Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa

e-mail: akazsimf@wp.pl

Konsultacje


Prowadzone zajęcia:

• Gramatyka porównawcza języków słowiańskich
• Język ukraiński
• Praca z tekstem rosyjskim
• Praktyczna nauka języka rosyjskiego
• Praktyczna nauka języka ukraińskiego
• Przekład oficjalno-urzędowy
• Przekład specjalistyczny
• Przekład turystyczny
• Realioznawstwo ukraińskie
• Seminarium magisterskie
• Wprowadzenie do badań naukowych
• Wybrane zagadnienia z literatury ukraińskiej

Urodzony w 1963 roku w Juzinie na Ukrainie.
Dyplom magistra filologii rosyjskiej uzyskał w roku 1989 na Wydziale Filologicznym Symferopolskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.W. Frunze (obecnie – Taurydzki Uniwersytet Narodowy im. M.W. Wiernadskiego) w Symferopolu na Ukrainie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w macierzystej uczelni, jednocześnie kontynuując studia doktoranckie.

Do jego zainteresowań badawczych należy zarówno problematyka ogólnojęzykoznawcza, jak i zagadnienia związane z rozwojem języka rosyjskiego, ukraińskiego i polskiego. Główne prace badawcze poświęcone są teolingwistyce słowiańskiej, wokół której od blisko 15 lat koncentruje swoje zainteresowania.

Jest autorem ok. 100 publikacji naukowych, współredaktorem 3 książek i materiałów konferencyjnych, wydanych w Polsce, Rosji, Serbii, na Ukrainie i Białorusi, jak również tłumaczeń, skryptów i podręczników metodycznych (razem ok. 140 publikacji). Jest również redaktorem 9 tomów „Krymsko-Polskich Zeszytów Naukowych”, wydanych w latach 2004-2011.
Jest organizatorem bądź współorganizatorem całego szeregu konferencji, szkół letnich, plenerów międzynarodowych:

 • I-IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Adama Mickiewicza na Krymie (Gurzuf, Ałupka, Eupatoria, Symferopol, Ukraina); I Międzynarodowe Seminarium Naukowe Sacrum i profanum w językowym obrazie świata (2013, Symferopol, Ukraina, 2000-2008);
 • I-II Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej na Krymie dla studentów uczestniczących w lektoracie języka polskiego (Meganom, Ukraina, 2011-2012);
 • I-VI Krymsko-Polski Plener Młodych Artystów dla młodzieży z ukraińskich i polskich uczelni artystycznych (Meganom, Gurzuf, Ukraina, 2007-2012).

Jest ze strony Polski członkiem Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.

 

Stopnie i tytuły naukowe:

– doktor  (1997 – Dniepropietrowski  Państwowy  Uniwersytet, Ukraina)

– dr habilitowany  (2014 – Uniwersytet Warszawski, Polska, 2015 – Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraina)

 

Stypendia

Stypendium  Kasy  im. Józefa Mianowskiego: 2001 – AJD w Częstochowie; 2004, 2005, 2010 – Uniwersytet Warszawski

