Na zdjęciu dr Anna Krzywicka-Ustrzycka

Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki

e-mail:austrzycka@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

 • język ukraiński
 • wybrane zagadnienia z literatury ukraińskiej
 • historia i realioznawstwo ukraińskie
 • historia języka z scs
 • technologia informacyjna
 • przygotowanie do pracy w administracji
 • obsługa informatyczna w turystyce

 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ukończone studia – filologia ukraińska) w 2001 r. oraz absolwentka i stypendystka w Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie w latach 2001-2005. Staż naukowy odbyła w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie w 2002 r. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa ukrainistycznego zdobyła w 2006 r. (rozprawa pt. Środki stylizacji językowej w wybranych ukraińskich powieściach historycznych XX wieku. Promotor pracy: prof. dr hab. Michał Łesiów UMCS). Od 2006 roku adiunkt w Zakładzie Białorutenistyki i Ukrainistyki w Instytucie Slawistyki UO.

Jest członkiem:

 • Komisji Językoznawczej PAN, Oddział w Katowicach,
 • Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Oddział w Krakowie,
 • Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Oddział w Opolu,
 • Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 • Grupy Logiki, Języka i Informacji (GLLI) przy Uniwersytecie Opolskim,
 • Stowarzyszenia Towarzystwo Polonia-Kresy, Oddział Opole
 • Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Opole,
 • Koła Tarnopolan w Opolu,
 • Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Oddział Opole

Główne zainteresowania naukowe związane są z językoznawstwem, kulturą i realioznawstwem ukraińskim (stylizacją językową, dialektologią, socjolingwistyką, historią języków słowiańskich); badaniem kultury, języka i twórczości osób przesiedlonych z Kresów Południowo-Wschodnich na tereny Śląska Opolskiego oraz technologiami informacyjnymi.

Wykaz publikacji

Książki pod redakcją:

 1. Kresowianie piszą wierszem…, tom 1: Róża Baranowska, pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2017,  89 s., ISBN 978-83-7342-577-4. Kresowianie piszą wierszem… tom 1 Róża Baranowska pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej Opole 2017
 2. Kresowianie piszą wierszem…, tom 2: Twórczość Róży Baranowskiej, pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2017,  67 s., ISBN 978-83-7342-581-1. Kresowianie piszą wierszem… tom 2 Twórczość Róży Baranowskiej pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej Opole 2017
 3. Kresowianie piszą wierszem…, tom 3: Wiersze Kazimierza Wasilewskiego, pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2017,  150 s., ISBN 978-83-63554-07-1. Kresowianie piszą wierszem… tom 3 Wiersze Kazimierza Wasilewskiego pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej Opole 2017
 4. Kresowianie piszą wierszem…, tom 4: Poematy Kazimierza Wasilewskiego, pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2018,  145 s., ISBN 978-83-63554-08-8. Kresowianie piszą wierszem…, tom 4, Poematy Kazimierza Wasilewskiego, pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, Opole 2018
 5. Kresowianie piszą wierszem…, tom 5: Tom zbiorowy – przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego, pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2018,  217 s., ISBN 978-83-63554-10-1. Kresowianie piszą wierszem…, tom 5, Tom zbiorowy – przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego, pod red. Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, Opole 2018

Artykuły:

 1. Polskie elementy w archaizacji powieści historycznej Romana Fedoriwa: „Otczyj switylnyk”, [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, pod red. D. Buczki i M. Łesiowa, Lublin 2003, Wydawnictwo KUL, s. 101-106.
 2. Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, 1/2002, Lublin 2003, Wydawnictwo UMCS, s. 33-37.
 3. Stylizacja językowa na materiale utworów „Mecz Areja” Iwana Biłyka i „Ja, Bohdan” Pawła Zahrebelnego, [w:] Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, 2/2003, Lublin 2004, Wydawnictwo UMCS, s. 42-46.
 4. Archaizmy jako środki stylizacji językowej w ukraińskich powieściach historycznych XX wieku (na materiale powieści Juliana Opilskiego Іду на вас, Bohdana Łepkiego Мотря i Andrija Czajkowskiego У чужому гнізді), [w:] Studia Slavica XI, Slovanské Studie XI, Ostravská univerzita v Ostravĕ: Ostrava 2007, s. 137-144.
 5. Wprowadzenie do zagadnienia: język Galicji Wschodniej i jego wpływ na formowanie się literackiego języka ukraińskiego [w:] Studia i szkice slawistyczne IX, red. B. Kodzis, wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 133-138.
 6. Архаїчні антропоніми в історичному романі Романа Федоріва Отчий світильник [w:] Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, red. A. Ksenicz, P. Stasińska, wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 365-371.
 7. Przykłady zapożyczeń z języka polskiego w wybranych ukraińskich powieściach historycznych pisarzy galicyjskich [w:] Acta Polono-Ruthenica XIII, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008, s. 427-435.
 8. Motywacje do nauki języka ukraińskiego studentów filologii rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego, [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin, vol. V, Lublin 2010, s. 243-250.
 9. Wpływ uczenia się języka ukraińskiego na postrzeganie Ukrainy i Ukraińców, [w:] Słowo i tekst. T.3: Mentalność etniczna i kulturowa, Uniwersytet Śląski, Katowice 2011, s. 155-163.
 10. Ukraina i Ukraińcy w percepcji słuchaczy studiów podyplomowych w ramach Europejskiej Katedry Jeana Monnet na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, [w:] Pojednanie w Europie zadaniem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, red. S. Rabiej, seria: Ekumenizm i Integracja nr 24, Uniwersytet Opolski, Opole 2012, s. 101-110.
 11. Typologizacja i opis ukraińskich historyzmów językowych jako tradycyjnych apelatywów (na materiale wybranych powieści historycznych), [w:] Epoka a literatura i języki w Słowiańszczyźnie Wschodniej, Zielona Góra 2013, s. 333-340.
 12. Роман „Отчий світильник” Романа Федоріва, як джерело знання архаїчної лексики. Типологізація архаїзмів [в:] Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, Серія «Філологічні науки» №25 (274), Луцьк 2013, c. 72-77.
 13. Функції та приклади прислів’їв, приказок й пісень як зразків народної поезії в історичному романі “Отчий світильник” Романа Федоріва [w:] Annales UMCS, sec. FF Philologiae, vol. XXXI, Lublin 2013, с. 69-78.
 14. Роль релігійних зворотів у мовній комунікації (на прикладі вибраних українських історичних романів), [w:] Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах, Випуск 29, Збірник наукових праць, Національний авіаційний університет, Київ 2014, с. 220-230.
 15. Rola Internetu w nauce języków obcych na podstawie badania studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego, [w:] Język Kultura Komunikacja, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, vol. IX, red. Sz. Wach, Wrocław 2016, s. 153-166.
 16. Wspieranie nauczania języków mniejszości na przykładzie szkółki piłkarskiej z językiem niemieckim w Chrząstowicach na Opolszczyźnie, [w:] W poszukiwaniu tożsamości językowej, tom I, red. Ż. Sładkiewicz i K. Wądołowska-Lesner, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016, s. 292-302.
 17. W poszukiwaniu definicji szczęścia – szczęście w percepcji przedszkolaków, [w:] Małe przyjemności: katalog słowiański, red. E. Solak, B. Popiołek, B. Todorović, Kraków 2016, s. 35-47.

