskiego

Wykaz publikacji

Książki pod redakcją

 1.  Kresowianie piszą wierszem…, Róża Baranowska, tom 1, pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2017, ss. 89, ISBN 978-83-7342-577-4.

Artykuły:

 1. Polskie elementy w archaizacji powieści historycznej Romana Fedoriwa: „Otczyj switylnyk”, [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, pod red. D. Buczki i M. Łesiowa, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL, s. 101-106.
 2. Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, 1/2002, Lublin 2003, Wydawnictwo UMCS, s. 33-37.
 3. Stylizacja językowa na materiale utworów „Mecz Areja” Iwana Biłyka i „Ja, Bohdan” Pawła Zahrebelnego, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, 2/2003, Lublin 2004, Wydawnictwo UMCS, s. 42-46.
 4. Archaizmy jako środki stylizacji językowej w ukraińskich powieściach historycznych XX wieku (na materiale powieści Juliana Opilskiego Іду на вас, Bohdana Łepkiego Мотря i Andrija Czajkowskiego У чужому гнізді), [w:] Studia Slavica XI, Slovanské Studie XI, Ostravská univerzita v Ostravĕ: Ostrava 2007, s. 137-144.
 5. Wprowadzenie do zagadnienia: język Galicji Wschodniej i jego wpływ na formowanie się literackiego języka ukraińskiego [w:] Studia i szkice slawistyczne IX, red. B. Kodzis, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 133-138.
 6. Архаїчні антропоніми в історичному романі Романа Федоріва Отчий світильник [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 365-371.
 7. Przykłady zapożyczeń z języka polskiego w wybranych ukraińskich powieściach historycznych pisarzy galicyjskich [w:] Acta Polono-Ruthenica XIII, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008, s. 427-435.
 8. Motywacje do nauki języka ukraińskiego studentów filologii rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. V, Lublin 2010, s. 243-250.
 9. Wpływ uczenia się języka ukraińskiego na postrzeganie Ukrainy i Ukraińców, [w:] Słowo i tekst. T.3: Mentalność etniczna i kulturowa, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011, s. 155-163.
 10. Ukraina i Ukraińcy w percepcji słuchaczy studiów podyplomowych w ramach Europejskiej Katedry Jeana Monnet na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, [w:] Pojednanie w Europie zadaniem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, red. S. Rabiej, seria: Ekumenizm i Integracja nr 24, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 101-110.
 11. Typologizacja i opis ukraińskich historyzmów językowych jako tradycyjnych apelatywów (na materiale wybranych powieści historycznych), [w:] Epoka a literatura i języki w Słowiańszczyźnie Wschodniej, Zielona Góra 2013, s. 333-340.
 12. Роман „Отчий світильник” Романа Федоріва, як джерело знання архаїчної лексики. Типологізація архаїзмів [в:] Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, Серія «Філологічні науки» №25 (274), Луцьк 2013, c. 72-77.
 13. Функції та приклади прислів’їв, приказок й пісень як зразків народної поезії в історичному романі “Отчий світильник” Романа Федоріва [w:] Annales UMCS, sec. FF Philologiae, vol. XXXI, Lublin 2013, с. 69-78.
 14. Роль релігійних зворотів у мовній комунікації (на прикладі вибраних українських історичних романів), [w:] Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, Випуск 29, Збірник наукових праць, Національний авіаційний університет, Київ 2014, с. 220-230.
 15. Rola Internetu w nauce języków obcych na podstawie badania studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego, [w:] Język Kultura Komunikacja, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, vol. IX, red. Sz. Wach, Wrocław 2016, s. 153-166.
 16. Wspieranie nauczania języków mniejszości na przykładzie szkółki piłkarskiej z językiem niemieckim w Chrząstowicach na Opolszczyźnie, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, tom I, red. Ż. Sładkiewicz i K. Wądołowska-Lesner, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016, s. 292-302.
 17. W poszukiwaniu definicji szczęścia – szczęście w percepcji przedszkolaków, [w:] Małe przyjemności: katalog słowiański, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović, Kraków 2016, s. 35-47.

Teksty oddane do druku

 1. Możliwości i ograniczenia kształcenia uniwersyteckiego w zakresie języków obcych: na podstawie badań w grupie studentów, Roczniki Humanistyczne, Towarzystwo Naukowe KUL
 2. Ukraińska dialektyzacja językowa – przykłady i funkcja w literaturze, Uniwersytet Śląski
 3. Problemy podejścia metodologicznego do badania językowego osób sędziwych: badanie pierwszego pokolenia przesiedleńców z Kresów Wschodnich, Slavia Orientalis.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close