Stypendium Polskiego Komitetu ds UNESCO: 2004 – Uniwersytet Warszawski

Stypendium Rządu RP: 2002-2004 – Uniwersytet Warszawski

Wykaz publikacji 

I. MATERIAŁY Z KONFERENCJI NAUKOWYCH 

 1. Гадомский А.К. Лексико–семантическая группа «знак» в словарях русского языка, [в:] Материалы международной конференции «Функциональная лингвистика» (24–28 апреля 1994 г.). – Ч. 2,  Симферополь  1994, c. 88–90.
 2. Гадомский А.К. Знак и лексико–семантическая группа «знак»: общетеоретический и лексикографический анализ, [в:] Материалы международной конференции «Когнитивные процессы в языковом общении» (18–23 сентября 1995 г.), Симферополь 1995, c. 61
 3. Гадомский А.К. Системные отношения в лексико–семантической группе «звание», [в:] Материалы международной конференции «Функциональная лингвистика» (Ялта, 24–28 апреля 1995 г.), Симферополь 1995, c. 47.
 4. Гадомский А.К. Лексико–семантическая группа «знак» в словарях русского языка, [в:] Материалы I Международной конференции «Студент и преподаватель», Симферополь 1996, c. 38
 5. Гадомский А.К. Перспективы использования лингвистических словарей в процессе изучения дисциплины «Язык делового общения», [в:] Материалы I Международной конференции «Студент и преподаватель», Симферополь 1996, c. 68
 6. Гадомский А.К. Опыт составления идеографического словаря (на материале русских имен существительных со значением «знак»), [в:] Материалы международной научно–практической конференции «Актуальные проблемы современной филологии» (К 100–летию со дня рождения А.И. Германовича), Симферополь 1996, c. 23–25.
 7. Гадомский А.К. Определение знака в функциональном аспекте, [в:] Материалы международной конференции «Функциональная лингвистика: принципы организации текста» (Ялта, 7–11 октября 1996 г.), Симферополь 1996, c. 20–22.
 8. Гадомский А.К. Особенности употребления слов со значением «звание». Исследование сочетаемости, [в:] Материалы II Международной конференции «Студент и преподаватель», Симферополь 1996, c. 124–127.
 9. Гадомский А.К. Еще раз о знаках–признаках и их месте в классификации знаков, [в:] Материалы II Международной конференции «Студент и преподаватель», Симферополь 1996, c. 157–160.
 10. Гадомский А.К. Знаки социальной ценности лица, [в:] Материалы II Международной конференции «Студент и преподаватель», Симферополь 1996, c. 33-34.
 11. Гадомский А.К., О функциональных языковых единицах. Дополнения к курсу «Введение в языкознание», [в:] Материалы конференции «Принципы и методы функционально–семантического описания языка: итоги, направления, перспективы» (Симферополь, 9–12 сентября 1997 г.), Симферополь 1997, c. 67–68.
 12. Гадомский А.К., Соколова И.Г., О преподавании польского языка в Симферопольском государственном университете, [в:] Новые направления в методике и технологии преподавания славянских языков (Симферополь, 24–28 мая 1999 г.), Симферополь 1999, c.93–94.
 13. Гадомский А.К., О преподавании курса «Введение в языкознание»: функциональный подход, [в:] Новые направления в методике и технологии преподавания славянских языков (Симферополь, 24–28 мая 1999 г.), Симферополь 1999, c. 18–23.
 14. Гадомский А.К., Лингвоэтнические реалии Крыма, [в:] Диалог культур в аспекте проблем обучения в высшей школе. Материалы конференции, Луганск 2001, c. 122–129.
 15. Гадомский А.К., Обучение польскому языку в Крыму, [в:] Наука и образование Крыма. Языки Крыма в информационном пространстве Европы, выпуск 2, Симферополь 2002, c. 36–40.
 16. Гадомский А.К., Аксиологические проблемы языкознания, [в:] Тезисы научно–практической конференции «Развитие языкового мышления в процессе обучения иностранному языку в высшем учебном заведении» (24–26 мая 2005 г.), Симферополь 2005, с. 25–29.
 17. Гадомский А.К., Теолингвистика как учебная дисциплина, [в:] Язык как инструмент познания и зеркало эпохи. Международная научно-практическая конференция. 24-26.05.2006, Симферополь 2006, c. 51-58.
 18. Гадомский А.К., Допустимо ли говорить о религиозном стиле?, [в:] Мова та культура: проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. 17- 18 травня, 2007 р., Горлівка 2007, с. 57-60.
 19. Гадомский А.К., Гадомская Г.П., О теолингвистических терминах с интегральным значением ‘религиозный стиль’, [в:] Язык как инструмент познания и зеркало эпохи. Международная научно-практическая конференция, Симферополь 2007, с. 49-56.