Teksty oddane do druku:

 1. Ukraińska dialektyzacja językowa – przykłady i funkcja w literaturze, Uniwersytet Śląski
 2. Problemy metodologiczne w badaniu językowym osób przesiedlonych z Kresów Południowo-Wschodnich na Śląsk Opolski
 3. Możliwości i ograniczenia kształcenia uniwersyteckiego w zakresie języków obcych: na podstawie badań w grupie studentów, Roczniki Humanistyczne, Towarzystwo Naukowe KUL
 4. Język emocji w twórczości literackiej przesiedleńców z Kresów Południowo-Wschodnich w kontekście biograficznym, Annales UMCS

W przygotowaniu:

 1. Monografia historyczna Dublan, Anna Krzywicka-Ustrzycka (red.), Opole 2018

Udział w konferencjach:

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa: Z polsko-ukraińskich powiązań językowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Kazimierz Dolny, 26-27.04.2001r.
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa: Język ukraiński-współczesność i historia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Włodawa, 16-17.05.2002r.
 3. Konferencja naukowa: „I Dni Nauki” przy Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin, 23.05.2002r.
 4. Konferencja naukowa: „II Dni Nauki” przy Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin, 02-07.06.2003r.
 5. Konferencja naukowa: „III Dni Nauki” przy Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin, 07-09.06.2004r.
 6. Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach LABS INTERREG III, Grecja (Thassos, Xanthi),   20-25.07.2005r. Spotkanie robocze badaczy przygotowujących ww. projekt. Zaprezentowanie wprowadzenia w zagadnienie kursu języka ukraińskiego on-line.
 7. Międzynarodowa konferencja naukowa w ramach LABS INTERREG III, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11-13.05.2006r. – wygłoszenie referatu: Kurs języka ukraińskiego on-line oraz prezentacja kursu.
 8. XIII Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego, Uniwersytet Zielonogórski, 30-31.05.2007r.
 9. XII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Język. Kultura. Literatura. Z polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 23-24.06.2007r.
 10. Seminarium Językoznawcze: Słowo i tekst 3. Mentalność etniczna i kulturowa, Uniwersytet  Śląski, 29.05.2008r.
 11. Druga Konferencja z cyklu: Język-Poznanie-Zachowanie, Uniwersytet Łódzki, 28-30.09.2008r.
 12. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Język ukraiński poza granicami Ukrainy, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie i Katedra Literatury Współczesnej KUL, Lublin 8-9.10.2009r.
 13. XV Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne, Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Neofilologii, Zielona Góra   26-27 maj 2011 r.
 14. Międzynarodowa Konferencja, Polska rzecznikiem Ukrainy w drodze integracji z Unią Europejską,Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Opole 7-8 czerwca 2011 r.
 15. II Międzynarodowa konferencja naukowa, Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті  європейської інтеграції, Wschodnioeuropejski Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w   Łucku, 20-21 wrzesień 2013 r.
 16. Konferencja naukowa: JĘZYK, KULTURA, KOMUNIKACJA, Politechnika Opolska, 29 września 2014 r.
 17. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “… iż swój język mają – w poszukiwaniu tożsamości językowej”, Uniwersytet Gdański, 15-16.10.2015r.
 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy”, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 16-17.10.2015r.
 19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Małe przyjemności – katalog słowiański”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22–24.10.2015 r.
 20. XVIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna „Polsko-Wschodniosłowiańskie Kontakty Językowe, Literackie, Kulturowe”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 23-24.06.2016 r.
 21. Międzynarodowa Konferencja, II Sosnowieckie Forum Językoznawcze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sosnowiec 22-23.09.2016 r.
 22. I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna, Język emocji. Konteksty psychologiczne, UMCS Lublin 15-16.05.2018 r.