Aktualności

sekretariat IS

w dniach 30 lipca 2018  do 31 sierpnia 2018 sekretariat Instytutu Slawistyki będzie nieczynny.

Sekretariat IS

W dniu 18 czerwca br. (poniedziałek) sekretariat Instytutu Slawistyki będzie nieczynny z powodu urlopu okolicznościowego.

sekretariat IS

W dniu 8 czerwca (piątek) sekretariat Instytutu Slawistyki będzie nieczynny z powodu urlopu okolicznościowego.

Zmiana terminu dyżuru

w dniu 6 czerwca z powodu Światowego Dnia Języka Rosyjskiego dyżur dr Aleksandry Pająk odbędzie się w godzinach 8.15-9.45

w dniu 7 czerwca dr Brygida Pudełko odwołuje swoje zajęcia z powodu wyjazdu służbowego

Sekretariat IS

W dniu 18.05.2018r. (piątek) sekretariat Instytutu Slawistyki będzie nieczynny.

Odwołanie zajęć i konsultacji

W dniach 17-18.05.2018r. dr Jadwiga Tarsa odwołuje swoje zajęcia i konsultacje z powodu wyjazdu służbowego. Najbliższe konsultacje odbędą się 24 maja br. o godz. 9.00

Wydarzenia

Dyplomarium

Szanowni Państwo,

uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów na naszym wydziale odbędzie się 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius.

Zaproszeni do udziału w uroczystości są wszyscy absolwenci drugiego roku studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) oraz trzeciego roku studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich). Dyplomarium jest uroczystością dla Państwa – absolwentów oraz Waszych rodzin i przyjaciół. W uroczystości mogą wziąć udział wszystkie osoby z ostatnich lat studiów, także te, które będą składać egzamin dyplomowy dopiero po 28 września. W takim wypadku, w czasie uroczystości nie będą wręczane dyplomy, a zaświadczenia o ukończeniu studiów. Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich uroczystość Dyplomarium ma charakter symboliczny.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostały przesłane na grupowe adresy absolwentów  (dotychczasowe grupowe adresy mailowe poszczególnych lat). Wszelkie pytania dotyczące Dyplomarium proszę kierować  do p. dr Joanny Skolik na adres: jskolik@uni.opole.pl

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt

Prosimy przyjąć zaproszenie do konkursu na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”. Dziewiątą edycję projektu organizują: BIURA prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, & Instytut Studiów Społecznych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w Raciborzu, & Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, & Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, bowiem zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16)) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego”.

Termin ogłoszenia: 27 maja 2018 r.
Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

1.            Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
2.            Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, a jednocześnie w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.
3.            Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia “zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt  innowacyjny.
4.            Artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl , a także jeden egzemplarz w wersji papierowej – sygnowany tj. opatrzony na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko autora oraz adres. Prace nie mogą być oprawiane.
5.            Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie autora. Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
6.            Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
7.            Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2018” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl .
8.            Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2018 roku.
9.            Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
10.          Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia,  w tym: studentowi/ce będącymi jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce nie posiadających tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
11.          Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2018 roku, m. in. na stronie internetowej http://www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
12.          Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu, podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej na początku 2019 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą  mailową lub pocztą.
13.          Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
14.          Biuro organizacyjne:
Dr Henryk A. Kretek –Przewodniczący –  (Biuro Posła do PE prof. Jerzego Buzka, oraz PWSZ w Raciborzu) tel. (+48) 609 771 772; hk@buzek.pl, Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl., Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych) tel: 32-277-73-23,  roz2@polsl.pl, aleksandra.kuzior@polsl.pl,

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim, angielskim  i niemieckim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; Marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony,
a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie http://www.debiut.buzek.pl oraz na stronie www.buzek.pl w specjalnej zakładce dotyczącej konkursu [Debiut naukowy – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ], załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

Debiut naukowy 2018 list zapraszający

Debiut naukowy 2018 regulamin konkursu

Oświadczenie-i-zgoda-autora-na-wydanie-przez-PWSZ

II Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zrozumieć Naukę”

Wydarzenie kierowane jest w głównej mierze do Studentów, Doktorantów oraz Młodych Naukowców. Ma ono na celu upowszechnianie wyników prowadzonych badań oraz lepsze zrozumienie świata nauki. Koncepcja Konferencji opiera się na udzieleniu przez Uczestników odpowiedzi na 3 proste, lecz niezwykle ważne pytania, które nurtują nas wszystkich już od dziecka – Co? Jak? Dlaczego?. Pod tymi, na pierwszy rzut oka, prostymi hasłami kryją się trzy podstawowe informacje mające ogromne znaczenie dla nauki.

zaproszenie konferencja