 20. Гадомский А.К., Определение религиозной лексики как одна из проблем современной теолингвистики, [в:] Диалог культур. Теория и практика преподавания языков. Материалы 2 международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию первого выпуска иностранных студентов филологического факультета. 6-8 сентября 2007, Симферополь 2008, с.135-146.
 21. Гадомский А.К., Исследование молитвы как жанра религиозного языка в русской и польской теолингвистике, [в:] Кирилло-Мефодиевские чтения «Язык как инструмент познания и зеркало эпохи», 29-30 мая 2008, Симферополь 2008, с.55-60.
 22. Гадомский А.К., Христианская проповедь как жанр религиозного языка, [в:] Східнослов’янська філологія: Від Нестора до сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції, Горлівка 2008, с.171-174.
 23. Gadomski A., O kierunkach badań języka religijnego, [w:] IV kongres Polonistyki Zagranicznej „Polonistyka bez granic”, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2008, Kraków 2008, s. 142-143.
 24. Гадомский А.К, Основные направления исследования русской теолингвистики, [в:] Семантика и прагматика языковых единиц в синхронии и диахронии [сборник научных трудов], Симферополь 2010, c.15-19.
 25. Гадомский А.К., Классификация религиозной лексики, [в:] Язык как инструмент познания и зеркало эпохи: Материалы научно-практического семинара, 24 мая 2011., Симферополь 2011, c. 16-17.
 26. Гадомский А.К., Место проблемы «Язык и религия» в системе современных лингвистических исследований, [в:] Культура – основа славянского единства [cборник материалов научных конференций], ред. И.А. Прихожан и В.И. Супруна, Волгоград 2012, c. 120-125.
 27. Гадомский А.К., Гадомская Г.П. К вопросу об эволюции терминов «сакрум» и «профанум» [в:] Материалы международной научно-практической конференции «Таврические духовные чтения», Симферополь 12-13.02.2013, Запорожье 2013, с. 417-424.
 28. Гадомский А.К. Теолингвистические исследования в славянском языкознании ХХІ столетия, [в:] Материалы IV Международной научно-практической конференции «Диалог культур: лингвокультурологическая база гуманитарного образования», посвященной к 45-летию кафедры методики преподавания филологических дисциплин и 40-летию международного образования в СГУ-ТНУ). 10-12.09.2013, Симферополь 2013, с. 33-35.
 29. Гадомский А.К., Гадомская Г.П. К вопросу об эволюции терминов «сакрум» и «профанум» , [в:] Материалы международной научно-практической конференции «Таврические духовные чтения». Симферополь 12-13.02.2013, Запорожье, 2013. – С. 417-424.
 30. Гадомский А.К., Гадомская Г.П, Этапы становления украинской религиозной лексики, [в:] Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природовикористування України «Кримський агротехнологічний університет» / Гуманітарні науки. Випуск 11, Сімферополь, 2013, с. 122-125.
 31. Гадомский А.К., Гадомская Г.П., К вопросу о терминологии теолингвистики, используемой для описания лексической системы религиозного языка, [в:] Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тарас Шевченко і сьогодення», Сімферополь, 28-29.03.2013. Сімферополь 2013, c. 124-129.
 32. Гадомский А.К., К вопросу о генологических исследованиях в современной славянской теолингвистике, [в:] Язык как инструмент познания и зеркало эпохи: Материалы международной научно-практической конференции «VII Кирилло-Мефодиевские чтения» (КГМУ им. С.И. Георгиевского) 22–23 мая 2014 г, Симферополь 2014, c. 7-12.
 33. Гадомський О.К.,Сучасний стан польської, російської, сербської та української теолінгвістики, 2015, [в:] Міжнародна наукова інтернет-конференція, присвячена пам’яті професора Є.С. Отіна. – Режим доступа: http://www.forlan.org.ua/index.php/naukrob/324-progrkonf/mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiya-prisvyachena-pam-yati-profesora-e-s-otina
 34. Гадомский А.К. Роль теолингвистики в процессе подготовки специалистов-филологов, [в:] Просвещение – Духовность – Logos в Slavia Orthodoxa: От князя Владимира до наших дней: материалы Междунар. науч.-прак. конф.: Ульяновск-Казань, 31 октября – 01 ноября 2015 г., сост. С.И. Федотова, А.И. Бовсуновская, Казань 2016, c. 108-122.

