Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: aprzyszlak@uni.opole.pl

Konsultacje

Prowadzone zajęcia:

  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego
  • Praca z tekstem rosyjskim
  • Pisanie w języku rosyjskim
  • Rosyjska korespondencja biznesowa

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego Instytutu Slawistyki.Absolwentka kierunku filologia rosyjska z językiem niemieckim na Uniwersytecie Opolskim (2000), tamże stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2006; rozprawa „Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskiej przestrzeni kulturowej” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy). Autorka wielu publikacji naukowych, których tematyka koncentruje się wokół następujących zagadnień: 1) Frazeologia i frazeografia przekładowa, 2) Skrzydlatologia (lingwistyczno-kulturowy aspekt skrzydlatych słów; skrzydlate słowa w obiegu intra- i interkulturowym; problemy leksykograficznego opisu jednostek skrzydlatych); 3) Paremiologia i paremiografia przekładowa. Członek instytutowego zespołu leksykografii przekładowej.

Autorka bądź współautorka działów poświęconych różnym obszarom tematycznym (film, meteorologia, muzea i skanseny, pisanie pracy magisterskiej, wygląd człowieka) w Podręcznym idiomatykonie polsko-rosyjskim pod. red. Prof. Wojciecha Chlebdy (z. 3-8). Współautorka słowników przekładowych: Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”, z. 1-5, praca zespołowa, red. W. Chlebda, 2013; Tematyczny czesko-polsko-rosyjski i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, praca zespołowa, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, 2015).

Inne doświadczenia naukowe w kraju i za granicą:
– uczestnictwo w konferencjach naukowych krajowych (Toruń, Kazimierz nad Wisłą, Poznań, Tułowice) i zagranicznych (Ołomuniec, Hradec-Kralove, Ostrawa)
– wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym „Uniwersytety na rzecz pogranicza” (2013 – 2015 r.)
– członek Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach
– członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Oddział w Opolu.
Funkcje pełnione w Instytucie Slawistyki / Uniwersytecie Opolskim: odpowiedzialność za współpracę z Biurem Promocji i Informacji UO; członek Rady Wydziału Filologicznego w kadencji 2005-2009 i 2012-2016.

Wykaz publikacji:

 1.   Tezy referatu Gogolowskie skrzydlate słowa w obiegu interkulturowym [w:] Z aktualnych problemów badań lingwistycznych słowiańszczyzny. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń 16–17 września 2002 r., s. 27–28 [na prawach rękopisu].
2. W poszukiwaniu korpusu puszkinizmów, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, Nr 3., s. 56-68.
3. Czechowowska strzelba wypaliła w języku polskim [w:] Studia i Szkice Slawistyczne, t. 6, red. B. Kodzis, Opole 2005, s.  209-220.
4. Tezy referatu Z problemów leksykograficznego opisu skrzydlatych słów (na podstawie leksykografii polskiej, rosyjskiej i niemieckiej) [w:] Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń 22–23 września 2005 r., s. 34–36 [na prawach rękopisu].
5. Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskim dialogu kulturowym [w:] „Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference”, Hradec Králové 2007, s. 285-291.
6. Пословицы в «Пане Тадеуше» А. Мицкевича и в русских переводах эпопеи [w:]«XIX.Olomoucké Dny Rusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference», Ołomuniec 2008, s. 399-402.
7. Tytuły (3). Dzieła filmowe do roku 1945 [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3, red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 187-196.
8. Autoreferat rozprawy doktorskiej Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskiej przestrzeni kulturowej [w:] Studia i Szkice Slawistyczne, t. IX, red. B. Kodzis, Opole 2008, s. 157-163.
9. Majakowski wiecznie żywy (pytanie o miejsce rosyjskich jednostek języka w dyskursie polskim) [w:] „Dialog kultur V [elektronický zdroj]: mezinárodní vědecká slavistická konferencje” (wersja elektroniczna zbioru pokonferencyjnego Hradec Králové), Ústí na Orlicí 2009.
10.   Tytuły (4). Dzieła filmowe z lat 1946-1989 [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4., red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 213-235.
11. Współczesny dyskurs polski a skrzydlate frazy proweniencji rockowej [w:] Unisono na pomieszane języki 1. O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2010, s. 115-129.
12. Majakowski i inni… (Tłumacz jako pośrednik w procesie zapożyczania skrzydlatych słów) [w:] Przekład – język – kultura, red. R. Lewicki, Lublin 2010, s. 235-244.
13. Prognoza dla Europy. Meteorologia. [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5., red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 165-180.
14. Интернет как источник для поиска иноязычных эквивалентов (на материале метеорологических идиом в польском и русском языках) [w:]«XXI. Olomoucké DnyRusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference», Ołomuniec 2011, s. 553-556.
15. Minucje przekładowe. Błoto pośniegowe [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. Wojciech Chlebda, Opole 2011, s. 115-117.
16. O międzytekstowych relacjach skrzydlatych słów (na materiale tekstów Czesława Niemena) [w:] Unisono w wielogłosie IV. Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013, s. 211-221.
17. Zwiedzamy muzea i skanseny [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z 6., red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 77-92,  [we współaut. z Tamarą. A.  Milutiną].
18. Национальные и интернациональные крылатые единицы, восходящие к кинематографу, в польском и русском языках [w:] «XXII Olomoucké Dny Rusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference», Ołomuniec 2014, s. 393-397.
19. Tytuły filmowe jako obiekt kodyfikacji leksykograficznej (w ujęciu  polsko-rosyjskim) [w:] Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka, Ołomuniec 2014, s. 142-149.
20. Z problemów międzyjęzykowej ekwiwalencji przysłów (na materiale paremii i przepowiedni pogodowych języka polskiego i rosyjskiego) [w:] Parémie národů slovanských VII, Ostrawa 2014, s. 297-302.
21. Piszemy pracę magisterską [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z 7., red. W. Chlebda, Opole 2014, s. 123-141,  [współaut.: Daniel Borysowski].
22. Przyszlak A., [w:] Polsko-rosyjski słownik par przekładowych, red. W. Chlebda, Opole 2014.
23. Zabytki i muzea pogranicza. Památky muzea  pohraničí. Достопримечательности и музеипограничья [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza,red. W. Chlebda i I. Dobrotova, Opole 2015, s. 241-268, [współaut.: Daniel Borysowski, Tamara Milutina].
24. Památky muzea  pohraničí. Zabytki i muzea pogranicza. Достопримечательности и музеипограничья [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. W. Chlebda i I. Dobrotova, Opole 2015, str. 89-115, [współaut.: Daniel Borysowski, Tamara Milutina].
25. Skrzydlate słowa wywodzące się z utworów muzycznych okresu PRL w dzisiejszej polskiej przestrzeni językowo-kulturowej [w:] Muzyka w PRL, Poznań (artykuł złożony do druku).
26. Wygląd człowieka [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z 8., red. W. Chlebda, Opole (dział złożony do druku).

