Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: aprzyszlak@uni.opole.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

  • Praca z tekstem rosyjskim,
  • Kultura wypowiedzi w języku rosyjskim,
  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego,
  • Praktyczna nauka języka rosyjskiego – gramatyka,
  • Kultura wypowiedzi ustnych,
  • Stylistyka tekstów pisanych,
  • Korespondencja dyplomatyczna w języku rosyjskim.

Adiunkt w Zakładzie Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego Instytutu Slawistyki.Absolwentka kierunku filologia rosyjska z językiem niemieckim na Uniwersytecie Opolskim (2000), tamże stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2006; rozprawa „Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskiej przestrzeni kulturowej” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chlebdy). Autorka wielu publikacji naukowych, których tematyka koncentruje się wokół następujących zagadnień: 1) Frazeologia i frazeografia przekładowa, 2) Skrzydlatologia (lingwistyczno-kulturowy aspekt skrzydlatych słów; skrzydlate słowa w obiegu intra- i interkulturowym; problemy leksykograficznego opisu jednostek skrzydlatych); 3) Paremiologia i paremiografia przekładowa. Członek instytutowego zespołu leksykografii przekładowej.

Autorka bądź współautorka działów poświęconych różnym obszarom tematycznym (film, meteorologia, muzea i skanseny, pisanie pracy magisterskiej, wygląd człowieka) w Podręcznym idiomatykonie polsko-rosyjskim pod. red. Prof. Wojciecha Chlebdy (z. 3-8). Współautorka słowników przekładowych: Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”, z. 1-5, praca zespołowa, red. W. Chlebda, 2013; Tematyczny czesko-polsko-rosyjski i polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, praca zespołowa, red. W. Chlebda, I. Dobrotová, 2015).

Inne doświadczenia naukowe w kraju i za granicą:
– uczestnictwo w konferencjach naukowych krajowych (Toruń, Kazimierz nad Wisłą, Poznań, Tułowice) i zagranicznych (Ołomuniec, Hradec-Kralove, Ostrawa)
– wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym „Uniwersytety na rzecz pogranicza” (2013 – 2015 r.)
– członek Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach
– członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Oddział w Opolu.
Funkcje pełnione w Instytucie Slawistyki / Uniwersytecie Opolskim: odpowiedzialność za współpracę z Biurem Promocji i Informacji UO; członek Rady Wydziału Filologicznego w kadencji 2005-2009 i 2012-2016.

Wykaz publikacji:

1. Tezy referatu Gogolowskie skrzydlate słowa w obiegu interkulturowym [w:] Z aktualnych problemów badań lingwistycznych słowiańszczyzny. II Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń 16–17 września 2002 r., s. 27–28 [na prawach rękopisu].
2. W poszukiwaniu korpusu puszkinizmów, „Przegląd Rusycystyczny” 2004, Nr 3., s. 56-68.
3. Czechowowska strzelba wypaliła w języku polskim [w:] Studia i Szkice Slawistyczne, t. 6, red. B. Kodzis, Opole 2005, s.  209-220.
4. Tezy referatu Z problemów leksykograficznego opisu skrzydlatych słów (na podstawie leksykografii polskiej, rosyjskiej i niemieckiej) [w:] Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Slawistów (tezy wystąpień). Toruń 22–23 września 2005 r., s. 34–36 [na prawach rękopisu].
5. Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskim dialogu kulturowym [w:] „Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference”, Hradec Králové 2007, s. 285-291.
6. Пословицы в «Пане Тадеуше» А. Мицкевича и в русских переводах эпопеи [w:]«XIX.Olomoucké Dny Rusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference», Ołomuniec 2008, s. 399-402.
7. Tytuły (3). Dzieła filmowe do roku 1945 [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 3, red. W. Chlebda, Opole 2008, s. 187-196.
8. Autoreferat rozprawy doktorskiej Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskiej przestrzeni kulturowej [w:] Studia i Szkice Slawistyczne, t. IX, red. B. Kodzis, Opole 2008, s. 157-163.
9. Majakowski wiecznie żywy (pytanie o miejsce rosyjskich jednostek języka w dyskursie polskim) [w:] „Dialog kultur V [elektronický zdroj]: mezinárodní vědecká slavistická konferencje” (wersja elektroniczna zbioru pokonferencyjnego Hradec Králové), Ústí na Orlicí 2009.
10.   Tytuły (4). Dzieła filmowe z lat 1946-1989 [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 4., red. W. Chlebda, Opole 2009, s. 213-235.
11. Współczesny dyskurs polski a skrzydlate frazy proweniencji rockowej [w:] Unisono na pomieszane języki 1. O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2010, s. 115-129.
12. Majakowski i inni… (Tłumacz jako pośrednik w procesie zapożyczania skrzydlatych słów) [w:] Przekład – język – kultura, red. R. Lewicki, Lublin 2010, s. 235-244.
13. Prognoza dla Europy. Meteorologia. [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 5., red. W. Chlebda, Opole 2010, s. 165-180.
14. Интернет как источник для поиска иноязычных эквивалентов (на материале метеорологических идиом в польском и русском языках) [w:]«XXI. Olomoucké DnyRusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference», Ołomuniec 2011, s. 553-556.
15. Minucje przekładowe. Błoto pośniegowe [w:] Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. Wojciech Chlebda, Opole 2011, s. 115-117.
16. O międzytekstowych relacjach skrzydlatych słów (na materiale tekstów Czesława Niemena) [w:] Unisono w wielogłosie IV. Rock a media, red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013, s. 211-221.
17. Zwiedzamy muzea i skanseny [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z 6., red. W. Chlebda, Opole 2013, s. 77-92,  [we współaut. z Tamarą. A.  Milutiną].
18. Национальные и интернациональные крылатые единицы, восходящие к кинематографу, в польском и русском языках [w:] «XXII Olomoucké Dny Rusistů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference», Ołomuniec 2014, s. 393-397.
19. Tytuły filmowe jako obiekt kodyfikacji leksykograficznej (w ujęciu  polsko-rosyjskim) [w:] Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka, Ołomuniec 2014, s. 142-149.
20. Z problemów międzyjęzykowej ekwiwalencji przysłów (na materiale paremii i przepowiedni pogodowych języka polskiego i rosyjskiego) [w:] Parémie národů slovanských VII, Ostrawa 2014, s. 297-302.
21. Piszemy pracę magisterską [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z 7., red. W. Chlebda, Opole 2014, s. 123-141,  [współaut.: Daniel Borysowski].
22. Przyszlak A., [w:] Polsko-rosyjski słownik par przekładowych, red. W. Chlebda, Opole 2014.
23. Zabytki i muzea pogranicza. Památky muzea  pohraničí. Достопримечательности и музеипограничья [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza,red. W. Chlebda i I. Dobrotova, Opole 2015, s. 241-268, [współaut.: Daniel Borysowski, Tamara Milutina].
24. Památky muzea  pohraničí. Zabytki i muzea pogranicza. Достопримечательности и музеипограничья [w:] Tematyczny czesko-polsko-rosyjski polsko-czesko-rosyjski słownik pogranicza, red. W. Chlebda i I. Dobrotova, Opole 2015, str. 89-115, [współaut.: Daniel Borysowski, Tamara Milutina].
25. Wygląd człowieka [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z 8., red. W. Chlebda, Opole 2016, s. 55-91.
26. Skrzydlate słowa wywodzące się z utworów muzycznych okresu PRL w dzisiejszej polskiej przestrzeni językowo-kulturowej [w:] W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, red. K. Bittner i D. Skotarczak, Poznań 2017, s. 341-352.
27. W poszukiwaniu korpusu kryłowizmów [w:] Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur, Słupsk, (artykuł złożony do druku).
28. Leksykografia polska cała w skowronkach [w:] Unisono w wielogłosie, red. R. Marcinkiewicz, Opole, (artykuł złożony do druku).
29. Tytuły (8). Dzieła filmowe z lat 1990-2010 [w:] Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, z. 10., red. W. Chlebda, Opole (dział złożony do druku).