Autoreferaty

 1. Гадомский А.К. Функционально-семантическое описание русских имен существительных (на материале слов со значением ‘знак’): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.02. – русский язык, Симферополь 1997.
 2. Gadomski A. Teolingwistyka słowiańska – problemy, metody, dzieje, zakres, stan i perspektywy badań: autoreferat rozprawy habilitacyjnej w dyscyplinie „językoznawstwo”, Warszawa 2013.
 3. Gadomski A. Slavonic Theolinguistics – problems, methods, history, range, condition and perspectives of researches, thematic series including the following: Summary of professional accomplishments Arts in Linguistics, Warsaw 2013.
 4. ГадомськийО.К. Слов’янська теолінгвістика: проблеми, методи, історія, напрями, стан та перспективи досліджень: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 02.03. – Слов’янські мови, Київ 2014.
 5. Гадомский А.К. Славянская теолингвистика: проблемы, методы, история, направления, состояние и перспективы исследований: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 02.03. – Славянские языки, Киев 2014.

II. SKRYPTY I PODRĘCZNIKI METODYCZNE

 1. Богданович Г.Ю., Борзенко И.В., Гадомский А.К. Методические указания по орфографии и пунктуации, ч.1, Симферополь, 1996.
 2. Богданович Г.Ю., Чепурина И.В., Гадомский А.К., Методические указания по орфографии и пунктуации, ч.2, Симферополь 1997.
 3. Гадомский А.К., Учебно-методическое пособие по введению в языкознание для студентов I курса филологического факультета, Симферополь 2000.
 4. Гадомский А.К., Моря Л.А., Фонетика современного русского языка: Практический курс для студентов филологических факультетов вузов, 1-ое издание, Симферополь
 5. Гадомский А.К., Моря Л.А., Фонетика современного русского языка: Практический курс для студентов филологических факультетов вузов. – 2-е издание, исправленное и дополненное, Симферополь 2005.
 6. Гадомский А.К., Соколова И.Г. (уклад.), Методичні рекомендації до вивчення курсу «Друга слов’янська (польська) мова» для студентів 4 курсу денної форми навчання і 3-4 курсів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійного спрямування підготовки 6.020303 «філологія (російська мова та література)» галузь знань 0203 гуманітарні науки, Сімферополь 2011.
 7. Гадомский А.К., Соколова И.Г. (уклад.). Методичні рекомендації до вивчення «Практичного курсу другої іноземної мови (польської) перекладу» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» професійного спрямування підготовки 6.020303 «філологія (переклад (російська))» галузь знань 0203  гуманітарні науки, Сімферополь 2011.