Udział w konferencjach:
1. Referat Gogolowskie skrzydlate słowa w obiegu interkulturowym wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Językoznawczej Konferencji Młodych Slawistów pt. „Z Aktualnych Badań Lingwistycznych Słowiańszczyzny” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wrzesień 2002 r.).
2. Referat Z problemów leksykograficznego opisu skrzydlatych słów (na podstawie leksykografii polskiej, rosyjskiej i niemieckiej) wygłoszony na III Ogólnopolskiej Językoznawczej Konferencji Młodych Slawistów pt. „Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wrzesień 2005 r.).
3. Referat Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskim dialogu kulturowym wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dialog kultur IV” (Univerzita Hradec Králové, styczeń 2007 r.).
4. Referat Пословицы в «Пане Тадеуше» А. Мицкевича и в русских переводах эпопеи wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji «Оломоуцкие Дни Русистов» под эгидой МАПРЯЛ и ЧАР (Univerzita Palackého, Ołomuniec 30.08. – 01.09. 2007 r.).
5. Referat Majakowski i inni… (Tłumacz jako pośrednik w procesie zapożyczania skrzydlatych słów) wygłoszony na translatorycznej konferencji naukowej (pod hasłem PRZEKŁAD – JĘZYK – KULTURA) organizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Kazimierzu nad Wisłą (16.-17. 10. 2008 r.).
6. Referat Majakowski wiecznie żywy (pytanie o miejsce rosyjskich jednostek języka w dyskursie polskim) wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dialog kultur V” (Univerzita Hradec Králové, 20.-21. 01. 2009 r.)
7. Referat Współczesny dyskurs polski a skrzydlate frazy proweniencji rockowej wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO z okazji 70-lecia urodzin Czesława Niemena pt. „Unisono na pomieszane języki” (Tułowice, 9.-10. 10. 2009 r.).
8.Referat Интернет как источник для поиска иноязычных эквивалентов (на материале
метеорологических идиом в польском и русском языках) wygłoszony na na Międzynarodowej Konferencji «XXI Оломоуцкие Дни Русистов» (Univerzita Palackého, Ołomuniec 07.09. – 09.09. 2011 r.).
9. Referat O międzytekstowych relacjach skrzydlatych słów (na materiale tekstów Czesława Niemena) wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Unisono w wielogłosie… Rock a media” zorganizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO (Tułowice, 12.-14. 10. 2012 r.)
10. Referat Национальные и интернациональные крылатые единицы, восходящие к кинематографу, в польском и русском языках wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej «XXII Оломоуцкие Дни Русистов» (Univerzita Palackého, Ołomuniec 04.09. – 06.09. 2013 r.).
11. Referat Tytuły filmowe jako obiekt kodyfikacji leksykograficznej (w ujęciu polsko-rosyjskim) wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka” (Univerzita Palackého, Ołomuniec 24. 10. 2013 r.)
12. Referat Z problemów międzyjęzykowej ekwiwalencji przysłów (na materiale paremii i przepowiedni pogodowych języka polskiego i rosyjskiego) wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej „Parémie národů slovanských VII”, zorganizowanej przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego (Ostrawa 16.-18. 09. 2014 r.)
13. Referat Skrzydlate słowa wywodzące się z utworów muzycznych okresu PRL w dzisiejszej polskiej przestrzeni językowo-kulturowej wygłoszony na Interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Muzyka w PRL” zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Pracownię Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (18.–20. 11. 2015 r., Poznań)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close