Udział w konferencjach:
1. Referat Gogolowskie skrzydlate słowa w obiegu interkulturowym wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Językoznawczej Konferencji Młodych Slawistów pt. „Z Aktualnych Badań Lingwistycznych Słowiańszczyzny” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wrzesień 2002 r.).
2. Referat Z problemów leksykograficznego opisu skrzydlatych słów (na podstawie leksykografii polskiej, rosyjskiej i niemieckiej) wygłoszony na III Ogólnopolskiej Językoznawczej Konferencji Młodych Slawistów pt. „Z problemów opisu jednostek leksykalnych we współczesnych językach słowiańskich” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wrzesień 2005 r.).
3. Referat Skrzydlate słowa w rosyjsko-polskim dialogu kulturowym wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dialog kultur IV” (Univerzita Hradec Králové, styczeń 2007 r.).
4. Referat Пословицы в «Пане Тадеуше» А. Мицкевича и в русских переводах эпопеи wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji «Оломоуцкие Дни Русистов» под эгидой МАПРЯЛ и ЧАР (Univerzita Palackého, Ołomuniec 30.08. – 01.09. 2007 r.).
5. Referat Majakowski i inni… (Tłumacz jako pośrednik w procesie zapożyczania skrzydlatych słów) wygłoszony na translatorycznej konferencji naukowej (pod hasłem PRZEKŁAD – JĘZYK – KULTURA) organizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Kazimierzu nad Wisłą (16.-17. 10. 2008 r.).
6. Referat Majakowski wiecznie żywy (pytanie o miejsce rosyjskich jednostek języka w dyskursie polskim) wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dialog kultur V” (Univerzita Hradec Králové, 20.-21. 01. 2009 r.)
7. Referat Współczesny dyskurs polski a skrzydlate frazy proweniencji rockowej wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO z okazji 70-lecia urodzin Czesława Niemena pt. „Unisono na pomieszane języki” (Tułowice, 9.-10. 10. 2009 r.).
8.Referat Интернет как источник для поиска иноязычных эквивалентов (на материале
метеорологических идиом в польском и русском языках) wygłoszony na na Międzynarodowej Konferencji «XXI Оломоуцкие Дни Русистов» (Univerzita Palackého, Ołomuniec 07.09. – 09.09. 2011 r.).
9. Referat O międzytekstowych relacjach skrzydlatych słów (na materiale tekstów Czesława Niemena) wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Unisono w wielogłosie… Rock a media” zorganizowanej przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UO (Tułowice, 12.-14. 10. 2012 r.)
10. Referat Национальные и интернациональные крылатые единицы, восходящие к кинематографу, в польском и русском языках wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej «XXII Оломоуцкие Дни Русистов» (Univerzita Palackého, Ołomuniec 04.09. – 06.09. 2013 r.).
11. Referat Tytuły filmowe jako obiekt kodyfikacji leksykograficznej (w ujęciu polsko-rosyjskim) wygłoszony na Konferencji Naukowej pt. „Porównawczy aspekt leksykologii: teoria i praktyka” (Univerzita Palackého, Ołomuniec 24. 10. 2013 r.)
12. Referat Z problemów międzyjęzykowej ekwiwalencji przysłów (na materiale paremii i przepowiedni pogodowych języka polskiego i rosyjskiego) wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej „Parémie národů slovanských VII”, zorganizowanej przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego (Ostrawa 16.-18. 09. 2014 r.)
13. Referat Skrzydlate słowa wywodzące się z utworów muzycznych okresu PRL w dzisiejszej polskiej przestrzeni językowo-kulturowej wygłoszony na Interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Muzyka w PRL” zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Pracownię Historii Wizualnej Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (18.–20. 11. 2015 r., Poznań).
14. Referat W poszukiwaniu korpusu kryłowizmów wygłoszony na XI Międzynarodowej Konferencji „Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur” zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku (18.–19. 09. 2017 r., Słupsk).
15. Referat Uwagi o leksykograficznej kodyfikacji skrzydlatych słów z obszaru rocka wygłoszony na X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Unisono w wielogłosie 10” zorganizowanej przez Instytut Slawistyki UO (Tułowice, 28.-29. 09. 2018 r.).
16. Referat Kodowe jednostki języka jako nośniki polskości (na materiale piosenek z lat 1989-2018) wygłoszony na konferencji „Polska w piosence (1989-2018)” zorganizowanej przez Bibliotekę Raczyńskich oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, 05.-06. 11. 2018 r.).