III. RECENZJE (UKRAINA, POLSKA)

 1. Gadomski A., Рецензия на монографии Л. Компанцевой «Гендерные основы нтернет-коммуникации в постсоветском пространстве» (Луганск: Альма-матер, 2006. – 400 с.) и «Философия Сети Интернет: школа Бернарда Лонергана и славянский опыт» (Луганск: Знание, 2006. – 352 с.), [w:] Neophilologica Sandeciensia 2, Rzeszów 2007, s. 149-151.
 2. Гадомский А.К., Рецензия на монографии Л.Ф. Компанцевой “Гендерные основы Интернет-коммуникации в постсоветском пространстве” (Луганск: Альма-матер, 2006. – 400с.) и “Философия Сети Интернет: школа Бернарда Лонергана и славянский опыт” (Луганск: Знание, 2006. – 352 с.), [в:] Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика і літературознавство. Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва, випуск І, Київ: Освіта України, 2007, с. 304-305.
 3. Гадомский А.К., Рецензия на монографию: Шахова Е.М. Предложно-падежные формы имени как средство выражения языковых смыслов в русском языке. Симферополь 2014, c. 7-9.
 4. ГадомскийА.К. Рецензияна: «Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy «Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego» (z. 1–5)», W. Chlebda. Opole 2014. или Еще одна дорога к живому языку, [w:] Русский язык как инославянский. – Београд, 2015, c. 241-244.
 5. Гадомский А.К. Рецензия на книгу: Николаева Н.Г., Кузьмин С. И. “Богословие” Иоанна Дамаскина в церковнославянской традиции и рецепции 16-18 вв. Казань, 2015. 306 с.

 

IV. ARTYKUŁY I MONOGRAFIE NAUKOWE

a) w czasopismach akredytowanych przez (Wyższą Komisję Atestacyjną ( = Komisję ds. Stopni i Tytułów) Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy 

 1. ГадомскийА.К., Спорные вопросы теории знака. Функциональный аспект, [в:] Язык: история и современность, Луганск 1998, с. 87–103.
 2. Гадомский А.К., К проблеме знаковости языковых единиц, [в:] Ученые записки Симферопольского государственного университета, № 10 (49), Симферополь 1998, с.36–41.
 3. Гадомский А.К., Бугаева И.С., О культуре в русской лексикографии. Анализ словарных формулировок русских имен существительных со значением «звание», [в:] Культура народов Причерноморья, №3, Симферополь 1998, с. 322–324.
 4. Гадомский А.К., Соколова И. Г., Актуальные проблемы преподавания польского языка: литература, программы, типичные ошибки, трудности, [в:] Ученые записки Таврического национального университет им. В.И. Вернадского, т. 15 (54), № 2, Симферополь 2002, с. 258–263.
 5. Гадомский А.К., О некоторых проблемах составления лингвистических словарей и способах их решения, [в:] Культура народов Причерноморья, № 38, Симферополь 2003, с.105–109.
 6. Гадомский А.К., Новые словари польского языка как следствие изменения концепции лексикографии, [в:] Культура народов Причерноморья, № 39, Симферополь 2003, с. 102–107.
 7. Гадомский А.К., Польская лексикография на пороге третьего тысячелетия, [в:] Наукові записки Луганського національного педагогічного університету, випуск ІV, т.1, Луганськ 2003, с. 45–62.
 8. Гадомский А.К., О лакунах в системе лингвистической науки: проблема взаимодействия языка и религии, [в:] Культура народов Причерноморья, № 49, т.1, Симферополь 2004, с.164-167.
 9. Гадомский А.К., Семантико-прагматические проблемы теолингвистики, [в:] Науковий вісник Луганського національного педагогічного університету, № 12 (80), Луганськ 2004, c. 33-38.
 10. Гадомский А.К., К проблеме определения теолингвистики, [в:] Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, т. 17 (56), № 1, Симферополь 2004, с. 63-69.
 11. Гадомский А.К., Понятие ‘ценность’ в языковой картине мира носителей современного русского языка, [в:] Наукові записки Луганського національного педагогічного університету, випуск 5, Луганськ 2004, с. 83-
 12. Гадомский А.К., Теолингвистика: история вопроса, [в:] Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, т. 18 (57), № 1, Симферополь 2005, с. 16-26.
 13. Гадомский А.К., Русско-польская терминология теолингвистики, [в:] Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, т. 19 (58), № 1, Симферополь 2006, с. 147-157.
 14. Гадомский А.К., Теолингвистика и грамматика, [в:] Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, т. 19 (58), № 4, Симферополь 2006, с. 15–25.
 15. Гадомский А.К., К вопросу о единицах теолингвистики, [в:] Восточнославянская филология, выпуск 11, часть 1, Горловка 2006, с. 11-20.
 16. Гадомский А.К., Некоторые направления исследований теолингвистики, [в:] Наукові записки Луганського національного педагогічного університету, випуск.7, Луганськ, 2006, с. 24-41.
 17. Гадомский А.К., Религиозный язык или стиль: попытка систематизации терминологии теолингвистики, [в:] Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, т. 19 (58), № 2, Симферополь 2006, с. 186-193.
 18. Гадомский А.К., Соколова И.Г., Принципы и методы работы с художественным текстом на занятиях иностранными языками, [в:] Науковий вісник Херсонського державного університету, випуск 4, Херсон 2006, с. 218-
 19. Гадомский А.К., Критерии определения религиозного стиля, [в:] Восточнославянская филология: Сборник научных работ, выпуск 12, Горловка 2007, с. 16-24.
 20. Гадомский А.К., Религиозный язык – теолингвистика – языкознание, [в:] Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, т. 20 (59) 1, Симферополь 2007, с. 287-293.
 21. Гадомский А.К., Коммуникативно-когнитивный потенциал теологического дискурса (аннотированная библиография), [в:] Вісник Луганського національного педагогічного університету, № 8, Луганськ 2007, с. 127-137.
 22. Гадомский А.К., О жанровом подходе к изучению религиозного языка, [в:] Культура народов Причерноморья, № 137, т. I, Симферополь 2008, с. 89-92.
 23. Гадомский А.К., Размышления о религиозной языковой картине мира, [в:] Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, серия «Этнолингвистика», Харьков 2008, с. 175-181.
 24. Гадомский А.К., О филологических и нефилологических направлениях изучения религиозного языка в русской и польской теолингвистике, [в:] Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, т. 22 (61) 1, Симферополь, 2009, с. 204-214.
 25. Гадомский А.К., Полякова Ю.Ю., К вопросу о становлении и эволюционировании русской и польской лексикографии, [в:] Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, т. 24 (63), № 4. Ч.2, Симферополь 2011, с. 101-111.
 26. Гадомський О.К.,Сучасний стан польської, російської, сербської та української теолінгвістики, [w:] Восточнославянская филология: сб. научн. тр. / Горловский інститут иностранных языков; Донецкий нац. ун-т. / Редкол.: А. Р. Габидуллина и др. – Вып. 27. Мовознавство, Артемовск 2015, c. 134-145.

b) opublikowane w innych wydawnictwach Ukrainy

 1. Гадомский А.К., Соколова И.Г., От редколлегии [на русском, украинском, польском, английском языках], [в:] K Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. rymsko-Polskie Zeszyty naukowe. Крымско-польский сборник научных работ. Кримсько-польський збірник наукових праць, t. I, Симферополь 2004, с. 6–8.
 2. Гадомский А.К., Поляки в крымском диалоге культур, [в:] Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць, т. I., Симферополь 2004, с. 171–176.
 3. Гадомский А.К., Соколова И.Г., От редколлегии [на русском, украинском, польском, английском языках], [в:] Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Крымско-польский сборник научных работ. Кримсько-польський збірник наукових праць, t. II, Симферополь 2005, с. 7–8.
 4. Гадомский А.К., Соколова И.Г., Лингвистический анализ поэтических текстов на занятиях по польскому языку как способ преодоления культурно-языковых границ, [в:] Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць, т. II, Симферополь 2005, с. 194-203.
 5. Гадомский А.К., Соколова И.Г., От редколлегии [на русском, украинском, польском, английском языках], [в:] Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Крымско-польский сборник научных работ. Кримсько-польський збірник наукових праць, t. III, Симферополь 2006, с. 7–8.
 6. Гадомский А.К., Коньков П.В., От редколлегии [на русском и польском языках], [в:] Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць, т. IV: Polacy w guberni taurydzkiej / Поляки в Таврической губернии, Симферополь 2006, c. 7–
 7. Гадомский А.К., Соколова И.Г., Сертификат по польскому языку как иностранному, [в:] Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць, т. IV, Симферополь 2006, c. 96–
 8. Гадомский А.К., Польская и русская религиозная лексика: попытка систематизации, [в:] Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць, т. V, Симферополь 2007, с. 287-296.
 9. Гадомский А.К., Соколова И.Г., От редколлегии [на русском, украинском, польском, английском языках], [в:] Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Крымско-польский сборник научных работ. Кримсько-польський збірник наукових праць, t. VI, Симферополь 2007, с.7–8.
 10. Гадомский А.К., Яблоновская Н.В., От редколлегии [статья на русском, польском языках], [в:] Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць, т. VI: Поляки в Крымской АССР (1921-1945) / Polacy w Krymskiej ASRR (1921-1945), Симферополь, 2007, с. 6–9.
 11. Гадомский А.К., Родина А.В., Языковед Генрих Улашин: дополнения к биографии, [в:] Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць, т. VI, Симферополь 2007, с. 164–170.
 12. Гадомский А.К., Соколова И.Г., От редколлегии [на русском, украинском, польском, английском языках], [в:] Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Крымско-польский сборник научных работ. Кримсько-польський збірник наукових праць, t. VII, Симферополь 2008, с.6–8.
 13. Гадомский А.К., Опыт составления словаря русско-польской терминологии теолингвистики, [в:] Хрестоматия теолингвистики ║ Chrestomatia teolingwistyki, ред. А.К. Гадомский, Ч. Лапич, t.1, Симферополь 2008, с. 247-269.
 14. Гадомский А.К., Лапич Ч., Теолингвистика: история, современное состояние, перспективы, [в:] Хрестоматия теолингвистики║ Chrestomatia teolingwistyki, ред. Гадомский А.К., Лапич Ч., т.1, Симферополь 2008, с.5-32.
 15. Gadomski A., Łapicz Cz., Teolingwistyka: historia, stan współczesny, perspektywy // Хрестоматия теолингвистики, [w:] Хрестоматия теолингвистики║ Chrestomatia teolingwistyki, ред. Гадомский А.К., Лапич Ч., т.1, Симферополь 2008, с.32-60.
 16. Гадомский А.К., Соколова И.Г., От редколлегии [на русском, украинском, польском, английском языках], [в:] Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Крымско-польский сборник научных работ. Кримсько-польський збірник наукових праць, t. VIII, Симферополь 2011, с. 6–8.
 17. Гадомский А.К., Соколова И.Г., От редколлегии [на русском, украинском, польском, английском языках], [в:] Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Крымско-польский сборник научных работ. Кримсько-польський збірник наукових праць, t. IX, Симферополь 2011, с.6–8.
 18. Гадомский А.К., Гоморова А., Особенности перевода документов с польского языка на русский: лингвистический и нормативно-правовой аспект, [в:] Межкультурные коммуникации: Сборник студенческих работ, №3, Симферополь 2012, с. 100-105.
 19. Гадомский А.К., Красненок А., Сопоставительный анализ русских переводов стихотворений польской поэтессы Виславы Шимборской, [в:] Межкультурные коммуникации: Сборник студенческих работ, №3, Симферополь 2012, с. 106-111.

c) opublikowane w Polsce, Rosji, Serbii, na Białorusi

 1. Гадомский А.К., Синельникова Л.Н., Русский поэтический авангард конца ХХ века как модус китчевой культуры, [w:] Kicz, tandeta, jarmarczność w kulturze masowej XX wieku, red. Rożek, Częstochowa 2000., s. 377–383.
 2. ГадомскийА.К., Религиозная лексика в словарях русского языка XIX-XX вв., [w:] Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne, red. L. Rożek, t.2, cz.2, Częstochowa 2001, s. 251-261.
 3. Gadomski A., Szkolnictwo polskie na Krymie, [w:] Polacy na Krymie, red. E. Walewandr, Lublin 2004, s. 157–167.
 4. Gadomski A., Lingwistyczne rozwiązanie problemu „język a religia” jako jeden ze sposobów współdziałania kultury wysokiej i niskiej, [w:] Relacje między kulturą wysoką a popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2005, s. 85-95.
 5. Gadomski А., Język jako nośnik wartości i czynnik kształtowania postaw w czasach najnowszych, [w:] Etyczne i duchowe wartości i źródła integracji europejskiej. Wychowanie moralne i społeczeństwo obywatelskie. w dniu 5 marca 2005, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.Warszawa, 2005, s. 145-155.
 6. Gadomski А., Language as a medium for values and an attitude-shaping factor in the modern times, [w:] Ethical and Spiritual Values and Sources of European integration. Moral Education and Civil Society.5th March 2005, the Palace of Culture and Science in Warsaw, Poland 2005. – Prokom, s. 155-165.
 7. Гадомский А.К., Теолингвистика: история вопроса, [в:] Паланістыка – Полонистика –Polonistyka, рэд. Кіклевіч A., Важнік С., Мінск 2006, c. 141-159.
 8. Гадомский А.К., Сакральный дискурс Н.С. Гумилева, [w:] zyk religii. Konstrukcje i dekonstrukcje. Prace interdyscyplinarne, t. VI, red. L. Rożek, Częstochowa 2006, 395-411.
 9. Gadomski A., Teolingwistyka: problem stylu religijnego, [w:] Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, , M.Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007, s. 769-781.
 10. Gadomski A., О кодовом подходе в изучении религиозного языка, [w:] Prace Filologiczne, t. LIII, s. Warszawa 2007, s. 199-206.
 11. Гадомский А.К., Стилистический подход к изучению религиозного языка, [в:] Стил, бр. 7, Београд 2008, с. 21-36.
 12. Гадомский А.К., О жанрах религиозного языка в русской и польской теолингвистике, [в:] Стил, бр. 8, Београд 2009, с. 107-118.
 13. Gadomski A., Kilka uwag o języku i stylu religijnym, [w:] Nowatorstwo i tradycja w edukacji polonistycznej. Oswajanie inności w edukacji polonistycznej, B. Myrdzik, E.Dunaj, Lublin 2010, s. 57-64.
 14. Gadomski A., O kierunkach badań języka religijnego, [w:] Polonistyka bez granic, t. 2, Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, red. R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz, Universitas, Kraków 2010, s. 257-266.
 15. Гадомский А.К., Русская теолингвистика: история, основные направления исследований, [в:] Стил, бр. 9, Београд 2010, с. 357-374.
 16. Гадомски А.К., Кончаревић К., Уводно слово [на сербском языке], [в:] Теолингвистика. Зборник научних радова, прир. А.К. Гадомски, К. Кончаревић, Београд 2012, c. 7-13.
 17. Гадомский А.К, Польская теолингвистика на рубеже ХХ-XXI ст., [в:] Теолингвистика. Зборник научних радова, прир. Гадомски А. К., Кончаревић К., Београд 2012, с. 13-27.
 18. Гадомский А.К., Теолингвистика как предмет обучения: проект курса, [в:] Православный собеседник: Альманах Казанской духовной семинарии, выпуск 2 (22), Казань 2012, с. 19-33.
 19. Гадомский А.К., Краткий очерк истории теолингвистики, [в:] Мир Православия, выпуск 8, Волгоград, 2012, с. 378-396.
 20. Гадомский А.К., Проблемы изучения религиозного стиля в украинской теолингвистике, [в:] Стил, бр. 11, Београд 2012, с. 125-140.
 21. Гадомский А.К., Идеографическое описание русской, украинской и польской религиозной лексики в современной теолингвистике, [в:] Православный собеседник: Альманах Казанской духовной семинарии, Вып. 2 (23), Казань 2012, s. 46-61.
 22. Гадомский А.К., Гадомская Г.П., К вопросу о теолингвистических исследованиях в украинском языкознании, [в:] Dialog kultur. Języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi, red. J.Medelska, E. Titarenko, Bydgoszcz 2013, s.273-285.
 23. Гадомский А.К., Гадомская Г.П., Изучение религиозной лексики в украинской теолингвистике ХХ-XXI ст., [w:] Теолингвистичка истраживања српског и других словенских језика. Зборник научних радова, Беoград 2013, c. 45-70.
 24. Gadomski A., Замечания по поводу библиографии теолингвистики, [w:] Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz.Łapicz, Toruń 2013, s. 125-137.
 25. Гадомский А.К., Гадомская Г.П. Славянская теолингвистика: история, современное состояние, основные направления и перспективы исследований, [w:] Лингвистика XXI века : сб. науч. ст. : к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой, ред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов. Москва 2014, с. 456-465. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 3).
 26. Гадомский А.К., Кончаревич К. Преглед теолингвистичких испитивања у Русији, Украјини и Пољској (грађа за библиографију), [У:] Б. Шијаковић (уред.), Српска теологија у двадесетом веку: Истраживачки проблеми и резултати, књ. 16, Београд 2014, s. 151-178.
 27. Gadomski A., Gadomska H., Teolingwistyka polska w kontekście teolingwistyki słowiańskiej, [w:] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Z.10: Językoznawstwo, Częstochowa 2014, s. 6-23.
 28. Гадомский А.К., Гадомская Г.П. Славянская теолингвистика: история, современное состояние, основные направления и перспективы исследований, [в:] Лингвистика XXI века: сб. науч. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой, соред. В.В. Колесов, М.В.Пименова, В.И. Теркулов, Москва 2014, с. 456-465. (Серия «Концептуальный и лингвальный миры». Вып. 3).
 29. Гадомский А.К. К вопросу о преподавании теолингвистических дисциплин в светских и богословских учебных заведениях, [w:] Русский язык как инославянский. – Выпуск VII (2015): Современное изучение русского языка и русской культуры в инославянской среде, Београд 2015, с. 78-95.
 30. Гадомский А.К., Гадомская Г.П., Основные направления теолингвистических исследований в современном славянском языкознании, [w:] Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Z. 11: Językoznawstwo, Częstochowa, 2015, s. 45-62.
 31. Gadomski A. Основные направления теолингвистических исследований в польском и русском языкознании, [w:] Dąbrowska M., Głuszkowski P. (red), Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki), Warszawa  2016, s. 253-262.
 32. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski, pod red. W. Chlebdy.Zeszyt 8. [konsultacja językowa Milutina, A. Gadomski], Opole 2016. – 304 s. 

V. TŁUMACZENIA 

 1. Гадомский А.К. (перевод на русский язык статьи): Górski K., 1937, Posiadłości polskie na Krymie, [w:] Sprawy morskie i kolonialne, [в:] Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць, т. IІІ, Симферополь 2006, c. 255-262.
 2. Гадомский А.К., (перевод на русский язык статьи): Grzegorz Czerwiński (Гжегож Червинский), Несколько слов о дилеммах «экологической философии» Болеслава Лесьмяна, [в:] Социально-гуманитарный вестник Юга России, № 6, часть 1 (октябрь 2010), Краснодар 2010, c. 172-178.
 3. Гадомский А.К., (перевод на русский язык статьи): Grzegorz Czerwiński (Гжегож Червинский), Точки соприкосновения романтической эстетики и философии «глубокой экологии», [в:] Социально-гуманитарный вестник Юга России, № 4 (12) (апрель 2011), Краснодар 2011, c. 110-118.
 4. Гадомский А.К., (перевод на русский язык аннотации к книге): Grzegorz Czerwiński, Sprawozdania z podróży muftego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja, red. naukowa J. Ławski i G. Kowalski, Białystok 2013, s.307-309.
 5. Гадомский А.К. (перевод на русский язык статьи): Червинский Гжегож. Польско-татарские писатели в годы Первой мировой войны, [w:] Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой мировой войны: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием, приуроченной 100-летию начала войны (г.Казань, 10–11 октября 2014 г.), ред. Л.Р. Габдрафиковой, Казань 2014, с. 77-88.

VI. REDAKCJA WYDAŃ NAUKOWYCH

a. seria naukowa „Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe”(Ukraina)

 1. Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe.. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т.I.: Дни Адама Мицкевича в Крыму, ред.Гадомский А.К, Симферополь 2004.
 2. Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т.II: Дни Адама Мицкевича в Крыму, ред.адомский А.К, Симферополь 2005.
 3. Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т.III: Дни Адама Мицкевича в Крыму, ред.Гадомский А.К, Симферополь 2006.
 4. Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т. IV: Поляки в Таврической губернии, ред.Гадомский А.К, Симферополь 2007.
 5. Крымско-польский сборник научных работ. KrymskoPolskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т. V: Дни Адама Мицкевича в Крыму, ред.Гадомский А.К, Симферополь
 6. Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т. VI: Поляки в Крымской АССР (1921-1945), ред. Гадомский А.К, Симферополь 2007.
 7. Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т. VII: Дни Адама Мицкевича в Крыму, ред.Гадомский А.К., Соколова И.Г, Симферополь 2008.
 8. Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т. VIII: Дни Адама Мицкевича в Крыму, ред.Гадомский А.К., Соколова И.Г., 2011.
 9. Крымско-польский сборник научных работ. Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Кримсько-польський збірник наукових праць. Т.IX: Дни Адама Мицкевича в Крыму, ред.Гадомский А.К., Соколова И.Г, Симферополь 2011.

b) seria naukowa «Teolingwistyka» (Ukraina, Serbia) 

 1. Хрестоматия теолингвистики|| Chrestomatia teolingwistyki, ред. Гадомский А.К., Лапич Ч., т. 1, Симферополь 2008.
 2. Теолингвистика. Зборник научних радова, прир. Гадомски А.К, Кончаревић К., Београд

c) seria naukowa Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского [Ucionyje zapiski Tawricieskogo nacyonalnogo uniwiersitieta im. W.I. Wernadskogo]  (Ukraina) 

 1. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, ред. Гадомский А., Валеева Л. – Сер. «Филология»; Т. 19(58), № 4. Симферополь

VII. UDZIAŁ W KOMITETACH REDAKCYJNYCH (Polska)

a) seria wydawnicza „Prace Interdyscyplinarne” pod red. Lucyny Rożek 

 1. Dziedzictwo religijne w literackiej kulturze Europy XIX i XX wieku, red. L. Rożek, t. 5, Częstochowa 2005.
 2. Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje, red. L. Rożek, współpraca A. Czajkowska, t. 6, Częstochowa 2006.
 3. Ku antropologii rodziny. Zbiór studiów, red. L. Rożek, wyd. 1. t. 7, Częstochowa 2009.
 4. Ku antropologii rodziny. Zbiór studiów, red. L. Rożek, 7, wyd. 2, Częstochowa 2010.
 5. Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości, red. L. Rożek, t. 8, Częstochowa 2011.
 6. Antropologia kultury mieszczańskiej, red. J. Ławnikowskiej-Koper, L. Rożek, 9: Częstochowa 2016. 

b) seria naukowa „Pamiętnik Kijowski” (Ukraina-Polska) 

 1. Stroński H., Korytko A. (red.), Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie. Pamiętnik Kijowski, 8. Kijów-Olsztyn 2006.
 2. Stroński H. (red.), Polska rodzina na wschodzie. Pamiętnik Kijowski, 9. Tarnopol 2008.

c. czasopismo Православный собеседник: Альманах Казанской духовной семинарии [Prawosławnyj sobiesiednik: Almanach Kazanskoj duchownoj seminarii] (Rosja) 

 1. Православный собеседник: Альманах Казанской духовной семинарии, t.2 (22), Казань 2012.
 2. Православный собеседник: Альманах Казанской духовной семинарии, t.3 (24), Казань 2013. 

d) czasopismo Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 1. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Z. 10: Językoznawstwo. Częstochowa 2014.
 2. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Z. 11: Językoznawstwo. Częstochowa 2015.

Życie tatarskie

Życie tatarskie – czasopismo naukowe, literackie i sółeczne poświęcone historii, kulturze, religii i życiu Tatarów-muzulmanów. Nr 41 (118), styczeń-czerwiec 2015. Białystok 2015.